vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS KIEKIO PASTATO NAUDINGAJAM PLOTUI ŠILDYTI IR BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO BEI PASKIRSTYMO METODO NR. 5 PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 13 d. Nr. O3-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2016 m. birželio 2 d. pažymą Nr. O5-149 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų pripažinimo netekusiais galios ir naujų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodą Nr. 5 (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimą Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja po 12 mėnesių nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre. 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                       Inga Žilienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184

 

ŠILUMOS KIEKIO PASTATO NAUDINGAJAM PLOTUI ŠILDYTI IR BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO BEI PASKIRSTYMO METODAS NR. 5

 

1. Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr. 5 (toliau – Metodas Nr. 5) gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu šilumos paskirstymo metodu (išskyrus Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kuriuose numatyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms nustatymo tvarka), kuriuo nustatomas (išmatuotas ar apskaičiuotas) šilumos kiekis pastatui šildyti
(), kai:

1.1. pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, atjungtų ar niekada nebuvusių prijungtais prie pastato bendrosios šildymo sistemos;

1.2. pastate yra butų ir (ar) kitų patalpų, turinčių atskirus šilumos įvadus, kurių šilumos skaitikliai įrengti prieš pastato įvadinį šilumos apskaitos prietaisą;

1.3. buitiniai šilumos skaitikliai įrengti mažiau kaip 50 proc. pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos.

2. Šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms () nustatomas:

, kWh;                                                          (1)

čia:

 – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

 – šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientas.

3. Šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientas gali būti nustatomas:

3.1. vadovaujantis Metode Nr. 5 pateikta rekomendacija:

3.1.1. kai pastato bendrojo naudojimo patalpose įrengti šildymo prietaisai – ;

3.1.2. kai pastate nėra bendrojo naudojimo patalpų arba bendrojo naudojimo patalpose šildymo prietaisai teisėtai neįrengti ar teisėtai demontuoti – ;

3.2. pagal Metodo Nr. 5 2 priedą;

3.3. vadovaujantis auditoriaus išvada;

3.4. kol pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka priims sprendimą dėl šilumos kiekio dalies pastato bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo būdo, taikomas Metodo Nr. 5 3.1 papunktyje įtvirtintas koeficientas.

4. Šilumos kiekis pastato butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti () nustatomas:

, kWh.                                              (2)

5. Butui ar kitai patalpai, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, priskiriamas šilumos kiekis naudingajam plotui šildyti () nustatomas:

5.1. kai gyvenamajame pastate nėra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinės ir kt.) paskirties patalpų:

5.1.1. kai pastato butuose ir (ar) kitose patalpose nėra įrengti buitiniai šilumos skaitikliai:

, kWh;                                                  (3)

čia:

 – butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 5 1 priedą;

5.1.2. kai dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų įrengti buitiniai šilumos skaitikliai:

5.1.2.1. butui ar kitai patalpai, kuriuose įrengtas buitinis šilumos skaitiklis:

, kWh;                                                          (4)

čia:

 – šilumos kiekis butui ar kitai patalpai šildyti, nustatytas pagal buitinio šilumos skaitiklio, įrengto prieš arba po pastato įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis, kWh;

5.1.2.2. butui ar kitai patalpai, kuriuose neįrengtas buitinis šilumos skaitiklis:

, kWh;                                         (5)

čia:

 – šilumos kiekių butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti, nustatytų pagal buitinių šilumos skaitiklių, įrengtų po pastato įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis, suma;

5.2. kai gyvenamajame pastate yra negyvenamosios (prekybos, paslaugų, administracinės ir kt.) paskirties patalpų ir pastato bendraturčiams įstatymų nustatyta tvarka priėmus sprendimą atskirai skirstyti šilumos kiekį šildymui gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms:

5.2.1. kai pastato butuose ir (ar) kitose patalpose nėra įrengti buitiniai šilumos skaitikliai:

5.2.1.1. gyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis naudingajam plotui šildyti () nustatomas:

, kWh;                                               (6)

čia:

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio naudingajam plotui šildyti dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 5 1 priedą;

 – gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio naudingajam plotui šildyti dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 5 1 priedą;

5.2.1.2. negyvenamosios paskirties patalpai priskiriamas šilumos kiekis naudingajam plotui šildyti () nustatomas:

, kWh;                                  (7)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio naudingajam plotui šildyti dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 5 1 priedą;

5.2.2. kai dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų įrengti buitiniai šilumos skaitikliai:

5.2.2.1. butui ar kitai patalpai, kuriuose įrengtas buitinis šilumos skaitiklis – pagal Metodo Nr. 5 5.1.2.1 papunktį;

5.2.2.2. gyvenamosios paskirties patalpai, kurioje neįrengtas buitinis šilumos skaitiklis, priskiriamas šilumos kiekis naudingajam plotui šildyti () nustatomas:

, kWh;                         (8)

5.2.2.3. negyvenamosios paskirties patalpai, kurioje neįrengtas buitinis šilumos skaitiklis, priskiriamas šilumos kiekis naudingajam plotui šildyti () nustatomas:

, kWh;                        (9)

6. Butui ar kitai patalpai priskiriamas šilumos kiekis bendrosioms reikmėms nustatomas:

, kWh;                                                        (10)

čia:

 – butui ar kitai patalpai šilumos kiekio bendrosioms reikmėms dalies priskyrimo koeficientas, nustatomas pagal Metodo Nr. 5 1 priedą.

 

___________________


 

Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5

1 priedas

 

ŠILUMOS KIEKIO DALIES PRISKYRIMO KOEFICIENTAI

 

1. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas
() nustatomas:

1.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                               (1)

čia:

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

1.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                                (2)

čia:

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3;

1.3. jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų palyginti su šildymo sistemos projektu yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia:

1.3.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                             (3)

čia:

 – butų ar kitų patalpų, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginių plotų suma, m2;

 – buto ar kitos patalpos, kuriuose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, sąlyginis plotas, m2, nustatomas:

, m2;                                                      (4)

čia:

 – buto ar kitos patalpos naudingojo ploto sąlyginis padidėjimas dėl šildymo prietaisų galios padidinimo, m2, nustatomas:

, m2;                                                          (5)

čia:

 – faktinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

 – projektinis buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų ekvivalentinis plotas arba galia;

Pastaba. Jei , laikoma, kad ;

1.3.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas, skaičiavimai atliekami pagal Metodo Nr. 5 1 priedo 1.3.1 papunktį, vietoj butų ir (ar) kitų patalpų naudingųjų ir sąlyginių plotų atitinkamai naudojant butų ir (ar) kitų patalpų tūrius ir sąlyginius tūrius.

2. Pastato gyvenamosios paskirties patalpoms šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

;                                                      (6)

čia:

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų projektinė galia šildymui, kW.

3. Gyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

3.1. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

;                                                                  (7)

čia:

 – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

3.2. kai gyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                  (8)

čia:

 – gyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato gyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

4. Negyvenamosios paskirties patalpai tenkančios šilumos kiekio šildymui dalies priskyrimo koeficientas () nustatomas:

4.1. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis vienodas:

;                                                             (9)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingasis plotas, m2;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, naudingųjų plotų suma, m2;

4.2. kai negyvenamosios paskirties patalpų aukštis nevienodas:

;                                                              (10)

čia:

 – negyvenamosios paskirties patalpos, kurioje esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose esantys šildymo prietaisai prijungti prie pastato bendrosios šildymo sistemos, tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

 

 

5. Butui ar kitai patalpai tenkančios šilumos kiekio bendrosioms reikmėms dalies priskyrimo koeficientas (), nustatomas:

5.1. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis vienodas:

;                                                                       (11)

čia:

 – buto ar kitos patalpos naudingasis plotas, m2;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų naudingųjų plotų suma, m2;

5.2. kai pastato butų ir (ar) kitų patalpų aukštis nevienodas:

;                                                                                (12)

čia:

 – buto ar kitos patalpos tūris, apskaičiuotas vertinant naudingąjį plotą, m3;

 – pastato butų ir (ar) kitų patalpų tūrių, apskaičiuotų vertinant naudinguosius plotus, suma, m3.

 

___________________


 

Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5

2 priedas

 

ŠILUMOS KIEKIO DALIES BENDROSIOMS REIKMĖMS PRISKYRIMO KOEFICIENTO NUSTATYMAS

 

Šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientas nustatomas vadovaujantis toliau nurodyta tvarka:

1) nustatoma butų ir (ar) patalpų (išskyrus bendrųjų patalpų) galia šildymui; ji nustatoma sumuojant pastato šildymo sistemos projekte nurodytas patalpų galias šildymui;

2) nustatoma bendrųjų patalpų (laiptinių, koridorių ir pan.) galia šildymui; ji nustatoma sumuojant pastato šildymo sistemos projekte nurodytas bendrųjų patalpų galias šildymui;

3) nustatoma pastato šildymo sistemos vamzdynų nuostolių galia;

4) nustatoma dalis nuo viso pastate suvartoto šilumos kiekio šildymui, tenkančio bendrosioms reikmėms:

                                 (1)

čia:

 – bendrųjų patalpų galios šildymui ir šildymo sistemos vamzdynų nuostolių galios suma, kW;

  – viso pastato galia šildymui (visų pastato patalpų galios šildymui ir šildymo sistemos vamzdynų nuostolių suma), kW;

 – visų pastato butų/patalpų (išskyrus bendrojo naudojimo patalpas) galia šildymui, kW;

 – bendrųjų patalpų galia šildymui, kW;

 – šildymo sistemos vamzdynų nuostolių galia, kW;

Šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientui nustatyti pagal pateiktus skaičiavimus gali būti naudojamos ne tik projektinės šildymo ir vamzdynų šilumos nuostolių galios, bet ir atitinkamų sistemos dalių projektiniai šilumos poreikiai (kiekiai).

 

___________________