http://195.182.71.162:8080/aktai1/PictureThumbnail.aspx?Id=ebcfe1b1-0ae1-4284-80fd-4233ba735fe3

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. V17-13 „DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 M. STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. V17-49

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginį planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. V17-13 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginio plano patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytenis Tomkus