VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. V-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 65 straipsnio 9 dalimi, 134 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-947 1 ir 4 straipsniais bei Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-987 2 ir 3 straipsniais:

1. P a k e i č i u Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“:

1.1. papildau 51 punktu:

51. Informacija apie Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, draudėjui teikiama EDAS, arba telefonu – paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 ar (+370) 5250 0883, arba atvykus į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių.“;

1.2. išdėstau 16.9 papunktį taip:

16.9. profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka asmuo, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstas profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 10);“

1.3. išdėstau 20.3.3 papunktį taip:

20.3.3. 1-SD pranešimas pildomas asmeniui, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siunčia profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, juridinio asmens kodas ir pavadinimas;“

1.4. išdėstau 21.3.2 papunktį taip:

21.3.2. 2-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siuntė profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, juridinio asmens kodas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria buvo sudaryta mokymo sutartis (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), juridinio asmens kodas ir pavadinimas;“

1.5. išdėstau 21.3.3 papunktį taip:

21.3.3. laukelyje A5 nurodoma „02“ arba „16“ – tuomet laukelyje A7 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), kodas, laukelyje A8 - teisės akto pavadinimas (šių Taisyklių priedas). Jeigu teisės aktų sąraše nėra reikiamo teisės akto, laukelyje A7 įrašomas kodas „K99“, o laukelyje A8 įrašomas teisės akto pavadinimas.“;

1.6. išdėstau 34.3 papunktį taip:

34.3. apdraustajam (įmotei ar įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180  straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2012-09-01  iki 2017-06-30)  arba 134 straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2017-07-01), suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu apdraustajam minėtais pagrindais suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam negu dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiui, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 03 (už laikotarpį iki 2017-06-30)   arba 04 (už laikotarpį nuo 2017-07-01);“

1.7. papildau 34.5 papunkčiu:

34.5. apdraustajam (įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 straipsnio 2 dalimi, suteikiamos tėvystės atostogos (priežasties kodas – 06).“;

1.8. papildau 34.6 papunkčiu:

34.6. apdraustajam asmeniui – senelei ar seneliui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki vaikui sukanka treji metai ir toks asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis, turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką (priežasties kodas – 07);“

1.9. išdėstau 40 punktą taip:

40. Draudėjas 12-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių Taisyklių 39.1–39.6, 39.10 papunkčiuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.

Jeigu šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, informacija apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį turi būti pateikta ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną, užpildant 12-SD pranešimą.“;

1.10. išdėstau 41.3 papunktį taip:

41.3. laukelyje A13 nurodoma apdraustojo asmens nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena). Tais atvejais, kai 12-SD pranešimas teikiamas šių Taisyklių 40 punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju – laukelyje A13  nurodoma pirmoji kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena, išskyrus atvejus, kai duomenys apie apdraustojo šio nedraudžiamojo laikotarpio pradžią nebuvo teikti ir to laikotarpio pradžia yra vėlesnė nei praėjusio kalendorinio mėnesio pradžia - tokiu atveju nurodoma atitinkama kita nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena).“;

1.11. išdėstau 41.4 papunktį taip:

41.4. laukelyje A14 nurodoma apdraustojo asmens nedraudžiamojo laikotarpio pabaigos data (metai, mėnuo, diena). Šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais, kai pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, laukelyje A14  nurodoma paskutinė kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena.“;

1.12. pripažįstu netekusiu galios 98 punktą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.2-1.4 papunkčiai įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajai patarėjai, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Mindaugas Sinkevičius