LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL europos sąjungos pagrindinių teisių agentūros valdančiosios tarybos nario, pakaitinio nario, nacionalinio ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pareigūno ir pakaitinio pareigūno paskyrimo

 

2015 m. birželio 18 d.  Nr. 1R-156 

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos pateiktą informaciją dėl Lietuvos Respublikos paskirtų Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nario ir pakaitinio nario kadencijų pasibaigimo, vadovaudamasis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“, 4 priedo 10 punktu ir įgyvendindamas Tarybos 2007 m. vasario 15 d. reglamento (EB) Nr. 168/2007, įsteigiančio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (OL 2007 L 53, p. 1), 8 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1 dalies a punkto, 2 ir 3 dalies nuostatas:

1Skiriu:

1.1. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanę, privatinės teisės profesorę dr. Juliją Kiršienę Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nare;

1.2. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos instituto docentę dr. Reginą Valutytę Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos pakaitine nare;

1.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento Tarptautinių sutarčių teisės skyriaus vedėją Vygantę Milašiūtę nacionaline ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pareigūne;

1.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento Tarptautinių sutarčių teisės skyriaus patarėją Agnę Veršelytę nacionaline ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pakaitine pareigūne.

2Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 1R-273 „Dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nario, pakaitinio nario ir nacionalinio ryšių palaikymo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra pareigūno paskyrimo bei Europos Bendrijų Komisijos informavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 1R-328 „Dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos pakaitinio nario pakeitimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1R-39 „Dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nario ir pakaitinio nario paskyrimo bei Europos Komisijos informavimo“.

 

3.   Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugpjūčio 1 dieną.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                 Juozas Bernatonis