LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ 2020 METAIS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 13 d. Nr. A1-767

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 punktu:

1. T v i r t i n u 2020 metų metinius vidutinio mėnesio:

1.1. darbo dienų skaičius:

1.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 21,1 darbo dienos (253 darbo dienos : 12 mėnesių);

1.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,3 darbo dienos (303 darbo dienos : 12 mėnesių);

1.2. darbo valandų skaičius:

1.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 168,2 darbo valandos (2 018 darbo valandų : 12 mėnesių);

1.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 167,5 darbo valandos (2 010 darbo valandų : 12 mėnesių).

2. N u s t a t a u, kad, jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse nustatytas kitoks darbo laikas, nei nurodyta šio įsakymo 1 punkte, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis