LOGOnespalv-maz2

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2009 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-934 „DĖL PIENINIŲ GYVŪNŲ PRODUKTYVUMO TYRIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. 3D-131

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. Informacijos centras, kuris surenka, apdoroja, analizuoja, taiso, kaupia ir saugo ŪGR ir GYVIS duomenų bazėse visus duomenų teikėjų pateiktus duomenis, atlieka galvijų genetinį įvertinimą ir pagal šiuos duomenis apskaičiuoja galvijų veislinę vertę, vertina produktyvumo tyrimų rezultatus Taisyklių 31 ir 32 punktuose nustatyta tvarka, teikia informaciją veisimo organizacijoms, produktyvumo tyrimų vykdytojams ir tiriamųjų bandų laikytojams, pagal kompetenciją valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skelbia specialiuose leidiniuose ir Informacijos centro interneto svetainėje.“

2.    Pakeičiu 9.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.8.  intervalas tarp kontrolinių melžimų – keturios savaitės, bet ne mažesnis kaip 22 dienos ir ne didesnis kaip 37 dienos. Jei dėl kokių nors nuo bandos laikytojo nepriklausančių priežasčių vienas kontrolinis melžimas nebuvo atliktas arba gauti galimai netikslūs kontrolinio melžimo duomenys, atliekamas tarpinis skaičiavimas pagal ICAR reikalavimus. Per metus gali būti ne daugiau kaip du tarpiniai skaičiavimai (vienas iš jų gali būti dėl produktyvumo tyrimų vykdytojo atostogų). Daugiau kaip du tarpiniai apskaičiavimai leidžiami produktyvumo tyrimų vykdytojui suderinus su VMVT tik esant force majeure aplinkybėms arba kai nėra galimybės atlikti tiriamojo melžimo ūkyje dėl ūkyje išplitusios užkrečiamosios ligos, šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl užkrečiamosios ligos ar karantino;“.

3.    Pakeičiu 9.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.12jei ūkyje yra laikomos dvi ar daugiau bandų, kurios priklauso atskiriems laikytojams, ir produktyvumo tyrimai atliekami ne visose bandose, šias bandas būtina laikyti ir kontrolinio melžimo metu melžti atskirai, atsižvelgiant į ūkyje naudojamas melžimo technologijas;“.

4.    Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14.        Tarp atskirų paros melžimų rekomenduojama išlaikyti vienodus laiko intervalus. Jei melžiama tris kartus per parą, į GYVIS būtina perduoti duomenis apie ūkio nustatytus laiko tarp melžimų intervalus. Jei melžiama robotais, intervalai tarp atskirų melžimų turi būti ne mažesni nei 4 val.“

5.    Pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1.  Laboratorija kas mėnesį sudaro ir iki einamojo mėnesio 8 dienos suderina su produktyvumo tyrimų vykdytoju ir tiriamųjų gyvūnų laikytojais, su kuriais yra sudaryta sutartis dėl pieno mėginių ištyrimo ir surinkimo (iš sutartų vietų, tiesioginio surinkimo iš ūkių), tiriamųjų pieno mėginių išvežimo į Laboratoriją grafiką. Tiriamųjų pieno mėginių surinkimo grafiką Laboratorija skelbia savo interneto svetainėje, nurodydama mėginių išvežimo vietą (adresą), datą ir kontrolinio melžimo pradžios laiką;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                  Kęstutis Navickas