LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ORGANIZUOJANT DARBUS, REIKŠMINGIAUSIAI SĄLYGOJANČIUS MIRTINUS IR SUNKIUS NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, TAIKYMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. EV-90

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 3 dalies 2 punktais, atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvykusio socialinių partnerių pasitarimo sprendinius bei siekdamas veiksmingesnės nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos:

1. N u r o d a u darbdaviams, darbdaviams atstovaujantiems asmenims užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, būtų vadovaujamasi atitinkamomis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) parengtomis ir paskelbtomis rekomendacijomis:

1.1. organizuojant darbus aukštyje:

1.1.1. Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių parinkimo, naudojimo ir priežiūros metodinėmis rekomendacijomis;

1.1.2. Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių parinkimo metodinėmis rekomendacijomis;

1.1.3. Saugių stogo darbų metodinėmis rekomendacijomis;

1.1.4. Saugos priemonių, skirtų patekti į laikinas darbo vietas aukštuminiuose statiniuose metodinėmis rekomendacijomis;

1.2. organizuojant darbus uždarose erdvėse ir iškasose:

1.2.1. Metodinėmis rekomendacijomis, vykdant darbus vandentvarkos įmonėse;

1.2.2. Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, prieš atliekant darbus šuliniuose, kitose uždarose erdvėse metodinėmis rekomendacijomis;

1.2.3. Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, atliekant darbus iškasose metodinėmis rekomendacijomis;

1.3. organizuojant pakrovimo-iškrovimo, sandėliavimo darbus:

1.3.1. Saugaus kelių transporto priemonių krovos darbų organizavimo metodinėmis rekomendacijomis;

1.3.2. Saugaus darbo su transporto priemonėmis prie krovimo rampų metodinėmis rekomendacijomis;

1.4. organizuojant darbus su pavojingomis cheminėmis ar biologinėmis medžiagomis - Metodinėmis rekomendacijomis, parenkant ir naudojant asmenines kvėpavimo organų apsaugos priemones;

1.5. organizuojant miško kirtimo darbus – Darbuotojų saugos ir sveikatos metodinėmis rekomendacijomis, vykdant miško darbus;

1.6. organizuojant surenkamųjų elementų montavimo darbus - Saugos priemonių montuojant statinių konstrukcijas metodinėmis rekomendacijomis;

1.7. organizuojant statinių griovimo darbus - Saugos priemonių griaunant statinius metodinėmis rekomendacijomis.

2. Į s a k a u VDI inspektoriams inspektavimų metu nustačius, kad nesilaikoma šiuo įsakymu įtvirtintų pareigų, darbdaviams, darbdaviams atstovautiems asmenims kiekvienu atveju taikyti griežčiausias atgrasančias priemones.

3. Į p a r e i g o j u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

4. Nustatau, kad šis įsakymas pradedamas taikyti nuo 2020 m. gegužės 1 d.

5. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius