LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. D1-201

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį:

1.    T v i r t i n u  Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Nustatau, kad šio įsakymo nuostatos taikomos projekto registracijos formoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-201

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI) TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato projekto registracijos formų pateikimo, vertinimo, kompensacinių išmokų pateikimo, skyrimo ir įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas. Taip pat nustato bendruosius reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms.

2.    Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo sąmatoje, patvirtintoje aplinkos ministro įsakymu (toliau – metinė sąmata) ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtiname aplinkos ministro įsakymu (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę, skirtą Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir individualių gyvenamųjų namų šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas.

3.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Programą nustatydama ir skirdama lėšas kompensacinėms išmokoms.

4.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas, vykdo projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir  metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5.    Ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų projektų vertinimą ir atranką, kompensacinių išmokų skyrimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

6.1. asmenį identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

6.2. kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

6.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, unikalus individualaus gyvenamojo namo / sklypo identifikacinis numeris, individualaus gyvenamojo namo plotas, adresas, bendrasavininkiai, individualaus gyvenamojo namo baigtumo metai ir procentai, juridinę teisę į turtą suvaržantys veiksniai, individualaus gyvenamojo namo energinio naudingumo klasė, informacija apie projektu įgyvendinamų priemonių apimtis ir diegiamų įrenginių kainas).

7. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Kiti dokumentai saugomi ir valdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir kitais dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasibaigus saugojimo terminui, visi dokumentai, tarp jų ir tie, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą.

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

8.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka užpildęs Agentūros parengtą projekto registracijos formą ir įgyvendinantis projektą;

8.2. projekto registracijos forma – pareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas Agentūros direktoriaus patvirtintos formos dokumentas, kuriuo pareiškėjas užsiregistruoja ir įsipareigoja įgyvendinti projektą norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

8.3. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama finansinė parama pareiškėjo lėšomis įgyvendintų projektų išlaidoms kompensuoti;

8.4. išlaidų kompensavimo prašymaspareiškėjo užpildytas ir Agentūrai pateiktas šios Agentūros direktoriaus patvirtintos formos prašymas kompensuoti projekto išlaidas;

8.5. individualusis gyvenamasis namas  (toliau – namas) – gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatas;

8.6. fiksuotas dydis – Tvarkos aprašo priede nustatytas kompensacijos (Eur) už 1 kW nominaliosios galios įrenginį arba 1 kvadratinio metro plotą dydis.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

9. Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 14 500 Eur. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas vadovaujantis fiksuotais dydžiais, nustatytais Tvarkos aprašo priede.

10. Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise valdomame name, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.) iki kvietimo teikti projekto registracijos formas dienos.

11. Namas, kuriame įgyvendinamas projektas, negali būti areštuotas (įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą).

12. Name, kuriame įgyvendinamas projektas, neturi būti vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Jei nustatoma, kad pareiškėjas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gali pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ūkinė – komercinė veikla nurodytame pastate nevykdoma.

13. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi atnaujinti (modernizuoti) namą (pasiekti ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas (kWh/vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus) ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)) ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą išlaidų kompensavimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Duomenys apie namo skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas iki atnaujinimo (modernizavimo) ir po atnaujinimo (modernizavimo) turi būti registruoti Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre.

14. Pareiškėjas užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų kitų nacionalinių programų.

15. Pareiškėjas dėl Tvarkos aprašo 39 punkte keliamų reikalavimų nevykdymo turi būti nepraradęs teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos lėšų.

16. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama:

16.1. kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, kuriam jau buvo išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos Priemonės lėšų ankstesniais metais;

16.2. kai gyvenamajam namui iki kvietimo teikti projekto registracijos formas paskelbimo dienos yra/ar buvo išduotas B ar aukštesnės klasės energinio naudingumo sertifikatas.

16.3. kai gyvenamajam namui iki projekto registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos, nebuvo nustatyta energinio naudingumo klasė (išduotas energinio naudingumo sertifikatas).

17. Kiti aplinkos ministro įsakymu nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, viešai nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ TEIKIMAS

 

18. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje viešai paskelbia kvietimus teikti projekto registracijos formas (toliau – kvietimas) ir kitą reikalingą informaciją.

19. Projekto registracijos formos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti projekto registracijos formų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

20. Pareiškėjai projekto registracijos formoje ir (ar) su ja privalomuose pateikti dokumentuose turi pateikti informaciją apie turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios, ketinamų įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių kiekį (apimtį) ir kitą projekto registracijos formoje ir kvietime prašomą informaciją.

21. Kartu su projekto registracijos forma privalomi pateikti dokumentai:

21.1. namo kadastrinių matavimų bylos kopija;

21.2. planuojamo atnaujinti (modernizuoti) namo ir projekto registracijos formoje nurodytų energijos efektyvumo didinimo priemonių fotonuotraukos;

21.3. projekto registracijos formoje nurodytų planuojamų įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių plotų skaičiavimų pagrindimas;

21.4.  laisvos formos bendrasavininkių (bendraturčių) sutikimas įgyvendinti projektą, jei yra namo bendrasavininkių (bendraturčių);

21.5. notaro patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas ir VĮ Registrų centro įgaliojimų registre įregistruotas (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimas atstovauti pareiškėją, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.);

21.6. kiti Agentūros kvietime teikti projekto registracijos formas nurodyti dokumentai.

22. Projekto registracijos formas Agentūra priima 30 kalendorinių dienų po kvietimo paskelbimo datos, jeigu metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO REGISTRACIJOS FORMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

23. Agentūra per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo pabaigos, jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, vadovaudamasi pareiškėjo nurodytu ketinamų įgyvendinti projekto metu priemonių kiekiu, fiksuotais dydžiais, nustatytais Tvarkos aprašo priede ir 25 punkte nurodytais prioritetiniais atrankos kriterijais, įvertina projekto registracijos formoje pateiktą informaciją, pareiškėjui apskaičiuotą galimos kompensacinės išmokos sumą ir skiria balus už atitiktį prioritetiniams atrankos kriterijams.

24. Agentūra iš pateiktų ir įvertintų projekto registracijos formų sudaro ir patvirtina projektų registracijos sąrašą, kuriame projekto registracijos formos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų.

25. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai:

25.1. projektai vertinami pagal turėtą aukščiausią namo energinio naudingumo klasę iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) pradžios. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kurie prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą) turėjo žemesnę energinio naudingumo klasę, t. y. jei iki pastato atnaujinimo modernizavimo pastatas buvo: C klasės – 2 balai; D klasės – 4 balai; E klasės – 6 balai; F klasės – 8 balai; G klasės – 10 balų;

25.2. vertinamas kompensacijos dydis pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kurio kompensacinės išmokos dydis pagal pasirinktas energijos vartojimo efektyvumo priemones yra mažesnis: kai projekto kompensacinės išmokos dydis iki 5000 Eur – 5 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 5001 Eur iki 7500 Eur įskaitinai – 4 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 7501 Eur iki 9500 Eur įskaitinai – 3 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 9501 Eur iki 11500 Eur įskaitinai – 2 balai; kai projekto kompensacinės išmokos dydis  nuo 11501 Eur iki 14500 Eur įskaitinai – 1 balas.

26. Agentūra, projekto registracijos formų vertinimo metu, siekdama įvertinti projekto tinkamumą keliamiems reikalavimams, jeigu to nėra galimybės atlikti kitomis priemonėmis ir būdais, gali atlikti šių projektų patikras vietoje.

 

V SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

 

27. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įgyvendinantiems projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo metų, kuriais paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas, pradžios, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenumatyta kitaip.

28. Bendrieji reikalavimai projekto išlaidoms:

28.1. projekto išlaidomis laikomos tik tos išlaidos, kurios nurodytos projekto registracijos formoje nurodytoms energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms įgyvendinti;

28.2. atnaujinimo (modernizavimo) darbams naudojamos medžiagos (ar įranga) turi atitikti gamintojo išduotas eksploatacinių savybių deklaracijas (2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901), būtinas projektui įgyvendinti, ir atitikti šioms medžiagoms (ar įrangai) eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytas charakteristikas ir standartus;

28.3. tinkamos finansuoti išlaidos, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos už medžiagų kiekį ir plotą, kuris atitinka prieš rekonstrukciją buvusį plotą. Pareiškėjas turi pateikti statinio rekonstravimo projektą, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei jis privalomas pagal Statybos įstatymo reikalavimus), atnaujintą statinio kadastro duomenų bylą ar kitus dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus nurodytų dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Namo rekonstrukcijos darbai ir jų metu padidėjęs pastatų plotas netinkamas finansuoti;

28.4. tinkamos finansuoti išlaidos, kai namo atnaujinimo (modernizavimo) metu yra pagerinamos ir iki atnaujinimo (modernizavimo) nešildomų patalpų šiluminės charakteristikos, yra išlaidos už medžiagų kiekį ir darbų apimtis, kurie atitinka prieš atnaujinimą (modernizavimą) buvusį pastato šildomą plotą (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir statinio kadastro duomenų bylą).

29. Tinkamos projekto išlaidų kategorijos:

29.1. stogo šiltinimas be stogo dangos keitimo;

29.2. stogo šiltinimas su stogo dangos keitimu;

29.3. stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu;

29.4. stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo;

29.5. grindų ant grunto šiltinimas;

29.6. grindų virš rūsio šiltinimas;

29.7. sienų ir cokolio šiltinimas;

29.8. grindinio šildymo sistemos įrengimas;

29.9. radiatorių įrengimas;

29.10. esamų langų keitimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

29.11. esamų lauko ir tambūro durų bei vartų keitimas, gerinant šilumines patalpų charakteristikas;

29.12. centrinės rekuperacinės sistemos įrengimas.

30. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

30.1. išlaidos, kurios finansuotos (apmokėtos) ar priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

30.2. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

30.3. naudotų (ne naujų) medžiagų (ar įrangos) įsigijimo išlaidos;

30.4. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos;

30.5. fizinių asmenų, vykdančių savarankišką prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo sau, namo bendrasavininkui (bendraturčiui) ar įgaliotam asmeniui, išlaidos;

30.6. medžiagų (ar įrangos) įsigijimo išlaidos, kai išlaidas pagrindžiančiuose  dokumentuose nurodytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens (arba jei išlaidas pagrindžiantys dokumentai išrašyti namo bendraturčio vardu, bendraturčio) PVM mokėtojo kodas arba PVM traukiamas į apskaitą;

30.7. išlaidos, kai PVM sąskaitos faktūros už patirtas išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos ne pareiškėjo, jo įgalioto asmens ar bendrasavininko vardu;

30.8. išlaidos, už pilnai nebaigtas įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones (pvz., šiltinant namo sienas neatliktas baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis, įgytas rekuperatorius nepajungtas prie centrinės rekuperacinės sistemos (ortakinės, kanalinės), radiatoriai ar grindinio šildymo sistema nepajungta prie šilumos šaltinio);

30.9. išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros;

30.10. išlaidos, patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą.

31. Visais atvejais, kai iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos dienos, pareiškėjas nepasiekia projekto tikslų, finansavimas neskiriamas.

 

VI SKYRIUS

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS, KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

32. Įgyvendinęs projektą iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos datos, jei metiniame sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyti kiti terminai, pareiškėjas per APVIS pateikia Agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą kartu su privalomais pateikti dokumentais. Gali būti nustatyti ir Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt paskelbti kiti išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

33. Su išlaidų kompensavimo prašymu privalomi pateikti dokumentai:

33.1. išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pvz., sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra su privalomais rekvizitais (dokumentai turi būti išrašyti pareiškėjo, namo bendrasavininko arba pareiškėjo įgalioto asmens vardu);

33.2. išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas (jei išlaidas apmoka ne pareiškėjas ar namo bendrasavininkis, pareiškėjas kartu su išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais pateikia laisvos formos įgaliojimą apmokėti išlaidas);      

33.3. bendrasavininkių/bendraturčių sutikimo įgyvendinti projektą/apmokėti išlaidas kopija (teikiama tik tuo atveju, jei turtas pagal Registrų centro išrašą yra bendra jungtinė nuosavybė ir (ar) priklauso kitiems bendraturčiams ir jei nebuvo pateikta su projekto registracijos forma);   

33.4. pareiškėjo atnaujinto (modernizuoto) gyvenamojo namo (įgyvendintų energijos efektyvumo didinimo priemonių) fotonuotraukos;

33.5. kiti Agentūros prašomi būtini dokumentai, jų nuorašai (kopijos) arba informacija, reikalinga išlaidų tinkamumui įvertinti.

34. Agentūra, gavusi išlaidų kompensavimo prašymą, faktinę kompensacinę išmoką nustato vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais, neviršijant projekto registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant kiekvieną įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę.

35. Jeigu su išlaidų kompensavimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) išlaidų kompensavimo prašymas užpildytas netinkamai, nenurodant duomenų, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti pareiškėjui kompensacinės išmokos, pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 7 kalendorinės dienos ir ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti išlaidų kompensavimo prašymą. Jei per nurodytą terminą išlaidų kompensavimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nenurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti išlaidų kompensavimo prašymo, ar nurodytos priežastys nepripažįstamos svarbiomis, išlaidų kompensavimo prašymas atmetamas.

36. Agentūra įvertina pateiktą tinkamai įformintą išlaidų kompensavimo prašymą su visais privalomais pateikti dokumentais ir atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.

37. Išlaidų kompensavimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei Agentūrai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nerandama trūkumų.

38. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą kompensacinę išmoką pareiškėjas įsipareigoja grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos.

39. Kai patvirtintame projektų registracijos sąraše esantis pareiškėjas negali projekto įgyvendinti iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, jis apie tai ne vėliau kaip iki metų, kai yra pateikęs registracijos formą, gruodžio 1 d. turi informuoti Agentūrą. Jeigu pareiškėjas neįgyvendina projekto ir (ar) nepateikia išlaidų kompensavimo prašymo kartu su privalomais pateikti dokumentais iki Tvarkos aprašo 13 punkte nurodyto projekto įgyvendinimo pabaigos arba raštu neinformuoja Agentūros, kad negalės įgyvendinti projekto iki metų, kai pareiškėjas pateikė projekto registracijos formą, gruodžio 1 d., jis netenka teisės kreiptis ir gauti kompensacinę išmoką iš Programos lėšų vienerius metus nuo metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

40. Agentūra per penkerių metų laikotarpį, nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą kompensacinę išmoką.

41. Už suteiktas finansavimo lėšas atnaujintą (modernizuotą) namą pareiškėjas įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos, t. y. be Agentūros sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą (leidimą įkeisti turtą Agentūra gali suteikti tiems pareiškėjams, kuriems banko paskola yra vienas iš projekto finansavimo šaltinių). Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

42. Pareiškėjas įsipareigoja, kad name, kuriame įgyvendinamas projektas, 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo  apmokėjimo dienos nebus vykdoma ūkinė – komercinė veikla. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina visą kompensacinę išmoką.

43. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, perėmusiam pareiškėjo teises ir pareigas, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą.

44. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

_________________________________

 

 

Klimato kaitos programos kompensacinių

išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar

dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui

(modernizavimui) tvarkos aprašo

priedas

 

 

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRIEMONIŲ FIKSUOTI DYDŽIAI

 

Nr.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonė

vnt.

Fiksuotas dydis* Eur/m2/kW

1.

stogo šiltinimas be stogo dangos keitimo

m2

13

2.

stogo šiltinimas su stogo dangos keitimu

m2

23

3.

stogo perdangos šiltinimas su stogo dangos keitimu

m2

15

4.

stogo perdangos šiltinimas be stogo dangos keitimo

m2

6

5.

grindų ant grunto šiltinimas

m2

13

6.

grindų virš rūsių šiltinimas

m2

11

7.

sienų ir cokolio šiltinimas

m2

18

8.

grindinio šildymo sistemos įrengimas

m2

36

9.

radiatorių įrengimas

1kW

32

10.

esamų langų keitimas 

m2

57

11.

esamų lauko durų ir (ar) vartų keitimas

m2

76

12.

esamų tambūro durų keitimas

m2

34

13.

centrinė plokštelinio šilumos rekuperatoriaus sistema

Eur/100 m3/val.

240

14.

centrinė rotacinio šilumos rekuperatoriaus sistema

Eur/100 m3/val.

188

* Dydžiai nurodyti su PVM

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________