LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-149 „DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 4d. Nr. ĮV-751

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Tarybos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Kultūros vertybių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053 „Dėl Kultūros vertybių registro įsteigimo ir Kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“, Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“, bei šiais nuostatais.“

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Taryboms, atliekant šių Nuostatų 7.1, 7.2, 7.3 papunkčiuose nurodytas funkcijas, metodiškai vadovauja Departamentas.“

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

TARYBŲ FUNKCIJOS IR TEISĖS

2.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.Tarybos atlieka šias funkcijas:

7.1. nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes;

7.2. apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų bei apsaugos zonų ir vietovių ribas.

7.3. Departamento sudarytos Tarybos:

7.3.1. sprendžia dėl apsaugos reikalingumo Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms nekilnojamosioms kultūros vertybėms, arba nustačius, kad vietinio, regioninio ar nacionalinio reikšmingumo lygmens nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė yra sunykę, sunaikinti ar kitaip prarastos jų vertingosios savybės, dėl apsaugos nereikalingumo (dėl apsaugos nereikalingumo paskelbtiems valstybės saugomais kultūros paveldo objektams - gavus Kultūros ministerijos pritarimą);

7.3.2. nustato nekilnojamosioms kultūros vertybėms vietinio, regioninio ar nacionalinio reikšmingumo lygmenį;

7.3.3. tikslina vietinio, regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos duomenis.

7.4. Savivaldybės ar kelių savivaldybių sudarytos Tarybos:

7.4.1. sprendžia dėl apsaugos reikalingumo savivaldybės teritorijoje esančioms nekilnojamosioms kultūros vertybėms, arba nustačius, kad vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė yra sunykę, sunaikinti ar kitaip prarastos jų vertingosios savybės, dėl apsaugos nereikalingumo;

7.4.2. nustato nekilnojamosioms kultūros vertybėms vietinio reikšmingumo lygmenį;

7.4.3. tikslina vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos duomenis.

7.5. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.“

2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III skyrius

TARYBŲ SUDARYMAS, PERSONALINĖ SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

2.7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Tarybų personalinės sudėtys tvirtinamos 3 metų laikotarpiui. Tarybų personalinė sudėtis gali būti keičiama anksčiau nustatyto laiko, kai Tarybos narys raštu atsisako dalyvauti Tarybos darbe arba kai nedalyvauja trečdalyje Tarybos posėdžių per metus, arba kai praranda šių Nuostatų 10 punkte nustatytą kvalifikacinę kategoriją. Nauji nariai skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.“

2.8. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Tarybų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžio protokolo forma turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Protokole nurodoma posėdžio vieta ir data, registravimo numeris, posėdyje dalyvavę Tarybos nariai, kiti posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai, priimtas sprendimas, jo motyvai, konkretūs Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų apraše nurodyti kriterijai, lėmę sprendimo priėmimą, atskirosios Tarybos narių ir kitų posėdžio dalyvių nuomonės, jeigu tokios buvo pareikštos, kita reikiama informacija. Tarybos posėdžių eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Po posėdžio Tarybos sekretorius įrašą perkelia į kompiuterinę laikmeną, kuri pridedama prie protokolo.

2.9. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Tarybų sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma balsuojant tik už arba prieš. Balsams pasiskirsčius lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Posėdyje turi dalyvauti bent vienas svarstomo klausimo atitinkamos srities Tarybos narys. Jei tokių narių Taryboje nėra, sprendimai gali būti priimami turint ne mažiau dviejų atitinkamos srities specialistų, turinčių ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją arba mokslinį laipsnį (ne Tarybos narių), raštiškas sprendimams pritariančias išvadas.“

2.10. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Tarybų sprendimai įforminami aktu, kurio formą tvirtina kultūros ministras. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo Tarybų pirmininkai. Vienas akto egzempliorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti perduotas Registro tvarkytojui, o kitą egzempliorių kartu su kitais Tarybų veiklos dokumentais (posėdžių protokolai, susirašinėjimo ir kiti dokumentai) Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugo Tarybų sudarytojai.“

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                            Šarūnas Birutis