HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. Birželio 27 D. ĮSAKYMO nR. 348 „DĖL pakuočių ir pakuočių ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 4 d. Nr. D1-812

Vilnius

 

1. Pakeičiu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita (toliau – pakuočių apskaita) vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS):

27.1. sudaromi Taisyklių 37, 39, 41, 46, 49, 53 punktuose nurodyti pakuočių sąrašai;

27.2. ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio (toliau – ketvirtis) pakuočių apskaitos žurnalas;

27.3. pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka;

27.4. pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui. Įmonės veiklos vykdymo nutraukimo ar išregistravimo atveju metinė pakuočių apskaitos ataskaita privalo būti suformuota ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui iki įmonės veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo.

Užstato už daugkartines pakuotes sistemos administratorius nenaudoja GPAIS sudarydamas Taisyklių 58 punkte nurodytą pakuočių sąrašą ir vykdydamas Taisyklių 59 punkte nurodytą pakuočių apskaitą, o kalendorinių metų suminius suvestinius daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, duomenis apskaito pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.“;

1.2. papildau nauju 28 punktu:

28. Aplinkos apsaugos agentūra kasmet iki balandžio 1 d. įvertina pateiktą metinę pakuočių apskaitos ataskaitą ir nenustačiusi šios ataskaitos trūkumų ją priima. Aplinkos apsaugos agentūrai nustačius pateiktos metinės pakuočių apskaitos ataskaitos trūkumus, tokia metinė pakuočių apskaitos ataskaita atmetama naudojantis GPAIS ir laikoma nepateikta, jei per 20 kalendorinių dienų terminą nepateikiama pataisyta pagal nurodytus trūkumus metinė pakuočių apskaitos ataskaita.“;

1.3. papildau nauju 29 punktu:

29. Patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo privalo nedelsiant pateikti pakuočių apskaitos duomenų koregavimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.“;

1.4. 28 punktą atitinkamai laikau 30 punktu ir jį išdėstau taip:

30. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina pakuočių apskaitos vykdymo, apskaitos dokumentų saugojimo tvarką, svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas pakuotės svoris, nurodant asmenis, atsakingus už pakuočių apskaitos vykdymą ir teisingų duomenų pateikimą, už teisingą pakuotės svorio nustatymą, vadovaujantis pakuočių svorio nustatymo metodika.“;

1.5. 29 punktą atitinkamai laikau 31 punktu ir jį išdėstau taip:

31. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytuose prekinių vienetų sąrašuose tokios sunaudotų medžiagų balanse nurodytos pakavimui panaudotos medžiagos apskaitomos kaip prekiniai vienetai (pavyzdžiui, vienkartinių indų maistui išsinešti 100 vienetų komplektas, kartoninė dėžė 60x40x40 produkcijos pakavimui ir panašiai).“;

1.6. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo nustatyti tvarką, kurioje numatytos priemonės, užtikrinančios pakuočių apskaitos duomenų saugą, šių duomenų vientisumą ir aiškumą, galimybę operatyviai pateikti duomenis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje už sukauptų elektroninių duomenų išsaugojimą, apsaugojimą nuo visiško ar dalinio sugadinimo ar praradimo, taip pat duomenų atkūrimo priemonių organizavimą atsako įmonės vadovas.“;

1.7. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Pakuočių apskaitą vykdant elektroniniu būdu įmonės informacinėje sistemoje, įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti, kad šios pakuočių apskaitos duomenys Taisyklių 27 punkte nurodyta tvarka būtų pateikti į GPAIS.“;

1.8. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti kituose įmonės apskaitos dokumentuose, pirkimo – pardavimo dokumentuose, prekių įvežimo (importo) į Lietuvos Respubliką ir išvežimo (eksporto) iš Lietuvos Respublikos dokumentuose, transportavimo dokumentuose ir kituose dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą, pateikta informacija.“;

1.9. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Daugkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už daugkartines pakuotes sistema, apskaitoje ir vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir jų atliekų apskaitoje pateikta informacija privalo sutapti su brūkšninio kodo atpažinimo programų duomenimis.“;

1.10. pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.1. pakuotės kodas (unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas;“;

1.11. pakeičiu 37.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.4. svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu;“;

1.12. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Pildydamas tuščių pakuočių apskaitos žurnalą, pakuočių gamintojas, vadovaudamasis Taisyklių 37 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių tuščių pakuočių duomenis:

38.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje);

38.2. veiklos būdas pagal Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registravimo taisyklės), priedo 6 punktą;

38.3. kiekis vienetais ir tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.“;

1.13. pakeičiu 39.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.1. pakuotės kodas (nurodomas unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, naudojamas šiam prekiniam vienetui / gaminiui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose arba unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas;“;

1.14. pakeičiu 39.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.2. pakuotės svoris, tenkantis prekiniam vienetui / gaminiui tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu, ir prekinių vienetų / gaminių kiekis pakuotėje;“;

1.15. pakeičiu 39.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.3. pakuotės rūšis pagal Taisyklių 24.2 papunktyje nurodytas medžiagas ir galimybė perdirbti šią pakuotę jai tapus atlieka (atsižvelgiant į tai, ar šių pakuočių atliekos gali būti perdirbamos technologinio proceso metu iš tokių pakuočių atliekų pagaminant produktą, apie kurį atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka);“;

1.16. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Pildydamas Taisyklių 39 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 39 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių vienkartinių pakuočių duomenis:

40.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje);

40.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

40.3. Lietuvos rinkai patiektų ar iš Lietuvos išvežtų prekinių vienetų, kuriems supakuoti panaudotos šios vienkartinės pakuotės, kiekis vienetais;

40.4. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos vienkartinės pripildytos pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.“;

1.17. pakeičiu 41.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.1. pakuotės kodas (nurodomas unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, naudojamas šiam prekiniam vienetui / gaminiui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose, arba unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu) ir pavadinimas;“;

1.18. pakeičiu 41.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.2. pakuotės svoris, tenkantis prekiniam vienetui / gaminiui tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu, ir prekinių vienetų / gaminių kiekis pakuotėje;“;

1.19. pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Pildydamas Taisyklių 41 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 41 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių daugkartinių pakuočių duomenis:

42.1. gavimo būdas (importuota (įvežta), pagaminta Lietuvoje arba susigrąžinta);

42.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

42.3. Lietuvos rinkai patiektų ar iš Lietuvos išvežtų prekinių vienetų, kuriems supakuoti panaudotos šios daugkartinės pakuotės, kiekis vienetais;

42.4. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos daugkartinės pripildytos ar susigrąžintos iš Lietuvos rinkos tuščios daugkartinės pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.“;

1.20. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Vykdydamas vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema (tiek patiektų, tiek nepatiektų Lietuvos rinkai), apskaitą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių V skyriuje nustatytais bendraisiais pakuočių apskaitos reikalavimais ir gaminamos ir (ar) įvežamos produkcijos sąrašu, sudaro tokių vienkartinių pakuočių sąrašą, kuriame pagal kiekvienos tokios vienkartinės pakuotės brūkšninį kodą nurodomi šie duomenys:

46.1. gėrimas (pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalį), kuriuo pripildoma ši pakuotė;

46.2. Taisyklių 46.1 papunktyje nurodyto gėrimo pavadinimas;

46.3. pakuotės rūšis pagal medžiagas (plastikinė, metalinė, stiklinė) ir galimybė perdirbti šią pakuotę jai tapus atlieka (atsižvelgiant į tai, ar šių pakuočių atliekos gali būti perdirbamos technologinio proceso metu iš tokių pakuočių atliekų pagaminant produktą, apie kurį atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Tvarkos apraše nustatyta tvarka);

46.4. pakuotės rūšies kodas pagal Deklaracijos FR0524 formą;

46.5. pakuotės tūris (litrais, trys skaitmenys po kablelio);

46.6. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu ir kiekis prekiniame vienete;

46.7. data, nuo kada ši vienkartinė pakuotė pradėta tiekti Lietuvos rinkai;

46.8. data, kada nustota šią pakuotę tiekti Lietuvos rinkai;

46.9. data, nuo kada ši vienkartinė pakuotė įtraukta į užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtintą vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašą, nurodytą Taisyklių 49 punkte;

46.10. data, nuo kada ši vienkartinė pakuotė išbraukta iš užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtinto vienkartinių pakuočių, už kurias privaloma imti užstatą, sąrašo, nurodyto Taisyklių 49 punkte.

Šis sąrašas papildomas nauja vienkartine pakuote ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki jos tiekimo Lietuvos rinkai dienos ir turint užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus patvirtinimą, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius organizuos šios vienkartinės pakuotės atliekų sutvarkymą užstato už vienkartines pakuotes sistemoje.“;

1.21. pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Pildydamas Taisyklių 46 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 46 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių vienkartinių pakuočių duomenis:

47.1. gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje);

47.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

47.3. kiekis vienetais ir tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.“;

1.22. pakeičiu 49.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.6. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu;“;

1.23. pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Pildydamas Taisyklių 49 punkte nurodytų vienkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius atskirai nurodo šiuos tokių vienkartinių pakuočių duomenis:

50.1. surinkimo iš pakuočių pardavėjų data;

50.2. iš pakuočių pardavėjų surinktas vienkartinių pakuočių atliekų kiekis vienetais ir tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu;

50.3. dokumento, patvirtinančio šių vienkartinių pakuočių surinkimą iš pakuočių pardavėjų, numeris ir data.“;

1.24. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius turi pildyti vienkartinių pakuočių, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, atliekų tvarkymo apskaitą ir teikti tokios apskaitos ataskaitas Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka.“;

1.25. pakeičiu 53.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.4. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu ir kiekis prekiniame vienete;“;

1.26. pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Pildydamas Taisyklių 53 punkte nurodytų daugkartinių pakuočių apskaitos žurnalą, gamintojas ir (ar) importuotojas, vadovaudamasis Taisyklių 53 punkte nurodytu pakuočių sąrašu, atskirai nurodo šiuos tokių daugkartinių pakuočių duomenis:

54.1. gavimo būdas (importuota (įvežta), pagaminta Lietuvoje arba susigrąžinta);

54.2. veiklos būdas pagal Registravimo taisyklių priedo 6 punktą;

54.3. Lietuvos rinkai patiektos ar iš Lietuvos išvežtos daugkartinės pripildytos ar susigrąžintos iš Lietuvos rinkos tuščios daugkartinės pakuotės kiekis tonomis 6 skaitmenų po kablelio tikslumu.“;

1.27. pakeičiu 58.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.4. pakuotės svoris tonomis gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu;“;

1.28. pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius suvestinius suminius praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodytus Taisyklių 50 punkte, pateikia Atliekų apskaitos taisyklėse nustatyta tvarka ir Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-791 „Dėl Užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. Už 2017 m. pakuočių apskaitos duomenis atsiskaitoma pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas