LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ PRIEVOLĖS PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI

TEMINĘ INFORMACIJĄ APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS

IR SVEIKATOS SĄLYGAS

 

2019 m. gegužės 29 d. Nr. EV-173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindamas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, bei atsižvelgdamas į greitosios medicinos pagalbos darbuotojų pateiktą informaciją apie galimus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus organizuojant šių darbuotojų darbą ir vertinant profesinę riziką darbo vietose,

1. T v i r t i n u   pridedamus:   

1.1. Greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių e-inspektavimo teminę ataskaitą (toliau – Teminė ataskaita); 

1.2. Greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių, kurių ekonominė veikla (EV) „869040 - Greitosios pagalbos veikla“, inspektuotinų elektroniniu būdu, sąrašą. 

2. N u r o d a u greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių, inspektuotinų elektroniniu būdu (šio įsakymo 1.2 papunktis), vadovams užtikrinti, kad jų paskirti atsakingi asmenys:

2.1. įvertintų pagal Teminę ataskaitą greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo sąlygų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams;

2.2. informaciją apie greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo sąlygų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams iki 2019 m. birželio 14 d. pateiktų Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) elektroniniu būdu atsakant į Teminės ataskaitos (viena įstaiga ar įmonė – viena Teminė ataskaita) klausimus tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (toliau – EPDS).

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. VDI patarėją komunikacijai iki 2019 m. gegužės 31 d. organizuoti visuomenės informavimą apie šiuo įsakymu greitosios medicinos pagalbos įstaigoms ir įmonėms nustatytas prievoles;

3.2. VDI Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus vedėją organizuoti:

3.2.1. iki 2019 m. birželio 5 d. - į greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių, inspektuotinų elektroniniu būdu, sąrašą (šio įsakymo 1.2 papunktis) įtrauktų įstaigų ir įmonių individualų informavimą apie šiuo įsakymu joms nustatytas prievoles;

3.2.2. iki 2019 m. birželio 21 d. - informacijos apie greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo sąlygų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams, pateiktos EPDS, statistinių rezultatų apibendrinimo parengimą ir pateikimą VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui;

3.3. VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėją iki 2019 m. birželio 28 d. organizuoti atitinkamos analitinės informacijos parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei socialiniams partneriams;

3.4. VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo su priedais paskelbimą Teisės aktų registre.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius                                                                                                     Jonas Gricius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. EV-173

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ E-INSPEKTAVIMO

TEMINĖ ATASKAITA

2019 m. d. Nr. TA

 

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Darbdavys______________________________________________________________

(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

 

_________________________________________________________________________________________________

(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas________________________________________________________

(pavadinimas)

__________________________________________________________________________________________________

(adresas)

 

__________________________________________________________________________________________________

(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

 

3. Tikrinimo klausimai

 

Eil.

Nr.

Klausimai

Taip

Ne

N/N

1.

Ar atliekamas pacientų kėlimo, nešimo rankomis profesinės rizikos vertinimas?

 

 

 

2.

Ar įstaigoje (įmonėje) nustatyta toleruotina profesinė rizika dėl pacientų kėlimo, nešimo?

 

 

 

3.

Ar įstaigoje (įmonėje) nustatyta nepriimtina profesinė rizika dėl pacientų kėlimo, nešimo?

 

 

 

4.

Ar įstaigoje (įmonėje) vadovaujamasi Paciento saugaus kilnojimo standartu?

 

 

 

5.

Ar darbuotojai, kurių darbas yra susijęs su pacientų kėlimu ir nėšimu, yra apmokyti saugiai juos kelti ir nešti?

 

 

 

6.

Ar darbuotojai, kurių darbas yra susijęs su pacientų kėlimu ir nėšimu, aprūpinti pagalbinėmis priemonėmis pacientams kelti, nešti?

 

 

 

7.

Ar pagalbinės priemonės pritaikytos nešti pacientus laiptais, apsisukti laiptinėse?

 

 

 

8.

Ar pacientų kėlimui, nešimui pasitelkiami kiti asmenys (ne įstaigos (įmonės) darbuotojai)?

 

 

 

9.

Ar atliekamas gaivinimo įrangos, medikamentų ir kitų priemonių nešimo rankomis profesinės rizikos vertinimas?

 

 

 

10.

Ar įstaiga (įmonė) yra įsigijusi asmeninių apsaugos priemonių (apsauginiai nugaros diržai ir pan.), apsaugančių darbuotojus,  kurių darbas yra susijęs su pacientų kėlimu ir nėšimu, nuo nugaros sužalojimo?

 

 

 

11.

Ar sudaromi pacientų bei gaivinimo įrangos, medikamentų ir kitų priemonių  kėlimo ir nėšimo rankomis profesinės rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planai?

 

 

 

12.

Ar atliekamas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas?

 

 

 

13.

Ar darbuotojai (darbuotojų atstovai) dalyvauja vertinant psichosocialinių veiksnių riziką?

 

 

 

14.

Ar darbuotojai apmokyti kaip elgtis gresiančio smurto, priekabiavimo, bauginimo, įžeidinėjimo atveju?

 

 

 

15.

Ar sudaromi psichosocialinės rizikos veiksnių šalinimo/mažinimo priemonių planai?

 

 

 

16.

Ar įstaigoje (įmonėje) yra įvertinta biologinių veiksnių rizika?

 

 

 

17.

Ar darbuotojai yra skiepijami darbdavio lėšomis?

 

 

 

 

 

4. Nustatyta:

 

Eil.

Nr.

Rodikliai

Kiekis

1.

Įstaigos (įmonės) darbuotojų skaičius:

 

2.

Keli darbuotojai sudaro GMP brigadą?

 

3.

Keli darbuotojai, išvykę į iškvietimą, vienu metu kelia pacientą?

 

4.

Kiek įstaigos (įmonės) darbuotojų yra paskiepyti darbdavio lėšomis?

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2019 m. gegužės 29d. įsakymu Nr. EV-173

 

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ, KURIŲ EKONOMINĖ VEIKLA (EV) „869040 - GREITOSIOS PAGALBOS VEIKLA“, INSPEKTUOTINŲ ELEKTRONINIU BŪDU, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Įstaigos ar įmonės kodas

Įstaigos ar įmonės pavadinimas

EV

kodas

EV

pavadinimas

Elektroninio pašto adresas Juridinių asmenų registro duomenimis

Elektroninio pašto adresas VDI duomenimis

Įstaigos ar įmonės adresas Juridinių asmenų registro duomenimis

1.

301914539

Telšių rajono greitosios medicinos pagalbos centras

869040

Greitosios pagalbos veikla

telsiugreitoji@gmail.com

telsiugreitoji@gmail.com

Telšių r. sav. Telšių m. Luokės g. 67-2

2.

300582226

UAB „Šilutės greitoji medicininė pagalba“

869040

Greitosios pagalbos veikla

giedriusb@email.lt

buhalterija@sveikatos darna

Šilutės r. sav. Šilutės m. Cintjoniškių g. 11

3.

124633727

Uždaroji akcinė bendrovė „AMBULANSAS“

869040

Greitosios pagalbos veikla

ambulansas@medicina.lt;

medicina@ambulansas.lt

ambulansas@medicina.lt

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 12

4.

241244070

V. Budanovo personalinė įmonė

869040

Greitosios pagalbos veikla

vladbuda@takas.lt

vladbuda@takas.lt

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vyturio g. 15-16

5.

190430344

Viešoji įstaiga „PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS“

869040

Greitosios pagalbos veikla

pangmp@pangreitoji.lt

pangmp@pangreitoji.lt

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 23

6.

125513517

VIEŠOJI ĮSTAIGA „SOSTINĖS SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBA“

869040

Greitosios pagalbos veikla

ssmpt2001@gmail.com

ssmpt2001@gmail.com

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 128-44

7.

302298484

Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras

869040

Greitosios pagalbos veikla

administratore@agmpc.lt

ramute@akmenes.lt

Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žemaitijos g. 6

8.

253724440

Viešoji įstaiga Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

alytausgmp@mail.lt

alytausgmp@alytausgmp.lt

Alytaus m. sav. Alytaus m. Ligoninės g. 12

9.

124369537

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

administracija@vgmps.lt

administracija@vgmps.lt

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Justiniškių g. 14C-1

10.

157026510

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

vyrgydytojas@jonavosgreitoji.lt

vyrgydytojas@jonavosgreitoji.lt

Jonavos r. sav. Jonavos m. Žeimių g. 19

11.

257670730

Viešoji įstaiga Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

j.gmps@takas.lt

j.gmps@takas.lt

Joniškio r. sav. Joniškio m. Pašvitinio g. 21

12.

300642709

Viešoji įstaiga Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

kais.greitoji@gmail.com

-

Kaišiadorių r. sav. Kaišiadorių m. Beržyno g. 27

13.

235042580

Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

gmps@kaunas.omnitel.net

kaunogmp@greitojipagalba.lt

Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 33

14.

160300117

Viešoji įstaiga Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

rastaigmps@gmail.com

kaunor@gmps.balt.net

Kauno m. sav. Kauno m. Pakraščio g. 7

15.

190470591

Viešoji įstaiga Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

klaipedosgmp@takas.lt

klaipedosgmp@takas.lt

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Jurginų g. 33

16.

165842157

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

gmpstotis@gmail.com

mgp@mail.lt

Marijampolės sav. Marijampolės m. P. Kriaučiūno g. 2

17.

300669649

Viešoji įstaiga Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras

869040

Greitosios pagalbos veikla

direktore@mazeikiugreitoji.lt

info@mazeikiugreitoji.lt

Mažeikių r. sav. Mažeikių m. J. Basanavičiaus g. 24

18.

300618925

Viešoji įstaiga Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras

869040

Greitosios pagalbos veikla

gmp.moletu@gmail.com

gmp.moletu@gmail.com

Molėtų r. sav. Molėtų m. Graužinių g. 13

19.

300854644

Viešoji įstaiga Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras

869040

Greitosios pagalbos veikla

rgmpcentras@radviliskis.lt

rgmpcentras@radviliskis.lt

Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Gedimino g. 9

20.

301589800

Viešoji įstaiga Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

gmps.raseiniai@gmail.com

gmps.raseiniai@gmail.com

Raseinių r. sav. Raseinių m. Ligoninės g. 8-4

21.

174815134

Viešoji įstaiga Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

gmps@sakiai.com

gmps@sakiai.com

Šakių r. sav. Šakių m. Bažnyčios g. 37

22.

145370763

Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

info@siauliugreitoji.lt

siauliugmps@takas.lt

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vytauto g. 101

23.

274586640

Viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis

869040

Greitosios pagalbos veikla

gmp@centras.lt

gmp@centras.lt

Skuodo r. sav. Skuodo m. Šatrijos g. 5

24.

178736022

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

869040

Greitosios pagalbos veikla

svencionyspspc@takas.lt

svencionyspspc@takas.lt

Švenčionių r. sav. Švenčionių m. Strūnaičio g. 3

25.

181522929

Viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras

869040

Greitosios pagalbos veikla

gmp.elektrenai@remo.lt

gmp.elektrenai@remo.lt

Elektrėnų sav. Vievio m. Liepų g. 16