LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1546 „DĖL valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI kitų įstaigų VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2552
Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“ ir 1.1.3 papunktį išdėstau taip:

1.1.3. užtikrinti, kad įstaigų darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, darbuotojai uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės), išskyrus šio sprendimo 2 punkte numatytas išimtis;“.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys