LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI BANDOMĄJĮ SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

2021 m. kovo 12 d. Nr. V-513

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 10 (2 klausimas), 2021 m. kovo 3 d. pasitarimo protokolu Nr. 14 (2 klausimas) nusprendžiu:

1Įpareigoti Akmenės rajono, Alytaus miesto, Birštono, Biržų rajono, Kauno miesto, Kazlų Rūdos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių (toliau – savivaldybės) administracijų direktorius iki 2021 m. kovo 31 d. organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pasirinktose ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio ugdymo programą (toliau – mokykla), bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą – pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) namų ūkių ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 5 (toliau – bandomasis tyrimas).

2.  Mokykloje, kurioje vykdomas bandomasis tyrimas, mokinių ugdymą organizuoti:

2.1.    sutikusiems dalyvauti bandomajame tyrime – kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, vadovaujantis kiekvienos klasės mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimų SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir tyrimų SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatais;

2.2.    nesutinkantiems dalyvauti bandomajame tyrime – nuotoliniu būdu.

3.  Bandomąjį tyrimą atlikti šiais etapais:

3.1.    mokinių namų ūkiai ir mokyklos darbuotojai informuojami apie bandomojo tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą ir, sutikę dalyvauti bandomajame tyrime, pasirašo sutikimus;

3.2.    prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu kaupinių PGR tyrimas atliekamas visiems sutikusiems dalyvauti bandomajame tyrime mokinių namų ūkiams ir mokyklos darbuotojams, išskyrus nurodytus šio sprendimo 4 punkte;

3.3.    grįžus į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, kaupinių PGR tyrimas mokiniams ir mokyklos darbuotojams, išskyrus nurodytus šio sprendimo 4 punkte, atliekamas  periodiškai kas 4-7 dienas.

4.  Kaupinių PGR tyrimų neatlikti asmenims, kuriems prieš mažiau nei 90 dienų iki kaupinių PGR tyrimo atlikimo dienos PGR tyrimu arba greituoju SARS-CoV-2 antigeno testu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą bei kurie yra paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą.

5.  Pavesti savivaldybės, kurioje yra mokykla, administracijos direktoriui:

5.1.    paskirti mobilųjį punktą ar kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ), kurie prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu organizuotų mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų registraciją kaupinių PGR tyrimams ir vykdytų ėminių šiems tyrimams paėmimą, ir prireikus organizuoti mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų pavėžėjimą į kaupinių PGR tyrimų ėminių paėmimo vietą;

5.2.    paskirti kiekvienai mokyklai už registraciją kaupinių PGR tyrimams ir kaupinių PGR tyrimų ėminių paėmimą atsakingą ASPĮ, kuri vykdytų mokyklos mokinių ir mokyklos darbuotojų kaupinių PGR tyrimų ėminių paėmimą mokykloje grįžus į ugdymo procesą;

5.3.    aprūpinti šio sprendimo 5.2 papunktyje nurodytą ASPĮ ir mokyklą priemonėmis, kurios reikalingos ėminių kaupinių PGR tyrimui paėmimui ir transportavimui;

5.4.    šio sprendimo 3.3 papunktyje numatytais atvejais užtikrinti kaupinių PGR tyrimo ėminių pristatymą į kaupinių PGR tyrimus atliekančias laboratorijas su visais reikalingais duomenimis jų tyrimo atlikimui ir rezultatų teikimui į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS);

5.5.    pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jos prašymu informaciją apie bandomojo tyrimo eigą ir (ar) rezultatus.

6.  Įpareigoti mokyklos vadovą:

6.1.    užtikrinti, kad sutinkantys dalyvauti bandomajame tyrime mokinių namų ūkiai ir mokyklos darbuotojai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų informuojami apie kaupinių PGR tyrimo tikslą, sąlygas, tvarką (pareigą, esant teigiamam kaupinių PGR tyrimo rezultatui, registruotis PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is), pareigą apie kaupinių PGR tyrimo ir PGR tyrimo rezultatus pranešti mokyklų vadovams, pareigą izoliuotis ir jos sąlygas, kitas pareigas, teises ir kt.) bei asmens duomenų tvarkymą;

6.2.    paskirti už bandomojo tyrimo organizavimą atsakingą (-us) mokyklos darbuotoją (-us) arba bendru mokyklos ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, vadovų sprendimu – visuomenės sveikatos specialistą (-us) (toliau – mokyklos paskirtas atsakingas asmuo);

6.3.    reguliariai informuoti bandomajame tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinių namų ūkius ir mokyklos darbuotojus apie bandomojo tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su bandomuoju tyrimu susijusią informaciją;

6.4.    organizuojant mokinių ugdymą kontaktiniu būdu laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų;

6.5.    užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį tyrimą, tvarkymo saugumą ir konfidencialumą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

7Pavesti ASPĮ paskirti už kaupinių PGR tyrimų vykdymą atsakingą (-us) asmens sveikatos priežiūros specialistą (-us) (toliau – ASPĮ paskirtas atsakingas asmuo), kuris mokykloje (-ose):

7.1.    bendradarbiautų su mokyklos paskirtu atsakingu asmeniu dėl mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų registracijos ir ėminių paėmimo kaupinių PRG tyrimams atlikti;

7.2.    vykdytų mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų ėminių kaupinių PGR tyrimui paėmimą ir žymėjimą;

7.3.    supakuotų paimtus kaupinių PGR tyrimo ėminius antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse ir paruoštų reikalingus dokumentus pristatymui į laboratoriją;

7.4.    pateiktų VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai (toliau – Kauno GMP), organizuojančiai Karštosios linijos 1808 darbą, duomenis, reikalingus kaupinių PGR tyrimų užsakymui.

8.  Įpareigoti mokyklos paskirtą atsakingą asmenį šio sprendimo 3.3 papunktyje nustatytais atvejais:

8.1.    parengti mokinių ir mokyklos darbuotojų ėminių kaupinių PGR tyrimui paėmimo grafiką, jį suderinti su mokyklos darbuotojais ir ASPĮ paskirtu atsakingu asmeniu;

8.2.    organizuoti kaupinių PGR tyrimo ėminių paėmimą klasėse arba paruošti mokykloje tam skirtą vietą, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi joje;

8.3.    padėti ASPĮ paskirtam atsakingam asmeniui vykdyti kitus kaupinių PGR tyrimo ėminio paėmimui reikalingus veiksmus.

9.  Šio sprendimo 3.3 papunktyje nustatytais atvejais organizuoti kaupinių PGR tyrimui ėminių paėmimą mokykloje ir jų transportavimą kaupinių PGR tyrimus atliekančioms laboratorijoms, naudojant šias priemones:

9.1.    asmenines apsaugos priemones (respiratorius, vienkartinius chalatus, vienkartines medicinines pirštines);

9.2.    rankų antiseptiką;

9.3.    stalą priemonėms pasidėti;

9.4.    uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu infekuotoms medicininėms atliekoms;

9.5.    sterilius tamponus (specialias priemones su transportine virusologine terpe), mėgintuvėlius su transportine terpe;

9.6.    sandarius plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinę ėminio pakuotę);

9.7.    kartoninę dėžę mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinę pakuotę);

9.8.    nenuplaunamą rašiklį;

9.9.    du šaltkrepšius (vieną, skirtą mėgintuvėliams su švariomis transportinėmis virusologinėmis terpėmis, kitą – mėgintuvėliams su ėminiais);

9.10.  vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti.

10.     Pavesti kaupinių PGR tyrimus atliekančioms laboratorijoms:

10.1.  atlikti kaupinių PGR tyrimus, naudojant tinkamus RNR skyrimo ir PGR detekcijos reagentus pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir sąlygas;

10.2.  suvesti kaupinių PGR tyrimo rezultatus ESPBI IS į formą E200-a, nurodant taikytą kaupinių PGR tyrimo metodą.

11.     Pavesti Kauno GMP:

11.1.  vykdyti mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų registraciją kaupinių PGR tyrimo ėminio paėmimui ir kaupinių PGR tyrimo užsakymų suvedimą į formą E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ ir perdavimą į ESPBI IS;

11.2.  organizuoti mokinių namų ūkių ir mokyklos darbuotojų informavimą apie tyrimo rezultatus, o teigiamo tyrimo rezultato atveju – informavimą apie tyrimo rezultatus ir registravimą PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is);

12.     Pavesti Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai užtikrinti ASPĮ ir kaupinių PGR tyrimus atliekančių laboratorijų aprūpinimą laboratoriniam tyrimui atlikti reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų direktorių ir kaupinių PGR tyrimus atliekančių laboratorijų pateiktą poreikį.

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys