LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „dėl 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 21 d. Nr.  V-1090 

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2.  Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                  Audronė Pitrėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. birželio 26 d. raštu Nr. ((24.37.01)-5K-1511870)-6K-1504923, 2015 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1515439)-6K-1505820, 2015 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1511870)-6K-1506569, 2015 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1515478)-6K-1506733, 2015 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1518623-5K-1516775)-6K-1506807, 2015 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1513664-5K-1514337-5K-1517793-5K-1519428)-6K-1506810, 2015 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. ((24.27-01)-5K-1515439)-6K-1506846, 2015 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1519534)-6K-1507025, 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. ((24.27-01)-5K-1520039)-6K-1507111, 2015 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-6K-1507075, 2015 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1520185)-6K-1507076, 2015 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1520414)-6K-1507215, 2015 m. spalio 2 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1520485)-6K-1507257

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2015 m. balandžio 23 d.

įsakymu Nr. V-380 (Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo

Nr. V-1090 redakcija)

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO Priemonių įgyvendinimo planas

 

I SKYRIUS

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS (TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (TOLIAU – PRIEMONĖ)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.1.1-CPVA-V-701 MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ (TOLIAU – MTEPI) INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS

 

1.    Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas;

1.3.2. mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas;

1.3.3. MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;

1.3.4. informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET);

1.3.5. ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios specializacijos kryptyse;

1.3.6. Lietuvos MTEPI infrastruktūrų integracija į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI);

1.3.7. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą;

1.3.8. MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse;

1.3.9. įrangos, naudojamos atviros prieigos centruose, sumanios specializacijos kryptyse atnaujinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.2. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;

1.4.3. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.4. Lietuvos mokslų akademija.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.301

„Išorės vartotojai iš ūkio subjektų, pasinaudoję atnaujinta atviros prieigos MTEPI infrastruktūra“

Skaičius

1630

3000

P.B.225

„Tyrėjų, dirbančių pagerintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičius“

Visos darbo dienos ekvivalentai

80

355

P.S.301

„Tarptautinės MTEPI infrastruktūros, kurių narė yra Lietuva“

Skaičius

0

4

P.S.302

„Privataus sektoriaus tyrėjų, pasinaudojusių pagerinta MTEPI infrastruktūros baze, skaičius“

Skaičius

0

95

P.N.718

„Mokslo ir studijų institucijos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta MTEPI infrastruktūra“

Skaičius

1

21

P.N.733

„Sukurta integruota informacinė ir komunikacinė mokslo populiarinimo sistema“

Skaičius

1

1

P.N.734

„Sukurtos laboratorijos mokiniams“

Skaičius

0

20

P.N.735

„Mokslo ir studijų institucijos, kurioms įrengta 10 Gbps greitaveikos interneto prieiga“

Skaičius

0

28

P.N.736

„Sukurtas mokslo ir technologijų populiarinimo centras“

Skaičius

0

1

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

166 848 562

0

0

0

0

8 007 142

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

21 150 766

 

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

187 999 328

0

0

0

0

8 007 142

0

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 01.2.2-LVPA-K-717 „BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla bendrų mokslo-verslo projektų, prisidedančių prie sumanios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimo, vykdymas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. mokslo ir studijų institucijos;

1.4.2. universitetų ligoninės.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1. privatieji juridiniai asmenys;

1.5.2. mokslo ir studijų institucijos;

1.5.3. universitetų ligoninės.

1.6. Priemonė kartu su priemone Nr. 01.2.1-LVPA-K-818 „Intelektas LT sudaro jungtinę priemonę.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.304

„Ūkio subjektų finansuota mokslo ir studijų institucijų MTEP išlaidų dalis nuo visų išlaidų“

Procentai

5

7

P.B.202

„Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“

Įmonės

6

57

P.B.226

„Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“

Įmonės

10

95

P.B.227

„Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“

Eur

1 889 473

17 950 000

P.S.305

„Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“

Skaičius

 

3

24

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

6

57

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

35 917 520

0

17 958 760

0

0

0

17 958 760

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

35 917 520

0

17 958 760

0

0

0

17 958 760

 

 

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-V-704 „ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. tikslinių transporto priemonių, palengvinančių ugdymo įstaigų pasiekiamumą, įsigijimas;

1.3.2. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimas ir šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas bendrojo ugdymo įstaigose;

1.3.3. specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas;

1.3.4. valstybinių vaikų vasaros edukacinių stovyklų ir sveiką gyvenseną skatinančių neformaliojo švietimo erdvių renovacija ir įrengimas;

1.3.5. vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra;

1.3.6. bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas priemonėmis, skirtomis gamtos ir technologinių mokslų mokymui.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.3. Valstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai.       

1.5. Galimi partneriai: savivaldybių administracijos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.381

„Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

36,24

48

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

1000

18851

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

3

17

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

3

16

P.N.723

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“

Skaičius

0

1

P.N.731

„Įsigyti mokykliniai autobusai“

Skaičius

30

140

P.N.732

„Įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai“

Skaičius

4

20

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

24 245 768

3 715 080

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

24 245 768

3 715 080

0

0

0

0

0

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-R-705 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybių administracijos;

1.4.2. mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.382

„1–6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis“

Procentai

25

46

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

1390

14380

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

5

30

P.S.380

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos“

Skaičius

600

6000

P.N.717

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos“

Skaičius

5

30

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 923 971

1 427 528

1 427 528

0

1 427 528

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 705 641

216 261

216 261

0

216 261

0

0

3. Iš viso

18 629 612

1 643 789

1 643 789

0

1 643 789

0

0

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-V-707 „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas;

1.3.2. mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupėmis tobulinimas;

1.3.3. priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas gabių vaikų paieškos ir atpažinimo metodikų adaptavimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.384

„Mokyklos nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Procentai

2

2

R.N.701

„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Procentai

0

80

P.S.383

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

253

1266

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

76

380

P.N.701

„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą“

Skaičius

120

600

P.N.702

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Skaičius

17

84

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                                  

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

13 032 901

0

241 847

241 847

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

13 032 901

0

241 847

241 847

0

0

0

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-708 „STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla – socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba studentams iš socialiai jautrių, socialinės atskirties, mažai atstovaujamų grupių.

1.4. Galimas pareiškėjas – Valstybinis studijų fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.702

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

0

0,88

P.S.387

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti“

Skaičius

200

1000

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 240 500

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

7 240 500

0

0

0

0

0

0

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-709 „STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimas;

1.3.2. studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio (tame tarpe ir užsienio lietuvių) studentų pritraukimas. Jungtinių studijų programų vykdymas;

1.3.3. Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Vilniaus universitetas;

1.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

1.4.3. Švietimo mainų paramos fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.385

„Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dalis“

Procentai

0,47

2,25

R.N.704

„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių, dalis“

Procentai

4,04

4,71

P.S.385

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose“

Skaičius

700

3600

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

15

75

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

30

150

P.N.712

„Surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje“

Skaičius

4

40

P.N.724

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas (dalinės studijos)“

Skaičius

32

160

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

19 528 791

0

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 758 280

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

21 287 071

0

0

0

0

0

0

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.2-ESFA-V-710 „STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. išorinio vertinimo (studijų programų ir institucinio), aukštųjų mokyklų savęs įsivertinimo ir akreditacijos sistemų stiprinimas. Socialinių dalininkų įsitraukimas į studijų kokybės gerinimo procesus;

1.3.2. užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinio pripažinimo sistemos vystymas;

1.3.3. priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos palaikymas, tobulinimas;

1.3.4. įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos diegimas (įrodymais grįstas sprendimų priėmimas, trūkumų ir tendencijų nustatymas, pažangos stebėsena), aukštojo mokslo vertinimai ir stebėsena;

1.3.5. neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Studijų kokybės vertinimo centras;

1.4.2. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti;

1.4.3. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

1.4.4. mokslo ir studijų institucijos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.387

„Aukštųjų mokyklų, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo atliktas išorinis vertinimas, dalis“

Procentai

8

50

P.S.389

„Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurti ar atnaujinti stebėsenos įrankiai“

Skaičius

2

12

P.S.390

„Aukštosios mokyklos, kurioms pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliktas išorinis vertinimas“

Skaičius

4

23

P.S.391

„Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

31

155

P.N.703

„Socialiniai dalininkai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

12

60

P.N.704

„Aukštosios mokyklos, dalyvavusios karjeros konsultavimui skirtuose renginiuose“

Skaičius

10

20

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

12 686 722

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

925 419

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

13 612 141

0

0

0

0

0

0

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.3-ESFA-V-711 „MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. doktorantūros vietų finansavimas ir plėtra (jaunimo iš užsienio pritraukimas);

1.3.2. tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“, kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė;

1.3.3. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET tyrėjams teikiamų paslaugų plėtra ir kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimas;

1.3.4. mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ugdymas;

1.3.5. Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas;

1.3.6. mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus stiprinimas; žinių, inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP veiklos rinkodara;

1.3.7.   mokslo populiarinimo sistemos plėtra (mokslo populiarinimo leidinių leidyba, mokslo populiarinimo konkursų ir renginių organizavimas, mokslo populiarinimas žiniasklaidoje ir kitos mokslo populiarinimo priemonės);

1.3.8.   Lietuvos mokslo ir studijų sistemos ekspertinių institucijų ekspertų kvalifikacijos tobulinimas;

1.3.9.   parama mokslinių straipsnių publikavimui aukšto mokslinio lygio Lietuvos žurnaluose;

1.3.10. mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos mokslo taryba;

1.4.2. Kauno technologijos universitetas;

1.4.3. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;

1.4.4. Lietuvos mokslų akademija;

1.4.5. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, veikiantys mokslo, studijų ir švietimo srityje, MTEP vykdančios įmonės.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.388

„Asmenų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose baigė doktorantūros studijas, dalis“

Procentai

85

85

R.N.703

„Pagal tarptautines programas pateiktų paraiškų skaičius“

Skaičius

5

23

P.S.393

„Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

76

380

P.S.394

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose doktorantūrai“

Skaičius

76

450

P.S.395

„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

111

555

P.N.705

„Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose“

Skaičius

25

70

P.N.706

„Sukaupti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai“

Skaičius

4000

20000

P.N.707

„Išleisti periodiniai mokslo leidiniai“

Skaičius

8

40

P.N.708

„Sukurti mokslo populiarinimo produktai“

Skaičius

5

25

P.N.709

„Naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos“

Skaičius

2

10

P.N.710

„Sukurtas mokslo bendradarbiavimo žemėlapis“

Skaičius

0

1

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

 

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

43 009 422

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

43 009 422

0

0

0

0

0

0

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.3-LMT-K-712 „PARAMA MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINEI VEIKLAI“

 

1.      Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio tarptautinius ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektus;

1.3.2. studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas;

1.3.3. stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas;

1.3.4. institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla, tyrėjų potencialo ugdymas;

1.3.5. mokslo komunikacijos plėtra mokslo renginiuose;

1.3.6. paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai;

1.3.7. mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą.

1.4. Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys veikiantys mokslo ir (ar) studijų, ir (ar) švietimo srityje.

1.5. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Lietuvos mokslo taryba.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje veiklą nefinansuojami renginiai skirti akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos plėtrai.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.705

„Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų“

Procentai

7,36

8,5

P.S.392

„Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio“

Skaičius

120

600

P.S.393

„Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“

Skaičius

150

715

P.S.395

„Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

300

1645

P.S.396

„Įgyvendinti MTEP projektai“

Skaičius

0

80

P.N.713

„Surengti mokslo renginiai“

Skaičius

50

250

P.N.714

„Išleisti akademinių asociacijų leidiniai“

Skaičius

30

150

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

61 329 544

0

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

7 020 781

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

68 350 325

0

0

0

0

0

0

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.1-ESFA-V-713 „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra, sąsajų tarpusavyje ir su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais gerinimas, švietimo politikos stebėsenos ir vertinimo stiprinimas, švietimo procesų valdymo priemonių diegimas profesiniame mokyme ir mokymesi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymosi poreikių, mokymų efektyvumo, pritaikomumo tyrimai;

1.3.2. išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir programų vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida;

1.3.3. mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas ir profesinio mokymo patrauklumo didinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo informacinių technologijų centras;

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas profesinio mokymo programų išorinis vertinimas ir vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų įdiegimas profesinio mokymo įstaigose, kurie buvo finansuoti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ lėšomis.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.391

„Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis“

Procentai

35

55

R.N.706

„Pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis“

Procentai

10

10,5

P.S.401

„Profesinio mokymo programos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo įvertintos išoriniu vertinimu“

Skaičius

10

50

P.N.715

„Surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai“

Skaičius

4

20

P.N.716

„Sukurtos ir (arba) atnaujintos informacinės sistemos ir (arba) registrai“

Skaičius

0

3

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

12 387 465

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

12 387 465

0

0

0

0

0

0

 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-K-714 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas;

1.3.2. profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. profesinio mokymo įstaigos;

1.4.2. suaugusiųjų švietimo centrai;

1.4.3. darbdavių asociacijos;

1.4.4. profesinio mokymo įstaigų asociacijos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) atstovaujantys darbdavius.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą finansuojami mokymai, susiję su bendruoju ugdymu ir formaliu profesiniu mokymu.

Pagal 1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas įmonių darbuotojų technologinių kompetencijų tobulinimas. Taip pat nefinansuojamas technologinių kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos parengimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ lėšomis. Nefinansuojamų technologijų kompetencijų tobulinimo programų ir mokymo medžiagos sąrašas skelbiamas interneto svetainėje adresu http://www.pmdtkt.upc.smm.lt/

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

80

80

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

160

800

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

183

1834

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

394

1970

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

9 702 271

0

232 890

232 890

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

9 702 271

0

232 890

232 890

0

0

0

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-V-715 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų tarptautinės patirties įgijimo rėmimas;

1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų, kūrybinių, verslumo, pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga;

1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;

1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas;

1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas).

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo mainų paramos fondas;

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

1.4.3. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.4. Ugdymo plėtotės centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

0

80

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

8

12

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

920

4600

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

140

210

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

1066

10530

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 218 721

0

223 933

223 933

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

16 218 721

0

223 933

223 933

0

0

0

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.1-CPVA-K-719 „DĖSTYTOJŲ DARBO VIETŲ TOBULINIMAS IR

TECHNOLOGINIS APRŪPINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veikla – dėstytojų darbo vietų tobulinimas ir technologinis aprūpinimas.

1.4. Galimas pareiškėjas – Lietuvos aukštosios mokyklos.

1.5. Galimas partneris – Lietuvos aukštosios mokyklos. 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.708

„Dėstytojai, dirbantys pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose darbo vietose“

Skaičius

10

100

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

7400

74000

P.N.719

„Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos dėstytojų darbo vietos“

Skaičius

2

20

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

3 696 669

652 353

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

3 696 669

652 353

0

0

0

0

0

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.1-CPVA-V-720STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros koncentravimas, mokymo ir mokymosi aplinkos modernizavimas. Investicijos į studijų infrastruktūrą, įrangos įsigijimas, studijų bazinės įrangos kūrimas ir atnaujinimas;

1.3.2. kolegijų studijų infrastruktūros tobulinimas;

1.3.3. fizinės infrastruktūros, reikalingos švietimo informacinėms sistemoms, švietimo nacionaliniams registrams ar duomenų bazėms funkcionuoti, plėtra;

1.3.4. rezidentūros bazių modernizavimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos aukštosios mokyklos;

1.4.2. Švietimo informacinių technologijų centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.379

„Studentų, studijuojančių aukštosiose mokyklose, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra, dalis“

Procentai

5,22

10

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

4000

32500

P.S.377

„Aukštosios mokyklos, kuriose bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta koncentruota studijų infrastruktūra“

Skaičius

0

5

P.N.720

„Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

1

7

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

 

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

42 033 007

7 417 589

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 918 916

515 103

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

44 951 923

7 932 692

0

0

0

0

0

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.2-CPVA-V-721 „SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA“

1.    Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla – sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investicijos į sektorinius centrus turinčių profesinio mokymo įstaigų bendrabučius, kad juose galėtų apsistoti mokiniai iš kitų įstaigų ir tęstinio mokymosi programų dalyviai ir kitas susijusias centrų švietimo erdves.

1.4. Galimas pareiškėjas – profesinio mokymo įstaigos.

1.5. Galimi partneriai: profesinio mokymo įstaigos.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.380

„Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

53

75

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

7000

P.S.378

„Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“

Skaičius

0

20

P.N.721

„Profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

0

10

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

39 110 654

6 901 880

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 496 425

440 546

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

41 607 079

7 342 426

0

0

0

0

0

 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.2-CPVA-K-722 „PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

 

1.      Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą investuojant į infrastruktūrą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. profesinio mokymo įstaigos, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro.

1.5. Galimi partneriai: profesinio mokymo įstaigos.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.     Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.709

Profesinio mokymo įstaigų mokinių, kurie mokosi pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis

Procentai

0

22

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

3000

P.N.721

„Profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

0

30

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 198 448

2 858 550

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 033 943

182 460

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

17 232 391

3 041 010

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-R-724 „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veikla – savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo (si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms.

1.4. Galimas pareiškėjas – savivaldybių administracijos ar mokyklos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.381

Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis

Procentai

36,24

48

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

24444

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

0

80

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

0

80

 

7.    Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

28 770 750

2 426 798

2 426 798

0

2 426 798

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 899 590

367 643

367 644

0

367 644

0

0

3.  Iš viso

31 670 340

2 794 441

2 794 442

0

2 794 442

0

0

 

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-R-725NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą įgyvendinimo.

1.3. Remiama veikla – investicijos į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą (techninės kūrybos ir meno, gamtamokslines, muzikos, dailės, teatro, sporto mokyklas ir būrelius, kitą infrastruktūrą, skatinančią kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje).

1.4. Galimas pareiškėjas – savivaldybių administracijos ir (ar) neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Regionų projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.710

Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis

Procentai

31,4

38,4

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

0

11298

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

0

25

P.N.723

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos

Skaičius

0

25

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 470 706

0

2 553 654

0

2 553 654

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 458 395

0

257 364

0

257 364

0

0

3.  Iš viso

15 929 101

0

2 811 018

0

2 811 018

0

0

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-V-729 „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir vaikų vasaros edukacinių) programų įvairovės ir prieinamumo didinimas, prevencinių ir sveikatą stiprinančių programų įgyvendinimas mokyklose, siekiant mažinti iškritusių iš švietimo sistemos mokinių skaičių.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

1.4.3. Švietimo mainų paramos fondas.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.     Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.713

„Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis“

Procentai

7

13

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

48

475

P.S.383

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

181

1808

P.N.729

„Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“

Skaičius

85

163

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 481 001

0

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

14 481 001

0

0

0

0

0

0

 

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-K-730 „MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS“

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas;

1.3.2. iniciatyvos vaikų gabumams ugdyti.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. savivaldybės;

1.4.2. mokyklos;

1.4.3. bibliotekos;

1.4.4. muziejai;

1.4.5. teatrai;

1.4.6. koncertinės įstaigos;

1.4.7. kultūros centrai;

1.4.8. neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.384

„Mokyklos  nelankančių mokinių dalies sumažėjimas mokyklose, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Procentai

2

2

R.N.713

„Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis“

Procentai

1

2

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

25

245

P.S.383

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

93

926

P.N.702

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino  ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Skaičius

6

60

P.N.729

„Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“

Skaičius

12

23

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

5 534 465

0

171 169

171 169

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 882 848

0

58 232

58 232

0

0

0

3.   Iš viso

7 417 313

0

229 401

229 401

0

0

0

 

 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-K-731 „STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. studijų programų stambinimas, inovatyvių mokymo(si) metodų, nuotolinių studijų, į studentą orientuoto studijų proceso diegimas;

1.3.2. praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą.

1.3.3. studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas;

1.3.4. dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas ir profesinė tinklaveikla.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Lietuvos aukštosios mokyklos;

1.4.2. asociacijos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.386

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis“

Procentai

0,48

4,8

P.S.386

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose“

Skaičius

500

5000

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

66

660

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

70

700

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 426 321

0

290 406

290 406

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

10 426 321

0

290 406

290 406

0

0

0

 

DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-732 „STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams, gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. studijas reglamentuojančių aprašų rengimas sistemiškai įtraukiant socialinius partnerius į turinio formavimą, metodinė pagalba aukštosioms mokykloms, rengiančioms į studijų rezultatus orientuotas studijų programas ir modulius;

1.3.2. tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų rengimo kokybės pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas gerinimas;

1.3.3. studentų karjeros planavimas ir ugdymas karjerai, karjeros centrų palaikymas, plėtojimas ir karjeros paslaugų integravimas į studentų praktikų organizavimo sistemą;

1.3.4. prieigos prie tarptautinių, studijoms reikalingų duomenų bazių, registrų, interneto, atvirų mokymosi išteklių plėtra studijų poreikiams tenkinti. Virtualios mokymosi aplinkos užtikrinimas ir plėtojimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Studijų kokybės vertinimo centras;

1.4.2. Vilniaus universitetas;

1.4.3. Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

1.4.4. Kauno technologijos universitetas;

1.4.5. Švietimo informacinių technologijų centras;

1.4.6. Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacija.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.4 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamos mokslinių publikacijų duomenų bazių prenumeratos.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.711

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis“

Procentai

0,1

10

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

27

265

P.S.391

„Mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

10

100

P.N.725

„Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“

Skaičius

500

15000

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

7 803 208

0

168 256

168 256

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3. Iš viso

7 803 208

0

168 256

168 256

0

0

0

 

 

DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.1-ESFA-V-734 „LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA“

 

1.   Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo turinio formavimas;

1.3.2. įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas.

1.4. Galimas pareiškėjas – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.     Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.389

„Mokinių, kurie mokėsi pagal ESF lėšomis parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas, dalis“

Procentai

4

40

P.S.397

„Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtos naujos arba atnaujintos modulinės profesinio mokymo programos“

Skaičius

12

120

P.S.398

„Profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programos, kuriose buvo įdiegtos interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės“

Skaičius

18

180

P.S.399

„Mokiniai, kurie mokėsi pagal ESF lėšomis parengtas arba atnaujintas modulines profesinio mokymo programas“

Skaičius

1790

17900

P.N.726

„Asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas“

Skaičius

1800

18000

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

12 077 155

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

955 746

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

13 032 901

0

0

0

0

0

0

 

DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.1-ESFA-V-735 „PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokinių iš socialiai jautrių grupių rėmimas profesiniame mokyme;

1.3.2. kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Valstybinis studijų fondas;

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.     Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.N.715

„Mokinių iš socialiai jautrių grupių, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

0,4

4

P.S.402

„Asmenys, dalyvavę ESF veiklose, skirtose ugdymui karjerai“

Skaičius

4000

40000

P.N.730

„Mokiniai iš socialiai jautrių grupių, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti“

Skaičius

20

200

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

4 633 920

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

4 633 920

0

0

0

0

0

0

 

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.1-ESFA-K-736 „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS“

 

1. Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje;

1.3.2. asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre;

1.3.3. iniciatyvų didinti profesinio mokymo patrauklumą rėmimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. profesinio mokymo įstaigos;

1.4.2. profesinio mokymo įstaigų asociacijos;

1.4.3. verslo darbdavių asociacijos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas įmonių darbuotojų technologinių kompetencijų tobulinimas ir mokinių neformalus mokymas.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.390

„Mokinių, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis baigę profesinio mokymo programos dalį darbo vietoje įgijo kvalifikaciją, dalis“

Procentai

0

80

P.S.400

„Mokiniai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis profesinio mokymo programos dalį mokėsi darbo vietoje“

Skaičius

1000

10000

P.N.727

„Mokiniai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis mokėsi pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre“

Skaičius

550

5500

P.N.715

„Surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai“

Skaičius

3

7

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 444 382

0

0

0

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

14 444 382

0

0

0

0

0

0

 

_____________________________

 

 

PATVIRTINTA        

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

 

2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380

 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

 

2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-1090 redakcija)

 

 

 

 

NACIONALINIS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

 

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rezultato rodikliai

R.N.701

„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Procentai

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Švietimo pagalba apima informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Švietimo programa – iš anksto apibrėžtos formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, aprašymas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojama pagal formulę:

F = P/B*100 %

Pirminiai šaltiniai:

ESF lėšomis gavusių švietimo pagalbą mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą, sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai, ataskaita po projekto užbaigimo.

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu

ar per 1 metus po projekto užbaigimo (tais atvejais, kai projekto laikotarpis neapima mokslo metų pabaigos momento) asmuo perkeliamas į kitą klasę ar baigia formaliojo švietimo programą ir yra įtraukiamas į sąrašą.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.701-1

B – bazinis rodiklis (susietasis):

„Mokiniai, kuriems ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

Skaičius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto rodiklio P.S.383 „Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“ pasiekimą.

R.N.701-2

P – pokyčio (kintamasis):

„ESF lėšomis švietimo pagalbą gavę mokiniai, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Skaičius

Sumuojami  ESF lėšomis švietimo pagalbą gavę mokiniai, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

R.N.702

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti – finansinės pagalbos priemonė socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentams, skirta iš dalies padengti išlaidas, atsirandančias dėl specialiųjų poreikių.

 

Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai – neįgalūs studentai bei studentai turintys specialiųjų poreikių, kurie lemia mokymosi sunkumus.

 

Neįgalus studentas – asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 45 procentų ir mažesnis darbingumo lygis ir (arba) specialiųjų poreikių lygis.

 

Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė studijų proceso metu, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir lemianti mokymosi sunkumus.

 

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti, skaičių dalinant iš bendro studentų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

projektų (produkto rodiklio P.S.387 „Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti“) duomenys, Lietuvos statistikos duomenys (apie bendrą aukštųjų mokyklų studentų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.703

„Pagal tarptautines programas pateiktų paraiškų skaičius“

Skaičius

Pagal tarptautinę programą pateikta paraiška – institucijos, kurios tyrėjas (-ai) dalyvavo „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas“ (toliau – TYKU) projekte, paraiška, pateikta pagal tarptautinę MTEPI programą.

 

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tarptautinė MTEPI programa – tai programa, skirta inicijuoti MTEPI aktualiose Europos Sąjungai temose, siekiant spręsti strategiškai svarbias problemas nustatytose mokslo kryptyse.

 

Pateikta paraiška – paraiška pateikta pagal tarptautinių MTEPI programų nustatytą tvarką, siekiant vykdyti projektą.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos paraiškos, pateiktos pagal tarptautines programas (paraiškų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: pateiktų paraiškų sąrašas ar suvestinė, patvirtinti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto vykdytojas gauna informaciją apie paraiškos pagal tarptautinę programą pateikimą. 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.704

„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių, dalis“

Procentai

Universitetas – tai aukštoji mokykla, kurioje vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir (arba) plėtojamas aukšto lygio profesionalusis menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodis „universitetas“ arba „akademija“, arba „seminarija“ (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Kolegija – tai aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodžiai „kolegija“ arba „aukštoji mokykla“ (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą arba rengiant disertaciją (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Užsienio pilietis – tai užsienio valstybės pilietis.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, kurie renkami pagal metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama Lietuvos universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių dalis nuo visų Lietuvos studentų.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia rodiklių reikšmes, pasiektas iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.705

„Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų“

Procentai

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Mokslo publikacija – mokslinių tyrimų rezultatai, paskelbti mokslo straipsnio, monografijos, mokslinės konferencijos pranešimo forma.

Įvedamasis

Skaičiuojama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų.

 

Pirminiai šaltiniai:

Europos inovacijų sąjungos švieslentės duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Europos inovacijų sąjungos švieslentėje yra pateikiami duomenys apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.706

Pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis

Procentai

Pirminis profesinis mokymas – profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Profesinio mokymo programa – įvairiai formalizuota švietimo programa, kurios turiniu, perteikimo būdais ir metodais siekiama suteikti numatytas kompetencijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis (proc.) nuo visų vidurinį išsilavinimą įgijusių ir tais pačiais metais tęsiančių mokslus mokinių.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-2795/A1-347 „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo“).

 

Mokymosi visą gyvenimą lygis – 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis.

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.708

„Dėstytojai, dirbantys  pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose darbo vietose“

Skaičius

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Darbo vietų atnaujinimas apima pastatų vidaus erdvių atnaujinimą ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą įrangą ir (arba) baldus.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami dėstytojai, dirbantys pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose darbo vietose (dėstytojų skaičius).

 

 

Pirminiai šaltiniai:

įstaigos  vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas dokumentas, kuriame nurodytas dėstytojų, dirbančių atnaujintose darbo vietose, skaičius.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto įgyvendinimo metu patvirtinamas dokumentas, kuriame nurodytas dėstytojų, dirbančių atnaujintose darbo vietose, skaičius.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.N.709

„Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Įstaigų atnaujinimas apima

įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą. 

Įvedamasis

Skaičiuojamas profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, skaičių dalinant iš bendro profesinio mokymo mokinių skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys (produkto stebėsenos rodiklio P.N.721 „Profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“ informacija),

Lietuvos statistikos departamento duomenys (apie profesinio mokymo mokinių skaičių).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.711

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis“

Procentai

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Ugdymas karjerai – visuma mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą ir kt.), kurių tikslas – išugdyti asmens mokymosi ir darbo patirčių sekos (t. y. karjeros) planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas.

Įvedamasis

Skaičiuojamas ugdymo karjerai veiklose dalyvavusių studentų skaičių dalinant iš bendro studentų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys (produkto stebėsenos rodiklio P.N.725 „Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“ pasiekimai),

Lietuvos statistikos departamento duomenys (apie bendrą studentų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai remiantis projekto vykdytojo duomenimis apie studentų, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, skaičių ir bendrą studentų skaičių apskaičiuojama iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiekta rodiklio reikšmė.

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.713

„Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis“

Procentai

Kūrybinės partnerystės – tai programa, kurianti sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Šio bendradarbiavimo tikslas – ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis.

 

Mokykla suprantama kaip bendrojo ugdymo mokykla.

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

 

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojama kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių bendrojo ugdymo mokyklų skaičių dalinant iš bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

 

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys (produkto stebėsenos rodiklio P.N.729 „Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“ pasiekimai),

Lietuvos statistikos departamento (apie bendrą bendrojo ugdymo mokyklų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

R.N.715

„Mokinių iš socialiai jautrių grupių, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).