LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-201 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 27 d. Nr. D1-253

Vilnius

 

 

Pakeičiu Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-201

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. balandžio 27 d. įsakymo

Nr. D1-253 redakcija)

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato projekto registracijos formų pateikimo, vertinimo, kompensacinių išmokų pateikimo, skyrimo ir įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, bendruosius reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

2.    Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (toliau – metinė sąmata), ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtiname aplinkos ministro įsakymu (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę, skirtą „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)“ (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualių gyvenamųjų namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas.

3.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Programą nustatydama ir skirdama lėšas kompensacinėms išmokoms.

4.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas, vykdo projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir  metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5.    Ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

5.2. kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, unikalus individualaus gyvenamojo namo (ar) sklypo identifikacinis numeris, individualaus gyvenamojo namo plotas, adresas, bendrasavininkiai, individualaus gyvenamojo namo baigtumo metai ir procentai, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai, individualaus gyvenamojo namo energinio naudingumo klasė, informacija apie projektu įgyvendinamų priemonių apimtis ir diegiamų įrenginių kainas).

6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, tarp jų ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs Agentūros parengtą projekto registracijos formą ir įgyvendinantis projektą;

7.2. projekto registracijos forma – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas Agentūros direktoriaus patvirtintos formos dokumentas, kuriuo pareiškėjas užsiregistruoja ir įsipareigoja įgyvendinti projektą norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

7.3. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama finansinė parama pareiškėjo lėšomis įgyvendintų projektų išlaidoms kompensuoti;

7.4. išlaidų kompensavimo prašymaspareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas šios Agentūros direktoriaus patvirtintos formos prašymas kompensuoti projekto išlaidas;

7.5. individualusis gyvenamasis namas  (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatas;

7.6. fiksuotas dydis – Tvarkos apraše nustatytas kompensacijos (Eur) už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto iki projekto registracijos formos Agentūrai pateikimo dienos, registruoto VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, dydis.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

8. Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise valdomame name, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.

9. Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).

10. Name, kuriame įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė – komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.

11. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi atnaujinti (modernizuoti) namą (pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies)  naudingo ploto per metus) ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)) ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą išlaidų kompensavimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Duomenys apie namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.

12. Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Jei atnaujinamame (modernizuojamame) name yra iškastiniu kuru (išskyrus gamtines dujas) kūrenamas šilumos įrenginys, modernizavimo metu jis turi būti pakeistas į katilą, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ ar šilumos siurblį, skirtą karšto vandens ir šilumos energijos gamybai. Jei namas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną, iškastiniu kuru kūrenamas šilumos įrenginys gali būti keičiamas tik į lokalios teršalų emisijos neturinčius  įrenginius, naudojančius atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.

13. Pareiškėjas dėl Tvarkos aprašo 38 punkte keliamų reikalavimų nevykdymo turi būti nepraradęs teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos Priemonės lėšų.

14. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

14.1. kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės lėšų ankstesniais metais;

14.2. kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos yra (ar) buvo išduotas B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas;

14.3. kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas);

14.4. kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, buvo pradėti modernizavimo ar rekonstrukcijos darbai;

14.5. kai vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo bendrasavininkis (bendraturtis) yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., bendrasavininkis savivaldybė, valstybė).

15. Kiti aplinkos ministro įsakymu nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS 

 

16. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje viešai paskelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas (toliau – kvietimas) ir kitą reikalingą informaciją.

17. Projekto registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti projekto registracijos formų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

18. Pareiškėjai projekto registracijos formoje ir (ar) su ja privalomuose pateikti dokumentuose turi pateikti informaciją apie turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki namo atnaujinimo (modernizavimo) pradžios.

19. Kartu su projekto registracijos forma privalomi pateikti dokumentai:

19.1. namo kadastrinių matavimų bylos kopija;

19.2. planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo ir projekto registracijos formoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių fotonuotraukos;

19.3. sertifikavimo eksperto pažyma (skaičiavimai), kad įgyvendinus konkrečias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones bus pasiekta B energinio naudingumo klasė ir sumažintos skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo);

19.4.  laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkių (bendraturčių);

19.5. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir (ar) pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir (ar) apmokėti išlaidas ir pan.);

19.6. kiti Agentūros kvietime teikti projekto registracijos formas nurodyti dokumentai.

20. Projekto registracijos formas Agentūra priima 30 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo datos, jeigu metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

21. Agentūra per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos, jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, ir vadovaudamasi 23 punkte nurodytais prioritetiniais atrankos kriterijais, įvertina projekto registracijos formoje pateiktą informaciją, pareiškėjui apskaičiuotą galimos kompensacinės išmokos sumą ir skiria balus už atitiktį prioritetiniams atrankos kriterijams.

22. Agentūra iš pateiktų ir įvertintų projekto registracijos formų sudaro ir patvirtina projektų registracijos sąrašą, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio).

23. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai: projektai vertinami pagal turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę, t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo: C klasės – 2 balai; D klasės – 4 balai; E klasės – 6 balai; F klasės – 8 balai; G klasės – 10 balų. Iš pateiktų ir įvertintų projekto registracijos formų sudaromas ir Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinamas teigiamai įvertintų projektų registracijos formų sąrašas, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Jeigu projektų registracijos formos surenka vienodai balų ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektų registracijos formoms, kurių planuojamų atnaujinti (modernizuoti) namų skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos 1 kvadratiniam metrui iki atnaujinimo (modernizavimo) yra didžiausios.

24. Agentūra projekto registracijos formų vertinimo metu, siekdama įvertinti projekto tinkamumą keliamiems reikalavimams, jeigu to nėra galimybės atlikti kitomis priemonėmis ir būdais, gali atlikti projektų patikras vietoje.

 

V SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

25. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įgyvendinantiems projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo dienos, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenumatyta kitaip.

26. Tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti pareiškėjas turi turėti ir saugoti išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus ne trumpiau nei penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

27. Bendrieji reikalavimai projekto išlaidoms:

27.1. atnaujinimo (modernizavimo) darbams naudojamos medžiagos (ar įranga) turi atitikti gamintojo išduotas eksploatacinių savybių deklaracijas (2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901), būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti šioms medžiagoms (ar įrangai) eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytas charakteristikas ir standartus;

27.2. tinkamos finansuoti išlaidos, kai vykdomi namo rekonstrukcijos darbai, kuriems pagal Statybos įstatymo reikalavimus privaloma turėti statybą leidžiantį dokumentą, pareiškėjas privalo pateikti statybą leidžiantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka užregistruotą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „InfoStatyba“.

 

VI SKYRIUS

KOMPENSACINĖS IŠMOKOS DYDIS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

28. Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Pareiškėjas pagal šią Priemonę kompensacinę išmoką gali gauti vieną kartą.

29. Fiksuotas dydis už 1 kvadratinį metrą namo naudingo ploto yra  75 Eur.

30. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki atnaujinimo (modernizavimo) iš tvarkos aprašo 29 punkte nurodyto fiksuoto dydžio.

31. Įgyvendinęs projektą iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos datos, jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyti kiti terminai, pareiškėjas per APVIS pateikia Agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą kartu su privalomais pateikti dokumentais. Gali būti nustatyti ir Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt paskelbti kiti išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

32. Su išlaidų kompensavimo prašymu privalomi pateikti dokumentai:

32.1. pareiškėjo atnaujinto (modernizuoto) gyvenamojo namo (įgyvendintų energijos efektyvumo didinimo priemonių) fotonuotraukos;

32.2. šilumos įrenginio fotonuotrauka ir ant įrangos esančių parametrų lentelių fotonuotrauka (išskyrus atvejus, kai name iki modernizavimo jau įdiegtas atsinaujinančių energijos išteklių šildymo įrenginys arba šildymui naudojamos gamtinės dujos);

32.3. kiti Agentūros prašomi būtini dokumentai, jų nuorašai (kopijos) arba informacija, reikalinga išlaidų tinkamumui įvertinti, ir dokumentai, įrodantys ar pasiekti projekto tikslai.

33. Agentūra, gavusi išlaidų kompensavimo prašymą, įvertina, ar pasiekti projekto tikslai.  Visais atvejais, kai iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos dienos pareiškėjas nepasiekia projekto tikslų, t. y. nepasiekia namo B energinio naudingumo klasės ir (arba) nesumažina skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudų ne mažiau kaip 40%, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki namo atnaujinimo (modernizavimo), finansavimas neskiriamas.

34. Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti pareiškėjui kompensacinės išmokos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, išlaidų kompensavimo prašymas atmetamas.

35. Agentūra įvertina pateiktą tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą su visais privalomais pateikti dokumentais ir atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

36. Išlaidų kompensavimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei Agentūrai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nerandama trūkumų.

37. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos.

38. Kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali projekto įgyvendinti iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, jis apie tai ne vėliau kaip iki metų, kai yra pateikęs registracijos formą, gruodžio 1 d. turi informuoti Agentūrą. Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavimo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos arba raštu neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto iki metų, kai pareiškėjas pateikė projekto registracijos formą, gruodžio 1 d., jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos lėšų vienerius metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

39. Agentūra per penkerių metų laikotarpį nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą kompensacinę išmoką.

40. Už suteiktas finansavimo lėšas atnaujintą (modernizuotą) namą pareiškėjas įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos, t. y. be Agentūros sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

41. Pareiškėjas įsipareigoja, kad name, kuriame įgyvendinamas projektas, 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo  apmokėjimo dienos nebus vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina visą kompensacinę išmoką.

42. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, perėmusiam pareiškėjo teises ir pareigas gavus išankstinį rašytinį Agentūros pritarimą.

43. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

__________________________________