ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-TS-319

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, 6 punktu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu, patvirtintu Utenos regiono plėtros tarybos 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-15, Anykščių rajono savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo planu, patvirtintu Anykščių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-TS-262 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2014–2020 m. atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo

25 d. sprendimą Nr. TS-80 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ kartu su šio sprendimo pakeitimu.

3.   Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2017 metų sausio 1 d.

4.   Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje.

 

 

 

Meras                                                                                                                         Kęstutis Tubis

 

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-319

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

2. Taisyklių paskirtis – Savivaldybės teritorijoje plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės ir atitiktų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus bei Savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo planų įgyvendinimą nustatančias komunalinių atliekų tvarkymo sąlygas.

3. Taisyklės reglamentuoja Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos (toliau – paslauga) teikimo reikalavimus Savivaldybės teritorijoje, komunalinių atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę bei šių Taisyklių reikalavimų laikymosi priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei tvarką.

4. Taisyklės nustato reikalavimus šioms Savivaldybės teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti:

4.1. biologiškai skaidžioms atliekoms, įskaitant žaliąsias atliekas;

4.2. pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms bei tekstilės atliekoms;

4.3. buityje susidarančioms pavojingosioms atliekoms;

4.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekoms;

4.5. didelių gabaritų atliekoms ir naudotoms padangoms;

4.6. statybos ir griovimo atliekoms;

4.7. mišrioms (likusioms po pirminio rūšiavimo) komunalinėms atliekoms;

5. Atliekų turėtojai skirstomi į šias grupes:

5.1. gyventojai (fiziniai asmenys);

5.2. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir šių atliekų tvarkymas nėra apibrėžtas minėtiems asmenims išduotame taršos leidime, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime arba šie leidimai jiems yra neprivalomi;

5.3. juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės, kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas, ir šių atliekų tvarkymas yra apibrėžtas minėtiems asmenims išduotame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime arba taršos leidime.

6. Atliekos privalo būti tvarkomos laikantis teisės aktuose nustatytų prevencijos ir atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo (paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitoks naudojimas, šalinimas).

7. Savivaldybės teritorijoje surinktos ir netinkamos naudoti atliekos vežamos į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (toliau – sąvartynas), esantį Mockėnų kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone. Savivaldybės teritorijoje surinktos ir netinkamos perdirbti atliekos apdorojamos regioniniuose mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiuose.

8. Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems ir (ar) veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinių asmenų filialams bei atstovybėms.

 

II  SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

9. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

9.1. Antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos.

9.2. Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti.

9.3. Atliekų susidarymo vieta – įrenginys ar teritorija, kurioje dėl ūkinės ar kitos veiklos susidaro atliekų.

9.4. Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų.

9.5. Atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą.

9.6. Biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos (šakos, lapai, žolė), maisto ir virtuvės atliekos. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos.

9.7. Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos.

9.8. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelė – aikštelė, įrengta Šeimyniškių kaime, Anykščių seniūnijoje, Anykščių rajono savivaldybėje, kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos operatoriaus nustatyta tvarka.

9.9. Buityje susidarančios pavojingosios atliekos – buityje susidarančios atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis (kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėdžios, toksiškos, kancerogeninės, oksiduojamosios ir kt.) ir/ar atitinka atliekų pavojingumo kriterijus. Pavyzdžiui, baterijos, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktų, dažų, lakų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, tepalų filtrai, panaudoti tepalai ir kitos naftos produktų atliekos, pavojingų medžiagų turinčios elektros ir elektronikos įrangos, dienos šviesos lempos ir kitos atliekos.

9.10. Didelių gabaritų atliekos – didžiosios atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai) ir kitos namų ūkyje susidarančios didelių matmenų atliekos, pavyzdžiui, buityje susidarančios pavojingosios atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos, statybos ir griovimo atliekos, susidariusios vykdant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus.

9.11. Atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelė – aikštelė, įrengta Vairuotojų g. 18, Anykščiuose, kurioje atliekos priimamos ir tvarkomos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka

9.12. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

9.13. Komunalinių atliekų tvarkytojas – komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas teikianti įmonė, teisės aktų nustatyta tvarka sudariusi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su Anykščių rajono savivaldybės administracija.

9.14. Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su Savivaldybės funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje.

9.15. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti atliekų surinkimo sistema (toliau – Papildanti atliekų surinkimo sistema) – atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, supakuotus gaminius, baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius), tvarkymui ir Vyriausybės nustatytoms elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įvykdyti, gamintojų ir importuotojų ar licencijuotos organizacijos diegiama papildanti atliekų surinkimo sistema, kurioje taikomi gaminių ir (ar) pakuotės atliekų surinkimo būdai ir priemonės, papildantys savivaldybių organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

9.16. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius (toliau – Administratorius) – Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, Savivaldybės pavedimu Savivaldybės teritorijoje atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas.

9.17. Nepavojingosios atliekos – visokios atliekos, nepriskiriamos pavojingosioms atliekoms.

9.18. Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros, gyvūnų sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių mokslinių tyrimų atliekos.

9.19. Mišrios komunalinės atliekos – atliekų turėtojų neišrūšiuotos arba po pirminio rūšiavimo likusios komunalinės atliekos.

9.20. Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų apibrėžimą priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.

9.21. Statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo metu.

9.22. Įmoka – Savivaldybės tarybos patvirtintas mokestis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidedantis iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

9.23. Žaliosios atliekos – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos).

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III  SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMA

 

10. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima šiame punkte išvardintų komunalinių atliekų bei atliekų, kurių neapima gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo sistemos, tvarkymą:

10.1. biologiškai skaidžių atliekų, įskaitant žaliųjų atliekų, esančių komunalinėse atliekose;

10.2. pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų, esančių komunalinėse atliekose;

10.3. tekstilės atliekų;

10.4. buityje susidarančių pavojingųjų atliekų;

10.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

10.6. didelių gabaritų atliekų ir naudotų padangų;

10.7. statybos ir griovimo atliekų;

10.8. mišrių (likusių po pirminio rūšiavimo) komunalinių atliekų;

10.9. bešeimininkių atliekų;

10.10. kitų atliekų (nepaminėtų šio 10 punkto papunkčiuose), kurios išskiriamos pagal poreikį teisės aktais, įskaitant Savivaldybės priimtus teisės aktus.

11. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų tvarkymo:

11.1. atliekų, kurių tvarkymo nereglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

11.2. juridinių asmenų, kurių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose arba taršos leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų negali įvykdyti Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema, atliekų;

11.3. netinkamų eksploatuoti transporto priemonių ir jų komercinio ardymo/remonto metu susidariusių sudedamųjų dalių;

11.4. medicininių atliekų;

11.5. pakartotinio naudojimo ir kitų pakuočių, įtrauktų į užstato sistemą;

11.6. fekalijų, srutų, nuotekų, kitų skystų atliekų;

11.7. atliekų, kurios surenkamos Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Papildančiose atliekų surinkimo sistemose.

 

IV SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS

 

12. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną jos teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti ir užtikrina šios sistemos funkcionavimą.

13. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama ir plėtojama vadovaujantis regioniniu ir Savivaldybės atliekų tvarkymo planu.

14. Dalį komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybė paveda Administratoriui.

15. Administratoriaus pareigos atlikti jam pavestas sistemos organizavimo funkcijas nustatytos Savivaldybės tarybos sprendimu bei Savivaldybės ir Administratoriaus sudarytoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo sutartyje.

16. Administratoriui nepavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas Savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka.

17. Daliai atliekų tvarkymo organizavimo funkcijų vykdyti Savivaldybės taryba kartu su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis yra įsteigusi UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Utenos RATC), kurios veikla apibrėžta šios įmonės įstatuose ir kituose šios įmonės steigėjų sudarytuose dokumentuose. Komunalinių atliekų tvarkymo funkcijų pasidalinimas yra nustatytas Savivaldybės administracijos ir Utenos RATC steigimo sutartyje.

18. Utenos RATC organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo įrenginių (regioninio sąvartyno bei kitos infrastruktūros) veiklą, nustato šių įrenginių eksploatavimo tvarką (techninius reglamentus ir kitas sąlygas) bei tvirtina regioninio sąvartyno vartų mokestį.

19. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą organizuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant apmokestinamųjų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje gamintojai ir importuotojai arba jų licencijuotos organizacijos (toliau – Organizacijos).

20. Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo sąnaudos, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti Organizacijos, neįtraukiamos į komunalinių atliekų turėtojų mokamą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

21. Siekiant pagerinti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų atskyrimą iš bendro komunalinių atliekų srauto, Savivaldybės teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka gali būti diegiamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Papildančios atliekų surinkimo sistemos. Atliekų turėtojai gali gaminių ir (ar) pakuočių atliekas perduoti Papildančios atliekų surinkimo sistemos operatoriui. Apie šių atliekų surinkimo būdus ir vietas Papildančios atliekų surinkimo sistemos diegėjas informuoja atliekų turėtojus Papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygose nustatyta tvarka.

22. Savivaldybės administracija ir Administratorius organizuoja ir plėtoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą taip, kad būtų įgyvendintas „teršėjas moka“ principas, t. y., kad visas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas.

23. Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis nustatomas taip, kad surenkamomis lėšomis būtų apmokėtos visos Savivaldybės ir Savivaldybei tenkančios regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudos.

24. Įmoką už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tvirtina Savivaldybės taryba.

25. Pasibaigus kalendoriniams metams, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš

atliekų turėtojų ir tvarkymą dydis perskaičiuojamas atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų pokyčius per praėjusius kalendorinius metus ir į naujas komunalinių atliekų tvarkymo priemones.

26. Komunalinių atliekų turėtojams įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatoma, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis.

27. Mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo, išvežimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis su komunalinių atliekų turėtojais sudaro Administratorius.

28. Atliekų turėtojų registrą tvarko Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimas taip pat gali būti finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, specialiųjų fondų ir programų, investicinių projektų, kreditų bei privačiomis lėšomis.

30. Savivaldybės teritorijoje susidariusių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja (bešeimininkių atliekų), tvarkymą organizuoja Savivaldybės administracija. Tokiomis atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo bei atliekų surinkimo, transportavimo darbai finansuojami Savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis arba kitomis Savivaldybės biudžeto lėšomis.

31. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę pagal teisės aktų ir sudarytų atliekų tvarkymo paslaugų sutarčių reikalavimus užtikrina komunalinių atliekų tvarkytojai.

32. Savivaldybės administracija atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Už komunalinių atliekų tvarkytojų teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą bei kontrolę pagal pasirašytas sutartis atsako Savivaldybės administracija.

34. Atliekoms surinkti naudojami atliekų surinkimo konteineriai. Jeigu nėra galimybės naudoti atliekų surinkimo konteinerių, taikytinos kitos priemonės ir (ar) įrenginiai, pagal paskirtį skirti atitinkamoms atliekoms surinkti. Atliekų surinkimo konteineriai, kitos priemonės ir (ar) įrenginiai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būti saugūs žmonių sveikatai ir aplinkai.

35. Tais atvejais, kai atliekų surinkimui naudojami individualūs konteineriai, konteinerių priėmimo-perdavimo faktas fiksuojamas pasirašytinai. Atliekų turėtojui atsisakius priimti konteinerius ir (ar) pasirašyti priėmimo-perdavimo dokumentus, Savivaldybės administracija ar Administratorius gali sudaryti komisiją, kuri patvirtintų konteinerio perdavimo arba atsisakymo priimti faktą. Atliekų surinkimui naudojant kolektyvinius (bendrus) konteinerius, atliekų turėtojai informuojami apie jiems priskirto konteinerio pastatymo vietą.

36. Rengiant gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų projektus, būtina numatyti ir įrengti mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles (laikino atliekų laikymo vietas (patalpas)), vadovaujantis šių Taisyklių bei statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ nuostatomis.

 

V SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

37. Komunalinių atliekų turėtojai privalo naudotis tik tų komunalinių atliekų tvarkytojų paslaugomis, kurie įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra parinkti Savivaldybės administracijos. Apie šiuos komunalinių atliekų tvarkytojus atliekų turėtojams teikiama informacija skelbimais viešose vietose ir žiniasklaidos priemonėse.

38. Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę:

38.1. gauti šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytos kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

38.2. gauti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu (t. y. informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, teikiamas paslaugas, paslaugų kainas ir kt.);

38.3. pasikeisti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį į tokio dydžio konteinerį, kuris atitinka realų susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekį;

38.4. teikti pasiūlymus komunalinių atliekų tvarkytojui, Administratoriui, Savivaldybės administracijai ir Organizacijoms dėl atliekų tvarkymo paslaugos kokybės gerinimo;

38.5. informuoti komunalinių atliekų tvarkytoją, Administratorių, Savivaldybės administraciją ir Organizacijas apie šių Taisyklių reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

39. Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

39.1. naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

39.2. vadovaudamiesi nekilnojamojo turto objektų kategorijų sąrašu (patvirtintu atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu), sudaryti mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo, išvežimo ir jų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį su Administratoriumi ir laiku mokėti sutartyse su Administratoriumi nustatytomis kainomis pagal Savivaldybės Tarybos patvirtintus įmokos dydžius.

39.3. rūšiuoti susidarančias atliekas jų susidarymo vietoje į šias frakcijas:

39.3.1. pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastikus, metalus, įskaitant iš šių medžiagų pagamintų pakuočių atliekas, kombinuotųjų pakuočių ir kitų pakuočių atliekas);

39.3.2. buityje susidarančias pavojingąsias atliekas;

39.3.3. elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

39.3.4. didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas;

39.3.5. statybos ir griovimo atliekas;

39.3.6. biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas;

39.3.7. tekstiles atliekas.

39.4. naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius;

39.5. neperpildyti mišrių komunalinių atliekų konteinerių, t.y. konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo); reikalui esant pareikalauti, kad jiems būtų pateikti tinkamo tūrio konteineriai;

39.6. užtikrinti, kad specialieji automobiliai netrukdomi privažiuotų prie atliekų konteinerių (privažiavimai prie konteinerių stovėjimo vietų ar aikštelių turi būti neužstatyti transporto priemonėmis) tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami pagal atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos suderintą ir viešai paskelbtą grafiką; komunalinių atliekų turėtojų patalpose ar teritorijose esantys individualūs konteineriai jų ištuštinimo dieną nurodytu laiku turi būti pastatomi į su komunalinių atliekų tvarkytoju suderintas vietas (prie gatves), prie kurių gali laisvai privažiuoti specialieji automobiliai ir juos ištuštinti;

39.7. plauti individualius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius pagal poreikį;

39.8. tarp atliekų išvežimų palaikyti individualių atliekų konteinerių stovėjimo vietos švarą ir tvarką;

39.9. nedelsiant pašalinti nurodytus pažeidimus, atsižvelgdami į gautus komunalinių atliekų tvarkytojo pranešimus apie netinkamą atliekų išrūšiavimą į skirtingus konteinerius, trukdančias ištuštinti konteinerį kliūtis ir kitus pažeidimus.

40. Sudarant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį ir mokant Savivaldybės nustatytą įmoką, atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas, nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas arba nekilnojamojo turto objekto savininko įgaliotas asmuo arba kiti asmenys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (toliau–nekilnojamojo turto objekto savininkas arba kiti asmenys).

41. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta įmoka, susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

41.1. Pastoviąją įmokos dedamąją moka visi Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba kiti asmenys pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įmokos kriterijus nekilnojamojo turto objektų kategorijoms.

41.2. Kintamąją įmokos dedamąją moka savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba kiti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas susikaupimo normas nekilnojamojo turto objektų kategorijoms.

42. Įmokos ar jos dalių mokėjimo atleidimai, įmokos taikymo reikalavimai apibrėžti įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarkoje, patvirtintoje atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.

43. Įmokos mokėtojai privalo, Savivaldybės administracijai, Administratoriui bei komunalinių atliekų tvarkytojui pareikalavus, pateikti informaciją apie gyventojų skaičių ir butų skaičių (būsto plotą), o juridiniai asmenys – apie darbuotojų arba atitinkamai moksleivių, vaikų, vietų skaičių, užimamą plotą ir kitus parametrus, reikalingus atliekų susikaupimo kiekiams įvertinti.

44. Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su komunalinėmis atliekomis.

45. Komunalinių atliekų turėtojams draudžiama:

45.1. talpinti (mesti) atliekas į tam tikslui neskirtus konteinerius;

45.2. maišyti komunalines atliekas su gamybinės ir kitos ūkinės veiklos atliekomis;

45.3.savavališkai pakeisti konteinerio stovėjimo vietą (išskyrus individualius konteinerius);

45.4. užstatyti transporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas;

45.5. presuoti ar grūsti atliekas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius;

45.6. išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitose tam neskirtose vietose bei palikti atliekas šalia konteinerių;

45.7. atliekas užkasti, vežti į laukus, miškus bei kitas tam neskirtas vietas;

45.8. į konteinerius mesti gruntą, degančias ar karštas atliekas, farmacines bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas; mesti į tam neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų naudotas padangas, didelių gabaritų, statybos ir griovimo bei žaliąsias atliekas (išskyrus vykdomų atliekų surinkimo akcijų metu);

45.9. privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas pernešti į bendro naudojimo teritorijas;

45.10. gadinti ir laužyti konteinerius;

45.11. raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;

45.12. mišrias komunalines atliekas mesti į kitiems asmenims priklausančius ar kitiems atliekų turėtojams priskirtus mišrių komunalinių atliekų konteinerius (pvz., atvežti mišrias komunalines atliekas iš individualių namų valdų į daugiabučių namų konteinerius ir pan.);

45.13. deginti atliekas, išskyrus sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas ne miestų ir miestelių teritorijose, kaip tai numato Aplinkos ministro patvirtinti Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.

 

VI SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

46. Komunalinių atliekų tvarkytojai vykdo Savivaldybės nustatytus reikalavimus ir užduotis, skirtas komunalinių atliekų tvarkymo sistemai įgyvendinti.

47. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę patikrinti aptarnaujamų komunalinių atliekų konteinerių turinį ir rūšiavimo kokybę.

48. Komunalinių atliekų tvarkytojai privalo:

48.1. teikti paslaugas pagal Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų ir kitų teisės aktų nuostatas bei sutarties su Savivaldybe sąlygas;

48.2. neimant papildomo mokesčio pateikti atliekų turėtojams mišrių komunalinių atliekų konteinerius;

48.3. pagal komunalinių atliekų turėtojo motyvuotą kreipimąsi raštu per 15 kalendorinių dienų pakeisti anksčiau skirtą mišrių komunalinių atliekų konteinerį kito dydžio konteineriu, naudojamu Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Duomenis apie pakeistus konteinerius komunalinių atliekų tvarkytojas pateikia Administratoriui, kuris atitinkamai patikslina Atliekų turėtojų registrą.

48.4. tinkamai paženklinti konteinerius – ant konteinerių priekinės dalies turi būti pateikta informacija apie konteinerio paskirtį, informacija apie komunalinių atliekų tvarkytoją bei informacija, kokioms atliekoms šie konteineriai yra skirti;

48.5. komunalinių atliekų surinkimui naudoti saugius žmonių sveikatai ir aplinkai konteinerius, atitinkančius teisės aktų ir Savivaldybės nustatytus reikalavimus;

48.6. mišrias komunalines atliekas surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių ir vežimo metu nemaišyti su pakuočių atliekomis, antrinėmis žaliavomis ar kitomis atskirai surenkamomis atliekomis;

48.7. konteinerius tuštinti pagal sudarytą ir su Savivaldybės administracija suderintą grafiką, kuris skelbiamas Savivaldybės ir Administratoriaus interneto svetainėje, pateikiamas kartu su mokėjimų pranešimais, spaudoje ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose šaltiniuose (toliau – grafikas). Grafikas gali būti keičiamas ne vėliau kaip prieš 14 dienų, apie tai įspėjus atliekų turėtoją Savivaldybės ir Administratoriaus interneto svetainėje, pateikus informaciją kartu su mokėjimo pranešimais spaudoje bei kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose;

48.8. ištuštintus kolektyvinius (bendrus) konteinerius grąžinti į jų nuolatinę stovėjimo vietą, o individualius konteinerius pastatyti į tą pačią vietą, iš kurios buvo paimti, po ištuštinimo uždaryti konteinerių dangčius; teritorijų vartus palikti tokioje pat pozicijoje (atidarytus ar uždarytus) ir tokios pat būsenos (užrakintus ar atrakintus);

48.9. konteinerių ištuštinimo metu užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarią aplinką 5 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvieno konteinerio išorinės kraštinės), surinkti surinkimo ir vežimo metu išsibarsčiusias atliekas;

48.10. reguliariai plauti ir (ar) dezinfekuoti kolektyvinius mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius vadovaudamasis higienos reikalavimais, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šiltuoju metų laiku arba sutartyje su Savivaldybe nustatytu dažnumu (dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus);

48.11. pavogtus, sugadintus ir techniškai netvarkingus konteinerius be papildomo mokesčio suremontuoti ar pakeisti kitais to paties dydžio ir tos pačios paskirties kokybiškais konteineriais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie surinkimo priemonės netinkamumą naudoti gavimo ar sužinojimo dienos; jei surinkimo priemonė netinkama naudoti tapo dėl atliekų turėtojo kaltės, priemonė keičiama atlygintinai;

48.12. didelio gabarito, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas rinkti apvažiuojant atliekų turėtojus pagal su Savivaldybės administracija suderintą grafiką tokiu dažnumu, kuris numatytas šiose Taisyklėse ir sutarties su Savivaldybe sąlygose;

48.13. laikytis atliekų surinkimo ir išvežimo grafikų ir, esant daukartiniam mišrių komunalinių atliekų konteinerių perpildymui daugiau kaip penkis kartus iš eilės (pagal konteinerių ištuštinimo grafiką), kaip numatyta 38.3 papunktyje, pastatyti papildomą konteinerį, kurio ištuštinimo išlaidas apmoka atliekų turėtojai;

48.14. periodiškai skelbti spaudoje, savo internetinėje svetainėje ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose šaltiniuose konteineriais surenkamų mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų išvežimo grafikus, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu grafikus, atliekų tvarkymą ir mokamus mokesčius;

48.15. fiksuoti ir įspėti atliekų turėtojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų;

48.16. teikti informaciją Savivaldybės administracijai ir (ar) Administratoriui vadovaujantis šiose Taisyklėse ir sutartyje su Savivaldybe nustatyta tvarka.

48.17. nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrįsto atliekų turėtojo skundo dėl paslaugos netinkamo teikimo ar neteikimo gavimo, imtis priemonių skunde nurodytoms priežastims pašalinti;

48.18. informuoti Savivaldybę apie Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus, jų nesilaikymo atvejus ir kitas aplinkybes;

48.19. kontroliuoti atskirai surenkamų komunalinių atliekų pirminio rūšiavimo kokybę.

49. Komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius šiais atvejais:

49.1. jei atliekų turėtojai nepastato (neišstumia) individualių konteinerių ar patalpose bei uždarose teritorijose esančių kolektyvinių (bendrų) konteinerių nustatytu jų ištuštinimo laiku į nurodytas vietas (prie gatvės);

49.2. yra kliūčių ar grėsmių komunalinių atliekų tvarkytojo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą (pvz.: jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos transporto priemonėmis ir pan.);

49.3. jei atliekų surinkimo priemonėse yra daiktai ir (ar) atliekos, kurių buvimas juose neleistinas pagal šias Taisykles ar kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai.

50. Jei komunalinių atliekų tvarkytojas dėl šių Taisyklių 49 punkte nurodytų priežasčių negali ištuštinti konteinerio (-ių), komunalinių atliekų tvarkytojas šį faktą užregistruoja ir apie tai informuoja atliekų turėtoją. Esant reguliariems atvejams, komunalinių atliekų tvarkytojas turi informuoti Savivaldybės administraciją.

 

VII SKYRIUS

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

51. Komunalinių atliekų turėtojai biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:

51.1. komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes ir pageidauja biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas kompostuoti, turi tai daryti kompostavimo dėžėje, savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje;

51.2. komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių ar nepageidauja kompostuoti atliekų privačioje valdoje, atskirtas biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas gali pristatyti į biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Šeimyniškių k., Anykščių sen., Anykščių r. arba atiduoti atliekų tvarkytojui vykdomų žaliųjų atliekų surinkimo akcijų metu, arba už papildomą mokestį gauti iš atliekų tvarkytojo šių atliekų išvežimo papildomą paslaugą.

52. Rekomenduojamų kompostuoti namų ūkio sąlygomis biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų sąrašas pateiktas šių Taisyklių 1 priede.

53. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius.

54. Miesto daugiabučių namų ir kitų bendro naudojimo teritorijų (sodų, parkų, skverų ir kitų bendro naudojimo vietų) priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas miestą tvarkančios įmonės pristato į biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Šeimyniškių k., Anykščių sen., Anykščių r. savivaldybėje.

55. Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro maisto ir virtuvės atliekos (viešbučiai, moteliai, restoranai, kitos viešojo maitinimo įstaigos (švietimo įstaigos ir kt.), prekybos centrai, parduotuvės) susidariusias ir išrūšiuotas biologines (maisto ir virtuvės) atliekas turi perdirbti (pvz., kompostuojant kompostavimo įrenginiuose), kitaip panaudoti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas tvarkyti sutartiniais pagrindais šių atliekų tvarkytojams. Šioms įmonėms maisto ir virtuvės atliekas draudžiama dėti į mišrių komunalinių atliekų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius. Atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos gali būti laikinai laikomos tik nerūdijančiose, vandens nesugeriančiose ir nepraleidžiančiose, atliekų ir klimato poveikiui atspariose talpyklose, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpyklų neturi tekėti skysčiai ir sklisti kvapai.

56. Žaliąsias atliekas, kurios susidaro tvarkant kapaviečių ir kapinių teritorijas, gyventojai privalo atskirti nuo kitų atliekų jų susidarymo vietoje ir išmesti į tam skirtus surinkimo konteinerius arba nurodytas vietas.

57. Komunalinių atliekų tvarkytojas iš kapinių surinktas žaliąsias atliekas turi pristatyti į biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelę, esančią Šeimyniškių k., Anykščių sen., Anykščių r. savivaldybėje.

 

VIII SKYRIUS

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ BEI TEKSTILĖS

ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

58. Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

59. Atliekų, kurias galima mesti į atitinkamus pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų (toliau – pakuočių atliekos), surinkimo konteinerius, sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 2 priede.

60. Savivaldybės teritorijoje palaipsniui pradedamas diegti pakuočių atliekų surinkimas individualiais konteineriais ar kitomis specialiomis tam skirtomis priemonėmis (maišais) iš individualių namų valdų.

61. Individualių namų valdų komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas turi išmesti į pakuočių atliekų individualius surinkimo konteinerius ar kitas specialias tam skirtas priemones (maišus) bei papildomai gali naudotis pakuočių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių aikštelėmis, atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštele, esančia Vairuotojų g. 18, Anykščiai, ir Papildančiomis atliekų surinkimo sistemomis.

62. Individualių namų valdų komunalinių atliekų turėtojai yra aprūpinami:

62.1. 0,24 m³ talpos individualiais konteineriais arba kitomis specialiomis tam skirtomis priemonėmis (maišais) visų rūšių pakuočių atliekoms (išskyrus stiklo) ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinėms žaliavoms surinkti;

62.2. 0,12 m³ talpos individualiais konteineriais arba kitomis specialiomis tam skirtomis priemonėmis (maišais) stiklinių pakuočių ir kitoms stiklo atliekoms surinkti;

63. Individualiose namų valdose esantys individualūs konteineriai ar kitos specialios tam skirtos priemonės (maišai) tuštinami pagal grafiką:

63.1. Taisyklių 62.1 papunktyje nurodyti konteineriai ar kitos specialios tam skirtos priemonės (maišai) – ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;

63.2. Taisyklių 62.2 papunktyje nurodyti konteineriai ar kitos specialios tam skirtos priemonės (maišai) – ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.

64. Daugiabučių namų atliekų turėtojai pakuočių atliekas turi išmesti į pakuočių atliekų kolektyvinius (bendrus) surinkimo konteinerius ir papildomai gali naudotis atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštele, esančia Vairuotojų g. 18, Anykščiai, bei Papildančiomis atliekų surinkimo sistemomis.

65. Savivaldybės teritorijoje pakuočių atliekoms surinkti naudojami 1,0 m3 ir 1,1 m3 talpos kolektyviniai (bendri) pakuočių atliekų surinkimo konteineriai.

66. Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos pakuočių atliekų surinkimo konteineriai ar kitos surinkimo priemonės. Jeigu pakuočių atliekų gabaritai netinka pakuočių atliekų surinkimo konteineriams, jas reikia susmulkinti.

67. Kolektyviniai (bendri) pakuočių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal grafiką ne rečiau kaip:

67.1. „PLASTIKAS“, „POPIERIUS“:

67.1.1. Anykščių miesto – du kartus per savaitę;

67.1.2. Kitų rajono vietovių – vieną kartą per mėnesį.

67.2. „STIKLAS“:

67.2.1. Anykščių miesto – vieną kartą per savaitę;

67.2.2. Kitų rajono vietovių – vieną kartą per tris mėnesius.

68. Surūšiuotos ir į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius metamos pakuočių atliekos turi būti be priemaišų (pvz., maisto, skysčio, kitų medžiagų likučių).

69. Surenkamos ir vežamos skirtingų rūšių, atskirose atliekų surinkimo priemonėse surinktos pakuočių atliekos negali būti maišomos tarpusavyje ir (ar) su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

70. Draudžiama kolektyviniuose (bendruose) pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų atliekas, mesti atliekas, kurios negali būti šalinamos šiuose konteineriuose.

71. Draudžiama šalia kolektyvinių (bendrų) pakuočių atliekų surinkimo konteinerių palikti atliekas, kurioms šie konteineriai nėra skirti.

72. Šių Taisyklių 49 punkte nurodytais atvejais komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

73. Komunalinių atliekų tvarkytojas turi teisę neištuštinti individualaus pakuočių atliekų surinkimo konteinerio, jeigu tuštinimo metu nustatyta, jog konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Komunalinių atliekų tvarkytojas apie tai raštu turi pranešti komunalinių atliekų turėtojui. Esant reguliariems atvejams, komunalinių atliekų tvarkytojas turi informuoti Savivaldybės administraciją.

74. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas pakuočių atliekų surinkimo konteinerių neišstumia arba komunalinių atliekų tvarkytojas negali ištuštinti konteinerių dėl kitų priežasčių, nurodytų šių Taisyklių 49 ir 73 punkte, individualūs konteineriai ištuštinami ir pakuočių atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną, o kolektyviniai (bendri) pakuočių atliekų surinkimo konteineriai – kai tik pašalinamos priežastys, trukdžiusios ištuštinti konteinerį.

75. Viešųjų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai ir (ar) kitos priemonės (maišai), skirti ne tik mišrioms komunalinėms atliekoms, bet ir pakuočių atliekoms surinkti. Konteineriai ir (ar) kitos priemonės bei jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs renginio lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Organizatoriai turi atsakyti už renginiui skirtos vietos sutvarkymą, atliekų išvežimą ir apmokėti susidariusių atliekų sutvarkymo išlaidas.

76. Komunalinių atliekų turėtojai surūšiuotas tekstilės atliekas (senus drabužius, patalynę ir pan.) pristato į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę. Savivaldybei nutarus atskirai surinkti tekstilės atliekas specialiais konteineriais, komunalinių atliekų turėtojai tekstilės atliekas privalo talpinti į šioms atliekoms skirtus konteinerius arba pristatyti į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę.

77. Komunalinių atliekų turėtojai į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę gali pristatyti ir pakartotiniam naudojimui tinkamus dėvėtus drabužius ar kitus tekstilės gaminius, kurioje jos priimamos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

78. Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingąsias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

79. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 5.1 papunktyje, buityje susidarančias pavojingąsias atliekas pristato į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę, esančią Vairuotojų g. 18, Anykščiai, kurioje jos priimamos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka.

80. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 5.2 ir 5.3 papunkčiuose, pavojingąsias atliekas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

81. Komunalinių atliekų turėtojai buityje susidarančias pavojingąsias atliekas gali perduoti komunalinių atliekų tvarkytojui, kai jis jas surenka apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus pagal grafiką ir griežtai laikantis informacijoje apie šių atliekų surinkimą nurodytos tvarkos.

82. Komunalinių atliekų turėtojai susidariusius nereikalingus vaistus turi perduoti vaistinėms, kurios šias atliekas priima Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

83. Komunalinių atliekų turėtojai nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas gali pristatyti į nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietas (prekybos centruose, mokyklose, kitose švietimo įstaigose, degalinėse ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas Organizacijų interneto svetainėse, arba perduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojams, kurie pagal teisės aktų reikalavimus turi priimti šias atliekas nemokamai ir nereikalaudami pirkti naują bateriją ar akumuliatorių.

84. Buityje susidarančias pavojingąsias atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų ar pakuočių atliekų bei kitų antrinių žaliavų konteinerius ar palikti šalia jų.

 

X SKYRIUS

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

85. Komunalinių atliekų turėtojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.

86. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 5.1 papunktyje, elektros ir elektroninės įrangos atliekas:

86.1. pristato į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę, esančią Vairuotojų g. 18, Anykščiai, kurioje jos priimamos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka;

86.2. perduoda komunalinių atliekų tvarkytojui, kai jis jas surenka apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus pagal grafiką;

86.3. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ar platintojams, turintiems pareigą priimti minėtas atliekas.

87. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 5.2 ir 5.3 papunkčiuose, elektros ir elektroninės įrangos atliekas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams, platintojams ar atliekų tvarkytojams.

88. Komunalinių atliekų turėtojai į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę gali pristatyti pakartotiniam naudojimui tinkamas elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kurioje jos priimamos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka.

89. Komunalinių atliekų turėtojai susidariusias elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas (prekybos centruose, ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas Organizacijų interneto svetainėse.

 

XI SKYRIUS

DIDELIŲ GABARITŲ IR NAUDOTŲ PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

90. Didelių gabaritų atliekos iš atliekų turėtojų yra surenkamos apvažiavimo būdu pagal grafiką ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

91. Komunalinių atliekų tvarkytojas, Administratorius ir (ar) Savivaldybės administracija reguliariai informuoja atliekų turėtojus apie datą, laiką ir vietą, kai bus surenkamos buityje susidariusios didelių gabaritų atliekos.

92. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 5.1 papunktyje, didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas pristato į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę, esančią Vairuotojų g. 18, Anykščiuose, kurioje jos priimamos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka.

93. Komunalinių atliekų turėtojai į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę gali pristatyti ir pakartotiniam naudojimui tinkamas gaminių ir kitas atliekas (senus baldus ir pan.), kurioje jos priimamos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka.

94. Komunalinių atliekų turėtojai, nurodyti šių Taisyklių 5.2 ir 5.3 papunkčiuose, didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas perduoda tvarkyti atliekų tvarkytojams galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

95. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

96. Komunalinių atliekų turėtojai nemokamai gali atiduoti naudotas padangas padangų platintojams, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka atliekų turėtojo perkamų padangų skaičių.

97. Variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančios įmonės bei padangų platintojai naudotas padangas sutvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

98. Atliekų turėtojui kreipusis (žodžiu ar raštu) dėl buityje susidariusių didelių gabaritų komunalinių atliekų surinkimo papildomos paslaugos, komunalinių atliekų tvarkytojas privalo tokią paslaugą suteikti už papildomą mokestį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kreipimosi dienos, apie tai iš anksto informavęs besikreipusį atliekų turėtoją.

99. Draudžiama didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų (išskyrus vykdomų atliekų surinkimo akcijų metu).

 

XII SKYRIUS

STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

100. Taisyklės reglamentuoja tik statybinių ir griovimo atliekų, susidarančių pas atliekų turėtojus, nurodytus Taisyklių 5.1 papunktyje, atliekant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarkymą.

101. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 5.2 ir 5.3 papunkčiuose, savo statybos ir griovimo atliekas tvarko patys arba perduoda tvarkyti statybos ir griovimo atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka.

102. Atliekų turėtojai, nurodyti Taisyklių 5.1 papunktyje, statybines ir griovimo atliekas (įskaitant atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, pvz., asbesto turinčias atliekas) privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, išrūšiuoti (metalas, mediena, šiferis, putų polistirolas ir kt.), sudėti į patvarius maišus, konteinerius ar kitas talpyklas ir pristatyti į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę, esančią Vairuotojų g. 18, Anykščiuose, kurioje jos priimamos aikštelės operatoriaus nustatyta tvarka.

103. Atliekų turėtojai, kurie per kalendorinius metus sukaupė didesnį statybos ir griovimo atliekų kiekį, nei yra leidžiama pristatyti į atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikštelę, perduoda šias atliekas tvarkančiai (apdorojančiai) įmonei patys arba per atliekų vežėją sutartiniais pagrindais. 

104. Statybines ir griovimo atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XIII SKYRIUS

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) ATLIEKŲ

TVARKYMAS

 

105. Savivaldybės teritorijoje mišrias komunalines atliekas surenka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės parinkti komunalinių atliekų tvarkytojai.

106. Mišrios komunalinės atliekos surenkamos visoje Savivaldybės teritorijoje iš visų atliekų turėtojų.

107. Komunalinių atliekų turėtojai mišrias komunalines, t. y. po pirminio rūšiavimo likusias atliekas, turi išmesti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

108. Prieš išmetant mišrias komunalines atliekas į konteinerį, komunalinių atliekų turėtojams rekomenduojama jas tvarkingai sudėti į plastikinius (polietileninius) maišelius ir juos užrišti.

109. Savivaldybės teritorijoje susidariusios mišrios komunalinės atliekos daugiabučių namų kvartaluose surenkamos 1,1 m³ talpos, o iš įmonių, organizacijų ir individualių namų valdų – 1,1 m³, 0,24 m³, 0,14 m³ ir 0,12 m³ talpos Lietuvos Respublikos standartus atitinkančiais konteineriais, kurių skaičius nustatomas pagal poreikį ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas. Esant poreikiui gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai.

110. Konteineriais aprūpina ir juos keičia komunalinių atliekų tvarkytojai pagal jų su Savivaldybe sudarytose sutartyse numatytas sąlygas. Netinkamą naudoti ir (ar) sugadintą surinkimo konteinerį komunalinių atliekų tvarkytojas turi pakeisti ar suremontuoti šių Taisyklių 48.11 papunktyje nustatyta tvarka.

111. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal grafiką ne rečiau kaip:

111.1. Anykščių miesto daugiabučių namų – tris kartus per savaitę;

111.2. Anykščių, Troškūnų ir Kavarsko miestų, Svėdasų miestelio, Naujųjų Elmininkų, Smėlynės, Vaidlonių kaimų individualių namų ir juridinių asmenų – vieną kartą per dvi savaites;

111.3. Sodų bendrijų valdų – 1 kartą per savaitę;

111.4. Kitų rajono vietovių – vieną kartą per mėnesį.

112. Šių Taisyklių 49 punkte nurodytais atvejais komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių neišstumia arba komunalinių atliekų tvarkytojas negali ištuštinti konteinerių dėl kitų priežasčių, nurodytų Taisyklių 49 punkte. Tokiu atveju individualūs konteineriai ištuštinami ir mišrios komunalinės atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną, o mišrių komunalinių atliekų kolektyviniai (bendri) konteineriai – kai tik pašalinamos priežastys, trukdžiusios ištuštinti konteinerį.

113. Konteineriai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje. Jei atliekų turėtojas neturi privačios nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo ar jam priskirtos tvarkyti teritorijos, konteineriai gali stovėti Savivaldybės nustatytoje konteinerių stovėjimo vietoje ar aikštelėje.

114. Konteinerių stovėjimo aikštelės įrengiamos pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. Konteinerių stovėjimo vietas ar aikšteles, atsižvelgusi į komunalinių atliekų tvarkytojo ir Administratoriaus pasiūlymus, nustato Savivaldybės administracija.

115. Aikštelėse kartu su mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais statomi ir konteineriai pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms surinkti; nesant įrengtų aikštelių, parenkamos gyventojams patogios ir su Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnu bei komunalinių atliekų tvarkytoju suderintos konteinerių pastatymo vietos.

116. Sodininkų ir garažų bendrijų teritorijose mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių (bendrų) konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės parenkamos pagal susitarimą su bendrijos atstovais prie pagrindinio įvažiavimo ar išvažiavimo iš teritorijos ar teritorijos viduje taip, kad būtų patogu juos aptarnauti.

117. Konteinerių stovėjimo aikštelėse ir jų aptarnavimo zonoje draudžiama statyti transporto priemones.

118. Atliekų surinkimui, esant reikalui, Savivaldybės administracijai priėmus atitinkamą sprendimą, gali būti naudojamos ir kitos priemonės – specialūs maišai ir pan.

119. Viešųjų renginių metu renginių organizatoriai privalo užtikrinti, kad būtų pastatyti laikinieji specialieji konteineriai, skirti mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs renginio lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Organizatoriai turi atsakyti už renginiui skirtos vietos sutvarkymą, atliekų išvežimą ir apmokėti susidariusių atliekų sutvarkymo išlaidas.

120. Mišrių komunalinių atliekų konteineriai negali būti perpildyti, konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti. Atliekos negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius.

121. Už individualių konteinerių sanitarinę higieninę būklę atsako komunalinių atliekų turėtojas, už kolektyvinių (bendrų) – komunalinių atliekų tvarkytojas, kuris privalo plauti ir dezinfekuoti mišrių komunalinių atliekų konteinerius šių Taisyklių 48.10 papunktyje nustatytu dažniu.

122. Konteinerių tuštinimo metu konteinerių tuštinimo vietoje tvarką ir švarią aplinką užtikrina komunalinių atliekų tvarkytojas.

 

XIV SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

123. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka. Šios Taisyklės skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

124. Atliekų turėtojai Aplinkos ministro patvirtintuose Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose nustatyta tvarka informuojami apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, Savivaldybės teritorijoje veikiančius komunalinių atliekų tvarkytojus, jiems priskirtas teritorijas, paslaugų kainas ir pan. Ši informacija teikiama Savivaldybės, Administratoriaus ir komunalinių atliekų tvarkytojo interneto svetainėse, buveinėse raštu, telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis nemokamai.

125. Komunalinių atliekų tvarkytojas, pasinaudodamas įvairiais jam prieinamais būdais, privalo periodiškai informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie esamus atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir eksploatavimo ypatumus, teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskyrimo būdus ir ypatumus, siekiant surinkti geros kokybės pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas, atliekų pavojingumą, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo galimybes ir kt.

126. Gamintojai (importuotojai) ar jų įsteigta organizacija nustatyta tvarka pateikia išsamią ataskaitą apie pakuočių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tvarkymą Savivaldybės teritorijoje ir skiria lėšas visuomenės švietimo ir informavimo veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka.

127. Atliekų rūšiavimui skatinti Savivaldybė ir Administratorius privalo ne rečiau kaip kartą per metus informuoti gyventojus apie pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimą Savivaldybės teritorijoje, pateikiant informaciją apie surinktus kiekius ir surinkimo dinamiką, o taip pat informuoti apie numatomas per artimiausius metus įdiegti ir/ar vykdyti rūšiuojamojo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo priemones.

128. Savivaldybė ir Administratorius ne rečiau kaip du kartus per metus turi pateikti išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą gyventojams, o taip pat šią informaciją skelbti interneto svetainėje. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta pavojingųjų atliekų tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo Savivaldybės teritorijoje vietos (nurodant surenkamas atliekas, darbo laiką, kontaktinę informaciją), gyventojų teisės, perduodant pavojingąsias atliekas atitinkamų gaminių platinimo vietose.

 

XV SKYRIUS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS

STEBĖSENA

 

129. Komunalinių atliekų tvarkymo kokybės stebėsena ir kontrolė vykdoma vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

XVI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

130. Šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti asmenys ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

131. Komunalinių atliekų tvarkymo kontrolę vykdo Savivaldybės administracija.

132. Asmenims, pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė.

133. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis šių Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

_____________________

 

Anykščių rajono savivaldybės

atliekų tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

REKOMENDUOJAMŲ KOMPOSTUOTI NAMŲ ŪKIO SĄLYGOMIS BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ (ŽALIŲJŲ) ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos, kurias komunalinių atliekų turėtojai privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje

Maisto ir virtuvės bei kitos buitinės atliekos

Sodo atliekos

Augalinės kilmės maisto ir virtuvės atliekos:

·      vaisių ir daržovių liekanos;

·      vaisių ir  daržovių žievės;

·      arbatžolės, arbatos pakeliai;

·      kavos tirščiai bei jų filtrai.

Naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių ir kt.) natūralūs pakratai.

Sodo ir daržo atliekos:

·      netinkami naudoti vaisiai, daržovės;

·      augalų lapai;

·      nupjauta žolė;

·      smulkios šakos;

·      jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų);

·      šiaudai ir šienas;

·      velėna;

·      pjuvenos.

Sena vazonų žemė, kambariniai augalai, gėlės.

 

 

______________________

 

Anykščių rajono savivaldybės

atliekų tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ, KURIAS GALIMA MESTI Į ATITINKAMUS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIUS AR MAIŠUS, SĄRAŠAS*

 

Atskirai surenkamų komunalinių atliekų rūšys

Priemonių paskirtis ir tipas

Pakuočių atliekos

(neužterštos maisto bei kitų medžiagų likučiais)

Kitos antrinės žaliavos

Individualūs ir kolektyviniai konteineriai (maišai)**

Skirti stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms surinkti (STIKLAS)

Skirti popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekoms surinkti (POPIERIUS)

Skirti plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekoms surinkti (PLASTIKAS)

Stiklinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

+

 

 

a)   visų dydžių ir spalvų stikliniai buteliai ir buteliukai (be kamščių);

 

+

 

 

b)   stiklainiai (be dangtelių);

 

+

 

 

c)   kitos stiklinės pakuotės ir jų duženos.

 

+

 

 

 

d)  stikliniai indai, vazos ir kiti stiklo gaminiai;

+

 

 

 

e)   skaidrus lakštinis (langinis) stiklas

 

 

 

Popierinių ir kartoninių pakuočių atliekos,

iš jų:

 

 

+

 

a)   visų rūšių kartonas, jo lakštai, gofruoto kartono dėžės ir kartono dėžutės;

 

 

+

 

b)   popieriniai krepšiai, maišeliai, pakavimo popierius;

 

 

+

 

c)     kitos kartoninės ir

popierinės pakuotės;

 

 

+

 

 

d)  laikraščiai, žurnalai, vokai, lankstinukai, skrajutės ir kiti reklaminiai spaudiniai;

 

+

 

 

e)   bloknotai ir knygos

(be kietų viršelių);

 

+

 

 

f)   kitas spaudos ir rašomasis popierius.

 

+

 

Plastikinių ir PET (polietileno tereftalato) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   plastikiniai buteliai, indeliai, dėžutės bei kitos talpos nuo gėrimų ir kitų maisto produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių priemonių;

 

 

 

+

b)   plastikiniai dangteliai ir kamšteliai;

 

 

 

+

c)   plastikiniai maišeliai ir plėvelės;

 

 

 

+

d)   PET ir PP tvirtinimo juostos;

 

 

 

+

e)   kita plastikinė pakuotė (su įspaustais PET, HDPE, PE, LPPE, PP, PS ženklais);

 

 

 

+

 

f)   polietileno plėvelė;

 

 

+

 

g)   plastikiniai indai.

 

 

+

Kombinuotų (vyraujanti medžiaga popierinius ir kartonas) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   kartoninės gėrimų pakuotės nuo sulčių ir pieno produktų (Tetra Pak, Pure-Pak ir kt.);

 

 

 

+

Metalinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   skardinės nuo gėrimų ir kitų maistų produktų, gyvūnų ėdalo, buitinių priemonių;

 

 

 

+

b)   konservų ir kitos dėžutės;

 

 

 

+

c)   metaliniai dangteliai ir kamšteliai;

 

 

 

+

d)   metalinės tvirtinimo juostos;

 

 

 

+

 

e)   metaliniai indai ir įrankiai, kepimo skardos bei kitos metalinės atliekos.

 

 

+

Kombinuotų (kitų) pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   traškučių pakeliai;

 

 

 

+

b)   kavos, ledų pakeliai.

 

 

 

+

Medinių pakuočių atliekos, iš jų:

 

 

 

+

a)   medinės dėžės ir dėžutės;

 

 

 

+

b)   medinės pakuotės ir jų sudėtinės dalys prekių tvirtinimui ir transportavimui.

 

 

 

+

* Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, kurias galima mesti į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

** Individualaus naudojimo konteineriais, skirtais visų rūšių pakuočių atliekų (išskyrus stiklinių) bei kitų tinkamų perdirbti popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo atliekų surinkimui iš individualių namų valdų turi būti surenkamos visos aukščiau nurodytos komunalinių atliekų rūšys, išskyrus nurodytas stiklinių pakuočių ir kitas stiklo atliekas (kai pastarųjų atliekų surinkimui naudojami atskiri individualaus naudojimo konteineriai, maišai).