Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 229

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą
Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 2.1.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.5.1. viešose uždarose vietose ir transporto priemonėse, išskyrus miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto priemones ar transporto priemones, kuriomis vykstama į darbo vietą ar iš jos, į vakcinacijos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vietą ar iš jos ir į ekskursijas šio nutarimo 2.2.8.4 papunktyje nurodytais atvejais, būti ne didesnėmis nei 2 asmenų arba vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narių grupėmis (teikiant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas, transporto priemonės vairuotojas į šį skaičių neįskaičiuojamas). Viešose atvirose vietose asmenys gali būti ne didesnėmis nei
5 asmenų, taip pat 10 asmenų, nurodytų šio nutarimo 22 punkte, arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių grupėmis. Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis;“.

1.2. Papildyti 2.1.8.1.5 papunkčiu:

2.1.8.1.5. ne daugiau kaip 10 asmenų, nurodytų šio nutarimo 22 punkte, artimus kontaktus;“.

1.3. Pakeisti 2.1.8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.8.2. rengti asmenines šventes viešose ir privačiose erdvėse, išskyrus šventes uždarose erdvėse, kai jose dalyvauja ne daugiau nei viena šeima ir (ar) vienas namų ūkis arba ne daugiau nei 10 asmenų, nurodytų šio nutarimo 22 punkte, taip pat šventes atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau nei dvi šeimos ir (ar) du namų ūkiai arba ne daugiau nei 10 asmenų, nurodytų šio nutarimo 22 punkte.“

1.4. Papildyti 2.2.2.8 papunkčiu:

2.2.2.8. parduotuvėms ir prekybos vietoms, veikiančioms oro ir jūrų uostų keleivių išvykimo terminaluose;“.

1.5. Papildyti 2.2.2.9 papunkčiu:

2.2.2.9. nuo pirmadienio iki penktadienio veiklą ne turgavietėse vykdančioms visoms kitoms šio nutarimo 2.2.2.1–2.2.2.8 papunkčiuose nenurodytoms parduotuvėms ir prekybos vietoms.“

1.6. Pakeisti 2.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.2. Parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų veikla organizuojama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ir laikantis šių reikalavimų:

2.2.2.1. užtikrinamas 15 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo atskirose parduotuvėse (prekybos vietose), kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, ir vaistinėse;

2.2.2.2. užtikrinamas 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo atskirose parduotuvėse (prekybos vietose), nenurodytose šio nutarimo 2.2.2.1 papunktyje;

2.2.2.3. prekybos centruose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose, kuriuose veiklą vykdo daugiau nei viena parduotuvė ar vienas prekybininkas ir kuriuose šio nutarimo
2.2.2.1 papunktyje nurodytų parduotuvių (prekybos vietų) bei parduotuvių ir paviljonų, turinčių tiesioginį įėjimą iš lauko lankytojams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono lankytojai, prekybos plotas sudaro mažiau kaip 50 proc. viso prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos ploto, vienu metu galinčių būti lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal bendrą prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos plotą, kurio vienam lankytojui turi tekti ne mažiau kaip 50 m2, arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo;

2.2.2.4. veikla šeštadieniais ir sekmadieniais draudžiama. Šis draudimas netaikomas parduotuvėms ir paviljonams (išskyrus paviljonų kompleksus su dengtu stogu, esančius turgavietėse), turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko lankytojams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono lankytojai, kioskams, ne maisto prekių prekybai lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių, ne prekybos patalpose sudaromoms sutartims (išnešiojamoji prekyba), vaistinėms, parduotuvėms ir prekybos vietoms, veikiančioms oro ir jūrų uostų keleivių išvykimo terminaluose, taip pat parduotuvėms (prekybos vietoms), nurodytoms šio nutarimo 2.2.2.1 papunktyje.“

1.7. Pakeisti 2.2.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.21. Parduotuvėse, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, kurių veikla nedraudžiama, turi būti užtikrinamas 15 mprekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, o parduotuvėse ir prekybos vietose, nurodytose šio nutarimo 2.2.2.6–2.2.2.9 papunkčiuose, – 20 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo, taip pat turi būti užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“

1.8. Papildyti 2.2.22 papunkčiu:

2.2.22. Prekybos centruose, turgavietėse ar kitose prekybos vietose, kuriuose veiklą vykdo daugiau nei viena parduotuvė ar vienas prekybininkas ir kuriuose šio nutarimo 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.5 ir 2.2.2.6 papunkčiuose nurodytų parduotuvių (prekybos vietų) prekybos plotas sudaro mažiau kaip 50 proc. viso prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos ploto, vienu metu galinčių būti lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal bendrą prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos plotą, kurio vienam lankytojui turi tekti ne mažiau kaip 50 m2, arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.“

1.9. Pripažinti netekusiais galios 2.2.21 ir 2.2.22 papunkčius.

1.10. Pakeisti 2.2.4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.4.4. draudžiama apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtų patalpų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų) nuoma, subnuoma ar panauda, skirta privatiems renginiams, šventėms ar kitiems susibūrimams organizuoti, išskyrus asmeninėms šventėms organizuoti, kai dalyvių skaičius neviršija šio nutarimo
2.1.8.2 papunktyje nustatyto asmenų skaičiaus.“

1.11. Pakeisti 2.2.6.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.6.4. baseinų ir pirčių paslaugas, teikiamas apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.12. Papildyti 2.2.6.5 papunkčiu:

2.2.6.5. baseinų paslaugas, teikiamas vykdant neformalųjį vaikų švietimą šio nutarimo 2.2.9.3 papunktyje nustatytomis sąlygomis, arba teikiamas ugdymo įstaigos vienos klasės mokiniams, ugdomiems kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.13. Papildyti 2.2.6.6 papunkčiu:

2.2.6.6. kino teatrų ir kino klubų paslaugas, teikiamas užtikrinant, kad žiūrovai užima tik sėdimąsias vietas, užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 150 asmenų, bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, vyresniems nei 6 metų žiūrovams dėvint kaukes, išskyrus šio nutarimo
2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis, bei užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas kino teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo vietose draudžiama;“.

1.14. Papildyti 2.2.6.7 papunkčiu:

2.2.6.7. sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų paslaugas, teikiamas užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam asmeniui (įskaitant paslaugų teikėjus) bei kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Grupinės treniruotės gali būti vykdomos dalyvaujant ne daugiau kaip 5 asmenims (neįskaitant paslaugų teikėjų);“.

1.15. Papildyti 2.2.6.8 papunkčiu:

2.2.6.8. laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų nuoma, subnuoma ar panauda, skirta asmeninėms šventėms organizuoti, kai dalyvių skaičius neviršija šio nutarimo
2.1.8.2 papunktyje nustatyto asmenų skaičiaus.“

1.16. Papildyti 2.2.61.5 papunkčiu:

2.2.61.5. lankomos profesionaliojo scenos meno įstaigų salės, kai žiūrovai profesionaliojo scenos meno kūrinius stebi tik iš sėdimųjų vietų, užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 150 asmenų, užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, vyresni nei 6 metų žiūrovai dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas profesionaliojo scenos meno įstaigose draudžiama.“

1.17. Papildyti 2.2.7.4 papunkčiu:

2.2.7.4. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma jūrų ir oro uostų keleivių išvykimo terminaluose, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;“.

1.18. Papildyti 2.2.7.5 papunkčiu:

2.2.7.5. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių ir barų veikla vykdoma nuo 7 iki 21 valandos, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.“

1.19. Pakeisti 2.2.8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.8.1. renginius atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, sportininkų, dalyvaujančių aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistų, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorių, teisėjų, antidopingo pareigūnų, organizatorių ir aptarnaujančio personalo), kurie organizuojami ir vykdomi renginio organizatoriams užtikrinant bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą bei kontroliuojant žiūrovų ir (ar) dalyvių patekimą į renginio vietą, žiūrovams ir (ar) dalyviams renginį stebint tik iš sėdimųjų vietų, vyresniems nei 6 metų žiūrovams ir (ar) dalyviams viso renginio metu dėvint kaukes, išskyrus šio nutarimo 2.1.5.2 papunktyje numatytas išimtis, bei užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų. Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;“.

1.20. Papildyti 2.2.8.4 papunkčiu:

2.2.8.4. ekskursijas atvirose erdvėse, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų, nurodytų šio nutarimo 22 punkte, užtikrinant kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“

1.21. Pakeisti 2.2.9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas ir kai organizuojamos konsultacijos ne daugiau kaip 10 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių, taip pat egzaminus mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.22. Pakeisti 2.2.9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus šio nutarimo 2.2.9.23 papunktyje nurodytą atvejį, specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, taip pat egzaminus mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.23. Pakeisti 2.2.9.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.21. šio nutarimo 21 punkte nenurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu arba šių savivaldybių administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.24. Papildyti 2.2.9.23 papunkčiu:

2.2.9.23. ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams vykdomas mišriu būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.25. Papildyti 2.2.9.24 papunkčiu:

2.2.9.24. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, kai patalpose yra ne daugiau kaip 10 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 1150 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;“.

1.26. Papildyti 2.2.9.25 papunkčiu:

2.2.9.25. brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi patalpose ne daugiau kaip
10 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11
50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2 patalpos plotą vienam asmeniui;“.

1.27. Pakeisti 2.2.10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.10.1. draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, ir kai gyventojus lanko šio nutarimo 22 punkte nurodyti asmenys;“.

1.28. Pakeisti 2.2.11.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.11.4. draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą ir kai pacientus lanko šio nutarimo 22 punkte nurodyti asmenys;“.

1.29. Pakeisti 2.2.11.8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.11.8.3. draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus gydančio gydytojo leidimu terminalinės būklės pacientų ir pacientų iki 14 metų lankymą ir kai pacientus lanko šio nutarimo 22 punkte nurodyti asmenys.“

1.30. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Birštono, Biržų rajono, Druskininkų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Prienų rajono, Rietavo, Rokiškio rajono, Skuodo rajono, Šakių rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Šilutės rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono savivaldybėse šiuo nutarimu gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje.“

1.31. Papildyti 22 punktu:

22. Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, šiuo nutarimu gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims. Šiame punkte nurodytų asmenų teisė į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyta tvarka.“

1.32. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. gegužės 31 d. 24:00 val.“

2. Šio nutarimo 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.13, 1.16, 1.19, 1.21, 1.25 ir 1.26 papunkčiai įsigalioja 2021 m. balandžio 19 d.

3. Šio nutarimo 1.1–1.3, 1.10, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.27–1.29 ir 1.31 papunkčiai įsigalioja 2021 m. balandžio 22 d.

4. Šio nutarimo 1.11, 1.12, 1.14, 1.23 ir 1.30 papunkčiai įsigalioja 2021 m. balandžio 26 d.

5. Šio nutarimo 1.6, 1.9, 1.22 ir 1.24 papunkčiai įsigalioja 2021 m. gegužės 3 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Arūnas Dulkys