LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų skaidrumo ataskaitai būtinos informacijos sąrašo patvirtinimo

 

2017 m. kovo 29 d. Nr. ĮV-509

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 66 straipsnio 5 dalimi ir 7219 straipsnio 2 dalimi bei įgyvendindama 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL 2014 L 84, p. 72):

1. T v i r t i n u Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų skaidrumo ataskaitai būtinos informacijos sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u:

2.1. kolektyvinio administravimo organizacijos skaidrumo ataskaitoje pateikiama apskaitos informacija (finansinės ataskaitos) turi būti patikrinta Lietuvos Respublikos audito įstatymo nustatyta tvarka. Auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų audito turi būti įtraukta į skaidrumo ataskaitą;

2.2. šiuo įsakymu tvirtinamas Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų skaidrumo ataskaitai būtinos informacijos sąrašas taikomas ir kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo nepriklausomų subjektų teikiamoms skaidrumo atskaitoms. 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros

ministro

2017 m. kovo 29 d. įsakymu

Nr. ĮV-509  

 

KOLEKTYVINIO AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJŲ SKAIDRUMO ATASKAITAI BŪTINOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

 

1. Kolektyvinio administravimo organizacijų teikiama apskaitos informacija:

1.1. informacija apie pajamas už kolektyviai administruojamų autorių teisių ir gretutinių teisių naudojimą (pvz., teisė transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete)), įskaitant informaciją apie pajamas iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų ir tokių pajamų panaudojimą (paskirstytos kolektyviai administruojamų autorių teisių ar gretutinių teisių turėtojams (toliau – kolektyviai administruojamų teisių turėtojas), kitoms kolektyvinio administravimo organizacijoms, ar kitaip panaudotos);

1.2. informacija apie teisių administravimo ir kitų paslaugų, kurias kolektyvinio administravimo organizacija teikia kolektyviai administruojamų teisių turėtojams, sąnaudas:

1.2.1. visas tiesiogines bei netiesiogines veiklos ir finansines sąnaudas, išskaidytas pagal administruojamas teises, ir, kai sąnaudos negali būti susietos su viena ar daugiau administruojamų teisių, tokių sąnaudų paskirstymo metodo paaiškinimą;

1.2.2. tik su teisių administravimo paslaugomis susijusias tiesiogines bei netiesiogines veiklos ir finansines sąnaudas, išskaidytas pagal administruojamas teises, ir, kai sąnaudos negali būti susietos su viena ar daugiau teisių, tokių sąnaudų paskirstymo metodo paaiškinimą, įskaitant kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo atskaitymus (toliau - kolektyvinio administravimo atskaitymai), atskaitytus iš kolektyvinio administravimo pajamų už teisių naudojimą ir bet kurių kitų pajamų, gautų iš investuotų kolektyvinio administravimo pajamų;

1.3. veiklos ir finansines sąnaudas, nesusijusias su teisių administravimu, bet susijusias su kitomis – socialinėmis, kultūros ir švietimo, paslaugomis;

1.4. atskaitymus iš pajamų už teisių naudojimą, išskaidytus pagal administruojamas teises, nurodant atskaitymo paskirtį (su teisių administravimu arba socialinėmis, kultūrinėmis ar švietimo paslaugomis susijusiomis sąnaudomis);

1.5. kolektyviai administruojamų teisių turėtojams teikiamų teisių administravimo ir kitų paslaugų sąnaudų procentinį dydį, palyginti su atitinkamų finansinių metų pajamomis už teisių naudojimą, pagal administruojamas teises, ir, kai sąnaudos negali būti susietos su viena ar daugiau teisių, tokių sąnaudų paskirstymo metodo paaiškinimą;

1.6. kolektyvinio administravimo organizacijos teikiama finansinė informacija apie kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinas sumas:

1.6.1 visą kolektyviai administruojamų teisių turėtojams priskirtą mokėtiną sumą, išskaidytą pagal administruojamas teises;

1.6.2. visą kolektyviai administruojamų teisių turėtojams išmokėtą sumą, išskaidytą pagal administruojamas teises;

1.6.3. informaciją apie mokėjimo dažnumą pagal administruojamas teises;

1.6.4. visą kolektyviai administruojamų teisių turėtojams priskirtą, tačiau dar nepaskirstytą sumą, išskaidytą pagal administruojamas teises, nurodant finansinius metus, kuriais tos sumos surinktos;

1.6.5. delsimo priežastis tais atvejais, kai kolektyvinio administravimo organizacija nepaskirstė ir neišmokėjo sumų per Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 729 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą;

1.6.6. visas, kolektyviai administruojamų teisių turėtojams nepaskirstomas sumas ir informacija apie šių sumų panaudojimą;

1.7. informacija, susijusi su kitomis kolektyvinio administravimo organizacijomis:

1.7.1. iš kitų kolektyvinio administravimo organizacijų gautą informaciją apie sumas, išskaidytas pagal administruojamas teises ir kolektyvinio administravimo organizacijas. Kitoms kolektyvinio administravimo organizacijoms išmokėtas sumas, išskaidytas pagal administruojamas teises ir kolektyvinio administravimo organizacijas;

1.7.2. kolektyvinio administravimo atskaitymus ir kitus atskaitymus nuo kitoms kolektyvinio administravimo organizacijoms mokėtinų sumų (išskaidytus pagal administruojamas teises ir kolektyvinio administravimo organizacijas);

1.7.3. kolektyvinio administravimo atskaitymus ir kitus atskaitymus nuo sumų, kurios buvo gautos iš kitų kolektyvinio administravimo organizacijų (išskaidytus pagal administruojamas teises ir kolektyvinio administravimo organizacijas);

1.7.4. kolektyviai administruojamų teisių turėtojams paskirstytas sumas, gautas iš kitų kolektyvinio administravimo organizacijų, išskaidytas pagal administruojamas teises ir kolektyvinio administravimo organizacijas;

1.8. informacija apie bendrą atlyginimo sumą, per ataskaitinius metus išmokėtą kolektyvinio administravimo organizacijos priežiūros funkciją atliekantiems organams bei valdymo organams ir apie kitas jiems skirta išmokas.

2. Kolektyvinio administravimo organizacijų teikiama veiklos informacija:

2.1. ataskaitinių metų veiklos ataskaita;

2.2. kolektyvinio administravimo organizacijos teisinės ir valdymo struktūros aprašas;

2.3. informacija apie subjektus, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai, visiškai ar iš dalies valdo ar kontroliuoja kolektyvinio administravimo organizacija (subjekto pavadinimas, teisinė forma, kontaktiniai duomenys, subjekto administruojamos teisės);

2.4. kolektyviai administruojamos teisės;

2.5. ataskaitiniais metais naujai pradėtos kolektyviai administruoti teisės ir kolektyviai administruojamos teisės, kurių administravimas nutrauktas ataskaitiniais metais;

2.6. duomenys apie teismo procesus, kuriuose dalyvauja kolektyvinio administravimo organizacijos ir priimtų sprendimų apibendrinimas.

3. Kita kolektyvinio administravimo organizacijų teikiama informacija:

3.1. darbuotojų skaičius ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje;

3.2. narių skaičius, iš jų fiziniai ir juridiniai asmenys bei narių skaičius pagal administruojamas teises;

3.3. užsienio kolektyvinio administravimo organizacijų, su kuriomis ataskaitiniais metais pasirašytos atstovavimo sutartys, sąrašas;

3.4. naujų bei pasitraukusių kolektyviai administruojamų teisių turėtojų (narių), pagal kolektyviai administruojamas teises, skaičius ataskaitiniais metais;

3.5. licencinių sutarčių, sudarytų su kolektyviai administruojamų kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojais, skaičius ataskaitiniais metais bei atsisakymų išduoti licenciją naudotojams skaičius ataskaitiniais metais;

3.6. turima informacija apie kolektyviai administruojamų teisių turėtojų savarankiškai suteiktas licencijas naudoti kolektyviai administruojamus kūrinius ar gretutinių teisių objektus (licencijų skaičius, suteiktos teisės).

4. Kolektyvinio administravimo organizacijų teikiamos specialiosios ataskaitos, kuri yra Kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų skaidrumo ataskaitos sudedamoji dalis, informacija:

4.1. sumos, finansiniais metais atskaitytos nuo kolektyvinio administravimo pajamų, socialinėms, kultūrinėms ir švietimo paslaugų reikmėms, išskaidytos pagal paskirtį ir pagal administruojamas teises:

4.1.1. lėšos, skirtos socialinių paslaugų reikmėms ir jų panaudojimo pobūdis, paraiškų ir asmenų gavusių finansavimą skaičius;

4.1.2. lėšos, skirtos kultūros paslaugų reikmėms ir jų panaudojimo pobūdis, paraiškų ir asmenų gavusių finansavimą skaičius;

4.1.3. lėšos, skirtos švietimo reikmėms ir jų panaudojimo pobūdis, paraiškų ir asmenų gavusių finansavimą skaičius.

____________________________________