LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 5 d. Nr. V-406

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokykloje, dalyvavusioje projekte „Alternatyvusis ugdymas“ ir ugdymą organizavusioje, vadovaujantis Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokymosi pasiekimų pažymėjime ar pagrindinio išsilavinimo pažymėjime mokymosi rezultatų dalyje įrašomi mokinio individualaus ugdymo plano dalykų pavadinimai ir įvertinimai.“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 35 punktą.

3. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Asmeniui, iki 1993 metų įskaitytinai baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), prie dorinio ugdymo dalykų (tikybos ar etikos) nurodomas B kursas, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) B2 lygis, kitų dalykų – A kursas. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Dalyko programos apimtis valandomis nenurodoma. Galutiniai pažymiai laikomi metiniais..

Asmeniui, 1994–2012 metais įskaitytinai baigusiam užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) dalyko A, T, sustiprinto arba B lygio (kurso) programą (turinčiam patenkinamą metinį įvertinimą) ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą, prie užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) nurodomas B1 lygis, jei asmuo mokėsi pagal B kurso programą arba B2 lygis, jei asmuo mokėsi pagal A, T, sustiprinto lygio (kurso) programą, nekeičiant turėto, dokumentuose (pvz., dienynuose, pažymėjimuose, pažymose) fiksuoto įvertinimo.“.

4. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

„47. Savivaldybės ar nevalstybinės mokyklos išduodamą Pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje pagal dabartinį suskirstymą yra reorganizuota, pertvarkyta, pertvarkytos vidaus struktūros ar buvo veikusi šiuo metu likviduota mokykla, administracijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti Pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą pagal gautą pažymą, o valstybinės mokyklos – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta mokykla, turinti teisę išduoti šiuos mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus pagal gautą pažymą.“.

5. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

„67. Nacionalinis egzaminų centras iš Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos (toliau – NECIS):

67.1. per dieną mokinių registro tvarkytojui perduoda paskelbtus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų rezultatus, pateikdamas duomenų išrašą pagal iš anksto suderintą formatą;

67.2. patvirtina, kad tai galutinis (negalutinis) dalyko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ar brandos egzaminų įvertinimas, ir prie įvertinimo parašo pastabą (komentarą).“.

6. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Mokinių registro tvarkytojas negali redaguoti mokinių registre prie kiekvieno asmens duomenų matomų NECIS duomenų: įkėlimo datos ir laiko, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų pagrindinės ir / ar pakartotinės sesijos metu gautų įvertinimų.“.

7. Pakeičiu 89.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

89.1. įgijusiajam vidurinį išsilavinimą brandos atestatą išspausdina iki einamųjų metų liepos 18 d., jei taikoma Aprašo 40 punkto nuostata – mokyklai gavus apeliantų darbų rezultatus, kitais atvejais – įvykdžius reikalavimus, nustatytus viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos;“.

8. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

9. Pakeičiu 15 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

10. Pakeičiu 16 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

11. Pakeičiu 17 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

12. Pakeičiu 18 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

13. Pakeičiu 19 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                            Audronė Pitrėnienė


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ APIMTYS VALANDOMIS

(Vidurinio ugdymo programos)

 

Dalykai

Programos apimtis val.

bendrajam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

išplėstiniam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

Dorinis ugdymas (etika)

70

Dorinis ugdymas (tikyba)

70

Lietuvių kalba ir literatūra

280 arba 380

350 arba 450

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

280

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

Užsienio kalba (...)

210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

210

310

Informacinės technologijos1

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Menai2

140

210

Technologijos (...)3

140

210

Integruotas menų ir technologijų kursas

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka (...)4

140 arba 210

Pasirenkamieji dalykai5

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Projektinė veikla (...) / Brandos darbas (...)6

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Specializuoto ugdymo krypties programos dalykai7

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

Kursų nėra. Valandų skaičius nenurodomas, rašomi brūkšniai.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita įrašoma po dalyko įrašu

Pastabos:

1mokykla skliaustuose įrašo informacinių technologijų pasirenkamojo modulio pavadinimą, jei mokinys informacinių

technologijų mokėsi pagal išplėstinio kurso programą, pvz., informacinės technologijos (programavimas);

2mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis;

3mokykla skliaustuose įrašo technologijų programos krypties pavadinimą, pvz., technologijos (turizmas ir mityba);

4mokykla skliaustuose įrašo pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., pasirinkta sporto šaka (krepšinis);

5mokykla įrašo pasirenkamojo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba (pasirenkamasis);

6mokykla skliaustuose įrašo dalyko pavadinimą, pvz., projektinė veikla (matematika);

7mokykla įrašo inžinerinio, dailės, muzikos, meninio, sporto ar kito dalyko, kurio mokinys mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, pavadinimą, pvz., inžinerija.

___________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos

aprašo

15 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                  (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno „Nemuno“ gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

Lietuvių kalba ir literatūra

 

A

 

350

 

9 (devyni)

3.                                                                       

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

6.                                                                       

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

7.                                                                       

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

8.                                                                       

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

9.                                                                       

Technologijos (turizmas ir mityba)

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

10.                                                                     

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

11.                                                                     

Užsienio kalba (italų) (pasirenkamasis)

 

 

000

 

7 (septyni)

12.                                                                     

Projektinė veikla (istorija)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

78 (septyniasdešimt aštuoni)

Technologijos

 

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

 

Valstybinis

 

90 (devyniasdešimt)

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

 

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

16 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                          (asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus konservatorijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                 

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.                 

Lietuvių kalba ir literatūra

A

 

350

 

8 (aštuoni)

3.                 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

7 (septyni)

4.                 

Užsienio kalba (anglų)

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

5.                 

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

6.                 

Matematika

B

 

210

 

4 (keturi)

7.                 

Biologija

B

 

140

 

6 (šeši)

8.                 

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

10 (dešimt)

9.                 

Atlikėjo raiška (akordeonas)

 

000

 

10 (dešimt)

10.                 

Solfedžio

 

000

 

10 (dešimt)

11.                 

Muzikos teorija ir harmonija

 

000

 

10 (dešimt)

12.                 

Muzikos istorija

 

000

 

8 (aštuoni)

13.                 

Bendrasis fortepijonas

 

000

 

7 (septyni)

14.                 

Ansamblinis muzikavimas

 

000

 

8 (aštuoni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

 

Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

 

Istorija

Valstybinis

 

53 (penkiasdešimt trys)

 

Muzikologija

Mokyklinis

 

7 (septyni)

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

 

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

17 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                        (asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno profesinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

6.                                                                       

 

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

7.                                                                       

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

8.                                                                       

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

9.                                                                       

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

10.                                                                     

 

Medžio technologija

 

 

000

 

7 (septyni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

59 (penkiasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

60 (šešiasdešimt)

Matematika

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Biologija

 

Valstybinis (2002 m.)

 

60 (šešiasdešimt)

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

Reg. Nr.

00

 

__________________________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

18 priedas

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                      (asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                 

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                 

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                 

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                 

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

A2

 

210

 

8 (aštuoni)

6.                 

 

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

7.                 

 

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

8.                 

 

Matematika

 

B

 

210

 

6 (šeši)

9.                 

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10.                 

 

Dailė

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

 

 

Vardenis Pavardenis brandos egzaminų nelaikė (atleistas).

 

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

 

d.

 

Reg. Nr.

00

 

 

__________________________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

19 priedas

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016 Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)                                                                                 (asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil.

Nr.

 

Dalyko pavadinimas

 

Programos

kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.                                                                       

 

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.                                                                       

 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.                                                                       

 

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.                                                                       

 

Užsienio kalba (vokiečių)

 

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

6.                                                                       

 

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

7.                                                                       

 

Informacinės technologijos (programavimas)

 

A

 

140

 

7 (septyni)

8.                                                                       

 

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

9.                                                                       

 

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10.                                                                     

 

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

11.                                                                     

 

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

12.                                                                     

 

Braižyba (pasirenkamasis)

 

 

000

 

7 (septyni)

13.                                                                     

 

Projektinė veikla (istorija)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų) (atleistas)

 

 

Biologija (atleistas)

 

 

Matematika (atleistas)

 

 

 

Direktorius A.V.

 

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas) (vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

__________________________________