Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS“ LĖŠŲ SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 24 d. Nr. 167

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 6 punkto nuostatas ir atsižvelgdama į Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ koncepciją, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. pasitarimo sprendimu (pasitarimo protokolas Nr. 13), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą tvirtinti su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra suderintą nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos paraiškos formą.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                   Aušrinė Armonaitė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 24 d.  nutarimu Nr. 167

 

 

PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS“ LĖŠŲ SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriuos atitinkantys fiziniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravę ūkinę veiklą ir ją vykdantys šiomis formomis – įgiję verslo liudijimą (-us) ir (arba) įregistravę individualią veiklą pagal pažymą (toliau – individualią veiklą vykdantys asmenys), – gali kreiptis dėl negrąžinamosios subsidijos (toliau – subsidija) pagal Priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ (toliau – Priemonė), taip pat subsidijos skyrimo ir administravimo tvarką, reikalavimus pareiškėjams ir įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių institucijų funkcijas. 

2Visa informacija apie galimybę gauti subsidiją teikiama interneto svetainėje www.vmi.lt, taip pat ši informacija skelbiama svetainėse http://eimin.lrv.lt ir www.lvpa.lt.

3Aprašas yra parengtas, atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo
de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES)
Nr. 1407/2013 ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

5. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) dalyvauja įgyvendinant Priemonę ir atlieka Aprašo IV, V ir VI skyriuose nustatytas funkcijas.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Vienam pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatytus reikalavimus, pagal šį Aprašą gali būti skiriama viena subsidija.

7. Pagal Aprašą iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos subsidijos, kurių bendra suma –
20 000 000 Eur (dvidešimt milijonų eurų).

8. Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos paraišką (toliau subsidijos paraiška) galima teikti iki kvietime nurodytos dienos, išskyrus atvejus, kai VMI kvietimą teikti subsidijų paraiškas sustabdo anksčiau, kaip nustatyta Aprašo 19 punkte.

9. Pagal Aprašą remiama veikla – nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos skatinimas, skiriant subsidijas jų vykdomos individualios veiklos likvidumui išsaugoti.

10. Pagal Aprašą teikiama subsidija yra de minimis pagalba ir atitinka Reglamento (ES)
Nr. 1407/2013 nuostatas. Pagal Aprašą individualią veiklą vykdančio asmens, pateikusio subsidijos paraišką (toliau – pareiškėjas), ryšiai su kitomis įmonėmis vertinami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

11. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių vykdoma ūkinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, 2019 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos (išskyrus pajamas, gautas iš individualios veiklos) neviršija 12 minimalių mėnesio algų (toliau – MMA) dydžio (taikomas 2019 m. galiojęs MMA dydis) ir 2020 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos (taip pat asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą (-us), deklaruotas pajamų ir išlaidų skirtumas) neviršija 36 MMA dydžio (taikomas 2020 m. galiojęs MMA dydis).

12. Subsidija pareiškėjui gali būti skiriama, jei:          

12.1. individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai), o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai). Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai);

12.2. pareiškėjas yra pateikęs metines pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m., jei tokią prievolę turėjo;

12.3. pareiškėjui potencialiai tinkamų finansuoti individualią veiklą vykdančių asmenų sąrašo (toliau – potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašas), nustatyto Aprašo 24 punkte, sudarymo dieną nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

12.4. pareiškėjui yra išduotas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis arba jį atitinkantis dokumentas;

12.5. pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą (toliau – sąskaita) ir ji yra nurodyta subsidijos paraiškoje;

12.6. pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas.

 

III SKYRIUS

SUBSIDIJAI GAUTI KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

13. Didžiausias galimos skirti subsidijos dydis yra:

13.1. pareiškėjui, vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą, 100 procentų už 2019 m. nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur (šimtas eurų) ir ne daugiau kaip 18 MMA (taikomas 2020 m. nustatytas MMA dydis);

13.2. pareiškėjui, vykdančiam individualią veiklą pagal verslo liudijimą (-us), 100 procentų už 2019 m. individualiai veiklai įsigyto (-ų) verslo liudijimo (-ų) sumokėto nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur (šimtas eurų) ir ne daugiau kaip 18 MMA (taikomas 2020 m. nustatytas MMA dydis);

13.3. jei asmuo individualią veiklą pradėjo vykdyti 2020 m., subsidija sudaro 100 Eur (šimtą eurų).

14. Jei asmuo individualią veiklą vykdo pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą (-us) arba pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, skiriama viena subsidija, kuri skaičiuojama nuo bendros už 2019 m. apskaičiuotos GPM sumos (sudedamas apskaičiuotas GPM nuo individualios veiklos pajamų ir fiksuoto dydžio pajamų mokestis, sumokėtas už įsigytą (-us) verslo liudijimą (-us)). Subsidijos mažiausias ir didžiausias galimas dydis vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą (-us) ar pakeitusiems veiklos vykdymo formą asmenims nėra sumuojamas. Subsidiją sudaro ne mažiau kaip 100 Eur (šimtas eurų) ir ne daugiau kaip 18 MMA (taikomas 2020 m. nustatytas MMA dydis).

15. Subsidija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 dienos.

16. Subsidijai taikomos Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatos. 

17. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatomis, bendra individualią veiklą vykdančiam asmeniui teikiamos de minimis pagalbos, suteiktos vienam ūkio subjektui, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį arba 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų), kai vykdoma krovinių vežimo keliais veikla samdos pagrindais arba už atlygį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus, taip pat į tai, ar valstybės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

 

IV SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI SUBSIDIJŲ PARAIŠKAS IR SUBSIDIJŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

18. VMI ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo įsigaliojimo dienos interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia kvietimą pareiškėjams teikti subsidijos paraišką.

19. Kvietimas galioja iki kvietime nurodytos dienos, kuri negali būti vėlesnė kaip 2021 m. birželio 1 diena. VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbia apie kvietimo galiojimo pabaigą. Suderinusi su Ministerija, VMI sustabdo kvietimą teikti subsidijų paraiškas anksčiau nei kvietime nurodyta jo galiojimo diena, jeigu pagal Ministerijos priimtus sprendimus dėl subsidijos skyrimo ir pateiktas naujas subsidijų paraiškas paskirta ir prašomų skirti subsidijų suma viršija visą subsidijoms finansuoti bendrai skirtą lėšų sumą, ir apie tai tą pačią dieną paskelbia interneto svetainėje www.vmi.lt.

20. Pareiškėjas, siekdamas gauti subsidiją, VMI „Mano VMI“ autorizuotų paslaugų srityje, kurios adresas https://www.vmi.lt/manovmi (toliau – „Mano VMI“), bet kuriuo metu po kvietimo paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 1 d., turi užpildyti ir pateikti subsidijos paraišką, kurios formą tvirtina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras. Subsidijos paraiška pildoma lietuvių kalba. Pateiktos subsidijų paraiškos, kurios neatitinka patvirtintos subsidijos paraiškos formos reikalavimų, nevertinamos.

21. Pareiškėjas, teikdamas subsidijos paraišką, patvirtina, kad subsidijos paraiškoje nurodyta informacija (duomenys) yra teisinga ir kad jis supranta esantis atsakingas už teikiamos informacijos (duomenų) teisingumą.

 

V SKYRIUS

SUBSIDIJŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

22. VMI, gavusi subsidijų paraiškas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pareiškėjas atitinka Aprašo 11 punkte ir 12.1–12.5 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

23. VMI, Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka atlikusi subsidijų paraiškų vertinimą ir nustačiusi, kad pareiškėjas neatitinka Aprašo 11 punkte ir 12.1–12.5 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įvertinimo dienos išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per „Mano VMI“, kuriame nurodo netinkamumo finansuoti pareiškėją priežastį, subsidijos paraiškos netenkinimo pagrindą ir atlikto subsidijos paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

24. VMI, Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka atlikusi subsidijų paraiškų vertinimą ir nustačiusi, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 11 punkte ir 12.1–12.5 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, vieną kartą per savaitę rengia potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodo šiuos duomenis:

24.1. individualią veiklą vykdančio asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui jis nesuteikiamas, – gimimo datą), jei pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis – galiojančio asmens tapatybės arba jį atitinkančio dokumento numerį;

24.2. vykdomos veiklos rūšies pavadinimą ir kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), tvirtinamą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu;

24.3. apskaičiuotą galimos skirti subsidijos dydį;

24.4. sąskaitos, į kurią bus pervedama subsidija, numerį.

25. VMI parengtą potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą ne vėliau kaip per
1 darbo dieną pateikia LVPA.

26. LVPA per 3 darbo dienas nuo potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos patikrina pareiškėjo atitiktį Aprašo 12.6 papunktyje nustatytam reikalavimui, pagal Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) duomenis įvertina, ar skyrus subsidiją nebus viršytas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 leidžiamas didžiausios de minimis pagalbos dydis vienai įmonei, ir nustato kiekvienam pareiškėjui galimos skirti subsidijos dydį.

27. LVPA, nustačiusi, kad subsidijų paraiškoje pateikta netiksli informacija (duomenys), kreipiasi į pareiškėją subsidijos paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ir prašo pateikti trūkstamą informaciją (duomenis), kurią (-iuos) pareiškėjas LVPA turi pateikti per 1 darbo dieną nuo LVPA prašymo gavimo dienos. Pareiškėjas neįtraukiamas į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, jei per nustatytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos (duomenų).

28. Konkurencijos taryba, kai LVPA dėl techninių kliūčių negalėdama įvertinti Registre esančios informacijos (duomenų) kreipiasi į ją su prašymu, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pateikia LVPA prašomus Registro duomenis, reikalingus pareiškėjams įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo. Konkurencijos taryba asmens duomenis LVPA teikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose nustatyta tvarka ir laikydamasi asmens duomenų teikimo kriterijų. Registro duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas duomenų gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir duomenų kiekis arba duomenys teikiami Registro duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

29. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas                              2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

30. LVPA, Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatyta tvarka įvertinusi pareiškėjų atitiktį Aprašo 26 punkte nustatytiems reikalavimams, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pateikia VMI informaciją (duomenis) apie įvertintus pareiškėjus ir patikslina VMI pateiktą potencialiai tinkamų pareiškėjų sąrašą (toliau – tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašas), kuriame:

30.1. palieka tik tuos pareiškėjus, kuriems gali būti teikiama de minimis pagalba;

30.2. nurodo pareiškėjui galimą skirti de minimis pagalbos dydį;

30.3. nurodo konkrečiam pareiškėjui galimos skirti subsidijos sumą, kuri nustatoma vadovaujantis Aprašo 13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka. Jei ši suma didesnė nei Aprašo 30.2 papunktyje nurodyta suma, tuomet ji mažinama iki Aprašo 30.2 papunktyje nurodytos sumos.

31. LVPA tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sąrašo sudarymo pateikia:

31.1. Konkurencijos tarybai, jei dėl techninių kliūčių LVPA negali rezervuoti de minimis pagalbos Registre, kuri šį veiksmą LVPA prašymu atlieka ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo;

31.2. Ministerijai, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos parengia sprendimą dėl subsidijos skyrimo, įforminamą ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Paskutinį parengtą tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą LVPA pateikia Ministerijai ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 21 d.;

31.3. NBFC, gavęs ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimą dėl subsidijos skyrimo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo dienos, perveda subsidiją pareiškėjui į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąraše nurodytą sąskaitą.

32. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl subsidijos skyrimo, be Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10  straipsnyje nustatytų reikalavimų, nurodomas pareiškėjas arba pareiškėjų, kuriems skiriama subsidija, sąrašas, kuriame įrašytas pareiškėjo pateiktos subsidijų paraiškos numeris ir kiekvienam pareiškėjui nurodomas skiriamos subsidijos dydis.

33. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos skyrimo, informacija (duomenys) dėl subsidijos skyrimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo, pateikiama (-i) LVPA, Konkurencijos tarybai, NBFC ir VMI. VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos (duomenų) gavimo dienos, apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo informuoja pareiškėją per „Mano VMI“.

34. Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu informuoja Ministeriją ir grąžina gautą subsidiją į Ministerijos sąskaitą, iš kurios gauta subsidija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos. Apie gautus pranešimus ir atliktus grąžinimus Ministerija informuoja VMI, LVPA ir Konkurencijos tarybą.

35. Pareiškėjų, kuriems Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatyta tvarka de minimis pagalba negali būti teikiama, subsidijų paraiškos įtraukiamos į netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą. LVPA, sudariusi netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, jame nurodo pareiškėjo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, o jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui jis nesuteikiamas, – gimimo datą), netinkamumo finansuoti pareiškėją priežastį ir subsidijos paraiškos netenkinimo pagrindą ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sąrašo sudarymo dienos pateikia jį VMI. VMI ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo netinkamų pareiškėjų sąrašo gavimo iš LVPA dienos išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per „Mano VMI“, kuriame nurodo netinkamumo finansuoti pareiškėją priežastį, subsidijos paraiškos netenkinimo pagrindą ir atlikto subsidijos paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

36. Pareiškėjas, kuris Aprašo 23 ir 35 punktuose nustatyta tvarka nėra įtraukiamas į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo neįtrauktas į šį sąrašą, iki Aprašo 19 punkte nurodyto kvietimo galiojimo pabaigos gali teikti subsidijų paraišką pakartotinai.

37. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose nustatyta tvarka duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą LVPA teikia Konkurencijos tarybai.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Už subsidijos paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų) teisingumą atsako pareiškėjas.

39. VMI iki 2021 m. gruodžio 1 d. atlieka atrankines pareiškėjų, kuriems skirtos subsidijos, patikras, siekdama įvertinti, ar pagal patikros metu galiojusias pateiktas pajamų mokesčio deklaracijas Aprašo 11 punkte išvardytos pajamos atitinka šiame punkte nurodytus dydžius. Jei naujos aplinkybės ar informacija (duomenys), galėjusi (-ę) ar galinti (-ys) turėti įtakos subsidijos paraiškos vertinimui ir subsidijos skyrimui, paaiškėja po 2021 m. gruodžio 1 d., VMI pakartotinai patikrina subsidijos paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų) tinkamumą.

40. VMI, nustačiusi, kad pareiškėjas subsidijos paraiškoje pateikė neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis), nulėmusią sprendimą išmokėti jam subsidiją, arba gavusi informacijos (duomenis) iš pareiškėjo per „Mano VMI“ dėl skirtos subsidijos atsisakymo, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai raštu informuoja Ministeriją. Ekonomikos ir inovacijų ministras per 14  darbo dienų nuo informacijos (duomenų), dokumentų iš VMI gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo, apie kurį pareiškėjas informuojamas per „Mano VMI“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

41. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo pareiškėjui nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas subsidijai ar jos daliai grąžinti.

42. Pareiškėjui praleidus Aprašo 41 punkte nustatytą subsidijos ar jos dalies grąžinimo terminą, Ministerija apie tai informuoja VMI, kuri ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja subsidijos ar jos dalies ir mokėtinų delspinigių ir palūkanų išieškojimą.

43. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo, subsidija ar jos dalis, taip pat su ja susiję delspinigiai ir palūkanos turi būti grąžinami bankiniu pavedimu į Ministerijos sąskaitą, iš kurios buvo pervesta subsidija.

44. Visa su subsidija susijusi informacija (duomenys) turi būti saugoma (-i) Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatyta tvarka ir terminais. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

45. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, ir viešai nėra skelbiami. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – potencialiai tinkamų ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymas, tikslinimas, subsidijos pareiškėjams skyrimas, mokėjimas ir finansų apskaita. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––