LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

IR

UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO

SUSITARIMAS

DĖL MOKESČIŲ UŽ ILGALAIKES (NACIONALINES) VIZAS

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ukrainos Ministrų Kabinetas, toliau – Susitariančiosios Šalys,

norėdamos toliau plėtoti ir stiprinti draugiškus abiejų valstybių santykius ir bendradarbiavimą, taip skatinti žmonių tarpusavio ryšius,

siekdamos palengvinti ilgalaikių (nacionalinių) vizų išdavimo procedūras Lietuvos Respublikos ir Ukrainos piliečiams,

s u s i t a r ė:

 

 

1 straipsnis

Apibrėžtys

 

Šiame Susitarime:

a) „Susitariančiosios Šalies valstybės pilietis“ – bet kuris asmuo, kuris turi atitinkamai Lietuvos Respublikos arba Ukrainos pilietybę;

b) „ilgalaikė (nacionalinė) viza“ – vienos iš Susitariančiųjų Šalių valstybės kompetentingos institucijos leidimas, kuris išduodamas kitos Susitariančiosios Šalies piliečiams ir kuris būtinas norint:

– Lietuvos Respublikos atveju: atvykti į jos teritoriją ir būti joje ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, kai yra priimtas sprendimas išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

– Ukrainos atveju: atvykti į jos teritoriją su tikslu pateikti prašymą išduoti dokumentus, leidžiančius gyventi Ukrainoje ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų.

 

2 straipsnis

Mokesčiai

 

1. Susitariančiųjų Šalių valstybių piliečių prašymai išduoti ilgalaikę (nacionalinę) vizą nagrinėjami vadovaujantis Susitariančiųjų Šalių valstybių įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies:

a) mokestis už prašymo išduoti ilgalaikę (nacionalinę) vizą nagrinėjimą yra 60 eurų, išskyrus atvejus, kai Susitariančiųjų Šalių valstybių įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta, kad už tokių prašymų nagrinėjimą mokestis netaikomas;

b) joks papildomas mokestis už pagreitintą prašymų išduoti ilgalaikę (nacionalinę) vizą nagrinėjimą netaikomas.

 

 

3 straipsnis

Pasikeitimas pavyzdžiais

 

1. Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais pasikeičia šio Susitarimo 1 straipsnio b dalyje nurodytų vizų pavyzdžiais prieš įsigaliojant šiam Susitarimui.

2. Jeigu po šio Susitarimo įsigaliojimo įvedamos naujo pavyzdžio vizos arba keičiamos šio Susitarimo 1 straipsnio b dalyje nurodytos galiojančios vizos, Susitariančiosios Šalys informuoja viena kitą apie tai ir diplomatiniais kanalais apsikeičia tokių naujų ar pakeistų vizų pavyzdžiais bent prieš 30 (trisdešimt) dienų iki jų taikymo pradžios.

 

 

4 straipsnis

Pakeitimai ir sustabdymas

 

1. Šis Susitarimas gali būti keičiamas rašytiniu abiejų Susitariančiųjų Šalių sutarimu. Tokie pakeitimai įsigalioja pagal šio Susitarimo 6 straipsnio 1 dalį.

2. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali iš dalies ar visiškai sustabdyti šio Susitarimo galiojimą, diplomatiniais kanalais pranešdama apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas iki tokio sprendimo dėl sustabdymo įsigaliojimo. Susitariančioji Šalis, kuri sustabdė šio Susitarimo taikymą, nedelsdama diplomatiniais kanalais praneša kitai Susitariančiajai Šaliai apie tai, kad sprendimas dėl Susitarimo galiojimo sustabdymo buvo atšauktas.

 

 

5 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Bet koks ginčas, kilęs dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, sprendžiamas Susitariančiųjų Šalių konsultacijomis ir derybomis.

 

 

6 straipsnis

Susitarimo įsigaliojimas ir nutraukimas

 

1. Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui ir įsigalioja 30-ąją (trisdešimtąją) dieną nuo tada, kai diplomatiniais kanalais gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai atlikusios šiam Susitarimui įsigalioti būtinas vidaus procedūras.

2. Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną 2009 m. lapkričio 26 d. Kijeve pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl konsulinio mokesčio tarifų netenka galios.

3. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali nutraukti šio Susitarimo galiojimą apie tai raštu pranešdama diplomatiniais kanalais kitai Susitariančiajai Šaliai. Tokiu atveju šis Susitarimas nustoja galioti 90-ąją (devyniasdešimtąją) dieną skaičiuojant nuo dienos, kurią kita Susitariančioji Šalis gauna tokį pranešimą.

 

Pasirašyta 2021 m. balandžio 12 d. Vilniuje dviem egzemplioriais lietuvių, ukrainiečių ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

vardu

Ukrainos Ministrų Kabineto

vardu