LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 10 d. Nr. V-336

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ ir jį išdėstau taip:

I SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds).

2. Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas (Extracts and concentrate of poppy (except the seeds)).

3. Kanapių aliejus (Cannabis oil), išskyrus kanapių sėklų aliejų.

4. Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis).

5. Kokainas (Cocaine).

6. Kokamedžio lapai (Coca leaf).

7. Kokamedžio pasta (Coca paste).

8. Opijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu) (Opium (coagulated juice of the opium poppy).

9. Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*.

10. Puošniosios vožtės ir jos dalių ekstraktas (extract of Kratom (Mitragyna speciosa) plant)*.

 

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl).

2. Acetorfinas (Acetorphine).

3. Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl).

4. Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl).

5. Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl).

6. Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl).

7. Dezomorfinas (Desomorphine).

8. Etorfinas (Etorphine).

9. Heroinas (Heroin).

10. Kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant)****.

11. Kanapių derva (Cannabis resin).

12. Ketobemidonas (Ketobemidone).

13. 3-metilfentanilis (3-methylfentanyl).

14. 3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl).

15. MPPP.

16. Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl).

17. PEPAP.

18. Tiofentanilis (Thiofentanyl).

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. 1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)*.

2. 1-(3-chlorofenil)piperazinas (1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*.

3. 2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***.

4. 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***.

5. 2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***.

6. AL.

7. AH-7921 (3,4dichloro-N-[[1-(dimethylamino) cyclohexyl]methyl]benzamide)*.

8. BDB.

9. bk-PMMA (Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino) propan-1-one)*.

10. Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB).

11. Arabinio dusūno lapai ir stiebeliai (Catha edulis leafs and straw).

12. 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT).

13. CP-47,497(5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

14. CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

15. CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

16. CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*.

17. DET.

18. DMA.

19. DMHP.

20. DMT.

21. DOC.

22. DOET.

23. DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*.

24. Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE).

25. Etriptaminas (Etryptamine).

26. Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)*.

27. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)cikloheksan-1-amino dariniai, turintys (arba neturintys) 2-chlor-, 3-amino- arba 3-metil-, 4-fluor-, 3- arba 4-hidroksi- arba 3- arba 4-metoksi radikalų fenilo žiedo padėtyse, kondensuotą benzo žiedą 4,5-tienilo žiedo padėtyse, 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- radikalų cikloheksano žiede, alkil-, dialkil-, hidroksietil-, w-metoksialkil- radikalų amino grupėje arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- radikalų, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

28. Fenetilaminas (2-PEA, 2-fenetilamine, 2-feniletanaminas)*.

29. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(2-tienil) etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) mono-, di- arba trialkoksi- radikalų fenilo žiede, metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse, furano arba 2,3-dihidrofurano žiedą 2,3- (arba ir 5,6- padėtyje) fenilo žiede, 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5- alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro-, mono-, di- arba trialkoksi- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje arba metil- arba etil- radikalą 1-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo [2.2.1] heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, dimetil-, alil-, benzil-, 2-metoksibenzil-, cikloalkil-, hidroksi-, metoksi-, 2-hidroksietil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.

30. FLEA.

31. 3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*.

32. Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*.

33. Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of Argyreia nervosa)*.

34. HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*.

35. Ibogainas (Ibogaine)*.

36. JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)*.

37. JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)*.

38. JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone)*.

39. JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)*.

40. JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole*.

41. Katinonas (Cathinone).

42. Katinonų darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono arba 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- arba halogeno radikalų fenilo žiede, alkilo radikalą 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje, mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

43. Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*.

44. Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*.

45. Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*.

46. Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*.

47. Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues).

48. MBDB.

49. MDE.

50. MDMA.

51. Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl) -2-methylaminopropan-1-one)*.

52. Meskalinas (Mescaline).

53. 4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex).

54. Metkatinonas (Methcathinone).

55. MMDA.

56. 4-MTA (4-methylthioamphetamine).

57. N-etil MDA (N-ethyl-MDA).

58. N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA).

59. Paraheksilis (Parahexyl).

60. pFBT (3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate)*.

61. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1- benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen- grupėje, 4-halogen- ir 2,5- dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1- benzilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi- radikalą fenilo žiede. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-(tien-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-metoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede, 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo, metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje, metil-, etil-, propil- bei izo-propil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.

63. PMA.

64. PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2- aminopropane)***.

65. Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin).

66. Psilocibinas (Psilocybine).

67. Glotniagalvių (Psilocybe) genties grybų vaisiakūniai ir jų dalys, turintys psilocibino ar psilocino, ir šių grybų sporos, grybiena.

68. Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY).

69. Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*:

69.1. 1 pogrupis. (Indol-3-il)metanonai ir indol- arba indazol-3- karboksamidai bei 3-karboksilai – bet kokie indol- ir (inidazol-3-il)metanono arba indol- arba indazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, turintys alkil-, halogenalkil- alkenil-, 4-fluorobenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1- metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie indolo arba indazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1- il-, benzil-, fenil-, 2-metoksifenil, naft-1-il-, 4-alkil-naft-1-il arba 2,2,3,3- tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il- arba 2-pakeisto 2-acetamido radikalų ketogrupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; turintys 8-chinolil- radikalą karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi;

69.2. 2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;

69.3. 3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil)pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;

69.4. 4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indėno žieduose;

69.5. 5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede.

70. Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapiplant)*.

71. Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)*.

72. STP, DOM.

73. Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA).

74. Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP).

75. Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol).

76. TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*.

77. TMA.

78. TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***.

79. Triptamino darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il) etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) hidroksi-, metoksi-, metilendioksi-, acetoksi- arba halogeno radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo žiedo padėtyje, metil- radikalą 2-oje indolo žiedo padėtyje, metil-, dialkil-, dialil-, butan-1,4-diil- radikalų amino grupėje, 1-metil-, 1-etil- radikalų etanamino fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amfetaminas (Amfetamine).

2. Deksamfetaminas (Dexamfetamine).

3. Fenetilinas (Fenetylline).

4. 4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)*.

5. Levamfetaminas (Levamfetamine).

6. Levometamfetaminas (Levomethamphetamine).

7. Metamfetaminas (Metamfetamine).

8. Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate).

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

1. Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine).

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Etilamfetaminas (Etilamfetamine).

2. Fenproporeksas (Fenproporex).

3. Fenterminas (Phentermine).

4. Mefenoreksas (Mefenorex).“

2. Pripažįstu netekusiu galios II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašo 48 punktą.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė