LBS%20LOG

 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTO 2017 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 74 „DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr. 35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos buriuotojų sąjungos tarybos 2018 m. birželio 12 d. sprendimu:

1.  P a k e i č i u Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Asmenys, norintys laikyti burinės jachtos laivavedžio praktikos egzaminą, Kvalifikacinei komisijai turi pateikti:

32.1. LBS nustatytos formos prašymą leisti laikyti kvalifikacijos praktikos egzaminą; ir išduoti kompetenciją patvirtinantį dokumentą;

32.2. teorijos egzamino išlaikymo protokolą su visų disciplinų teigiamais įvertinimais;

32.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);

32.4. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už praktikos egzamino laikymą;

32.5. dokumentą, patvirtinantį buriuotojo buriavimo stažą (kai to reikalauja Taisyklės);

32.6. sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą, kai tokį asmuo jau turi (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 ( Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo”);

32.7. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“, reikalavimus ir įrodantį, kad asmuo išklausė privalomąją pirmosios pagalbos mokymo programą;

32.8. Taisyklių 31.8 papunktyje nurodytas dvi vienodas nuotraukas (jeigu nuotraukos nebuvo pateiktos, ar pateiktos netinkamos, teorijos egzaminui)“;

1.2. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Išlaikius visus atitinkamam kvalifikacijos laipsniui reikalaujamus egzaminus, LBS išduoda kvalifikacijos laipsnį patvirtinantį Diplomą, Liudijimą ar Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą. Burinės jachtos laivavedžio diplomas, liudijimas ar burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas išduodami Lietuvos buriuotojų sąjungai pateikus:

45.1. teorijos ir praktikos (jeigu reikalauja Taisyklės) egzaminų protokolus su įrašu suteikti kvalifikaciją;

45.2. Diplomo ar Liudijimo išdavimo atveju, prašymo pateikimo dieną galiojantį sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 048-1/a), išduotą vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-319 („Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo” (toliau – sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 048-1/a);

45.3. dokumentą, patvirtinantį mokesčio sumokėjimą už dokumentų išdavimą;

45.4. 31.8 papunktyje nurodytas nuotraukas (jei nebuvo pateiktos anksčiau, ar pateiktos netinkamos) Pildant elektroninį prašymą nuotraukos pateikiamos nurodytu būdu.“;

1.3. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Diplomas, Liudijimas ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas vadovaujantis LBS patvirtintų Dokumentų pateikimo LBS ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatuose nurodytais terminais irnustatyta tvarka. per 20 darbo dienų bendra tvarka arba per 5 darbo dienas skubos tvarka nuo 44 punkte nurodyto sprendimo priėmimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.“;

1.4.      Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Išduodant asmeniui naują kvalifikacijos dokumentą Taisyklių 57.1 - 57.4 papunkčiuose nurodytais atvejais, Diplomas, Liudijimas ir Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimas yra išduodamas vadovaujantis LBS patvirtintų Dokumentų pateikimo LBS ir burinių jachtų laivavedžių diplomų, liudijimų ir pažymėjimų išdavimo nuostatuose nustatyta tvarka per 20 darbo dienų bendra tvarka arba per 5 darbo dienas skubos tvarka nuo 58-59 punktuose nurodytoprašymo priėmimo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos, o anksčiau išduotas kvalifikacijos dokumentas yra negražinamas pareiškėjui , ir (arba)pripažįstamas negaliojančiu.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. birželio 15 dieną.

 

 

 

Prezidentas                                                                                          Naglis Nasvytis