LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 4 PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 14 d. Nr. XII-1720

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 53 dalį ir ją išdėstyti taip:

53. Pavojingosios atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), priede.“

 

2 straipsnis. 4 priedo pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 4 priedą.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė