LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Tarptautinių AUKŠTO MEISTRIŠKUMO sporto varžybų finansavimo konkurso BŪDU tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 28  d. Nr. V-800

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir siekdamas užtikrinti sklandų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimą ir vykdymą,

t virtinu Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašą (pridedama).       

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro

2020 m. gegužės mėn. 28 d. įsakymu Nr. V-800

 

 

Tarptautinių AUKŠTO MEISTRIŠKUMO sporto varžybų finansavimo konkurso BŪDU tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – TAMS varžybos) konkursui (toliau – Konkursas) teikiamoms TAMS varžybų paraiškoms (toliau – paraiškos), paraiškų vertinimo, finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – sutartis) sudarymo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką, valstybės biudžeto lėšų neskyrimo ir skirtų valstybės biudžeto lėšų viešinimo sąlygas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE organizuojamoms TAMS varžyboms

 

3. Konkursui teikiamose paraiškose TAMS varžybos turi atitikti visas šias sąlygas:

3.1. TAMS varžybos turi būti įtrauktos į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos oficialų sporto varžybų kalendorių;

3.2. TAMS varžybos turi būti sporto šakos ar sporto šakos disciplinos, kurių tarptautinė sporto šakos federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą;

3.3. TAMS varžybose turi dalyvauti ne mažiau kaip 6 šalių rinktinės komandinių žaidimų sporto šakose arba individualios sporto šakos komandinėje rungtyje ir dvikovinėse, individualiose sporto šakose ne mažiau kaip 12 šalių atstovai;

3.4. TAMS varžybos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje;

3.5. TAMS varžybos turi apimti ne daugiau kaip vienų TAMS varžybų organizavimą ir vykdymą.

 

III SKYRIUS

KONKURSO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

4. Paralimpiniam, regos, klausos, ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, sporto šakų federacijos (toliau kartu – pareiškėjai) Konkursui gali teikti tik po vieną paraišką.

5. Konkurso sąlygos ir su Konkursu susijusi informacija skelbiama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainėje bei, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

6. Paraiškos teikiamos einamaisiais metais vyksiančioms ir einamaisiais metais jau įvykusioms TAMS varžyboms dalinai finansuoti. Paraiškos teikiamos Ministerijos skelbiamo Konkurso sąlygose, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras (toliau – Ministras), nustatyta data ir terminu, kuris negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų nuo Konkurso teikti paraiškas paskelbimo datos.  

7. Konkursas TAMS varžybų organizavimui ir vykdymui gauti skelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 30 dienos. Konkursų skaičius neribojamas. Konkurso sąlygose detalizuojama:

7.1. paraiškų teikimo terminas ir būdai;

7.2. dokumentai, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška;

7.3. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad ši, su paraiška susijusi informacija, būtų skelbiama Ministerijos interneto svetainėje: pareiškėjas, TAMS varžybų pavadinimas, santrauka, prašoma lėšų suma, sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, informacija apie TAMS varžybų įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą;

7.4. informacija apie Konkursui skiriamų lėšų dydį;

7.5. informacija apie Ministerijos logotipo viešinimą;

7.6. kita informacija, kurią tikslinga skelbti.

8. Kartu su paraiška turi būti pateikiami Aprašo 1 priede nurodyti dokumentai.

9. Paraiškos iki Konkurso sąlygose nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos elektroniniu būdu, pasirašius elektroniniu parašu, arba naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar elektroniniu būdu pateikta data, ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė negu nurodyta Konkurso sąlygose). Kitais būdais pristatytos arba praleidus Konkurso sąlygose nustatytą terminą pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

10. Ministerija, siekdama įvertinti pareiškėjo tinkamumą valstybės biudžeto lėšoms gauti, pareiškėjų gali prašyti patikslinti pateiktą informaciją, pateikti papildomą, nei nurodyta Aprašo 1 priede informaciją ir pateikti Aprašo 1 priede nurodytą informaciją, jeigu ji nebuvo pateikta iki Konkurso sąlygose nurodyto termino pabaigos, nurodant ne trumpesnį kaip 2 darbo dienų ir ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą šiai informacijai pateikti. Šiuo atveju sprendimo dėl Programos finansavimo priėmimas atidedamas, iki kol pareiškėjas pateiks prašomą informaciją (tačiau visais atvejais negali būti praleistas Aprašo 13 punkte nurodytas sprendimo priėmimo terminas).

11. Jeigu paraiška pateikta pasibaigus Konkurso sąlygose nustatytam terminui arba pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos, Ministerija priima motyvuotą sprendimą tokią paraišką pripažinti netinkama ir ją atmesti, sprendimo motyvai nurodomi Ministro įsakyme. Pareiškėjui apie tai pranešama Aprašo 13 punkte numatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

12. Paraiškos vertinamos balais pagal Aprašo 14 punkto lentelėje nustatytus vertinimo kriterijus. Kad paraiška galėtų būti finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, ji turi būti įvertinta ne mažiau kaip 60 (iš 160 galimų) balų. Pareiškėjų paraiškas vertina bei siūlymus rengia Ministro įsakymu sudaryta Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos nariais gali būti skiriami Ministerijos valstybės tarnautojai, atliekantys funkcijas fizinio ugdymo ir sporto sričių administravimo, finansų ar teisės srityse, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį einamose pareigose priskirtose veiklos srityse. Sprendimus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo (neskyrimo) TAMS varžybų Lietuvos Respublikoje vykdymui priima Ministras, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymus. Ministras turi teisę nesutikti su Komisijos siūlymais, sprendime dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) nurodydamas tokio sprendimo priėmimo motyvus.

13. Paraiškos įvertinamos ir sprendimai dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo (neskyrimo) priimami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Konkurso sąlygose nurodyto termino teikti paraiškas pabaigos. Apie priimtą sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo (neskyrimo) pareiškėjai informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

14. Komisija, vertindama paraiškas, pildo lentelę pagal nurodytus vertinimo kriterijus.

Lentelė. Paraiškų vertinimo kriterijai

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus

balas

Skiriamas balas

Pastabos

(pakomentuojamas kiekvienas skiriamas balas)

1.   Sporto šakos svarba:

 

1.1.

Strateginė sporto šaka

30

 

 

1.2.

Olimpinių žaidynių programos sporto šaka ir disciplina

25

 

 

1.3.

Olimpinių žaidynių programos sporto šaka

20

 

 

1.4.

Paralimpinių, kurčiųjų sporto šaka

15

 

 

1.5.

Kitos sporto šakos

10

 

 

2.   Sporto šakos pasiekimai per paskutinius ketverius metus:

 

2.1.

Iškovota prizinė vieta olimpinėse žaidynėse

30

 

 

2.2.

Iškovota prizinė vieta olimpinių žaidynių programos sporto šakos pasaulio čempionate

25

 

 

2.3.

Iškovota prizinė vieta olimpinių žaidynių programos sporto šakos Europos čempionate

20

 

 

2.4.

Iškovota IV–VI vietos olimpinėse žaidynėse

20

 

 

2.5.

Iškovota IV–VI vietos olimpinių žaidynių programos sporto šakos pasaulio čempionate

15

 

 

2.6.

Iškovota IV–VI vietos olimpinių žaidynių programos sporto šakos Europos čempionate

10

 

 

2.7.

Iškovota prizinė vieta paralimpinėse, kurčiųjų, žaidynėse

20

 

 

2.8.

Iškovota prizinė vieta paralimpinių, kurčiųjų žaidynių programų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose

15

 

 

2.9.

Iškovota IV–VI vietos paralimpinėse, kurčiųjų, žaidynėse

10

 

 

2.10.

Iškovota prizinė vieta pasaulio čempionate

15

 

 

2.11.

Iškovota prizinė vieta Europos čempionate

10

 

 

2.12.

Iškovota IV–VI vietos pasaulio, Europos čempionatuose

5

 

 

2.13.

Dalyvauta šios lentelės 2.1–2.12 papunkčiuose išvardintose varžybose

1

 

 

3.   TAMS varžybų vieta sporto šakos varžybų sistemoje:

 

3.1.

Olimpinių žaidynių programos sporto šakos ir disciplinos pasaulio čempionatai

30

 

 

3.2.

Olimpinių žaidynių programos sporto šakos ir disciplinos Europos čempionatai

25

 

 

3.3.

Paralimpinių, kurčiųjų žaidynių programų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatai

20

 

 

3.4.

Olimpinių žaidynių programos sporto šakų pasaulio, Europos taurių finalinės varžybos

15

 

 

3.5.

Pasaulio, Europos čempionatai

15

 

 

3.6.

Olimpinių žaidynių programos sporto šakų pasaulio, Europos jaunimo čempionatai

10

 

 

3.7.

Kitos tarptautinės aukšto meistriškumo sporto varžybos

5

 

 

4.   TAMS varžybų finansinis ir ekonominis pagrindimas:

 

4.1.

Išlaidos yra aiškios, detalizuotos ir atitinkančios rinkos kainas

1–10

 

 

4.2.

Išlaidos būtinos varžybų vykdymui

1–10

 

 

4.3.

Santykis tarp kitų šaltinių lėšų (įskaitant nuosavas lėšas) sumos ir prašomos valstybės biudžeto lėšų sumos varžybų įgyvendinimui (kofinansavimo dydis)

1–10

 

 

5.   Tarptautinės sporto šakos federacijos veikla, TAMS varžybų dalyviai:

 

 

5.1.

Tarptautinės sporto šakos federacija, kurios nariu yra pareiškėjas, per paskutinius ketverius metus iki kreipimosi į Ministeriją dėl TAMS varžybų finansavimo dienos, surengė tos sporto šakos pasaulio suaugusiųjų čempionatą, kuriame, kartu su atrankos į jį varžybomis, dalyvavo ne mažiau kaip 3 žemynų 16 valstybių 32 sportininkai. (Įvertinama susipažinus su visomis pateiktomis paraiškomis)

 

1–10

 

 

5.2.

Pareiškėjo per paskutinius ketverius metus iki kreipimosi į Ministeriją dėl TAMS varžybų finansavimo dienos ne mažiau kaip vienas atstovaujamos sporto šakos (disciplinos) sportininkas atstovavo Lietuvos Respublikai olimpinėse, paralimpinėse, kurčiųjų, specialiosios olimpiados žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose

 

1-10

 

 

5.3.

TAMS varžybose dalyvaujančių šalių skaičius

5

 

 

5.4.

TAMS varžybose dalyvaujančių sportininkų skaičius

 

5

 

 

6.   TAMS varžybų sklaida

 

 

Varžybų sklaida: televizijos transliacija, transliacija internetu, anonsai, reklaminė sklaida ir kt.

Įvertinama susipažinus su visomis pateiktomis paraiškomis.

1–10

 

 

 

 

V SKYRIUS

TAMS VARŽYBŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA

 

15. Vienam pareiškėjui TAMS varžybų organizavimui ir vykdymui gali būti skirta ne daugiau kaip 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

16. TAMS varžybų organizavimui ir vykdymui negali būti naudojamos kitos Ministerijos ar Sporto rėmimo fondo pareiškėjui skirtos lėšos.

17. Pareiškėjai privalo prisidėti ne mažiau kaip 10 procentų nuosavų ar kitų šaltinių lėšų.

18. Lėšų panaudojimas pripažįstamas tinkamu, jeigu išlaidos yra tiesiogiai susijusios ir būtinos TAMS varžyboms surengti, realios, atitinkančios išlaidų patyrimo / sandorio sudarymo metu buvusias rinkos kainas, pagrįstos faktinį lėšų panaudojimą įrodančiais dokumentais ir numatytos sutarties lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – sąmata).

19. TAMS varžyboms skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu lėšos panaudotos tinkamoms TAMS varžybų išlaidoms apmokėti. Tinkamomis pripažįstamos šios TAMS varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidos:

19.1. fizinių asmenų, kurie tiesiogiai vykdo TAMS varžybas (yra įdarbinti) (toliau – tiesioginiai vykdytojai), darbo užmokestis ir su tuo susiję vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai. Valstybės biudžeto lėšomis gali būti apmokama tik ta TAMS varžybų tiesioginio vykdytojo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su TAMS varžybų įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal TAMS varžyboms surengti tiesiogiai skirto darbo laiko ir su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje). Tiesioginio vykdytojo darbo užmokesčiui iš valstybės biudžeto lėšų gali būti skirta iki 5 MMA per mėnesį dydžio suma;

19.2. transporto išlaidos (degalams);

19.3. telekomunikacinių paslaugų (ryšių), pašto išlaidos;

19.4. patalpų (tarp jų ir sporto bazių), skirtų TAMS varžyboms tiesiogiai vykdyti, nuomos ir eksploatavimo (patalpų priežiūros darbai ir paslaugos, komunalinių paslaugų, draudimo) išlaidos TAMS varžybų įgyvendinimo laikotarpiu;

19.5. komandiruočių faktinės išlaidos (vykimo į TAMS varžybų vietą ir grįžimo atgal), kaip nustatyta Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“;

19.6. maitinimo, maistpinigių ir apgyvendinimo išlaidos;

19.7. autoriniai atlyginimai (pagal autorines sutartis);

19.8. išlaidos sporto inventoriui ir (ar) įrangai (trumpalaikis turtas), kurios reikalingos TAMS varžyboms tiesiogiai vykdyti, įsigyti ar nuomoti;

19.9. iki 5 procentų valstybės biudžeto lėšų sumos, skirtos TAMS varžyboms įgyvendinti, gali būti panaudota išlaidoms sporto informacijos sklaidai, viešinimui (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su TAMS varžybų įgyvendinimu);

19.10. banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų mokesčiai, tiesiogiai susiję su TAMS varžybų vykdymu;

19.11. buhalterio ar kito asmens, galinčio tvarkyti buhalterinę apskaitą išlaidos arba išlaidos už teikiamas buhalterines paslaugas, jeigu pareiškėjas neturi buhalterio ar kito asmens, galinčio tvarkyti buhalterinę apskaitą;

19.12. sporto inventoriaus transportavimo išlaidos;

19.13. neapmokestinamos piniginės kompensacijos, kaip nustatyta Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“;

19.14. sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos;

19.15. Aprašo 19.1–19.14 papunkčiuose TAMS varžyboms vykdyti numatytos išlaidos, kurias pareiškėjas patyrė iki sutarties sudarymo momento (tačiau ne anksčiau kaip iki einamųjų metų sausio 1 dienos) ir buvo įtraukęs į pateiktą paraišką;

20. Administravimo išlaidoms (TAMS varžybų vykdymo koordinatoriaus arba vadovo darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms) gali būti panaudojama ne daugiau kaip 20 procentų TAMS varžyboms skirtų valstybės biudžeto lėšų.

21. TAMS varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidų dydžiai gali skirtis nuo planuotų sąmatoje, tačiau faktinės išlaidos suminėje vienos išlaidų rūšies sąmatos dalyje negali viršyti planuotų daugiau kaip 20 procentų, išskyrus 22 punkte nurodytą atvejį.

22. Jeigu TAMS varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidų dydžiai bus paskirstyti kitaip, nei planuota sąmatoje, ir viršys Aprašo 21 punkte nurodytą dydį, atliekamas sąmatos keitimas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

23. TAMS varžybų organizavimui ir vykdymui visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymai turi būti vykdomi negrynaisiais pinigais.

24. TAMS varžybų organizavimui ir vykdymui skirtų lėšų negalima naudoti:

24.1. užsienio šalių dalyvių (išskyrus teisėjus, jei tai patvirtina atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos dokumentai) apgyvendinimo, maitinimo (įskaitant ir TAMS varžybų atidarymo ir uždarymo  ar reprezentacinius renginius) ir kelionės išlaidoms;

24.2. premijoms, piniginiams ir (ar) daiktiniams prizams apmokėti (išskyrus daiktinius prizus: padėkos raštus, medalius, taures ir kitą smulkų  sportinį inventorių, kurio vertė ne didesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų vienam apdovanojamam asmeniui;

24.3. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui;

24.4. sporto bazės, kurioje vyks TAMS varžybos, pastatų ir patalpų remontui;

24.5. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi ar kitoms teisinių paslaugų išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms apmokėti;

24.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinamam arba atskaitomam pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti;

24.7. pareiškėjo veiklos plėtrai ar jo kasdienei veiklai (išskyrus, Aprašo 20 punkte nurodytas išlaidas, arba kai tokios išlaidos yra susijusios su TAMS varžybų išlaidomis ir yra būtinos TAMS varžyboms įgyvendinti);

24.8. naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai;

24.9. narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiams apmokėti;

24.10. išlaidoms, susijusioms su lizingo, išperkamosios nuomos sutartimis;

24.11. papildomoms savanoriško sveikatos draudimo arba įmokoms į pensijų ir kitus fondus, išskyrus privalomąsias įmokas įdarbinant;

24.12. papildomoms išmokoms TAMS varžybose dirbančiam personalui, kurios nėra susijusios su įprastomis darbo sutarties sąlygomis (skatinamosios išmokos, išmokos švenčių, jubiliejų ar kitomis progomis, tikslinėms atostogoms ir t. t.);

24.13. išeitinėms išmokoms, kompensacijoms (išskyrus kompensaciją už TAMS varžybų įgyvendinimo laikotarpiu priskaičiuotas ir nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu ji apskaičiuota ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną vykdant TAMS varžybas;

24.14. turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidoms;

24.15. įmokoms už teisę surengti TAMS varžybas ar renginius;

24.16. išlaidoms, skirtoms licencijoms ir leidimams įsigyti. 

25. Ministerijai nustačius, kad TAMS varžybų išlaidos kartą jau buvo finansuotos, skirtas finansavimas grąžinamas Ministerijai per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo informavimo (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos), o pareiškėjas praranda teisę 3 metus kaip pareiškėjas teikti paraiškas TAMS varžybų finansavimui.

 

VI SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS IR FINANSUOJAMŲ TAMS VARŽYBŲ VIEŠINIMAS

 

26. Su pareiškėju, kurio TAMS varžybų vykdymui yra skirtas finansavimas (toliau – Vykdytojas), Ministerija sudaro sutartį (parengtą pagal Aprašo 2 priedą).

27. Ministerija per 10 darbo dienų nuo finansavimo TAMS varžyboms skyrimo, parengia ir pateikia Vykdytojui Sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutarties projektą galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 5 darbo dienos.

28. Jeigu iki sutarties pasirašymo nustatomi Sutarties projekto netikslumai, Ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikslina Sutarties projektą ir iš naujo pateikia du pasirašytus sutarties projekto egzempliorius Vykdytojui, nustatydama pasirašyti sutarties projektą galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 2 darbo dienos.

29. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo TAMS varžyboms priėmimo. Jeigu per šį terminą sutartis nesudaroma ne dėl Ministerijos kaltės, Ministras pripažįsta netekusiu galios sprendimą skirti valstybės biudžeto lėšas.

30. Siekiant informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų naudojimą TAMS varžybų organizavimui ir vykdymui, visoje TAMS varžybų sklaidos (viešinimo) medžiagoje Vykdytojas turi nurodyti, kad TAMS varžybas finansuoja Ministerija, naudojant Ministerijos logotipą, paskelbtą Ministerijos interneto svetainėje adresu https://www.smm.lt/.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS TVARKA

 

31. Vykdytojas, TAMS varžyboms pasibaigus, atsiskaito Ministerijai sutartyje nustatyta terminais teikdamas šiuos dokumentus:

31.1. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaitą (Aprašo 3 priedas);

31.2. valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (Aprašo 4 priedas);

31.3. nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitą (Aprašo 5 priedas);

31.4. tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų įvykdymo ataskaitą (Aprašo 6 priedas).

32. Aprašo VIII skyriuje nurodytos kontrolės metu Vykdytojas pagrindžia išlaidas, pateikdamas prekių ir paslaugų tiekėjų pateiktas sąskaitas faktūras, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, pirkimo ir pardavimo kvitus, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius, kelionių dokumentus, sutartis ir darbų priėmimo ir perdavimo aktus bei kitus pateisinančius ir įrodančius patirtas išlaidas dokumentus.

33.  Aprašo VIII skyriuje nurodytos kontrolės metu Vykdytojas pateikia išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus: banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus, įrodančius, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

34.  Ministerijai nustačius, kad išlaidos patirtos pažeidžiant teisės aktų ir (ar) sutarties reikalavimus, Ministerija priima sprendimą dėl lėšų grąžinimo ir suma, atitinkanti netinkamų finansuoti išlaidų dydį, grąžinama Ministerijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie sprendimą dėl lėšų grąžinimo gavimo dienos (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos).

 

VIII SKYRIUS

TAMS VARŽYBOMS ORGANIZUOTI IR VYKDYTI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

35. TAMS varžyboms vykdyti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolė vykdoma pagal Ministro patvirtintą metinį TAMS varžyboms skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolės planą (toliau – Kontrolės planas), kuris metų eigoje gali būti tikslinamas.

36. Patvirtintas Kontrolės planas ir jo pakeitimai skelbiami Ministerijos interneto svetainėje. Patvirtintame kontrolės plane nurodomi Vykdytojai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atsakingi asmenys ir kontrolės atlikimo terminai (ketvirčiais).

37. Apie planuojamą atlikti TAMS varžyboms skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolę vietoje, Vykdytojai informuojami raštu prieš 10 darbo dienų. 

38. Konkretaus Vykdytojo kontrolei atlikti skiriami ne mažiau kaip 2 atsakingi asmenys, kuriuos skiria Ministras. 

39. Atsakingi asmenys turi teisę reikalauti, kad Vykdytojas sudarytų sąlygas atlikti valstybės biudžeto lėšų naudojimo patikrinimus, pateiktų prašomus dokumentus, parodytų objektus, kuriems įsigyti ir pan. išleistos valstybės biudžeto lėšos, suteiktų kitą informaciją, reikalingą kontrolei vykdyti.

40. TAMS varžyboms įgyvendinti skirtų lėšų naudojimo kontrolės vykdymas laikomas baigtu, kai surašoma kontrolės pažyma ir pateikiama Ministrui.

41.  Kontrolės pažymoje pateikiama informacija turi būti pagrįsta dokumentais ir kitais faktiniais duomenimis. Nustatyti pažeidimai turi būti įvardijami pateikiant nuorodas į konkrečias teisės aktų ar sutarčių nuostatas. Kontrolės pažymoje turi būti nurodyti TAMS varžybų Vykdytojo pavadinimas, sutarties data, numeris, skirta lėšų suma,  kontrolės vykdymo data, vieta ir laikas, išlaidų atitiktis sąmatai, jų realumas, pagrįstumas ir teisėtumas, skirtų nuosavų ir kitų šaltinių lėšų dydis, atsiskaitymo už skirtų lėšų panaudojimą atitiktis teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, viešinimas, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas ir kt., kontrolę vykdančio atsakingo asmens išvados ir pasiūlymai (jei atsakingi asmenys tokių pasiūlymų turi). 

42. Kontrolės pažyma surašoma per 40 kalendorinių dienų nuo pranešimo Vykdytojui apie TAMS varžyboms įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolę. Vykdytojas informuojamas apie atliktos kontrolės rezultatus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kontrolės pažymos pasirašymo, kartu įteikiant jam kontrolės pažymos kopiją.

43. Kontrolės pažymos viešai skelbiamos Ministerijos interneto svetainėje.

 

IX SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NESKYRIMO PAGRINDAI IR LĖŠŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 

44. Valstybės biudžetų lėšos TAMS varžyboms įgyvendinti negali būti skiriamos, jeigu:

44.1. Vykdytojo veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

44.2. Vykdytojas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas ir (arba) išdėstytas per tam tikrą laikotarpį ir šio sprendimo pagrindu sudaryta nevyriausybinės organizacijos ar kito asmens ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

44.3. Vykdytojui taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į TAMS varžybų vykdymui skirtas valstybės biudžeto lėšas, Vykdytojas yra likviduojamas arba dėl Vykdytojo pradėtos bankroto procedūros ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į TAMS varžybų vykdymui skirtas biudžetų lėšas;

44.4. Vykdytojas, prašydamas valstybės biudžetų lėšų, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba suklastotus dokumentus;

44.5. Vykdytojas, naudodamas lėšas buvo neįvykdęs sutarties su Ministerija, ar netinkamai ją įvykdęs arba gauta informacijos apie kitų valstybės biudžetų lėšų naudojimo sutarčių su kitomis valstybės institucijomis neįvykdymą ar netinkamą jų įvykdymą, ir nuo šių pažeidimų paaiškėjimo dienos yra praėję mažiau kaip 3 metai; šis papunktis netaikomas, jeigu nuo esminių valstybės biudžetų lėšų naudojimo sutarties sąlygų pažeidimo padarymo dienos iki jo paaiškėjimo dienos yra praėję daugiau kaip 5 metai;

44.6. Vykdytojas prašo skirti valstybės biudžetų lėšų TAMS varžybų vykdymui, tačiau tos sporto šakos tarptautinė federacija nepripažįsta Pasaulinio antidopingo kodekso arba neįgyvendina nacionalinių antidopingo taisyklių;

44.7. Vykdytojo vadovas, kolegialaus valdymo organo vadovas, asmuo, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), tvarkantis (tvarkantys) juridinio asmens apskaitą, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba tyčinius nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai arba už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas;

44.8. Vykdytojas patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nepraėjo 10 metų nuo nuosprendžio įsigaliojimo dienos.

45. Jeigu Aprašo 44 punkte nurodytos aplinkybės atsiranda po sprendimo skirti valstybės biudžetų lėšų TAMS varžybų organizavimui ir vykdymui priėmimo, lėšų mokėjimas sustabdomas, o šiomis aplinkybėmis išmokėtos lėšos per 5 darbo dienas turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą valstybės iždo sąskaitą; jų negrąžinus, išmokėtos lėšos išieškomos. Jeigu aplinkybės išnyksta nepasibaigus TAMS varžybų vykdymo terminui, valstybės  biudžetų lėšų mokėjimas atnaujinamas tik toms TAMS varžyboms, kurių vykdymo terminai nėra pasibaigę.

________________________

part_ac3fccfa33724e4d997647f0d0bd3c09_end


 

Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto

varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkursui forma)

 

______________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

________________________________________________________________

(adresas, telefonas, elektroninis paštas)

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijai

A.  Volano g. 2, 01516 Vilnius,

el.p.:smmin@smm.lt    

 

PARAIŠKA

 

TARPTAUTINIŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ FINANSAVIMO KONKURSUI

 

20__ m. _______________________ d.

(data)

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ, SPORTO ŠAKĄ AR DISCIPLINĄ

 

1.1. Pareiškėjo pavadinimas (nurodomas Juridinių asmenų registre įregistruotas pareiškėjo pavadinimas)

 

 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma (pvz., asociacija, viešoji įstaiga)

 

 

1.3. Juridinio asmens kodas (nurodomas pareiškėjo kodas pagal Juridinių asmenų registrą)

 

 

1.4. Pareiškėjo vadovas / įgaliotas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos organizacijoje, telefonas, elektroninis paštas)

 

 

1.5. Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų vardai, pavardės, pareigų pavadinimai, asmens kodai

 

 

 

1.6. Kontaktinis asmuo – vardas ir pavardė, pareigos organizacijoje, telefonas, elektroninis paštas (kontaktiniam asmeniui, prireikus, siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su konkursu, prašoma paaiškinti ir (ar) patikslinti pateiktą informaciją, kreipiamasi dėl trūkstamų dokumentų pateikimo)

 

 

1.7. Aukščiausi sporto šakos pasiekimai per paskutinius ketverius metu (olimpinėse, paralimpinėse, kurčiųjų, specialiosios olimpiados žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose). 

 

 

 

1.8. Tarptautinės sporto šakos federacijos šalių narių skaičius

 

 

2. TARPTAUTINIŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ APRAŠYMAS

2.1. TAMS varžybų tikslas ir uždaviniai (tikslas turi būti aiškus ir konkretus, apibrėžiantis pagrindinę TAMS varžybų vykdymo idėją; uždaviniai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų galima surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius TAMS varžybų metu padarytą pažangą bei atsakyti į klausimą, kas turi būti padaryta, kad tikslas būtų pasiektas)

tikslas:

Uždaviniai:

 

2.2. TAMS varžybų pavadinimas

 

 

 

2.3. Trumpas TAMS varžybų aprašymas

 

 

2.4. TAMS varžybų dalyvių amžiaus grupė (pvz., suaugusieji, jaunimas)

 

 

2.5. TAMS varžybų dalyvių skaičius pagal atskiras dalyvių grupes

Eil. Nr.

Dalyvių grupės

Bendras skaičius / iš jų iš Lietuvos

1.

Sportininkai / iš jų Lietuvos nacionalinės rinktinės nariai

 

2.

Treneriai / iš jų Lietuvos

 

3.

Teisėjai / iš jų Lietuvos

 

4.

Savanoriai

 

5.

Oficialūs kitų šalių asmenys

 

6.

Kitas aptarnaujantis personalas (išvardinti)

 

 

2.6. TAMS varžybose dalyvaujančiosvalstybės (nurodomi atstovaujamų valstybių pavadinimai)

 

 

2.7. TAMS varžybų metu vykdomų rungčių skaičius ir rungčių pavadinimai

 

 

2.8. Planuojami Lietuvos sportininkų ir (ar) komandų rezultatai

 

 

2.9. TAMS varžybų vykdymo data ir trukmė (nurodoma tiksli TAMS varžybų vykdymo data ir trukmė).

 

 

2.10. TAMS varžybų vykdymo vieta (nurodomas teritorijos administracinio vieneto ir konkrečios gyvenamosios vietovės (jei įmanoma) pavadinimas, nurodomi sporto objektai, kuriuose bus vykdomos varžybos)

 

 

2.11. Planuojamas žiūrovų skaičius TAMS varžybų metu

 

 

2.12. Informacija apie TAMS varžybų transliacijas internetu ir (ar) užsienio valstybių televizijų eteryje, kitą informacinę sklaidą

 

 

2.13. Kiti finansavimo šaltiniai (pvz., pajamos iš prekybos bilietais į TAMS varžybas, dalyvių starto mokestis, tarptautinės federacijos finansinė parama, rėmėjai ir kt.)

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma (eurais)

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2.14. TAMS varžybų įgyvendinimo laikotarpis (nurodoma data (mėnesių tikslumu), kada planuojama pradėti rengtis varžyboms ir kada baigti). Laikotarpis nebūtinai turi sutapti su TAMS varžybų vykdymo data.

 

 

2.15. TAMS varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidų sąmata

 

Eil. Nr.

Išlaidų pvadinimas

Kiekis

Vieneto kaina

Reikalinga suma

Prašoma valstybės

biudžeto lėšų suma

1.

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TAMS varžybų įgyvendinimo priemonių planas

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo vieta

Vykdymo data

 

 

 

 

 

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius*

1.  

Pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto, steigimo sutarties ir pan.) kopijos*

 

2.  

Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas*

 

3.  

Dokumentai, ar jų kopijos, kad pareiškėjas yra tarptautinės sporto šakos federacijos narys*

 

4.  

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ar jos teritorinių padalinių) patvirtinimas, kad pareiškėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu

 

5.  

Patvirtinimas, kad atitinkamos sporto šakos tarptautinė sporto šakos  federacija, kurios nariai jie yra, pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą*

 

6.  

Atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos dokumentai (taisyklės, nuostatai, reglamentai ir kt.), reglamentuojantys TAMS varžybų organizavimo ir dalyvavimo jose sąlygas*

 

7.

Laisvos formos įsipareigojimas dėl dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų skyrimo TAMS varžybų įgyvendinimui

 

8.  

TAMS varžybų nuostatai

 

9.

Pareiškėjo įstatų nustatyta tvarka patvirtintos sporto šakos arba disciplinos sporto varžybų saugumo taisyklės*

 

10.

Deklaracija, kurioje patvirtinama, kad:

- pareiškėjas nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

- pareiškėjo atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, pertvarkymo ir (ar) likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas;

- pareiškėjas, yra tinkamai ir laiku yra įvykdęs praėjusių metų valstybės biudžetų lėšų naudojimo sutarties su Ministerija sąlygas;

- paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

11.

Kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti

 

* Dokumento teikti nereikia, jeigu šiame stulpelyje pateikiama tiksli internetinė nuoroda į aktualią dokumento redakciją arba dokumentai buvo teikti Ministerijai per paskutinius ketverius metus.

 

Informacija apie pareiškėjui paskutinius ketverius metus skirtas valstybės biudžeto lėšas TAMS varžybų Lietuvoje vykdymui

 

Metai

Varžybų pavadinimas

Skirta biudžeto lėšų

Panaudota kitų finansavimo šaltinių lėšų

Dalyvavusių šalių skaičius

Dalyvavusių sportininkų (komandų)

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo vadovas                                                          (parašas)                       (vardas ir pavardė)

A.  V.

(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

 

___________________________________

 

part_6f2e5aeb93d141aba4847b1cc68622d1_end