Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. KOVO 5 D. NUTARIMO NR. 314 „DĖL TURTO AREŠTO AKTŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 865
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Turto arešto aktų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“:

1.  Pakeisti 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16.2. turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą panaikinti turto areštą priėmusi institucija (pavadinimas), pareigūnas (pareigybė, vardas, pavardė);“.

2.  Pakeisti 16.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16.3. turto arešto akto priėmimo data, laikas ir vieta;“.

3. Pakeisti 16.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„16.14. reikalavimų patenkinimo eilė ar specialusis požymis, jeigu jis taikomas, kai antstolis turi išsiaiškinti, ar į kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų atidarytą asmens sąskaitą gali būti pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo. Jeigu duomenų teikėjas nenurodo reikalavimų patenkinimo eilės ar specialiojo požymio, Registre įrašoma trečia reikalavimų patenkinimo eilė;“.

4. Pakeisti 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„25. Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo turto arešto akto gavimo, atsisako įregistruoti turto arešto aktą, įrašyti ir keisti duomenis, taip pat išregistruoti turto arešto aktą, jeigu:“.

5. Pakeisti 28.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„28.3. jeigu dokumentai ar jų duomenys pateikti nesilaikant Nuostatų 19 punkte nustatytos tvarkos.“

6. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Registro duomenys keičiami, kai Registro tvarkytojui Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka pateikiamas dokumentas (sprendimas, nutartis, nutarimas, papildomas turto arešto aktas ar kitas dokumentas), kuriuo pakeistas ar papildytas įregistruotas turto arešto aktas arba panaikintas dalies areštuoto turto areštas, gautas susijusio registro tvarkytojo pranešimas apie areštuoto turto duomenų pasikeitimą arba pranešimas apie skolininko arba turto savininko juridinio asmens išregistravimą iš Juridinių asmenų registro. Registro duomenys keičiami ta pačia tvarka, kaip ir registruojamas Registro objektas. Duomenys apie pasikeitusį areštuoto turto savininką į Registrą įrašomi tik remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę teikti duomenis Registrui, sprendimo duomenimis.“

7. Papildyti 34.8 papunkčiu:

„34.8. kai Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, kitų valstybių juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturintis subjektas, jo atstovybė ar filialas, Registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas kaip skolininkas ar areštuojamo turto savininkas, yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;“.

8. Papildyti 34.9 papunkčiu:

„34.9. kai Registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas areštuotas turtas yra netinkamai identifikuotas, nepateikti (pateikti ne visi) Nuostatuose nurodyti turtą identifikuojantys duomenys, nepateiktas turto registro suteiktas identifikavimo kodas (jeigu turtas registruotas viešame registre), išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytus atvejus, kuriais išsamūs turtą identifikuojantys duomenys gali būti nenurodyti.“

9. Papildyti 381 papunkčiu:

„381. Turto arešto aktas, kuriuo antstolis areštavo pinigines lėšas, kad išsiaiškintų, ar į kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų atidarytą asmens sąskaitą galėjo būti pervedamos lėšos, į kurias nebuvo galima nukreipti išieškojimo, išregistruojamas antrą darbo dieną nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas galiojimo termino pabaigos.“

10. Pakeisti 51.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„51.2. Juridinių asmenų registro – skolininko, kreditoriaus, areštuoto turto savininko ar bendraturčių, saugotojo ar administratoriaus juridinio asmens pavadinimui ir juridinio asmens kodui įrašyti ir patikrinti. Skolininko ir areštuoto turto savininko ar bendraturčių juridinio asmens teisiniam statusui ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro datai įrašyti ir patikrinti;“.

11. Papildyti 59.4 papunkčiu:

„59.4. skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis