LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. D1-475

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir 2.1 papunktį išdėstau taip:

2.1. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas