herbas 130301

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AZARTINIŲ LOŠIMŲ IR DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ ORGANIZATORIŲ PATIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. DI-771

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktais:

1T v i r t i n u Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisykles (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Virginijus Daukšys


 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos direktoriaus

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DI-771

 

 

AZARTINIŲ LOŠIMŲ IR DIDŽIŲJŲ LOTERIJŲ ORGANIZATORIŲ

PATIKRINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) atliekamų azartinių lošimų organizatorių ir didžiųjų loterijų organizatorių (toliau – organizatorius) veiklos patikrinimų organizavimo, patikrinimo metu surinktos informacijos, nustatytų faktų įforminimo ir vertinimo procedūras.

2. Organizatorių patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – ALĮ), Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu (toliau – LĮ), kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų priežiūrą ir šiomis taisyklėmis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK), ALĮ, LĮ ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

PATIKRINIMO PRADŽIA IR JO VYKDYMAS 

 

4. Organizatoriaus veiklos patikrinimas (toliau – patikrinimas) pradedamas pavedimo patikrinti (1 priedas) surašymu.

5. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu patikrinimą atlieka įgalioti Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai. Pavedimą patikrinti pasirašo Priežiūros tarnybos direktorius.

6. Pagal šias taisykles patikrinimus gali atlikti ne mažiau nei du Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojai (toliau – tikrintojai). Pirmasis pavedime patikrinti nurodytas tikrintojas yra atsakingas, kad patikrinimas būtų atliktas laiku ir kokybiškai.

7. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, patikrinimui atlikti gali būti sudaroma patikrinimo grupė, kurią sudaro ne mažiau nei trys tikrintojai. 

8. Pavedus patikrinimą atlikti patikrinimo grupei, šiai grupei vadovauti paskiriamas patikrinimo grupės vadovas. Patikrinimo grupės vadovas organizuoja patikrinimo grupės darbą ir yra atsakingas, kad patikrinimas būtų atliktas laiku ir atitiktų šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

9. Prireikus, Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, patikrinimui atlikti gali būti paskirtas papildomas tikrintojas (-ai), taip pat vienas tikrintojas gali būti pakeičiamas kitu. Papildomas tikrintojas (-ai) paskiriamas (-i) arba vienas tikrintojas keičiamas kitu, papildant pavedimą patikrinti. Pakeitimai įrašomi pavedime patikrinti.

10. Patikrinimo veiksmus organizatoriaus lošimų organizavimo vietoje gali atlikti ne mažiau nei du tikrintojai.

11. Tikrintoju negali būti skiriamas asmuo, turintis asmeninį suinteresuotumą, t. y.:

11.1. susijęs artimos giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamo organizatoriaus vadovu, vyriausiuoju buhalteriu, valdybos ar stebėtojų tarybos nariais;

11.2. buvęs tikrinamo organizatoriaus darbuotojas, kai nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip 1 metai;

11.3. tikrinamo organizatoriaus akcininkas;

11.4. veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos patikrinimo objektyvumui.

12. Patikrinimo metu tikrintojai įrodymus renka bei juos fiksuoja ANK nustatyta tvarka, siekiant nustatyti patikrinimui svarbias aplinkybes.

13. Patikrinimo metu tikrinant organizatoriaus finansinę veiklą, vadovaujamasi Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Didžiųjų loterijų ataskaitų sudėtimi ir jų teikimo tvarka, patvirtinta Priežiūros tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-8 „Dėl Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo taisyklių patvirtinimo“, pateiktomis finansinėmis ataskaitomis, atestuoto auditoriaus išvada, metinės finansinės atskaitomybės ataskaita, arba prašoma pateikti kitus dokumentus ar informaciją, susijusią su pateiktomis ataskaitomis.

14. Jei patikrinimo metu nustatomas teisės akto pažeidimas, tačiau visas organizatoriaus patikrinimas dar nėra baigtas, dėl nustatyto teisės akto pažeidimo gali būti surašomas patikrinimo aktas (2 priedas), o dėl likusių aplinkybių patikrinimas tęsiamas.

15. Jei patikrinimas atliekamas organizatoriaus lošimų organizavimo vietoje, patikrinimo metu užpildomi klausimynai pagal lošimų rūšis ir patikrinimo objektą (3 ir 4 priedai). Patikrinimo metu, esant būtinybei, pildomi eksploatuojamų lošimo automatų elektroninių skaitiklių rodmenų fiksavimo aktas ir lošimo įrenginių patikrinimo aktas (5 ir 6 priedai).

16. Tikrinant nuotolinio lošimo įrenginį ir įrangą, naudojamą nuotoliniams lošimams organizuoti, ir juose saugomą informaciją, vadovaujamasi ALĮ antrojo1 skirsnio nuostatomis ir Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DI-606 „Dėl Prieigos prie nuotolinio lošimo įrenginio ir įrangos bei juose saugomos informacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

17. Jei patikrinimo eigoje dėl to paties organizatoriaus atžvilgiu atliekamo patikrinimo objekto ar susijusių aplinkybių gaunama naujos informacijos, surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu papildyti pavedimą patikrinti ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Papildymai įrašomi pavedime patikrinti. Apie šį sprendimą organizatorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Patikrinimo metu gaunami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

 

III SKYRIUS

KONTROLINIAI LOŠIMAI

 

19. Organizatorių patikrinimo metu, siekiant įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su atliekamu patikrinimu, Priežiūros tarnybos direktoriaus pavedimu, gali būti atliekami kontroliniai lošimai.

20. Tikrintojo ar patikrinimo grupės vadovo motyvuotu prašymu Priežiūros tarnybos direktorius kiekvienu konkrečiu atveju nustato kontrolinio lošimo sumą. Ši suma tikrintojui grąžinama pabaigus patikrinimą ir pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus Priežiūros tarnybos darbuotojui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kontrolinio lošimo suma, viršijanti
10 Eur sumą, gali būti išmokama tikrintojui ir patikrinimo metu.

21. Kontrolinio nuotolinio lošimo pradžioje tikrintojas perveda pinigines lėšas į tikrintojo lošėjo lošimų sąskaitą arba naudodamas lošimui grynuosius pinigus lošimų organizavimo vietoje įsigyja žetonus, lažybų korteles ar pan., ir, laikydamasis lošimo reglamento nuostatų, atlieka kontrolinį lošimą. Tikrintojas dalyvaudamas loterijoje, loterijos taisyklėse nustatyta tvarka, bilietų platinimo vietoje grynaisiais pinigais arba interneto svetainėje negrynaisiais pinigais, įsigyja loterijų bilietus. 

22. Atlikus kontrolinius nuotolinius lošimus arba įsigijus loterijos bilietus interneto svetainėje, esant galimybei, piniginės lėšos yra pervedamos į tikrintojo mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikrinimo pabaigos nuotolinio lošimo reglamente arba loterijos taisyklėse nustatyta tvarka. Atlikus kontrolinius lošimus lošimų organizavimo vietoje, nepanaudoti (laimėti) žetonai iškeičiami lošimų organizavimo vietos kasoje į grynuosius pinigus (išduoti pinigų gavimą įrodantys dokumentai pagrindžia kontrolinio lošimo pajamas), laimėjimai pagal loterijų bilietus atsiimami loterijų taisyklėse nustatyta tvarka.

23. Atsiskaitant už kontrolinio lošimo metu laimėtas ir pralaimėtas sumas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikrinimo pabaigos Priežiūros tarnybos darbuotojui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą, pateikiami kontrolinio lošimo metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas pagrindžiantys dokumentai. Laimėjus piniginį prizą, piniginės lėšos, atskaičius išlaidas, susijusias su loterijos bilieto įsigijimu bei mokesčius, susijusius su prizo laimėjimu, grąžinamos į Valstybės biudžetą Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO PAGRINDAI IR TVARKA

 

24. Informacija apie planinius patikrinimus nurodoma Priežiūros tarnybos struktūrinių padalinių pusmečių veiklos planuose, kurie viešai skelbiami Priežiūros tarnybos interneto svetainėje www.lpt.lt. Pusmečio veiklos plane nurodomas konkretus organizatorius, kurio veiklą planuojama patikrinti, ir planuojamo atlikti patikrinimo laikotarpis.

25. Planiniai organizatorių patikrinimai planuojami pagal Priežiūros tarnybos direktoriaus patvirtintą prižiūrimų ūkio subjektų rizikos įvertinimo ir valdymo metodiką (toliau – rizikos įvertinimo ir valdymo metodika). Pagal rizikos įvertinimo ir valdymo metodiką yra nustatomi rizikingumo kriterijai, kuriais vadovaujantis yra atrenkami organizatoriai, kurie bus tikrinami.

26. Prieš pradedant planinį patikrinimą yra parengiamas patikrinimo planas, kurį tvirtina Priežiūros tarnybos direktorius. Patikrinimo plane nustatoma patikrinimo apimtis, apibrėžiamas patikrinimo tikslas, dalykas, numatomi atlikti veiksmai, laikotarpis ir pobūdis. Patikrinimo planas yra sudaromas atsižvelgiant į organizatoriaus rizikos vertinimo rezultatus.

27. Priežiūros tarnybos direktoriui patvirtinus patikrinimo planą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengiamas pavedimas patikrinti.

28. Visi tikrintojai raštu privalo susipažinti su patikrinimo planu ir pavedimu patikrinti.

29. Planinis patikrinimas atliekamas vadovaujantis Priežiūros tarnybos direktoriaus patvirtintu patikrinimo planu.

30. Patikrinimo grupės vadovas arba tikrintojai, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios, paštu arba elektroniniu būdu informuoja organizatorių apie priimtą sprendimą atlikti planinį patikrinimą, nurodo atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką ir pateikia pavedimo patikrinti kopiją bei preliminarų dokumentų, kuriuos organizatorius turi pateikti Priežiūros tarnybai, sąrašą.

31. Planinis patikrinimas pradedamas ne anksčiau nei pavedime patikrinti nurodytą dieną.

32. Planinio patikrinimo metu patikrinama ne mažiau kaip 70% organizatoriaus lošimų organizavimo vietų arba ne mažiau kaip 70% organizuojamų loterijų. 

33. Organizatoriaus lošimų organizavimo vietos patikrinimui atrenkamos atsižvelgiant į jų rizikingumą, kuris vertinamas pagal šiuos kriterijus:

33.1. lošimų organizavo vieta tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su neplaninių patikrinimų metu nustatytais pažeidimais ar kitomis aplinkybėmis, dėl kurių organizatorius, vadovaujantis rizikos įvertinimo ir valdymo metodika, buvo atrinktas planinio patikrinimo atlikimui;

33.2. dėl lošimų organizavimo vietos gauta pranešimų, nurodytų šių taisyklių 36.1 papunktyje ar kitų įspėjimų iš asmenų ar kitų valstybės kompetentingų institucijų;

33.3. lošimų organizavimo vieta įsikūrusi šalia ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, aukštesniosios mokyklos, aukštosios mokyklos, papildomo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigos arba joje vykdoma restoranų, barų arba koncertinė veikla;

33.4. lošimų organizavimo vieta įsikūrusi vietoje, kurioje policija registruoja daugiau įvykių nei kitose vietose (pagal tinklalapyje www.epolicija.lt skelbiamus duomenis).

33.5. lošimų organizavimo vieta nėra tikrinta per pastaruosius kalendorinius metus.

33.6. lošimų organizavimo vietoje yra eksploatuojama daugiau lošimo įrenginių nei kitoje to paties organizatoriaus lošimų organizavimo vietoje tame pačiame mieste.

34. Planinio patikrinimo atlikimo terminas – 6 mėnesiai. Šis terminas gali būti pratęstas tik motyvuotu Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu, apie tai pažymint pavedime patikrinti. Apie šį sprendimą organizatorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO PAGRINDAI IR TVARKA

 

35. Neplaninis patikrinimas atliekamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 12 dalyje nurodytu pagrindu.

36. Neplaniniai patikrinimai skirstomi pagal rūšis:

36.1. neplaninis specialusis – patikrinimas, kurio metu Priežiūros tarnybos iniciatyva arba pagal gautus lošėjų, žaidėjų, institucijų, piliečių ir kt. pranešimus tiriami faktai ir aplinkybės dėl organizatorių galimai padarytų ar daromų jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų;

36.2. neplaninis kontrolinis – patikrinimas, kuris atliekamas siekiant įvertinti, ar organizatorius pašalino anksčiau atlikto patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

36.3. pakartotinis – patikrinimas, kuris atliekamas, kai paaiškėja naujų aplinkybių, faktų, kurie nebuvo žinomi ar paaiškėjo atlikus patikrinimą.

37. Prieš pradedant neplaninį patikrinimą (išskyrus neplaninį kontrolinį patikrinimą) yra vertinama  informacija dėl galimai daromų ar padarytų pažeidimų. Papildomai patikrinus turimą informaciją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas surašomas tarnybinis pranešimas su siūlymu pradėti neplaninį patikrinimą arba atsisakyti jį pradėti ir pateikiamas Priežiūros tarnybos direktoriui priimti sprendimą. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodytos visos žinomos aplinkybės, kurios pagrįstų sprendimą pradėti arba atsisakyti pradėti neplaninį patikrinimą.

38. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą arba jo neatlikti įforminamas surašant rezoliuciją valstybės tarnautojo tarnybiniame pranešime.

39. Priežiūros tarnybos direktoriui priėmus sprendimą pradėti neplaninį patikrinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengiamas pavedimas patikrinti.

40. Visi tikrintojai privalo raštu susipažinti su pavedimu patikrinti.

41. Patikrinimo grupės vadovas arba tikrintojas iki neplaninio patikrinimo pradžios paštu, elektroniniu būdu arba patikrinimo vietoje informuoja organizatorių apie sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą, pateikdami jam pavedimo patikrinti kopiją.

42. Neplaninis patikrinimas pradedamas ne anksčiau nei pavedime patikrinti nurodytą dieną.

43. Neplaninio patikrinimo atlikimo terminas – 2 mėnesiai, šis terminas gali būti pratęstas tik motyvuotu Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu apie tai pažymint pavedime patikrinti. Apie šį sprendimą organizatorius informuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Įvertinus informacijos apie pažeidimą pagrįstumą ir nustačius pakankamą pagrindą įtarti, kad buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, gali būti nuspręsta patikrinimą nutraukti, jeigu:

44.1. yra ANK 591 straipsnyje nurodytos aplinkybės;

44.2. egzistuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtinti pagrindai.

 

 

 

 

VI SKYRIUS

PATIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

45. Patikrinimas laikomas baigtu:

45.1. surašius patikrinimo aktą;

45.2. pasibaigus nustatytam patikrinimo atlikimo terminui.

46. Patikrinę organizatoriaus veiklos atitikimą nustatytiems licencijuojamos veiklos sąlygų reikalavimams, tikrintojai surašo patikrinimo aktą.

47. Patikrinimo akto dėstomojoje dalyje turi būti aprašytas organizatoriaus veiklos patikrinimo objektas, aiškiai, nedviprasmiškai suformuluota galimo pažeidimo esmė (licencijuojamos veiklos pažeidimo vieta, laikas, būdas, padariniai, kitos svarbios aplinkybės), įvardytas galimai pažeisto įstatymo ar kito teisės akto straipsnis, dalis, punktas ir nurodyta, kokiais įrodymais tai grindžiama.

48. Patikrinimo aktą rengia pirmasis pavedime patikrinti nurodytas tikrintojas arba patikrinimo grupės vadovas. Patikrinimo aktą pasirašo visi tikrintojai.

49. Patikrinimo aktas surašomas ir pateikiamas registruoti:

49.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planinio patikrinimo pabaigos;

49.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo neplaninio patikrinimo pabaigos.

50. Pasirašyto patikrinimo akto nuorašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu tikrintam organizatoriui. Siunčiamame rašte organizatoriui nurodomas terminas (ne ilgesnis nei 10 darbo dienų), per kurį jis gali pateikti atsiliepimą į patikrinimo aktą. Šis terminas Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas vieną kartą (ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms).

51. Šių taisyklių 47 ir 48 punktuose nustatyta tvarka surašytas patikrinimo aktas ir atsiliepimas (jei jis pateikiamas) taip pat kita patikrinimo metu surinkta medžiaga, kartu su parengtu direktoriaus įsakymo projektu dėl atlikto patikrinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsiliepimo gavimo arba suėjus terminui atsiliepimui pateikti, pateikiami Priežiūros tarnybos direktoriui sprendimui priimti. Jei dėl to paties patikrinimo objekto ar susijusių aplinkybių yra atliekami keli patikrinimai, dėl šių patikrinimų Priežiūros tarnybos direktorius gali priimti vieną įsakymą.

52. Priežiūros tarnybos direktoriaus motyvuotu sprendimu, pasibaigus patikrinimo terminui, bet ne vėliau kaip iki taisyklių 49.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos patikrinimo metu, pagal tikrintojo ar patikrinimo grupės vadovo tarnybinį pranešimą, gali būti nuspręsta patikrinimą atnaujinti ir nustatyti ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą patikrinimui atlikti. Apie patikrinimo atnaujinimą pažymima pavedime patikrinti.

53. Prieš atliekant patikrinimo veiksmus, organizatorius paštu, elektroniniu būdu arba patikrinimo vietoje informuojamas apie atnaujintą patikrinimą, pateikiant jam pavedimo patikrinti kopiją. 

 

VII SKYRIUS

ASMENŲ PRANEŠIMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

54. Pranešimai, nurodyti šių taisyklių 36.1 papunktyje, Priežiūros tarnybai pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Priežiūros tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroniniu būdu Priežiūros tarnybos elektroninio pašto adresu info@lpt.lt.

55. Pranešimas privalo būti:

55.1. pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, adresas, (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Pranešimai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu;

55.2. parašytas valstybine kalba; ši nuostata netaikoma pranešimams, siunčiamiems paštu;

55.3. parašytas įskaitomai.

56. Elektroniniu būdu pateiktas pranešimas sudaromas taip, kad jį gavusi Priežiūros tarnyba galėtų:

56.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

56.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

56.3. atpažinti pranešimo turinį;

56.4. identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį.

57. Kai asmens pranešimą Priežiūros tarnybai paduoda asmens atstovas, jis privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens pranešimą, kurio turinys atitinka šių taisyklių 55 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į Priežiūros tarnybą kreipiasi asmens atstovas, jis savo pranešime turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

58. Pranešimas gali būti surašomas pagal Priežiūros tarnybos patvirtintą formą (7 priedas).

59. Pranešimas, neatitinkantis šių taisyklių 55.1 papunktyje ar 56 ir 57 punktuose numatytų reikalavimų, laikomas anoniminiu. Ši nuostata netaikoma, kai gautų duomenų pakanka asmens tapatybei nustatyti.

60. Priežiūros tarnyba, gavusi pranešimą, kuris neatitinka šių taisyklių 55 – 57 punktuose nurodytų reikalavimų, esant galimybei, privalo asmeniui pasiūlyti per 10 darbo dienų, nuo tokio siūlymo pateikimo, ištaisyti pranešimo trūkumus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Organizatorių veiklos patikrinimo aktai, jų priedai ir kita su patikrinimu susijusi medžiaga saugoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

______________________________

 


 

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų

organizatorių patikrinimo taisyklių

1 priedas

 

(Pavedimo patikrinti formos pavyzdys)

 

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

PAVEDIMAS PATIKRINTI

 

201__ m. d.

Vilnius

 

 

 

Vadovaujantis_______________________________________________________________

(teisės akto pavadinimas)

 

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojai:

1. _________________________________________________(grupės vadovas),

(pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)

2. _________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)

3. _________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris)

 

Skiriami atlikti _____________________________________________patikrinimą, kurio

(organizatoriaus pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

 

rūšis – ___________;

 

vieta – ______________________________;

 

objektas – __________________________________;

 

laikotarpis – ____________________________________.

 

 

Patikrinimą pradėti: ____________, baigti ______________.

 

 

Direktorius                        

 

PAKEITIMAI, PAPILDYMAI: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų

organizatorių patikrinimo taisyklių

2 priedas

 

(Patikrinimo akto formos pavyzdys)

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

20___ m. ___________ ____ d. Nr. _____

Vilnius

 

 

Vykdydami 20___ m. ___________ ____ d. pavedimą patikrinti Nr. __________ , Lošimų  priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

________________________________________________________________________________

(tikrintojų pareigos, vardai, pavardės)

 

patikrino organizatorių _____________________________________________________________

( organizatoriaus pavadinimas, adresas, kodas)

patikrinimo vietoje_________________________________________________________________

(adresas)

Kiti duomenys (informacija): ________________________________________________________

(licencijos organizuoti lošimą/ loteriją numeris, išdavimo (perregistravimo) data, išduotos licencijos rūšis, patikrintų lošimų organizavimo vietų, galiojančių leidimų numeriai, jų išdavimo datos, patikrinime dalyvavusio organizatoriaus atstovo pareigos, vardas, pavardė ir kt.)

 

Patikrinimas pradėtas 20___ m. ___________ ____ d., baigtas 20___ m. ___________ ____ d.

Tikrinta:_________________________________________________________________________

(patikrinimo objektas)

 

NUSTATYTA: ________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1.     _________________________________________________________, ____ lapai.

(priedo pavadinimas)

 

 

 

_________________   _______________________   ___________________________

(tikrintojo pareigos)                            (parašas)                                     (vardas, pavardė)

_________________   _______________________   ___________________________

(tikrintojo pareigos)                            (parašas)                                     (vardas, pavardė)

_________________   _______________________   ___________________________

(tikrintojo pareigos)                            (parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 


 

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų

organizatorių patikrinimo taisyklių

3 priedas

 

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

________________

(data, numeris)

 

________________

(vieta)

 

1. Bendrieji duomenys:

1.1. Patikrinimo data ir laikas: ________________________________________________________

1.2. Patikrinimą atliekantys asmenys: __________________________________________________  

1.3. Patikrinimo pagrindas: __________________________________________________________  

1.4. Lošimų organizatoriaus pavadinimas:______________________________________________

1.5. Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas:_______________________________________

1.6. Lošimų organizatorių patikrinime atstovaujantis asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas): _____

1.7. Patikrinimo metu lošimų organizavimo vietoje dirbantys asmenys (vardas, pavardė, asmens kodas):       

1.8. Patalpose veikia (pažymimas vienas iš variantų):

Lošimo namai (kazino)

B kategorijos automatų salonas

Bingo salonas

Totalizatoriaus punktas

Lažybų punktas

 

1.9. Eksploatuojamų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekis:

1.9.1. A kategorijos lošimo automatai: ___________  1.9.4. Kortų stalai: _____________________

1.9.2. B kategorijos lošimo automatai: ___________ 1.9.5. Kauliukų stalai: __________________

1.9.3. Ruletės: ______________________________  1.9.6. Kiti lošimo įrenginiai: _____________

 

1.10. Patikrinimo metu užfiksuotas lošėjų skaičius:_______________

 

2. Kontroliniai klausimai:

2.1. Ar yra saugomas lošimų organizatoriaus reglamentas? ____________________________

_______________________________________

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.2. Ar automatų, bingo salonas, lošimo namai (kazino) ar lažybų punktas (toliau – lošimų organizavimo vieta ar patalpos) yra įrengti izoliuotose patalpose, turinčiose atskirą įėjimą? (Nėra papildomų įėjimų, patalpos atskirtos nuo kitų patalpų ir pan.).

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.3. Ar yra registracijos žurnalas, kuriame registruojami asmenys, kurie arba keičia grynuosius pinigus į žetonus, arba įmoka, arba laimi sumą, viršijančią  1000 eurų? ___________

_______________________________________

 

TAIP            NE      NETIKRINTA                      □ □

 

2.4. Ar yra registracijos žurnalas, kuriame registruojamos piniginės operacijos, jei jos laikytinos įtartinomis ar neįprastomis? ________

_______________________________________

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.5. Ar lošimų organizavimo vietoje be restoranų, barų, koncertinės veiklos ir valiutos keitimo yra vykdoma kita ūkinė komercinė veikla?

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.6. Ar automatų, bingo salone ar lošimo namuose (kazino) įrengta atskira kasa, kurioje pinigai keičiami į žetonus, o žetonai – į pinigus?

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.7. Ar patalpose yra galimybė atsiskaityti banko (debeto, kredito) kortelėmis?

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.8. Ar patalpose yra bankomatas?

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.9. Ar lošimų organizavimo vietoje yra iškabinti (nurodyti) įspėjamieji užrašai?

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.10. Ar lošimų organizavimo vietoje yra nurodyta informacija apie asmens galimybę gauti pažymą apie lošimo laimėjimo išmokėjimą?

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.11. Ar lošimo namuose (kazino) visi asmenys yra užregistruoti įeinančių asmenų registre?

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.12. Ar lošimų organizavimo vietoje užfiksuoti nepilnamečiai, asmenys su svetimais dokumentais ar be dokumentų?

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.13. Ar lošimų organizavimo vietos išorėje yra skelbiama tik ALĮ 10 straipsnio 9 dalyje nustatyta informacija?


TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.14. Ar lošimų organizavimo vietoje yra įrenginys, garantuojantis nuolatinį apšvietimą ir vientisą be sutrikimų lošimo procesą?

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.15. Ar lošimų organizavimo vietoje yra įrengta priešgaisrinė sistema (ar yra gaisro gesinimo priemonė, evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, žmonių evakuacijos planas)?

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.16. Ar bingo salone ar lošimo namuose (kazino) įrengta skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema, nepertraukiamai veikianti vykstant lošimui. Jeigu organizuojami lošimai lošimo namuose (kazino) – ar skaitmeninio vaizdo įrašymo sistema įrengta virš kiekvieno stalo?

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.17. Ar lošimo namuose (kazino) yra „kaupiamojo fondo“ sistema?

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

2.18. Ar bingo salone ar lošimo namuose (kazino) įrengtos atskiros patalpos, skirtos valstybės pareigūnams ir tarnautojams, atliekantiems lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę?

 

 

TAIP            NE         NETIKRINTA                  □ □

 

 

 

Žodinė pastaba pateikta____________________________________________________________                                    

(subjektas)

 

nustačius mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą dėl_______________________________

(pažeidimo esmė)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas pašalintas Priežiūros tarnybos darbuotojų akivaizdoje_______________________________________________________________________

(nurodyti, kokiu būdu pašalintas pažeidimas)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastabos (pildo lošimų organizatorių atstovaujantis asmuo):_________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Patikrino:

 

 

 


(pareigos)                                                            (parašas)                                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 


(pareigos)                                                            (parašas)                                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 

Su klausimynu susipažinau:

 

 

 


(pareigos)                                                            (parašas)                                                                             (vardas, pavardė)

 

 

 


 

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų

organizatorių patikrinimo taisyklių

4 priedas

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

LOŠIMO ĮRENGINIŲ KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

________________

(data, numeris)

 

________________

(miestas)

 

1. Bendrieji duomenys (pildo patikrinimą atliekantys asmenys):

1.1. Patikrinimo vieta:_____________________________________________________

1.2. Patikrinimo data ir laikas:_______________________________________________

1.3. Patikrinimą atliekantys asmenys:_________________________________________

1.4. Patikrinimo pagrindas: _________________________________________________

1.5. Lošimų organizatoriaus pavadinimas, teisinė forma:__________________________

1.6. Lošimų organizatorių patikrinime atstovaujantys asmenys:_____________________

1.7. Patalpose veikia (pažymimas vienas iš variantų):_____________________________

 

Automatų salonas

 

Lošimo namai (kazino)

 

Bingo salonas

 

Lažybų punktas

 

Totalizatoriaus punktas

 

 

1.8. Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenimis patikrinimo vietoje įregistruotų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekiai (Nurodomas įregistruotų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekis. Jei lošimo įrenginiai ar lošimo stalai neįregistruoti, tai žymima „Neregistruota“):

1.8.1. A kategorijos lošimo automatai: ____________________             □ Neregistruota

1.8.2. B kategorijos lošimo automatai: ____________________             □ Neregistruota

1.8.3. Kauliukų stalai: ________________________________             □ Neregistruota

1.8.4. Kortų stalai: ___________________________________             □ Neregistruota

1.8.5. Ruletės: ______________________________________             □ Neregistruota

1.8.6. Kiti lošimo įrenginiai: ____________________________             □ Neregistruota

 

1.9. Lošimų organizavimo vietoje eksploatuojamų lošimo įrenginių ir lošimo stalų kiekiai (Jei lošimų organizavimo vietoje neeksploatuojami lošimo įrenginiai ar lošimo stalai, tai žymima „Neeksploatuojama“):

1.9.1. A kategorijos lošimo automatai: ____________________             □ Neeksploatuojama

1.9.2. B kategorijos lošimo automatai: ____________________             □ Neeksploatuojama

1.9.3. Kauliukų stalai: ________________________________             □ Neeksploatuojama

1.9.4. Kortų stalai: ___________________________________             □ Neeksploatuojama

1.9.5. Ruletės: ______________________________________             □ Neeksploatuojama

1.9.6. Kiti lošimo įrenginiai: ____________________________             □ Neeksploatuojama

 

 

 

 

 

2. Kontroliniai klausimai:

2.1. Ar kiekvieno eksploatuojamo lošimo įrenginio tipas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos priežiūrą atliekančios institucijos patvirtintas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.2. Ar kiekvienas eksploatuojamas lošimo įrenginys turi akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad lošimo įrenginys atitinka šio įstatymo ir Priežiūros tarnybos nustatytus reikalavimus?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.3. Ar kiekvienas lošimo įrenginys ar lošimo stalas paženklintas specialiu tapatumo ženklu?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.4. Ar kiekvienas nepaženklintas specialiu tapatumo ženklu lošimo įrenginys ar lošimo įrenginys, kurio specialus tapatumo ženklas yra pažeistas, yra neeksploatuojamas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.5. Ar kiekvienam lošimo įrenginiui yra pildomas apskaitos žurnalas?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.6. Ar kiekvienas lošimų įrenginių apskaitos žurnalo pildymas atitinka Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių reikalavimus?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.7. Ar kartu su lošimo įrenginio apskaitos žurnalu saugomas aktualus akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduotas lošimo įrenginio sertifikatas arba bendrovės antspaudu patvirtinta jo kopija?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.8. Ar apskaitos žurnalas saugomas jame apskaityto lošimo įrenginio viduje arba prie jo pritvirtintame specialiame dėkle?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.9. Ar lošimo įrenginių ir lošimo stalų, esančių lošimų organizavimo vietoje, skaičius sutampa su Lietuvos lošimo įrenginių registre įregistruotų lošimo įrenginių skaičiumi?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.10. Ar visi lošimų organizavimo vietoje esantys lošimo įrenginiai yra registruoti Lietuvos lošimo įrenginių registre?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

2.11. Ar visų lošimų organizavimo vietoje esančių lošimo įrenginių faktiniai duomenys sutampa su duomenimis, saugomais Lietuvos lošimo įrenginių registre?

TAIP

NE

NEAKTUALU

 

 

 

 

 

Žodinė pastaba pateikta_____________________________________________________________                                    

(subjektas)

 

nustačius mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą dėl_______________________________

(pažeidimo esmė)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas pašalintas Priežiūros tarnybos darbuotojų akivaizdoje        

(nurodyti, kokiu būdu pašalintas pažeidimas)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pastabos (pildo patikrinimą atliekantys asmenys): ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pastabos (pildo lošimų organizatorių atstovaujantis asmuo):_________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Patikrino:

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Su klausimynu susipažinau:

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 


 

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų

organizatorių patikrinimo taisyklių

5 priedas

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

EKSPLOATUOJAMŲ LOŠIMO AUTOMATŲ ELEKTRONINIŲ SKAITIKLIŲ RODMENŲ FIKSAVIMO AKTAS

 

____________________________

(data, numeris)

 

____________________________

(vieta)

 

Lošimų organizatoriaus pavadinimas: __________________________________________________   

Lošimų organizavimo vietos (patalpų) adresas: __________________________________________

Patikrinimo pagrindas: _____________________________________________________________

 

 

Eil. Nr.

Lošimo įrenginio spec. tapatumo ženklo serija ir Nr.

Gaminio serija ir numeris

Už dalyvavimą lošime įmokėti kredito vienetai

Laimėti kredito vienetai

Kasoje apmokėti kredito vienetai

Loštų lošimų skaičius

Pastabos

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrino:

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

Lošimo organizatoriaus atstovas:

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 


 

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų

organizatorių patikrinimo taisyklių

6 priedas

 

(Lošimo įrenginių patikrinimo akto formos pavyzdys)

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

 

LOŠIMO ĮRENGINIŲ PATIKRINIMO AKTAS

 

 

201__ m. _________  ____d. Nr. IVL-_____

Vilnius

 

 

Bendrovės pavadinimas

Lošimų organizavimo vietos adresas

Lošimo įrenginių rūšys

Patikrinimo metu fiksuotas lošimo įrenginių skaičius

Lošimo įrenginių skaičius, pagal Lietuvos lošimo įrenginių registrą

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Įrenginio serijos Nr.

Spec. tapatumo ženklas

Sertifikato Nr.

Sertifikavimo data

Registro duomenų atitikimas

Pastabos

Atitinka

Neatitinka

1.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patikrino:

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

Lošimo organizatoriaus atstovas:

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 


 

Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų

organizatorių patikrinimo taisyklių

7 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

 

Lošimų priežiūros tarnybai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

PRANEŠIMAS

 

____________________________

(data)

 

____________________________

(vieta)

 

________________________________________________________________________________   (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. nr., el. pašto

_________________________________________________________________________________________________

adresas) pranešu__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prašau___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________

Parašas