LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymO Nr. 1R-169 „Dėl Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų, Sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų, Antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių ir Advokatų profesinės veiklos pavyzdinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 28 d. Nr. 1R-97

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. 1R-169 „Dėl Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų, sutarčių su advokatais, teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašų, antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių ir advokatų profesinės veiklos pavyzdinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdinių reikalavimų aprašas ir Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdinių reikalavimų aprašas nekeičiami, Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas, Sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas, Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinė sutartis, Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus pavyzdinė sutartis, Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinė sutartis nauja redakcija nedėstomi): 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SKAIČIAUS NUSTATYMO, ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO NUOSTATŲ, SUTARČIŲ SU ADVOKATAIS, TEIKIANČIAIS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, SUDARYMO TVARKOS APRAŠŲ, ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO PAVYZDINIŲ SUTARČIŲ IR ADVOKATŲ PROFESINĖS VEIKLOS PAVYZDINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis bei 21 straipsnio 3 dalimi:

1.    Nustatau advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičių:

1.1. Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje – 11;

1.2. Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje – 11;

1.3. Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje – 5;

1.4. Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje – 11;

1.5. Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijoje – 4.

2. Tvirtinu pridedamus:

2.1. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatus;

2.2. Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą;

2.3. Sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą;

2.4. Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinę sutartį;

2.5. Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus pavyzdinę sutartį;

2.6. Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinę sutartį;

2.7. Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos baudžiamosiose bylose pavyzdinių reikalavimų aprašą;

2.8. Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, profesinės veiklos civilinėse ir administracinėse bylose pavyzdinių reikalavimų aprašą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 1R-99 „Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Sutartis su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus gali sudaryti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą.“

2.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Advokatas, pageidaujantis sudaryti sutartis (toliau – pretendentas), tarnybai pateikia:

8.1. prašymą sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus  (toliau – prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, Lietuvos Respublikos apygardos teismo veiklos teritoriją, kurioje nori teikti antrinę teisinę pagalbą, teisės sritis, kuriose pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;

8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

8.3. advokato pažymėjimo kopiją;

8.4 gyvenimo aprašymą.“

2.3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pretendentai aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti tarnybai asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar tarnybos elektroninio pašto adresu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

2.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Jeigu pretendentas pateikia apraše nustatytų reikalavimų neatitinkantį prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, tarnyba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia jam pranešimą ir prašo per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip trys darbo dienos, ištaisyti prašymo trūkumus ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pretendentas per tarnybos nustatytą terminą nepateikia apraše nustatytus reikalavimus atitinkančio prašymo ir visų aprašo 8.2–8.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.“

2.5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Kilus abejonių dėl aprašo 8.2–8.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, tarnyba turi teisę prašyti advokato pateikti šių dokumentų originalus ar notaro patvirtintas jų kopijas. Dokumentų originalus pretendentas privalo pateikti iki aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − iki tarnybos nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip trys darbo dienos, pabaigos. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis ir grąžinami juos pateikusiam pretendentui. Jei pretendentas nepateikia dokumentų originalų iki aprašo 10 punkte nustatyto ar tarnybos nurodyto termino pabaigos arba dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.“

2.6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Jei yra aprašo 3 punkte nurodytas pagrindas, neleidžiantis pretendentui sudaryti sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo dokumentų pateikimo dienos priimamas sprendimas atsisakyti sudaryti sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus ir pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad neleidžiama sudaryti šios sutarties.“

2.7. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jeigu pretendentas pateikia tarnybai visus aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir nėra aprašo 3 punkte nustatyto pagrindo, jam išsiunčiamas pranešimas ir informacija apie sutarties dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus sudarymą jo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos, o aprašo 6 punkte nurodytu atveju − nuo dokumentų pateikimo dienos.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašą:

3.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Jeigu gautas pareiškėjo prašymas, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų jo pasirinktas advokatas, kuris nėra įtrauktas į sąrašus, ir yra šio advokato sutikimas dėl atstovavimo konkrečioje byloje (toliau – sutikimas), tarnyba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą ir paskiria pareiškėjo pasirinktą advokatą, išskyrus aprašo 7 punkte nurodytą atvejį. Kartu su tarnybos sprendimu advokatui jo sutikime nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiama sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje.

3.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Jeigu iš koordinatoriaus buvo gauta informacija, kad asmuo, kuriam reikalingas gynėjas ar įgaliotasis atstovas, pageidauja, jog antrinę teisinę pagalbą jam teiktų advokatas, kuris nėra įtrauktas į sąrašus, ir šio advokato sutikimas, tarnyba, išskyrus šio aprašo 8 punkte nurodytą atvejį, nedelsdama advokatui jo sutikime nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje.“

4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinę sutartį:

4.1. Pakeičiu 2.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.6. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;“.

4.2. Pakeičiu 2.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.12. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip septynios darbo dienos;“.

4.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Užmokestis Advokatui gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus pavyzdinę sutartį:

5.1. Pakeičiu 2.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.5. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;“.

5.2. Pakeičiu 2.2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.10. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip septynios darbo dienos;“.

5.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Užmokestis Advokatui gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

6. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinę sutartį:

6.1. Pakeičiu 2.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.3. kai įstatymų nustatytais atvejais antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos ar grąžinamos į valstybės biudžetą, ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus svarstomas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, dienos pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo. Jeigu teismas neišsprendė antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apie tai pranešti Tarnybai;“.

6.2. Pakeičiu 2.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.7. teikti šioje Sutartyje nurodytus paaiškinimus ir informaciją Tarnybai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip septynios darbo dienos;“.

6.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Užmokestis Advokatui gali būti mažinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                            Evelina Dobrovolska

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1R-169

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1R-97

redakcija)

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato advokatų, pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurse (toliau – konkursas) gali dalyvauti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašyti advokatai, turintys advokato pažymėjimą.

3. Konkurse negali dalyvauti advokatai, su kuriais sudarytos sutartys dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo buvo nutrauktos dėl sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo per paskutinius penkerius metus iki advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso paskelbimo dienos ar kurie turi galiojančių drausminių nuobaudų.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KONKURSO PASKELBIMAS

 

5. Konkursą skelbia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) savo interneto svetainėje, taip pat apie jį praneša Lietuvos advokatūrai ir Teisingumo ministerijai, kurios šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėse.

6. Konkursas skelbiamas:

6.1. likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybos ir advokato sudarytos sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo termino pabaigos;

6.2. nutraukus tarnybos ir advokato sudarytą sutartį dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo ar šiai sutarčiai pasibaigus dėl advokato mirties;

6.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui padidinus advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičių.

7. Prieš skelbdama konkursą, tarnyba nustato numatomą advokato darbo vietą, sąlygas dėl advokato aprūpinimo darbo vieta ir turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti, atsižvelgdama į būsimas advokato sąnaudas.

8. Skelbime apie konkursą nurodomi: per konkursą planuojamų atrinkti advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičius; veiklos teritorija; darbo vieta; sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo terminas; teisės sritys, kuriose advokatai teikia antrinę teisinę pagalbą; sąlygos dėl advokatų aprūpinimo darbo vieta ir turtu, būtinu antrinei teisinei pagalbai teikti; dokumentų pateikimo tvarka ir terminai; kontaktai, kuriais teikiama išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą. Skelbime apie konkursą taip pat gali būti nurodomi konkurso data, laikas ir vieta.

9. Konkursas organizuojamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jo paskelbimo dienos. Konkurso datą ir laiką nustato tarnybos vadovas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

10. Advokatas, pageidaujantis dalyvauti konkurse (toliau – pretendentas), tarnybai pateikia:

10.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau − prašymas), kuriame nurodo savo kontaktinį telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, Lietuvos Respublikos apygardos teismo veiklos teritoriją, kurioje pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą, teisės sričių grupę (baudžiamosios, administracinių nusižengimų ir konstitucinės justicijos arba civilinės, administracinės ir konstitucinės justicijos), kurioje pageidauja teikti antrinę teisinę pagalbą, taip pat patvirtina, kad neturi galiojančių drausminių nuobaudų;

10.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

10.3. advokato pažymėjimo kopiją;

10.4. gyvenimo aprašymą.

11. Pretendentai Nuostatų 10 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti tarnybai asmeniškai, išsiųsti registruotu laišku ar elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

12. Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo tarnybos interneto svetainėje dienos.

13. Jeigu pretendentas pateikia Nuostatuose nustatytų reikalavimų neatitinkantį prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia jam pranešimą ir prašo per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, ištaisyti prašymo trūkumus ir (ar) pateikti trūkstamus dokumentus. Jei pretendentas per tarnybos nustatytą terminą nepateikia Nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančio prašymo ir visų Nuostatų 10.2–10.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarnybos nurodyto termino pabaigos pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

14. Kilus abejonių dėl Nuostatų 10.2–10.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų tikrumo, tarnyba turi teisę prašyti pretendento pateikti šių dokumentų originalus ar notaro patvirtintas jų kopijas. Dokumentų originalus pretendentas privalo pateikti iki konkurso pradžios. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su dokumentų kopijomis iki konkurso pradžios ir grąžinami juos pateikusiam pretendentui. Jei pretendentas iki konkurso pradžios nepateikia dokumentų originalų ar dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, pretendentui neleidžiama dalyvauti konkurse ir tai pažymima posėdžio protokole (1 priedas) (toliau – protokolas).

15. Jei yra Nuostatų 3 punkte nurodytas pagrindas, neleidžiantis pretendentui dalyvauti konkurse, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos pretendento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS, DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16. Konkursui vykdyti teisingumo ministro įsakymu iš 5 narių sudaroma Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisija (toliau – Komisija). Du atstovus į Komisiją deleguoja tarnyba ir teisingumo ministras, vieną – Lietuvos advokatūra. Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją iš Komisijos narių skiria teisingumo ministras.

17. Komisijos funkcijos:

17.1. vykdyti konkursą, įvertinti pretendentus pagal Nuostatuose įtvirtintus kriterijus ir priimti sprendimą dėl konkursą laimėjusio asmens (laimėjusių asmenų);

17.2. spręsti dėl Komisijos narių nušalinimo (nusišalinimo).

18. Komisija privalo:

18.1. priimdama sprendimus vadovautis teisėtumo, nešališkumo ir asmenų lygiateisiškumo principais;

18.2. neatskleisti informacijos, susijusios su pretendentų asmens duomenimis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

18.3. užtikrinti konkurso klausimų ir vertinimo konfidencialumą.

19. Komisijos nariai ir Komisijos sekretorius privalo pranešti Komisijai apie bet kokius pretendentų bandymus susisiekti su jais, kad paveiktų Komisijos sprendimus ar kitaip darytų įtaką vertinimo procedūroms. Komisija privalo apsvarstyti gautą informaciją posėdyje ir priimti protokolu įformintą sprendimą dėl gauto pranešimo.

20. Komisijos veiklos forma yra posėdis. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai.

21. Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Kai Komisijos pirmininkas posėdyje dalyvauti negali, jo funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant Komisijos pirmininko ir Komisijos pirmininko pavaduotojo, jų funkcijos bendru sutarimu pavedamos vykdyti kitam Komisijos nariui ir apie tai pažymima Komisijos protokole. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Komisijos sekretorių, o jis informuoja Komisijos pirmininką.

22. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių Komisijos narių paprastąja balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

23. Jeigu Komisijos narys yra pretendento sutuoktinis, artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ar kitais ryšiais, galinčiais kelti abejonių dėl Komisijos nario nešališkumo vertinant šį asmenį, Komisijos narys nedelsdamas privalo nusišalinti nuo šio asmens (ar visų konkurse dalyvaujančių asmenų) vertinimo. Apie nusišalinimą pažymima Komisijos protokole.

24. Iki konkurso dienos asmuo gali pareikšti nušalinimą Komisijos nariams. Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus. Rašytinis pareiškimas dėl Komisijos narių nušalinimo pateikiamas Komisijos pirmininkui, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojui.

25. Uždarame Komisijos posėdyje konkurso dieną balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Jeigu nušalinimas pareikštas 3 arba daugiau Komisijos narių, klausimą dėl pareikšto nušalinimo sprendžia visos sudėties Komisija. Jeigu nušalinimas pareikštas vienam arba 2 Komisijos nariams, klausimas dėl nušalinimo sprendžiamas šiems Komisijos nariams nedalyvaujant.

26. Komisijos sekretoriumi skiriamas tarnybos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

27. Komisijos protokolai ir kita su Komisijos darbu susijusi medžiaga saugoma tarnyboje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONKURSO VYKDYMAS

 

28. Tarnyba konkurso datą, laiką ir vietą pretendentams ir Komisijos nariams praneša elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki nustatytos konkurso datos ir paskelbia apie tai tarnybos interneto svetainėje. Konkursas gali būti vykdomas nuotoliniu ar mišriu būdu. Šiuo atveju pretendentai ir Komisijos nariai informuojami, kokios vaizdo konferencijų technologijos bus naudojamos, ir nurodomi reikiami prisijungimo duomenys.

29. Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pateikti jį Komisijos sekretoriui. Prieš konkursą Komisijos sekretorius patikrina pretendentų tapatybę. Jeigu pretendentas pavėluoja į konkursą, dėl jo dalyvavimo konkurse sprendžia Komisija, įvertinusi vėlavimo priežastis ir aplinkybes.

30. Per konkursą vertinami pretendentų gebėjimai teikti antrinę teisinę pagalbą ir jų privalumai (toliau − vertinimas).

31. Pretendentų vertinimo kriterijai yra kompetencijos ir gebėjimai, kurių reikia siekiant tinkamai teikti antrinę teisinę pagalbą, dalykinės bei asmeninės savybės, motyvacija nuolat teikti antrinę teisinę pagalbą, advokato profesinės veiklos patirtis, patirtis teisės srityse, kuriose advokatas nori teikti antrinę teisinę pagalbą, patirtis teikiant teisines paslaugas specifinėse bylose, atstovaujant labiau pažeidžiamiems asmenims ar juos ginant (pavyzdžiui, vaikus, negalią turinčius asmenis, nukentėjusiuosius baudžiamosiose bylose), mokslinės veiklos, jeigu ją vykdo, rodikliai, kiti dalykiniai įgūdžiai, kurie gali būti naudingi teikiant antrinę teisinę pagalbą. Jeigu pretendentas anksčiau teikė antrinę teisinę pagalbą, Komisijai tarnyba taip pat pateikia informaciją, susijusią su antrinės teisinės pagalbos teikimu (tiek, kiek tai nepažeidžia asmens duomenų teisinės apsaugos nuostatų ir advokato profesinės paslapties apsaugos).

32. Vertinant pretendentus taikomas interviu (struktūruoto ar pusiau struktūruoto individualaus pokalbio, per kurį pretendentams užduodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai, paliekant galimybę užduoti tikslinamųjų klausimų, ar pateikiami pagrindiniai klausimai neatmetant galimybės užduoti papildomų klausimų) vertinimo metodas.  

33. Prieš pradedant pretendentų vertinimą, pristatoma Komisijos sudėtis ir pretendentai žodžiu supažindinami su vertinimo metodu bei vertinimo eiga.

34. Komisijos sekretorius užtikrina tvarką, kad vertinime dalyvavęs pretendentas, išėjęs iš patalpos, kurioje vyko vertinimas, nepatektų į patalpą, kur vertinimo laukia kiti pretendentai.

35. Vykstant vertinimui pretendentui draudžiama naudotis literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis. Pretendentas, pažeidęs šį reikalavimą, pašalinamas iš konkurso.

36. Atliekant vertinimą turi būti daromas skaitmeninis garso (arba garso ir vaizdo, jei konkursas vykdomas nuotoliniu ar mišriu būdu) įrašas, kurio laikmena pridedama prie protokolo ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Vykstant vertinimui kiekvienas Komisijos narys pretendentus vertina individualiai nuo 1 iki 10 balų. Žemiausias įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų. Kiekvienas Komisijos narys pretendentams skirtus balus įrašo į Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso vertinimo lentelę (2 priedas), kuri pridedama prie protokolo.

38. Sumuojant kiekvienam pretendentui skirtus visų Komisijos narių balus ir padalijant juos iš dalyvaujančių Komisijos narių skaičiaus gaunamas balų vidurkis. Vertinimo balai suapvalinami iki šimtosios dalies. Komisijos narių pretendentams skirti balai įrašomi į Pretendentų vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji protokolo dalis.

39. Laimėjusiais konkursą laikomi pretendentai, gavę didžiausią galutinį rezultatų įvertinimą, tačiau ne mažiau kaip 7 balus. Jei keli pretendentai gauna vienodus bendrus įvertinimus, Komisijos nariai pretendentams užduoda vienodų papildomų klausimų. Konkurso laimėtojas nustatomas balsuojant Komisijos nariams. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas. Balsavimas vyksta nedalyvaujant vienodą balų skaičių surinkusiems pretendentams.

40. Suskaičiavus vertinimo rezultatus, pakviečiami vertinime dalyvavę pretendentai ir Komisijos pirmininkas juos supažindina su vertinimo rezultatais.

41. Komisijos veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiami Nuostatai, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai Komisija nevykdo savo pareigų ar vilkina sprendimo priėmimą, skundo padavimo termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas.

42. Jei paaiškėja, kad konkursas vyko pažeidžiant Nuostatų reikalavimus, konkursas skelbiamas iš naujo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Pasibaigus Nuostatų 41 punkte nustatytam Komisijos sprendimo apskundimo terminui, tarnyba informuoja konkursą laimėjusį asmenį (laimėjusius asmenis) apie sutarties dėl nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo (toliau – sutartis) sudarymą.

44. Jei advokatas per 5 darbo dienas nuo tarnybos informacijos apie sutarties sudarymą gavimo dienos nesudaro sutarties, tarnyba minėtą sutartį gali sudaryti su antru pagal konkurso rezultatus pretendentu, jam atsisakius, – su tolesniu ir taip toliau. Jei tokių advokatų nėra, konkursas skelbiamas iš naujo.

45. Advokatai, su kuriais tarnyba sudaro sutartis, per vieną darbo dieną nuo šių sutarčių įsigaliojimo dienos įrašomi į Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą.

 

______________

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę

pagalbą, konkurso nuostatų

1 priedas

 

 

(Protokolo forma)

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

20___ m.______________ d. Nr.

Vilnius

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20____m.____________________d. įsakymu Nr.________ (toliau – Komisija), posėdis įvyko ____________________________________________________, posėdžio pradžia__________________________________________________________________,

(nurodoma data)                          (nurodomas laikas)

posėdžio pabaiga ______________________.

                                 (nurodomas laikas)

 

Komisijos pirmininkas_______________________________________________________

Komisijos sekretorius_______________________________________________________

Komisijos nariai:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentai, kuriems neleista dalyvauti konkurse (nurodomi pretendentų vardai, pavardės, gimimo datos): __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendentai (nurodomi pretendentų vardai, pavardės, gimimo datos):_________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas dėl Komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir Komisijos narių nusišalinimai: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Pretendentų vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

 

 

Komisijos nario vardas, pavardė, skirtas balas

Balų vidurkis

Konkurse užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai suvestinėse lentelėse įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius

_______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojų ____________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Komisijos pirmininkas ________________                               _____________________________

                                                     (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius ________________                                 _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai                   ________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

________________                       _____________________________

                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

 

Su konkurso rezultatais susipažinome:

 

(Pretendento parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

(Pretendento parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

______________

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę

pagalbą, konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Vertinimo lentelės forma)

 

ADVOKATŲ, NUOLAT TEIKIANČIŲ ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, KONKURSO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Įvertinimo balas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijos narys

 

 

_______________

(parašas)

 

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

 

______________