LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-331 „DĖL DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. A1-170

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi bei įgyvendindama 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines apsaugos priemones (trečioji atskiroji Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialus leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 375) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB (OL 2007 L 165, p. 21),

tvirtinu Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatus (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai taikomi asmeninėms apsaugos priemonėms, įvertinant Nuostatų specifinius reikalavimus.“

1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

DARBDAVIO PAREIGOS“.

1.2.4. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. užtikrinti, kad skirta naudoti asmeninė apsaugos priemonė darbuotojų saugos ir sveikatos atžvilgiu atitiktų 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL 2016 L 81, p. 51; toliau – Reglamentas (ES) 2016/425), jai nustatytus reikalavimus dėl konstrukcijos ir gamybos;“.

1.2.5. Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.7. informuoti darbuotojus, atliekant instruktavimą darbo vietoje, apie naudojamų asmeninių apsaugos priemonių, turinčių atitikti Nuostatų 7.3 ir 7.4 papunkčių reikalavimus, paskirtį ir apie tai, nuo kurių rizikos veiksnių jos saugo; rengti asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo ir naudojimo mokymus ir, jei reikia, demonstravimą; pagrindinius naudojimosi reikalavimus įrašyti į darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;“.

1.2.6. Pakeičiu 7.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.11. įvertinti, prieš parinkdamas asmenines apsaugos priemones, ar asmeninės apsaugos priemonės, kuriomis ketinama leisti naudotis, atitinka Nuostatų 7.3 ir 7.4 papunkčių reikalavimus. Tam būtina:

7.11.1. analizuoti ir įvertinti rizikos veiksnius, kurių negalima išvengti ar pašalinti kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis ar kitais būdais;

7.11.2. apibrėžti, kokios savybės privalomos asmeninei apsaugos priemonei tam, kad ji apsaugotų nuo nustatytų rizikos veiksnių, taip pat atsižvelgti ir į rizikos veiksnius, kuriuos gali sukelti pati apsaugos priemonė;

7.11.3. palyginti turimų asmeninių apsaugos priemonių savybes su šioms priemonėms Nuostatų 7.11.2 papunktyje nustatytomis savybėmis;“.

1.2.7. Pakeičiu 7.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.12. peržiūrėti įvertinimą, nurodytą Nuostatų 7.11 papunktyje, jei pakeičiamas nors vienas iš vertintų elementų;“.

1.2.8. Pakeičiu 7.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.13. įvertinti darbo aplinkos rizikos veiksnius ir parinkti asmenines apsaugos priemones, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/425, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, higienos normų nuostatomis, techniniais ir technologiniais dokumentais, rizikos įvertinimo duomenimis, darbo įrenginių techniniais dokumentais ir jų naudojimo instrukcijomis bei kitais dokumentais. Siekdamas šio tikslo, darbdavys privalo:

7.13.1. sudaryti rizikos veiksnių įvertinimo, parenkant asmenines apsaugos priemones darbo vietoje, lentelę, vadovaudamasis Nuostatų 1, 2 ir 3 priedais. Jeigu kenksmingų, pavojingų veiksnių yra daugiau, negu nurodyta Rizikos veiksnių įvertinimo, parenkant asmenines apsaugos priemones darbo vietoje, lentelėje (Nuostatų 1 priedas), darbdavys šią lentelę gali papildyti atskirais neišvardytais veiksniais;

7.13.2. parengti Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą pagal Nuostatų 4 priedą, vadovaudamasis sudaryta Rizikos veiksnių įvertinimo, parenkant asmenines apsaugos priemones darbo vietoje, lentele bei atsižvelgdamas į Nebaigtinį asmeninių apsaugos priemonių (Nuostatų 5 priedas) ir Nebaigtinį darbų arba darbo sektorių, kuriuose gali reikėti asmeninių apsaugos priemonių (Nuostatų 6 priedas), sąrašus, kuriuos, jei reikia, darbdavys gali papildyti asmeninių apsaugos priemonių bei darbų arba darbo sričių, kuriuose gali reikėti asmeninių apsaugos priemonių, pavadinimais. Darbdavys, rengdamas Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą, privalo konsultuotis su darbdavio įgaliotais asmenimis darbuotojų saugai ir sveikatai, specialistais, darbuotojų atstovais;“.

1.2.9. Pripažįstu netekusiu galios 7.16 papunktį.

1.2.10. Buvusius 7.17–7.20 papunkčius laikau atitinkamai 7.16–7.19 papunkčiais.

1.2.11. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

DARBUOTOJO PAREIGOS“.

1.2.12. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka atlyginti žalą, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta.“

1.2.13. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMAS, LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA“.

1.2.14. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Prieš išduodant, asmeninės apsaugos priemonės turi būti patikrintos, ar jos atitinka Nuostatų 7.16 papunktyje nurodytus reikalavimus.“

1.2.15. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Darbuotojui, baigus darbą, draudžiama išnešti asmenines apsaugos priemones už įmonės ribų, išskyrus Nuostatų 7.1 papunktyje ir 16 punkte numatytus atvejus.“

1.2.16. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Asmeninės apsaugos priemonės laikomos įmonės patalpose ar vietose, įrengtose vadovaujantis buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.“

1.2.17. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.18. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Tarp darbdavio ir darbuotojo iškilęs ginčas dėl darbuotojo aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis sprendžiamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.2.19. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. balandžio 21 d.  

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis