LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1661 18, 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 19 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-601

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 18 straipsnio 2 dalies 4 punktą.

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 19 straipsnį.

 

3 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

31 straipsnis. Didžiųjų loterijų ataskaita

Kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito kalendorinių metų ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos, ir kalendoriniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos, didžiųjų loterijų organizatorius privalo pateikti priežiūros institucijai loterijų ataskaitas apie išplatintų loterijos bilietų skaičių, loterijos bilietų apyvartą ir išmokėtus laimėjimus už praėjusius ketvirčius ir už metus. Ataskaitų formas, pildymo ir pateikimo tvarką nustato priežiūros institucija.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Loterijų organizatorius 8 procentus nuo nominaliosios per 2022 m. II ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės privalo pervesti paramos gavėjams ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 15 d.

3. Už per 2022 m. II ketvirtį suteiktą paramą atsiskaitoma ir apie ją pranešama priežiūros institucijai pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusio Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo nuostatas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda