Herbas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS, NARKOMANIJOS IR NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS KOMISIJOS  IR JOS nuostatų patvirtinimo

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-103

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Pavyzdiniais savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“, Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. Nr. XII-1682 nutarimu „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 18 punktu ir atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos 2021 m. kovo 24 d. protokolą Nr. TK-28, Plungės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų kadencijai Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos komisiją:

Mantas Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 

Vytautas Gedvainis, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas;

Oresta Gerulskienė, Plungės rajono savivaldybės gydytoja;

Jūratė Karalienė, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėja;

Kristina Karalienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė;

Žydrūnas Purauskis, Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas;

Gintautas Rimeikis, Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;

Loreta Tamaliūnaitė, Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė;

Vida Tamkevičienė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narė;

Erika Urbanavičiūtė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė;

Jurga Venckuvienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė;

Aušra Vyšniauskienė, Telšių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Plungės rajone vyr. specialistė;

Laura Zabitienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

Daiva Zablockienė, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

2.Skirti Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų  prevencijos komisijos pirmininku Mantą Česnauską; Narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų  prevencijos komisijos pirmininko pavaduotoja Orestą Gerulskienę.

 

3. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. T1-174 „Dėl Plungės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos nuostatų patvirtinimo“:

4.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimą Nr. T1-181 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-103

 

 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS, NARKOMANIJOS IR NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Plungės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė Komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Plungės rajono savivaldybės administracijos Protokolo skyrius.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindinis Komisijos uždavinys – vykdant valstybės narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

5. Įgyvendinama pagrindinius uždavinius, Komisija atlieka šias funkcijas:

5.1. gauna informaciją iš savivaldybės ir valstybės institucijų, teisėsaugos institucijų ir kitų įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų nusikaltimų ir narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartos kontrolės klausimais, bendradarbiauja su jomis;

5.2. kartu su savivaldybės institucijomis svarsto narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos būklę rajone, aptaria būdus ir priemones sprendžiant psichiką veikiančių medžiagų plitimo priežastis;

5.3. organizuoja savivaldybės ir valstybės institucijoms bei įstaigoms pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais narkotikų kontrolės, narkomanijos, nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais;

5.4. analizuoja gaunamus iš suinteresuotų savivaldybės ir valstybės institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių organizacijų statistinius duomenis, susijusius su narkotikų, tabako, alkoholio kontrole ir prevencija, nusikalstamomis veikomis ir kitais pažeidimais;

5.5. vertina, kaip vykdomos narkotikų kontrolės, narkomanijos, nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemonės švietimo, socialinės rūpybos, sveikatos priežiūros įstaigose, rūpinasi rizikos grupėms – nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų priklausomiems asmenims teikiamų paslaugų prieinamumu, jų integracijos į visuomenę priemonėmis;

5.6. teikia informaciją ir pasiūlymus narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais savivaldybės ir valstybės bei teisėsaugos institucijoms ir kitoms įstaigoms, žiniasklaidai, nevyriausybinėmis organizacijoms;

5.7. rengia savivaldybės narkotikų kontrolės, narkomanijos, nusikaltimų prevencijos ir kontrolės priemonių planus;

5.8. atlieka vykstančių procesų analizę, rengia veiklos ataskaitas. 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Komisija turi teisę:

6.1. gauti informaciją jos kompetencijai skirtais klausimais iš savivaldybės ir valstybės bei teisėsaugos institucijų ir kitų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų;

6.2. kviesti į Komisijos posėdžius suinteresuotų savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų atstovus;

6.3. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose narkotikų kontrolės, narkomanijos, nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais;

6.4. teikti pasiūlymus, rekomendacijas, kaip gerinti narkotikų kontrolę, narkomanijos, nusikaltimų prevenciją ir kontrolę, šių rizikos grupių asmenų reabilitaciją ir integraciją į visuomenę savivaldybės teritorijoje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisija sudaroma Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 4 metams.

8. Komisija sudaroma iš savivaldybės ir valstybės bei teisėsaugos institucijų ir kitų įstaigų pasiūlytų atstovų – ne mažiau kaip iš 10 narių. Komisijos nariais gali būti skiriami Plungės rajono savivaldybės asmens  ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinių įstaigų, vaikų teises ginančių institucijų, policijos, nevyriausybinių, religinių organizacijų specialistai, išmanantys narkotikų kontrolės, narkomanijos, ŽIV/AIDS, nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimus.

9. Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją skiria Plungės rajono savivaldybės taryba.

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

10.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiuose;

10.3. gali iš įstaigų ir organizacijų pareikalauti informacijos, susijusios su Komisijos darbu;

10.4. informuoja Plungės rajono savivaldybės tarybą apie narkotikų kontrolę, narkomanijos,  nusikaltimų prevenciją ir kontrolę;

10.5. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.

11. Jeigu Komisijos pirmininko nėra, jo pareigas eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

12. Komisijos nuostatus tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba.

13. Komisija kartą per metus už savo veiklą atsiskaito Plungės rajono savivaldybės tarybai.

14. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos narys nusišalina, jeigu svarstomas įstaigos / organizacijos, kurioje jis dirba / veikia, klausimas. Jeigu dėl Komisijos sprendimo komisijos narys (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma į protokolą.

15. Spręsdami klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūra, Komisijos nariai privalo laikytis medicinos etiketo ir asmens medicininės paslapties konfidencialumo reikalavimų, socialinio darbo etikos, kitų principų, nežeminančių žmogaus orumo, ir bendrųjų etikos normų. 

 

____________________________