HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 5 d. Nr. D1-80

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams;“.

2.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas per 2 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento įregistravimo ar atsisakymo jį išduoti pažymėjimo IS „Infostatyba“ paviešina statybą leidžiančio dokumento duomenis (Reglamento 2 priedas) (išskyrus statytojo, kai jis yra fizinis asmuo, vardą, pavardę, asmens kodą), statinio projekto patikrinimo išvadas (rezultatus) ir prie jų pridėtus dokumentus (jei pridėti) ar sprendimą atsisakyti išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir tokio sprendimo priežastis IS „Infostatyba“ interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt.“

3. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas atrankos išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems subjektams per 2 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento duomenų ar sprendimo atsisakyti jį išduoti paviešinimo interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiama Reglamento 24 punkte nurodyta informacija.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas