LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 1S-139 (2016)Dėl PRAŠYMŲ DĖL SAVIVALDYBIŲ VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO paTVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 10 d. Nr. 1S-97 (2018)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

Pakeisti Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Konkurencijos tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1S-139 (2016) „Dėl Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Šarūnas Keserauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2018 m. liepos 10 d. nutarimu

Nr. 1S-97 (2018) 

 

 

PRAŠYMŲ DĖL SAVIVALDYBIŲ VYKDOMOS NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Prašymų dėl savivaldybių vykdomos naujos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 91 straipsnio 2 dalyje nurodytų savivaldybių teikiamų prašymų ir 91 straipsnio 10 dalyje savivaldybių kreipimųsi į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą (toliau kartu vadinami Prašymu) tipines formas, teikimo bei nagrinėjimo tvarką.

2.    Aprašo nuostatos yra taikomos savivaldybėms, teikiančioms Konkurencijos tarybai Prašymą. Aprašo 4, 5, 7, 13, 15–21 punktai nėra taikomi savivaldybėms, teikiančioms Konkurencijos tarybai prašymą remiantis Įstatymo 91 straipsnio 10 dalimi.

3Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir Įstatyme naudojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATVEJAI, KADA TEIKIAMAS PRAŠYMAS

 

4Savivaldybė privalo pateikti Prašymą ir gauti Konkurencijos tarybos sutikimą:

4.1. steigdama naują juridinį asmenį, kuris vykdys ūkinę veiklą;

4.2. patikėdama naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiančioms savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms.

5Prašymas gali būti teikiamas tik tada, jeigu konkurencingos procedūros rezultatai objektyviai parodo, kad ūkio subjektas, kuris vykdytų bendruomenės bendriesiems interesams būtiną veiklą viešai skelbiamomis sąlygomis, neatsirado arba atsirado ūkio subjektas (subjektai), kuris (kurie) tokią veiklą vykdytų ne visa apimtimi.

6. Savivaldybė gali Konkurencijos tarybai pateikti Prašymą ir gauti Konkurencijos tarybos išvadą, jeigu nauja ūkinė veikla yra vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimas, taip pat maitinimo paslaugų teikimas ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMO SĄLYGOS, TURINYS

 

7Prašymas, atitinkantis nustatytus reikalavimus, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įvykdytos konkurencingos procedūros.

8Prašymas turi atitikti Įstatymo 91 straipsnyje ir šiame Apraše nurodytus reikalavimus.

9.  Pateikiant Prašymą remiantis Įstatymo 91 straipsnio 2 dalimi, savivaldybė turi užpildyti Aprašo priedo Nr. 1 Prašymo tipinę formą. Pateikiant Prašymą remiantis Įstatymo 91 straipsnio 10 dalimi, savivaldybė turi užpildyti Aprašo priedo Nr. 2 Prašymo tipinę formą.


 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

10Prašymas laikomas gautu, kai Konkurencijos taryba gauna Prašymą, atitinkantį Įstatyme bei Apraše nurodytus reikalavimus ir kuriame yra pateikta visa pagal tipinę formą reikalaujama informacija arba kai gauna Prašymo papildymą, kuriuo pašalinti buvę trūkumai.

11Konkurencijos taryba nagrinėja Prašymus Įstatymo 91 straipsnio 6 ir 10 dalyse nustatytais terminais.

12Jeigu Prašyme pateikta ne visa pagal tipinę formą reikalaujama informacija, Konkurencijos taryba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas apie tai raštu informuoja Prašymą pateikusią savivaldybę.

13Savivaldybei nepašalinus nurodytų trūkumų arba praleidus 6 mėnesių terminą nuo įvykdytos konkurencingos procedūros, Prašymas atmetamas.

14. Savivaldybei nepašalinus Prašymo, pateikto remiantis Įstatymo 91 straipsnio 10 dalimi, nurodytų trūkumų, Prašymas paliekamas nenagrinėtas.

15Prašymas paliekamas nenagrinėtas, jeigu Prašymą pateikusi savivaldybė prašo nutraukti jo nagrinėjimo procedūrą.

16Savivaldybė, viešai skelbdama apie konkurencingą procedūrą, turi nurodyti:

16.1detalų paslaugos apibūdinimą;

16.2veiklos teritoriją;

16.3esmines veiklos sąlygas;

16.4terminą, kuriam ketinama sudaryti sutartį dėl atitinkamos paslaugos vykdymo;

16.5kompensacijų, jeigu tokios numatomos, mokėjimo sąlygas;

16.6kitas potencialiam paslaugos teikėjui, priimant sprendimą dėl atitinkamos ūkinės veiklos vykdymo, reikšmingas sąlygas (jeigu tokių yra).

17Konkurencinga procedūra turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba savivaldybės parengta tvarka vadovaujantis šiais principais:

16.1viešumo,

16.2atvirumo,

16.3skaidrumo,

16.4nediskriminavimo,

16.5sąžiningumo.

18Savivaldybė negali pavesti naujai steigiamam juridiniam asmeniui ar jau veikiančiai savivaldybės kontroliuojamai įmonei vykdyti ūkinę veiklą kitokiomis sąlygomis nei tos, kurios buvo nustatytos konkurencingos procedūros metu.

19Apie gautus Prašymus Konkurencijos taryba skelbia savo interneto svetainėje www.kt.gov.lt.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

20Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Prašymą, priima vieną iš šių sprendimų:

20.1duoti sutikimą savivaldybei steigti naują juridinį asmenį ar patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą savivaldybės kontroliuojamai įmonei;

20.2neduoti sutikimo savivaldybei steigti naują juridinį asmenį ar patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą savivaldybės kontroliuojamai įmonei.

21Apie priimtą sprendimą Konkurencijos taryba skelbia savo interneto svetainėje www.kt.gov.lt.

22. Konkurencijos  taryba, išnagrinėjusi Prašymą, pateiktą remiantis Įstatymo 91 straipsnio 10 dalimi, pateikia savivaldybei išvadą dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo atitikties Įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams.

 

Priedas Nr. 1

 

prašymo, TEIKIAMO KONKURENCIJOS TARYBOS SUTIKIMUI GAUTI,

tipinė forma

 

 

Informacija apie koMERCINES IR PROFESINES PASLAPTIS

 

[Nurodoma, kokia Prašyme ir jo prieduose pateikiama informacija yra laikoma komercine ir/ar profesine paslaptimi, pateikiamas paaiškinimas ir pagrindimas]

 

I.     SAVIVALDYBĖS KETINAMO STEIGTI NAUJO JURIDINIO ASMENS AR JAU VEIKIANČIOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS, KURIAI KETINAMA PATIKĖTI NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ, apibūdinimas

 

1.         Santrauka apie savivaldybės ketinamą steigti naują juridinį asmenį ar jau veikiančią savivaldybės kontroliuojamą įmonę, kuriai ketinama patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą. Santraukos apimtis iki 500 žodžių, nurodant, kokį ketinama steigti naują juridinį asmenį arba kokią ketinama pavesti vykdyti ūkinę veiklą savivaldybės kontroliuojamai įmonei, pateikti konkurencingos procedūros būdą, ūkio subjektus, dalyvavusius konkurencingoje procedūroje, taip pat konkurso apibendrintus rezultatus ir priežastis, kodėl konkurencinga procedūra neįvyko.

 

 

II.   Informacija apie steigiamą naują juridinį asmenį arba Jau VEIKIANČIĄ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMĄ ĮMONĘ, KURIAI KETINAMA PATIKĖTI NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ

 

1.         Duomenys apie steigiamą naują juridinį asmenį arba jau veikiančią savivaldybės kontroliuojamą įmonę, kuriai savivaldybė numato patikėti vykdyti naują ūkinę veiklą

1.1.      Naujai steigiamo juridinio asmens duomenys (pildoma, jei savivaldybė numato steigti naują juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti)

Naujai steigiamo juridinio asmens teisinė forma

Ūkinė veikla, kurią numatoma pavesti naujai steigiamam juridiniam asmeniui

 

 

1.2.      Duomenys apie jau veikiančią savivaldybės kontroliuojamą įmonę, kuriai ketinama patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą (pildoma, jei savivaldybė numato patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiančiai savivaldybės kontroliuojamai įmonei)

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas, kodas

Kontaktiniai duomenys (registracijos ir buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas)

Pagrindinės įmonės šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos rūšys

Ūkinė veikla, kurią numatoma pavesti savivaldybės kontroliuojamai įmonei

 

 

 

1.3.      Savivaldybės atstovo, turinčio teisę Konkurencijos tarybai teikti ir gauti informaciją, vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

2.         Duomenys apie ūkinę veiklą, kurią ketinama pavesti steigiamam naujam juridiniam asmeniui arba jau veikiančiai savivaldybės kontroliuojamai įmonei

2.1.      Ūkinės veiklos, kurią ketinama pavesti vykdyti naujai steigiamam juridiniam asmeniui ar savivaldybės kontroliuojamai įmonei, aprašymas

 

2.2.      Savivaldybės bendruomenės bendrieji interesai, kurie būtų tenkinami, vykdant šią ūkinę veiklą

 

 

2.3.      Ūkio subjektas, kuris šiuo metu teikia paslaugą, (jeigu paslauga šiuo metu teikiama) ir šių paslaugų teikimo teisinis pagrindas (jeigu jis yra)

Ūkio subjekto, kuris šiuo metu teikia paslaugą, pavadinimas, kodas (jeigu paslauga šiuo metu teikiama)

Paslaugų teikimo teisinis pagrindas (jeigu jis yra)

 

 

 

3.         Teritorija, kurioje ketinama pavesti vykdyti ūkinę veiklą

 

 

 

IIIInformacija apie vykdytą konkurencingą procedūrą

 

4.         Konkurencingos procedūros įvykdymo data

Dokumento, patvirtinančio konkurencingos procedūros rezultatą, priėmimo data ir pavadinimas

 

 

5.         Duomenys apie savivaldybės vykdytą konkurencingą procedūrą

Konkurencingos procedūros būdas

Konkurencingos procedūros potencialių dalyvių informavimo būdas

Informacija, kuri buvo paskelbta apie vykdomą konkurencingą procedūrą, ir jos turinys

 

 

 

 

6.         Duomenys apie ūkio subjektus, dalyvavusius konkurencingoje procedūroje (jeigu jų buvo)

Ūkio subjekto pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys

 

 

7.         Informacija, ar nėra pareikšta pretenzijų ar kitų skundų, kurie dar nėra išnagrinėti kompetentingų subjektų, dėl vykdytos konkurencingos procedūros ar jos etapų

 

 

8.         Apibendrinti konkurencingos procedūros rezultatai

 

 

9.         Paaiškinimai, dėl kokių priežasčių konkurencinga procedūra neįvyko arba buvo nutraukta

 

 

 

IVPRAŠYMO PAGAL TIPINĘ FORMĄ PRIEDAI

 

Priedas Nr. 1. Savivaldybės tarybos sprendimo ir (ar) sutarties, pagal kurią šiuo metu ūkio subjektas teikia paslaugą, kopija.

Priedas Nr. 2. Konkurencingos procedūros sąlygos, techninės specifikacijos ir kitų dokumentų, susijusių su konkurencingos procedūros vykdymu, kopijos.

Priedas Nr. 3. Dokumento, patvirtinančio konkurencingos procedūros rezultatą, kopija.

Priedas Nr. 4. Savivaldybės įgalioto subjekto, organizavusio konkurencingą procedūrą, protokolų, kuriuose užfiksuotos konkurencingos procedūros aplinkybės, kopijos.

Priedas Nr. 5. Konkurencingoje procedūroje dalyvavusių ūkio subjektų pasiūlymų kopijos.

Priedas Nr. 6. Informacijos, kuri buvo paskelbta apie vykdomą konkurencingą procedūrą, kopija.

Priedas Nr. 7. Sutarties, kurią ketinama pasirašyti, tuo atveju, jeigu būtų gautas Konkurencijos tarybos sutikimas, su savivaldybės naujai steigiamu juridiniu asmeniu ar valdomu juridiniu asmeniu, projektas.

Priedas Nr. 8. Kiti dokumentai (jų kopijos), kuriuose yra svarbių prašymui nagrinėti duomenų.

 

Priedas Nr. 2

 

prašymo, TEIKIAMO KONKURENCIJOS TARYBOS IŠVADAI GAUTI,

tipinė forma

 

 

Informacija apie koMERCINES IR PROFESINES PASLAPTIS

 

[Nurodoma, kokia Prašyme ir jo prieduose pateikiama informacija yra laikoma komercine ir/ar profesine paslaptimi, pateikiamas paaiškinimas ir pagrindimas]

 

I.     SAVIVALDYBĖS KETINAMO STEIGTI NAUJO JURIDINIO ASMENS AR JAU VEIKIANČIOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS, KURIAI KETINAMA PATIKĖTI NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ, apibūdinimas

 

1.    Santrauka apie savivaldybės ketinamą steigti naują juridinį asmenį ar jau veikiančią savivaldybės kontroliuojamą įmonę, kuriai ketinama patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą. Santraukos apimtis iki 500 žodžių, nurodant, kokį ketinama steigti naują juridinį asmenį arba kokią ketinama pavesti vykdyti ūkinę veiklą savivaldybės kontroliuojamai įmonei, kokie kiti rinkoje veikia ūkio subjektai, kodėl kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kodėl tokiu savivaldybės sprendimu nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės.

 

 

 

II.   Informacija apie steigiamą naują juridinį asmenį arba Jau VEIKIANČIĄ SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMĄ ĮMONĘ, KURIAI KETINAMA PATIKĖTI NAUJOS ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ

 

1.         Duomenys apie steigiamą naują juridinį asmenį arba jau veikiančią savivaldybės kontroliuojamą įmonę, kuriai savivaldybė numato patikėti vykdyti naują ūkinę veiklą

1.1.      Naujai steigiamo juridinio asmens duomenys (pildoma, jei savivaldybė numato steigti naują juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti)

Naujai steigiamo juridinio asmens teisinė forma

Ūkinė veikla, kurią numatoma pavesti naujai steigiamam juridiniam asmeniui

 

 

1.2.      Duomenys apie jau veikiančią savivaldybės kontroliuojamą įmonę, kuriai ketinama patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą (pildoma, jei savivaldybė numato patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiančiam savivaldybės valdomam juridiniam asmeniui)

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas, kodas

Kontaktiniai duomenys (registracijos ir buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas)

Pagrindinės įmonės šiuo metu vykdomos ūkinės veiklos rūšys

Ūkinė veikla, kurią numatoma pavesti savivaldybės kontroliuojamai įmonei

 

 

 

1.3.      Savivaldybės atstovo, turinčio teisę Konkurencijos tarybai teikti ir gauti informaciją, vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

2.         Duomenys apie ūkinę veiklą, kurią ketinama pavesti steigiamam naujam juridiniam asmeniui arba jau veikiančiai savivaldybės kontroliuojamai įmonei

2.1.      Ūkinės veiklos, kurią ketinama pavesti vykdyti naujai steigiamam juridiniam asmeniui ar savivaldybės kontroliuojamai įmonei, aprašymas

 

2.2.      Ūkio subjektas, kuris šiuo metu teikia paslaugą, (jeigu paslauga šiuo metu teikiama) ir šių paslaugų teikimo teisinis pagrindas (jeigu jis yra)

Ūkio subjekto, kuris šiuo metu teikia paslaugą, pavadinimas, kodas (jeigu paslauga šiuo metu teikiama)

Paslaugų teikimo teisinis pagrindas (jeigu jis yra)

 

 

 

3.         Teritorija, kurioje ketinama pavesti vykdyti ūkinę veiklą

 

 

IIIINFORMACIJA APIE KITUS ūKIO SUBJEKTUS

 

4.         Paaiškinimai apie kitus ūkio subjektus, kurie vykdo tokią pat ūkinę veiklą, kurią ketinama pavesti steigiamam naujam juridiniam asmeniui arba jau veikiančiai savivaldybės kontroliuojamai įmonei, nurodant, kodėl kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems interesams patenkinti, ir kodėl tokiu savivaldybės sprendimu nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės.

 

 

 

iV. PRAŠYMO PAGAL TIPINĘ FORMĄ PRIEDAI

 

Priedas Nr. 1. Savivaldybės tarybos sprendimo ir (ar) sutarties, pagal kurią šiuo metu ūkio subjektas teikia paslaugą, kopija.

Priedas Nr. 2. Sutarties, kurią ketinama pasirašyti, su savivaldybės naujai steigiamu juridiniu asmeniu ar kontroliuojama įmone, projektas.

Priedas Nr. 3. Kiti dokumentai (jų kopijos), kuriuose yra svarbių prašymui nagrinėti duomenų.