LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1387 „DĖL KLASIFIKATORIAUS „INSTITUCIJŲ PASKIRTYS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 4 d. Nr. V-671

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (klasifikatorius „Institucijų paskirtys“ nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLASIFIKATORIAUS „INSTITUCIJŲ PASKIRTYS“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Švietimo ir mokslo srities registrams ir informacinėms sistemoms būdingų klasifikatorių kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1233 „Dėl Švietimo ir mokslo srities registrams ir informacinėms sistemoms būdingų klasifikatorių kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu:

1. T v i r t i n u klasifikatorių „Institucijų paskirtys“ (pridedama).

2. N u s t a t a u klasifikatorių „Institucijų paskirtys“ naudoti švietimo įstaigose bei mokslo ir studijų institucijose, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administracijos padaliniuose, kitose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtose įstaigose, kurios kuria ir naudoja integralias švietimo ir mokslo informacines sistemas ir registrus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. ISAK‑2234 „Dėl Institucijų paskirčių klasifikatoriaus patvirtinimo“.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą klasifikatorių „Institucijų paskirtys“:

2.1. pripažįstu netekusiais galios 12, 13, 14, 15, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 111 punktus;

2.2. papildau 114–117  punktais:

„114.

31291300

Progimnazijos tipo mokykla-daugiafunkcis centras

Progymnasium type-school multi-educational centre

Bendroji mokykla-daugiafunkcis centras skirtas 7 (6)–14 metų mokiniams mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 6 (5) metų vaikams – pagal priešmokyklinio

ugdymo programą ir vaikams iki 6 (5) metų – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Šioje mokykloje vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas.

115.

31222170

Pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Primary school type – special school for pupils with development disorders

Specialioji mokykla skirta 7 (6)–10 metų mokiniams, dėl įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokytis pagal pritaikytas pradinio ugdymo programas.

116.

31252860

Gimnazijos tipo inžinerinio ugdymo gimnazija

Gymnasium type – gymnasium of engineering

Inžinerinio ugdymo gimnazija skirta 7 (6)–18 metų mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai, mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas).

117.

31251400

Gimnazijos tipo savitos pedagoginės sistemos gimnazija

Gymnasium type – gymnasium with non-traditional learning system

Bendroji savitos pedagoginės sistemos (Valdorfo, M. Montesori, Š. Suzuki, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos ar kita) gimnazija skirta 11–18 metų mokiniams mokytis pagal bendrąsias pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas arba gimnazija skirta 7 (6)–18 metų mokiniams mokytis pagal bendrąsias pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas; ugdymas grindžiamas švietimo, mokslo ir sporto ministro  tvirtinama savitos pedagoginės sistemos samprata“.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius