LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. 5TS-926 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 22 d. Nr. 5TS-1030

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. 5TS-926 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“:

1. Pakeisti 2.1.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

2.1.3. Nuosavybę ar valdymo teisę patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka,“;

2. Pakeisti 5.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

5.1. Pagal vietinės rinkliavos mokėtojų pateiktus dokumentus bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos nuolat veikiančios komisijos nekilnojamojo turto objektų, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, faktinei būklei ir naudojimo paskirčiai nustatyti pateiktus nekilnojamojo turto apžiūros aktus patikrinti ir patikslinti vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis.“

3. Papildyti 5.3 papunkčiu:

5.3. Kiekvieno mėnesio 1 d. ir 15 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai nuolat veikiančiai komisijai nekilnojamojo turto objektų, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, faktinei būklei ir naudojimo paskirčiai nustatyti pateikti tikrintinų nekilnojamųjų turto objektų, dėl kurių buvo kreiptasi pagal šio sprendimo 1.1 papunktį, sąrašą, nurodant nekilnojamojo turto objektų savininkų ar naudotojų kontaktinius duomenis, nekilnojamojo turto objekto unikalųjį numerį ir adresą.“;

4. Papildyti 5.4 papunkčiu:

5.4. Kiekvieno mėnesio 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai nuolat veikiančiai komisijai nekilnojamojo turto objektų, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, faktinei būklei ir naudojimo paskirčiai nustatyti pateikti pagal šio sprendimo 1.3 papunktį pateiktus prašymus-sąžiningumo deklaracijas.“;

5. Papildyti 5.5 papunkčiu:

5.5. Iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pateikti nekilnojamuosius turto objektus valdančių asmenų, kuriems buvo suteiktos lengvatos, sąrašą.“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Artūras Margelis