LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

 

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. ĮV-338

 

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7. papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 65 punktu,

 

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                          Šarūnas Birutis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

2016 m. balandžio 18 d. raštu

 

Nr. ((24.37)-5K-1606718)-6K-1602998

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, projektų vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p.1–78) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

2.2. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės);

2.3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.4. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ĮV-326 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Kultūros objektų aktualizavimo programa);

2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Kilnojamosios kultūros vertybės – suprantamos taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių įstatyme;  

4.2. Kultūros paslauga – kultūrinės veiklos, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014, 53 straipsnio 2 dalyje, lankytojams ir (arba) dalyviams teikiama paslauga;

4.3. Kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas – tvarkomųjų paveldosaugos ir  (ar) tvarkomųjų statybos darbų kultūros paveldo objektuose atlikimas, ir (ar) būtinos įrangos įsigijimas bei sumontavimas, taip užtikrinant kultūrinių veiklų, numatytų patvirtintame projektiniame pasiūlyme ir investicijų projekte, tinkamą vykdymą.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regiono projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 18 902 687,00 Eur  (aštuoniolikos milijonų devynių šimtų dviejų tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų), iš kurių iki 17 370 037,00 Eur (septyniolikos milijonų trijų šimtų septyniasdešimt tūkstančių trisdešimt septynių eurų)  – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)), iki 1 532 650,00 Eur (vieno milijono penkių šimtų trisdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimties eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai: 

9.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Alytaus

1 030 281,61

Kauno

1 342 488,15

Klaipėdos

1 186 384,88

Marijampolės

1 030 281,61

Panevėžio

874 178,33

Šiaulių

874 178,33

Tauragės

1 030 281,61

Telšių

1 030 281,61

Utenos

1 186 384,88

Vilniaus

1 654 694,70

Iš viso:

11 239 435,70

 

 

 

 

 

9.2. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas miestams:

 

Miestas

ES lėšų suma, Eur

Vilnius

2 043 533,77

Kaunas

2 043 533,77

Klaipėda

1 021 766,88

Šiauliai

0,00

Panevėžys

1 021 766,88

Iš viso:

6 130 601,30

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono / miesto pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0,00

0,00

0,00

515.100,00

515.181,61

0,00

0,00

1.030.281,61 

Kauno

0,00

0,00

0,00

671.200,00

671.288,15

0,00

0,00

1.342.488,15 

Klaipėdos

0,00

0,00

0,00

593.200,00

593.184,88

0,00

0,00

1.186.384,88 

Marijampolės

0,00

0,00

0,00

515.100,00

515.181,61

0,00

0,00

1.030.281,61 

Panevėžio

0,00

0,00

0,00

437.100,00

437.078,33

0,00

0,00

874.178,33 

Šiaulių

0,00

0,00

342.815,00

437.100,00

94.263,33

0,00

0,00

874.178,33

Tauragės

0,00

0,00

0,00

515.100,00

515.181,61

0,00

0,00

1.030.281,61

Telšių

0,00

0,00

0,00

515.100,00

515.181,61

0,00

0,00

1.030.281,61

Utenos

0,00

0,00

0,00

593.200,00

593.184,88

0,00

0,00

1.186.384,88

Vilniaus

0,00

0,00

355.200,00

827.300,00

472.194,69

0,00

0,00

1.654.694,70

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0,00

0,00

698.015,00

5.619.500,00

4.921.920,70

0,00

0,00

11.239.435,70

Vilnius

0,00

0,00

0,00

1.021.800,00

1.021.733,77

0,00

0,00

2.043.533,77 

Kaunas

0,00

0,00

0,00

1.021.800,00

1.021.733,77

0,00

0,00

2.043.533,77 

Klaipėda

0,00

0,00

0,00

510.900,00

510.866,88

0,00

0,00

1.021.766,88 

Šiauliai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Panevėžys

0,00

0,00

0,00

510.900,00

510.866,88

0,00

0,00

1.021.766,88 

Iš viso miestams konkrečiais metais

0,00

0,00

0,00

3.065.400,00

3.065.201,30

0,00

0,00

6.130.601,30

Iš viso regionams ir miestams konkrečiais metais

0,00

0,00

698.015,00

8.684.900,00

7.987.122,00

0,00

0,00

17.370.037,00

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono / miesto pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0,00

51.510,00

206.048,16

360.594,48

309.092,64

103.036,32

0,00

0,00

1.030.281,61

Kauno

0,00

67.120,00

268.488,82

469.866,45

402.755,26

134.257,63

0,00

0,00

1.342.488,15

Klaipėdos

0,00

59.320,00

237.278,49

415.235,46

355.913,95

118.636,98

0,00

0,00

1.186.384,88

Marijampolės

0,00

51.510,00

206.048,16

360.594,48

309.092,64

103.036,32

0,00

0,00

1.030.281,61

Panevėžio

0,00

43.710,00

174.837,83

305.963,50

262.251,33

87.415,67

0,00

0,00

874.178,33

Šiaulių

34.281,50

146.554,50

277.682,33

271.682,00

125.125,33

18.852,67

0,00

0,00

874.178,33

Tauragės

0,00

51.510,00

206.048,16

360.594,48

309.092,64

103.036,32

0,00

0,00

1.030.281,61

Telšių

0,00

51.510,00

206.048,16

360.594,48

309.092,64

103.036,32

0,00

0,00

1.030.281,61

Utenos

0,00

59.320,00

237.278,49

415.235,46

355.913,95

118.636,98

0,00

0,00

1.186.384,88

Vilniaus

35.520,00

189.290,00

437.489,47

543.618,41

354.337,88

94.438,94

0,00

0,00

1.654.694,69

Iš viso regionams konkrečiais metais:

69.801,50

771.354,50

2.457.248,07

3.863.979,21

3.092.668,28

984.384,14

0,00

0,00

11.239.435,70

Vilnius

0,00

102.180,00

408.713,38

715.240,13

613.053,51

204.346,75

0,00

0,00

2.043.533,77

Kaunas

0,00

102.180,00

408.713,38

715.240,13

613.053,51

204.346,75

0,00

0,00

2.043.533,77

Klaipėda

0,00

51.090,00

204.356,69

357.620,06

306.526,75

102.173,38

0,00

0,00

1.021.766,88

Šiauliai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Panevėžys

0,00

51.090,00

204.356,69

357.620,06

306.526,75

102.173,38

0,00

0,00

1.021.766,88

Iš viso miestams konkrečiais metais

0,00

306.540,00

1.226.140,13

2.145.720,39

1.839.160,52

613.040,26

0,00

0,00

6.130.601,30

Iš viso regionams ir miestams konkrečiais metais

69.801,50

1.077.894,50

3.683.388,20

6.009.699,60

4.931.828,80

1.597.424,40

0,00

0,00

17.370.037,00

 

10. Priemonės tikslas – kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes ir sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, kurti naujas ir plėtoti esamas veiklas, įtraukti vietos, kūrybines bendruomenes, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

11. Pagal Aprašą remiama ši veikla: regionų kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir panašioms reikmėms.

12. Viešųjų juridinių asmenų, nurodytų šio Aprašo 15 punkte, objektai, investicijos į kuriuos planuojamos regioninio planavimo būdu pagal Priemonę, negalės būti finansuojami pagal Ministerijos įgyvendinamas 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“, 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Aplinkos ministerijos įgyvendinamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 priemonę „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

13. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą regionų projektų sąrašas visam pagal Priemonę skirtam ES struktūrinių fondų lėšų regiono ar miesto limitui turi būti sudarytas iki 2016 m. gruodžio 31 d., o projektų sutartys pagal regionų projektų sąrašą turi būti pasirašytos iki 2018 m. liepos 1 d.

14. Suėjus Aprašo 13 punkte nustatytiems terminams, Ministerija turi teisę peržiūrėti ir perskirstyti lėšų regionams ir miestams limitus.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

15.1. viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba;

15.2. religinės bendruomenės ar bendrijos.

16. Galimi partneriai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. Privatūs partneriai galimi tik įgyvendinant viešos ir privačios partnerystės projektus, skirtus aktualizuoti kultūros paveldą. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo.

17. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.  

18.  Valstybės pagalba neteikiama:

18.1.  sunkumus patiriantiems ūkio subjektams;

18.2.  ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20.  Projektas turi atitikti šiuos 2015 m. liepos 9 d. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdyje Nr. 8 patvirtintus specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

20.1. Projektas turi atitikti Kultūros objektų aktualizavimo programos nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos kriterijų, jei projekte numatomas tvarkyti kultūros paveldo objektas įgyvendina Kultūros objektų aktualizavimo programos IV skyriaus 20 – 22 punktų nuostatas bei atitinka minėtos programos 23 punkte nustatytus bendruosius ir 24 punkte nustatytus specialiuosius reikalavimus. Projekto atitiktis minėtų punktų nuostatoms turi būti vertinama pilna apimtimi, t. y. visiems atitinkamo punkto papunkčiuose nustatytiems reikalavimams, kaip nurodoma Kultūros objektų aktualizavimo programoje;

20.2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą Regiono plėtros tarybos sprendimu. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme nurodytas projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plane nurodytos finansavimo sumos pagal kiekvieną iš šaltinių;

20.3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą. Laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį atrankos kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano atitinkamoje priemonėje numatytą priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį.

21.  Pagal šį Aprašą finansavimas skiriamas tęstinėms investicijoms į objektus, t. y. investicijoms į objektus, kuriuose per paskutinius 15 metų (investicijų gyvybingumo laikotarpį) buvo atliktos investicijos, tačiau reikalingos papildomos investicijos pilnam objekto funkcionavimui, optimaliam objekto infrastruktūros išnaudojimui, efektyviai eksploatacijai ir pritaikymui užtikrinant kultūros veiklų kokybę objekte. Ši informacija turi būti pateikta investicijų projekte. Pareiškėjui pateikus pagrindžiančią informaciją, kad  objektų, į kuriuos investuota per paskutinius 15 metų nėra arba tokiems objektams nereikalingos papildomos investicijos (objektai užbaigti ir efektyviai funkcionuojantys), finansavimas gali būti skiriamas objektų, kuriuose per paskutinius 15 metų nebuvo atliktos investicijos, tvarkybos projektams įgyvendinti. Atitikimą šiam reikalavimui vertina Regiono plėtros tarybos sekretoriatas, vertindamas projektinius pasiūlymus.

22.  Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai. Didelės apimties projektas suprantamas taip, kaip apibrėžta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 2.26. papunktyje.

23.  Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 1 dalies (e) punktu pagal šį Aprašą finansuojami tik mažos apimties infrastruktūros projektai.

24.  Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2021 m. gruodžio 31 d.  

25.  Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, ne vėliau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.

26.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

27.  Projektu turi būti siekiama šių toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

27.1. „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“, kodas P.S.335;

27.2. „Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas“, kodas P.B.209;

27.3. Projektu turi būti siekiama Aprašo 27.1-27.2 papunkčiuose nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines ir galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

Regionas / Miestas

Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (kodas P.S.335)

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (kodas P.B.209)

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus regionas

0

1

0

1 200

Kauno regionas

0

1

0

1500

Klaipėdos regionas

0

1

0

1 300

Marijampolės regionas

0

1

0

1200

Panevėžio regionas

0

1

0

1000

Šiaulių regionas

1

1

1000

1000

Tauragės regionas

0

1

0

1200

Telšių regionas

0

1

0

1200

Utenos regionas

0

1

0

1 300

Vilniaus regionas

1

2

1700

1900

Vilniaus miestas

0

1

0

2400

Kauno miestas

0

1

0

2400

Klaipėdos miestas

0

1

0

1200

Šiaulių miestas

0

0

0

0

Panevėžio miestas

0

1

0

1200

Iš viso:

2

15

2 700

20 000

 

28.  Aprašo 27.1-27.2 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

29.  Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1. iki projektinio pasiūlymo pateikimo Regiono plėtros tarybai pareiškėjas turi:

29.1.1. parengti investicijų projektą, vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su investicijų projektu turi būti užpildyta sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė (Investicijų projektų metodikos dalis);

29.1.2 investicijų projekte pareiškėjas turi išnagrinėti projekto alternatyvas vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 35 (toliau – Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika). Projektams, kuriems įgyvendinti suplanuotų investicijų į investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas) (toliau – investicijų išlaidų suma), neviršija 300 000 eurų, rengiamas ir kartu su projektiniu pasiūlymu teikiamas investicijų projektas su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva. Visais atvejais investicijų efektyvumo vertinimui turi būti taikomas sąnaudų ir naudos analizės metodas. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

29.2.  iki paraiškos įgyvendinančiajai institucijai pateikimo:

29.2.1.   daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

29.2.2.   pareiškėjas (partneris) privalo turėti tvarkybos darbų projektą, parengtą ir patvirtintą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projektą, parengtą ir patvirtintą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

29.2.3.   Pareiškėjas (partneris) privalo turėti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, išduotą vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

29.2.4.   Pareiškėjas (partneris) privalo turėti statybą leidžiančio dokumento, išduoto vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir atvejais, jeigu kultūros paveldo objekte numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus, kopiją.

30.  Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projektai, kuriuose numatoma atnaujinti pastatus atliekant paprastojo remonto darbus, turi prisidėti prie nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimo, t. y. pareiškėjas paraiškoje privalo numatyti ir projekte įgyvendinti bent vieną statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“  7 skyriuje „Negyvenamieji pastatai“, ir (arba) 9 skyriuje „Sanitarinės patalpos“ ir (arba) 10 skyriuje „Teritorijų ir pastatų elementai“ nurodytą priemonę.

31.  Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Planuojant viešuosius pirkimus, rekomenduojama numatyti galimybę taikyti aplinkos apsaugos kriterijus (minimalius aplinkos apsaugos kriterijus), nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, elektros lemputėms, projektavimo paslaugoms, statybos darbams, statybinėms medžiagoms ir santechnikos įrangai, kietosioms grindų dangoms (gamtiniams produktams, apdorotiems produktams: aglomeruotiesiems akmenims, betoninėms grindinio plytelėms, mozaikinėms, keramikinėms ir molinėms plytelėms), patalpų apšvietimui.

32.  Pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2-5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, jog šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši  pagalba turi skatinamąjį poveikį. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 2 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

33.  Valstybės pagalbos reikalavimai, nustatyti šiame Apraše, nėra taikomi kultūros infrastruktūros projektams, jeigu jiems  skiriamas finansavimas neatitinka bent vieno Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės pagalbos kriterijaus, t. y.:  

33.1. finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai numatoma teikti ūkio subjektams (-ui) ūkinei veiklai vykdyti;

33.2. finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui) suteiktų/suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie/jis negautų rinkos sąlygomis;

33.3. finansavimą numatoma teikti/teikiamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio;

33.4. finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp ES šalių.

34.  Įgyvendinant projektą viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu turi būti laikomasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešojo ir privataus sektorių partnerystę, nustatytų reikalavimų. Investicijų projektai, kuriuos planuojama įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu ir kurie pateikiami kartu su projektiniais pasiūlymais Regionų plėtros tarybai, rengiami vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerytės“ ir Investicijų projektų metodika.


IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

35.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje, Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintose Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir kurios paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties) bei Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Pagal šį Aprašą Projektų taisyklių 405.2 papunktyje nustatytas reikalavimas išankstinėms sąskaitoms pateikti rangovo, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą netaikomas.

36Didžiausia bendra investicijų projekto išlaidų vertė yra 5 000 000,00 Eur (penki milijonai eurų).

37Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) privalo prisidėti prie projekto ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo indėlio dalis, sudaranti 15 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.

38Jeigu projektui taikoma valstybės pagalba, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalimi valstybės pagalbos dydis negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Valstybės pagalbos dydžiui nustatyti pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti informaciją apie prognozuojamus finansinius srautus (pildomas Aprašo 3 priedas).

39Projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

40.  Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Projektui taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, taikoma projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidoms, vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.

Netinkamomis finansuoti laikomos išlaidos:

Ø naujų pastatų statybos išlaidos;

Ø naujų ir esamų inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios:

- būtinos pastatą tinkamai naudoti;

- skirtas sutvarkyti nacionalinio reikšmingumo lygio kultūros paveldo objektui ar vietovei;

Ø naujų pastato aukštų, rūsių ar priestatų statybos išlaidos, išskyrus kai tokios išlaidos yra būtinos kultūrinės veiklos vykdymui, jų būtinumas yra pagrįstas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme;

Ø viešųjų erdvių, aplinkos (sklypo) tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios:

- būtinos pastatą tinkamai naudoti;

- skirtas sutvarkyti nacionalinio reikšmingumo lygio kultūros paveldo objektui ar vietovei;

Ø neišlikusių kultūros paveldo objektų atkūrimo išlaidos.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Netinkamomis finansuoti laikomos:

Ø tikslinių transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

Ø kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo išlaidos;

Ø baldų, kaip eksponavimo objektų, įsigijimo išlaidos.

Projektui taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, taikoma projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidoms, vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.

Muzikos instrumentų įsigijimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos nurodytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti laikomos rinkodaros plano ir investicijų projekto parengimo išlaidos.

Investicijų projekto parengimo išlaidos gali būti finansuojamos projekto lėšomis ne didesne kaip 10 000 Eur suma.

Netinkamomis finansuoti laikomos paraiškos, projektinio pasiūlymo parengimo išlaidos ir kitos projekto tiesioginių veiklų, kurių išlaidos nepriskirtos biudžeto 3 ir 4 kategorijoms, vykdymo išlaidos.

Projektui taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, taikoma projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidoms, vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Pagal Aprašą gali būti finansuojamos išlaidos, skirtos ne tik privalomiems informavimo apie projektą veiksmams, bet taip pat kitų informavimo apie projektą veiksmų išlaidos.

Bendra informavimo apie projektą išlaidų suma neturi viršyti 0,25 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir gali sudaryti ne daugiau kaip 10  000,00 Eur.

Projektui taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, taikoma projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidoms, vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos atitinkančios Rekomendacijų dėl išlaidų atitikties 1 lentelės „Projekto biudžeto išlaidų kategorijų aprašas“ nuostatas.

Netinkamomis laikomos paraiškos parengimo išlaidos.

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms nustatoma vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu „Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas“.

Pastaba: Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams.

41.  Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

42.  Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 40 punkte nurodytas fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį.

43Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje (netaikoma projektams, jeigu projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų ir jeigu projektui teikiama valstybės pagalba).

44.  Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

44.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

44.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnį.

45.  Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnį.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

46.  Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) iki Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino turi Regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede ir paskelbtą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti:

46.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų metodiką ir įrašytą į elektroninę laikmeną;

46.2. užpildytą sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę ir jos elektroninę versiją Excel formatu (Investicijų projektų metodikos dalis).

47Regiono plėtros taryba, Regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regionų projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

48.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

49Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

50Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienoms ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos arba neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

51.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 51.2–51.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

51.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

51.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

51.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus (taikoma, kai planuojama vykdyti ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, gali turėti poveikį aplinkai arba yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis);

51.4. Informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (netaikoma projektams, kuriems teikiama valstybės pagalba)

51.5. informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą), užpildytą pagal formą Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);

51.6pareiškėjo (partneris) daiktinę teisę į statinį ir (ar) žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, įrodančius dokumentus. Daiktinė teisė turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

51.7.  Rašytinius gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus (susitarimus) (jei privaloma pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ (toliau - STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“) 11 priedą).

51.8.  jeigu tiesiogiai su projekto veiklų įgyvendinimu susijęs statinys ir (ar) žemės sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, turi bendraturčių, pareiškėjas (partneris) turi pateikti statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus ir bendraturčių įsipareigojimo prisidėti prie pastato sutvarkymo atitinkama dalimi pagal užimamą plotą kopijas;

51.9. Tvarkybos darbų projekto, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projekto, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka, kopiją.  Teikiama visos sudėties statinio projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga) nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, data ir numeris. Patvirtinto statinio techninio projekto popierinė versija neteikiama;

51.10.  Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus išduoto vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka, kopiją;

51.11.  Statybą leidžiančio dokumento, išduoto vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir atvejais, jeigu kultūros paveldo objekte numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus, kopiją;

51.12jei projekte numatomi statybos darbai, numatomų sutvarkyti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ir/ar orientacinius numatomos sutvarkyti aplinkos planus/brėžinius/schemas bei  preliminarius darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės planuojamų atlikti darbų kainos, arba dokumentus, kuriuose nustatyti orientaciniai statybos darbų kiekiai ir jų kainos. Ši informacija teikiama tuo atveju, jeigu kartu su paraiška nėra pateiktas patvirtintas statinio projektas arba jį rengti nėra privaloma;

51.13.  dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas);

51.14.  pareiškėjo ir (ar) partnerio įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodančius dokumentus;

51.15.  iki paraiškos pateikimo paskutinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos pareiškėjo (partnerio) metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos ir paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo pareiškėjo (partnerio) tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai, pasirašyti įmonės/įstaigos direktoriaus ir patvirtinti įmonės/įstaigos  antspaudu (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms arba jei projektui teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba);

51.16.  Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms arba jei projektui teikiamas finansavimas nėra valstybės pagalba);

51.17.  Įvykdytų viešųjų pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 str., kurių prašoma finansuoti projekte suma viršija 175 000 Eur, dokumentus;

51.18.  pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti projekte suma sudaro didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką yra įvykdytas;

51.19užpildytą Aprašo 3 priedą „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas ir valstybės pagalbą“ bei užpildytą sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklę, kurioje rodiklių reikšmės būtų apskaičiuotos pagal investicijų projekto rengimo metu galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža, kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p.6) ir jų elektronines versijas Excel formatu (jei taikoma);

52Visi Aprašo 51 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami raštu (išskyrus patvirtintą statinio projektą, kuris teikiamas tik el. laikmenoje), kartu su paraiška (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytus paraiškos priedus. Priedai turi būti pateikiami atskiruose failuose elektroniniais dokumentais). Jeigu įdiegtos funkcinės galimybės - visi Aprašo 51 punkte nurodyti priedai teikiami per DMS. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

53.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

54.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

55.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

56.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

57.  Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip  60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

58.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės - per DMS).

59.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės - per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

60.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

61.  Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

62.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės - per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

63.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

64.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo terminą.

65.  Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

65.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

65.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

66.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

67Dėl objektyvių, pagrįstų projekto įgyvendinimo aplinkybių, įgyvendinančioji institucija turi teisę nustatyti reikalavimą apdrausti turtą, pranešdama apie tai projekto vykdytojui raštu ir nurodydama reikalavimo įvykdymo terminą, draudimo laikotarpį ir sąlygas.

68Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta projekto sutartyje. Jei Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, nesilaiko projekto sutarties sąlygų, Įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o Ministerija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti projekto sutartį, ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas Projekto finansavimo lėšas ar jų dalį pagal Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimo nuostatas.

69.  Projekto vykdytojas projektui (vykdyti) administruoti turi suformuoti projekto komandą, kurios nariai turėtų patirties investicijų projektų valdymo, projektų finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, specifinės įrangos (jei projekte numatyta įsigyti specifinę įrangą (pvz., muzikos instrumentus, scenos įrangą ir pan.) techninių specifikacijų rengimo, statybos projektų valdymo (jei projekte numatyti statybos darbai) srityse.

70.  Atsakomybė už projekto įgyvendinimą pagal projekto sutartį tenka projekto vykdytojui.

71.  5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

72.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

73.  Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

__________________