LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. kovo 16 d. Nr. V-199

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu II skyriaus Trečiojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

2. Pakeičiu II skyriaus Ketvirtojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

3. Pakeičiu II skyriaus Penktojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

4. Pakeičiu II skyriaus Šeštojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

5. Pakeičiu II skyriaus Šeštojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

 

 

R.S.385

„Studentų, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose, dalis“

Procentai

0,47

2,25

R.S.386

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis“

Procentai

0,1

0,2

R.N.704

„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių, dalis“

Procentai

4,04

4,71

P.S.385

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis bent dalį studijų laikotarpio mokėsi užsienio aukštosiose mokyklose“

Skaičius

700

3600

P.S.386

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose“

Skaičius

100

200

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

15

75

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

30

150

P.N.712

„Surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje“

Skaičius

4

40

P.N.724

„Studentai,

kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas (dalinės studijos)“

Skaičius

32

160“

6. Pakeičiu II skyriaus Septintojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

7. Pakeičiu II skyriaus Aštuntojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

8. Pakeičiu II skyriaus Dešimtojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

9. Pakeičiu II skyriaus Vienuoliktojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

10. Pakeičiu II skyriaus Vienuoliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Priemonės finansavimo šaltiniai

                 (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

12 164 041

0

232 890

232 890

0

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

12 164 041

0

232 890

232 890

0

0

0“

11. Pakeičiu II skyriaus Dvyliktąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.4.2-ESFA-V-715 „FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS“

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų tarptautinės patirties įgijimo rėmimas;

1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų, kūrybinių, verslumo, pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga;

1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas;

1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas;

1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas);

1.3.6. gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo mainų paramos fondas;

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

1.4.3. Švietimo aprūpinimo centras;

1.4.4. Ugdymo plėtotės centras;

1.4.5. Vilniaus universitetas;

1.4.6. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

1.5. Galimi partneriai:

1.5.1 viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje;

1.5.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

1.5.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų teikimo;

1.5.4. gydytojų profesinės draugijos;

1.5.5. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Europos socialinio fondo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims.

Pagal 1.3.6 papunktyje nurodytą remiamą veiklą finansuojami gydytojų mokymai ir nefinansuojami kitų sveikatos priežiūros specialistų (ne gydytojų) mokymai.

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.392

„Asmenų, kurie įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“

Procentai

0

80

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis

25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

8

12

P.S.382

„Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

920

4600

P.S.404

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius“

Skaičius

140

210

 

P.S.405

„Asmenys, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

1066

10530

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos –

iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

20 672 800

0

361 688

361 688

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

4 234 521

0

130 965

130 965

0

0

0

3. Iš viso

24 907 321

0

492 653

492 653

0

0

0

12. Pakeičiu II skyriaus Septynioliktojo skirsnio 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3. Remiama veikla – savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms švietimo reikmėms.“

 

13. Pakeičiu II skyriaus Septynioliktojo skirsnio 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„1.4. Galimi pareiškėjai – savivaldybių administracijos.“

 

14. Pakeičiu II skyriaus Devynioliktojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

15. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimtojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

16. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt pirmojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

17. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt antrojo skirsnio 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3. Remiama veikla – neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir vaikų vasaros edukacinių) programų įvairovės ir prieinamumo didinimas, prevencinių programų įgyvendinimas mokyklose, siekiant mažinti iškritusių iš švietimo sistemos mokinių skaičių.“

18. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt antrojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

19. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt trečiojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

20. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt ketvirtojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

21. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt ketvirtojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.386

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis atlikusių praktiką įmonėse ir organizacijose, dalis“

Procentai

0,38

4,6

P.S.386

„Studentai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliko praktiką įmonėse ir organizacijose“

Skaičius

400

4800

P.S.388

„Dėstytojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

66

660

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

70

700“

22. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt penktojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

23. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt šeštojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

24. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt septintojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

25. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt aštuntojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

26. Pakeičiu II skyriaus Dvidešimt devintojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

27. Pakeičiu II skyriaus Trisdešimtojo skirsnio 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija

 

Europos socialinio fondo agentūra.

28. Papildau II skyrių Trisdešimt pirmuoju skirsniu:

TRISDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.1.3-CPVA-K-723 „NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas;

1.3.2. valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas.

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. nevalstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai;

1.4.2. valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

2.  Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.381

„Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

36,24

48

P.B.235

„Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas“

Skaičius

863

8627

P.S.379

„Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė“

Skaičius

3

28

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

3

25

P.N.723

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“

Skaičius

0

3

 

7.  Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 585 612

1 578 430

853 205

0

0

0

853 205

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

10 585 612

1 578 430

853 205

0

0

0

853 205

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Audronė Pitrėnienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1515478,1521605,1524402)-6K-1508674

 

2015 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1524490)-6K-1508759

 

2016 m. sausio 21 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1601144)-6K-1600514

 

2016 m. vasario 5 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1515478, 1521605, 1524402, 1525519, 1525669, 1527130)-6K-1501170

 

2016 m. vasario 9 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1602239)-6K-1601285