PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T1-96

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T1-299 „Dėl Triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 


 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. balandžio 27 d.

sprendimu T1-96

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas viešosiose vietose, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio.

2. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje. 

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu, kitais įstatymais bei juos įgyvendinamaisiais teisės aktais.

4. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Plungės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariatas.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose triukšmą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

6. Šių taisyklių Plungės rajono savivaldybės teritorijoje privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose triukšmą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

8. Dirginimas – per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimas dėl triukšmo.

9. Įvertinimas – triukšmo rodiklio dydžio arba triukšmo kenksmingo poveikio žmogui nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo ar matavimo metodą.

10. Gyvenamoji aplinka – nuolatinis bei laikinasis būstas, gyvenamųjų namų bendro naudojimo ir viešosios paskirties patalpos, gyvenamosios bei rekreacinės teritorijos.

11. Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

12. Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

13. Judrus triukšmo šaltinis – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, skleidžiantys triukšmą.

14. Kenksmingas poveikis – neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ar gyvajai gamtai.

15. Leidžiamas triukšmo lygis (LTL) – triukšmas, kuris, veikiantis trumpą arba ilgą laiką, negali sukelti ligų arba sveikatos sutrikimų.

16. Pramoninės veiklos zona – teritorija, kurioje ūkio subjektai vykdo veiklą, kuriai vykdyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą būtinas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas arba dėl kurios pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą būtina atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

17. Tylioji gamtos zona – zona, netrikdoma transporto, pramonės ar kitų mechanizmų skleidžiamo triukšmo ir buitinės veiklos, kaimynų ar lankytojų keliamo triukšmo ar rekreacinės veiklos triukšmo.

18. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

19Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

20Triukšmo prevencijos zona – gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones.

21. Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

22. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį. 

23Tylioji viešoji zona – urbanizuotų teritorijų zona, netrikdoma transporto, pramonės ar komercinės ir gamybinės veiklos triukšmo.

24. Triukšmo ribinis dydis – triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti.

25. Triukšmo valdymas – visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, kurių tikslas – užtikrinti gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo žalingo triukšmo poveikio, įskaitant gyventojų apsaugą nuo triukšmo sukeliamo dirginimo ir miego trikdymo, ir išsaugoti tyliąsias zonas.

26. Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama.

27. Viešoji vieta – Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (aikštės, skverai, parkai, gatvės, paplūdimiai, gyvenamųjų namų kiemai, viešasis transportas ir kt. visuomenės reikmėms naudojama teritorija, gyvenamoji aplinka, bendro naudojimo pastatai, barai, kavinės, diskotekos ir kt.).

28. Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, pastatų durų, transporto priemonių durelių trankymas, šunų lodymas, netvarkingos signalizacijos veikimas, transporto priemonių triukšmingas veikimas.

29. Gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose, taip pat gretimose teritorijose reglamentuojamas leidžiamas triukšmo lygis LTL:

29.1. dienos – nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

29.2. vakaro – nuo 19.00 val. iki 22.00 val.

29.3. nakties – nuo 22.00 val. iki 7.00 val.

 

III SKYRIUS

TRIUKŠMO PREVENCIJA IR MAŽINIMO PRIEMONĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

30. Viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose taikomos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – higienos norma HN 33:2011) nuostatos.

31. Triukšmo prevencija įgyvendinama siekiant valdyti triukšmą bei jo poveikį žmonių sveikatai.

32. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, Plungės rajono savivaldybės administracija turi teisę:

32.1. apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;

32.2  apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą;

32.3. taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

33. Arčiau nei 50 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, švietimo įstaigų, bibliotekų, gydymo įstaigų įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti tik nuo 8.00 val. iki 22.00 val., išskyrus vasaros metu iki 24.00 val.

34. Teikiant paslaugas ar vykdant prekybą:

34.1. nakties metu draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją ar reklamą, trikdyti viešąją rimtį;

34.2. dienos ir vakaro metu draudžiama viršyti šiems objektams leidžiamas triukšmo lygių normas (grojama, leidžiama muzika, dainavimas ar kitokio pobūdžio triukšmas), o triukšmo sklaida gyvenamojoje aplinkoje neturi trikdyti gyventojų rimties.

35. Gyvenamosiose teritorijose triukšmingas transporto priemones ir mechanizmus darbo dienomis leidžiama naudoti nuo 7.00 val. iki 21.00 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 9.00 val. iki 21.00 val., išskyrus gelbėjimo, gatvių ir šaligatvių valymo transporto priemones.

36. Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama:

36.1. naudoti triukšmo šaltinius lauko kavinėse, jei tai sukelia dirginimą;

36.2. gyvenamuosiuose namuose ir daugiabučiuose veikla, kuri neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį bei miego būtino akustinio komforto kokybę;

36.3. garsiai groti muziką automobiliuose, esant atviroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams;

36.4. vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų;

36.5. naudoti pirotechnikos priemones, išskyrus švenčių dienomis bei per renginius, kurių metu pirotechnikos priemonių naudojimas suderintas su Plungės rajono savivaldybės administracija.

37. Auginamų ir laikomų gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų viešosios rimties.

38. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, namus administruojančioms įmonėms rekomenduojama namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėse nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus.

39. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimus atlieka viešojo administravimo institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

40. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius, privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą.

41. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones

42. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis šių triukšmo prevencijos Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių.

43. Daugiabučiuose namuose įsikūrusios įmonės, parduotuvės, barai, kavinės ir kitos įstaigos, kurių veikloje naudojami triukšmo šaltiniai sukelia aplinkinių gyvenamųjų patalpų gyventojų dirginimą, kontroliuojančių pareigūnų reikalavimu privalo tikslinti ir keisti triukšmo šaltinio naudojimo trukmę ir laiką.

 

 

 

V SKYRIUS

VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO PREVENCIJA

 

44. Planavimo organizatoriai, planuojamos ūkinės veiklos užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą, privalo užtikrinti, kad nebus viršijami nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai. 

45. Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, ar juos rekonstruojant, turi būti parinkti geriausi gamybos būdai, taip pat turi būti numatomos priemonės triukšmo lygiams mažinti.

 

VI SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS

 

46. Taisyklių vykdymą pagal kompetenciją ir veiklos sritis kontroliuoja Plungės rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Plungės rajono policijos komisariatas.

47. Fiziniai ir juridiniai asmenys iš Plungės rajono savivaldybės administracijos ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų institucijų turi teisę: 

47.1. gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

47.2. dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

47.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

48. Triukšmo šaltinių valdytojai turi būti susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais triukšmą, bei šiomis Taisyklėmis.

49. Triukšmo šaltinių valdytojai, pažeidę įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą ir šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

50. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti teisės aktais nustatyta tvarka.

 

____________________________