LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRODUKTŲ, GYVŪNŲ IR KITŲ GYVŲ ORGANIZMŲ, NAUDOJAMŲ TEIKIANT PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES, NUOSTATŲ IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. V-2634

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi:

1.T v i r t i n u:

1.1. Šios personalinės sudėties Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisiją:

1.1.1 Alina Rogoža – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento produktų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos pirmininkė);

1.1.2. Justina Avelytė –  Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė;

1.1.3. Birutė Karnickienė – Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo atstovė;

1.1.4. Kristina Povilaitienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistų registracijos skyriaus vedėja;

1.1.5. Modestas Sriubas – Reiki asociacijos atstovas;

1.1.6. Romanas Talalajevskis – Sveikatos apsaugos ministerijos specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

1.1.7. Nacionalinį visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentą atlikti komisijos sekretoriaus funkcijas.

1.2. Pridedamus:

1.2.1. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos nuostatus;

1.2.2. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                          Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2020 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. V-2634

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRODUKTŲ, GYVŪNŲ IR KITŲ GYVŲ ORGANIZMŲ, NAUDOJAMŲ TEIKIANT PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos (toliau – Komisija) uždavinį, funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę, Komisijos sudarymo tvarką. 

2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Nuostatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

3.    Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, teisėtumo, lygiateisiškumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe.

4.    Visa Komisijai pateikta informacija apie asmenis, įstaigą (įstaigas) ir (ar) specialistus, kuri įstatymų nustatyta tvarka laikoma konfidencialia, gali būti atskleista kitiems asmenims tik Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reguliuojančiuose tokios informacijos tvarkymą, nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

5.    Komisijos uždavinys – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros technologijų vertinimas. 

6.    Vykdydama Nuostatų 5 punkte nustatytą uždavinį, Komisija atlieka šias funkcijas:

6.1.    nagrinėja nustatytos formos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, paraiškas (toliau – paraiška);

6.2.    įvertina ir teikia išvadą dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produkto, gyvūno ir kito gyvo organizmo, naudojamo teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas saugumo, veiksmingumo, kokybės bei socialinio, teisinio ir etinio poveikio;

6.3.    svarsto kitus su papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra susijusius sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimus.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7.      Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti visą Komisijos darbui reikiamą informaciją;

7.2. pasitelkti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus, turinčius specialių žinių, kompetencijos bei praktinės patirties;

7.3. prašyti, kad pareiškėjai pateiktų trūkstamą informaciją, paaiškintų paraiškose ir dokumentuose pateiktą informaciją, ar kviesti juos savo paraiškas pristatyti Komisijai;

7.4. teikti išvadas dėl nagrinėjamų klausimų.

8.      Komisija privalo:

8.1. vykdyti Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatyme, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas Komisijos funkcijas;

8.2.    neteikti informacijos pareiškėjams bei suinteresuotiems asmenims apie protokolu nepatvirtintus sprendimus, išskyrus organizacinio pobūdžio informaciją.

9.    Komisijos nariai už pareigų, nustatytų Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatyme, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalinami iš Komisijos ir atsako įstatymų nustatyta tvarka. Sužinojus apie galimą Komisijos nario pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Komisijos pirmininkas, o jei galimą pažeidimą padaro Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas, kreipiasi į jį ir per 5 darbo dienas paprašo Komisijos primininkui, o jei galimai pažeidimą padaro Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojui, pateikti raštu paaiškinimą dėl galimų pažeidimų. Įvertinęs pateiktą paaiškinimą, Komisijos pirmininkas (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas teikia siūlymą sveikatos apsaugos ministrui pašalinti nurodytą Komisijos narį iš Komisijos, nurodydamas pašalinimo priežastis. Sveikatos apsaugos ministrui pritarus (pritarimas įforminamas rezoliucija) siūlymui, parengiamas sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Komisijos sudėties keitimo projektas.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

 

10Komisijos pirmininką skiria ir Komisijos sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Komisijos pirmininko pavaduotojas paskiriamas Komisijos pirmininko sprendimu. Asmuo Komisijos nariu gali būti ketverius metus ir ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai:

10.1.  ne mažiau kaip trys valstybės institucijų ir įstaigų ir (ar) mokslo ir studijų institucijų, pagal kompetenciją dalyvaujančių moksliniuose augalų, kitų produktų, kurie gali būti priskirti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktams, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų tyrimuose, įskaitant institucijas atsakingas už augalų, kitų produktų, kurie gali būti priskirti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktams, paveldo klausimus atstovai;

10.2.  ne mažiau kaip du atstovus deleguoja atitinkamos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus vienijančios asociacijos.

11.  Komisijos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Komisijos nariu, atstovaujančiu mokslo ir studijų institucijoms ar įstaigoms, gali būti tik asmuo, turintis ne trumpesnę kaip trejų metų mokslinio darbo patirtį deleguojančiose institucijose ir turintis žinių bei kompetencijų papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje, o Komisijos nariu, atstovaujančiu papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus vienijančioms asociacijoms, – ne trumpesnę kaip vienų metų narystės (atstovavimo) nurodytose organizacijose patirtį. 

12. Komisijos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

12.1.  jis atsistatydina iš Komisijos;

12.2.  jį atšaukia deleguojanti įstaiga, institucija ar organizacija;

12.3.  jis miršta.

13Komisijos nario įgaliojimams nutrūkus, sveikatos apsaugos ministras išbraukia jį iš Komisijos sudėties.

14Nuostatuose nurodyta tvarka likusiam kadencijos laikotarpiui į laisvą vietą deleguojančios institucijos skiria naują Komisijos narį.

15Komisijos nariams už jų veiklą Komisijoje atlygis nėra mokamas.

16.  Komisiją techniškai aptarnauja (rengia posėdžius, derina jų darbotvarkę, tvarko Komisijos dokumentaciją, renka informaciją, kurios reikia Komisijos darbui, vykdo kitus su Komisijos funkcijomis susijusius Komisijos pirmininko pavedimus) Komisijos sekretorius (toliau – sekretorius), kuris skiriamas institucijos ar įstaigos, kurios atstovas buvo paskirtas Komisijos pirmininku. Sekretorius nėra Komisijos narys.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.  Komisijos nariai, Komisijos posėdyje dalyvaujantys specialistai ir specialistai, rengiantys rašytinę informaciją, nepriklausomi ekspertai bei kiti asmenys, teikiantys išvadas privalo pasirašyti nustatytos formos nešališkumo deklaraciją (1 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas).

 

__________________

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų

gyvų organizmų, naudojamų teikiant

papildomosios ir alternatyvios  sveikatos

priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų

komisijos nuostatų

1 priedas

 

 

(Nešališkumo deklaracijos forma)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

____________

(data)

Vilnius

 

 

 

Aš,_________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

 

 

atlikdamas (-a) Komisijos nario (-ės) funkcijas, pasižadu:

1. Laikytis lygiateisiškumo, nešališkumo, skaidrumo, viešumo, konfidencialumo principų bei objektyviai atlikti man, kaip nuolatinės komisijos nariui (-ei), pavestas funkcijas.

2. Nusišalinti, jeigu dėl nuolatinės komisijos posėdyje svarstomo klausimo galėtų kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas. 

 

 

Komisijos narys (-ė)                                            ___________                       ___________________

(parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

Papildomosios ir alternatyviosios

sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų

gyvų organizmų, naudojamų teikiant

papildomosios ir alternatyvios  sveikatos

priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų

komisijos nuostatų

2 priedas

 

 

KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI PASIŽADĖJIMAS

 

 

____________

(data)

Vilnius

 

 

Aš,_________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

 

1. Pripažįstu, kad atlikdamas (-a) visas pareigas, kurias man gali tekti vykdyti Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijoje, galiu gauti informacijos apie tam tikrus konfidencialius veiklos klausimus ir informacijos, kuri yra išskirtinė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuosavybė.

2. Pasižadu:

2.1. Saugoti duomenis, sudarančius konfidencialią informaciją ir neskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims nei veiklos metu Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijoje, nei pasibaigus veiklos laikotarpiui, neatsižvelgiant į priežastis, išskyrus atvejus, kai:

2.1.1. konfidenciali informacija gali būti atskleidžiama Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams, kurie, vykdydami darbo funkcijas, turi teisę susipažinti su konfidencialia informacija;

2.1.2. to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2.2. Saugoti sužinotą konfidencialią informaciją ir imtis reikiamų priemonių, kad konfidenciali informacija nebūtų prieinama ir atskleista tretiesiems asmenims.

2.3. Naudoti gautą konfidencialią informaciją išimtinai tik Sveikatos apsaugos ministerijos interesais.

2.4. Konfidencialios informacijos nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu būdu nedauginti, nedaryti jokių pakeitimų ir nenaudoti asmeniniams tikslams arba savo šeimos, giminaičių arba trečiųjų asmenų interesais.

2.5. Saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose yra duomenų, sudarančių konfidencialią informaciją, taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti arba jais pasinaudoti.

3. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir kad už konfidencialios informacijos atskleidimą man gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta atsakomybė.

 

 

___________________________________

(parašas)                       (vardas, pavardė)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2020 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. V-2634

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRODUKTŲ, GYVŪNŲ IR KITŲ GYVŲ ORGANIZMŲ, NAUDOJAMŲ TEIKIANT PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

1. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau – PASP) produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PASP paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato PASP produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant PASP paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo bei jų įforminimo tvarką. 

2. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, o jo laikinai nesant – Komisijos  pirmininko iš Komisijos narių paskirtas Komisijos pavaduotojas.

3. Komisija klausimus sprendžia posėdžiuose. Posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip  du kartus per metus.

4. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu jis dėl objektyvių priežasčių negali sušaukti Komisijos posėdžio, tai atlieka jo pavaduotojas.

5. Kvietimai į posėdį bei reikiama medžiaga Komisijos nariams turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Komisijos posėdžio.

6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. Elektroniniu būdu vykstantis posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja (pareiškia nuomonę) ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. Komisijos posėdyje negalintis dalyvauti Komisijos narys ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio pradžios turi pranešti apie tai Komisijos pirmininkui ir (ar) sekretoriui.

7. Komisijos sprendimai priimami visų Komisijos posėdyje balsavimo teisę turinčių (dalyvaujančių) Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos siūlymai laikomi priimtais, jei už juos balsavo ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu posėdžio metu arba vykdant elektroninę Komisijos narių apklausa – paprasta elektroninėje apklausoje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Sprendimai gali būti priimami ir mišriuoju būdu, kai dalis Komisijos narių balsuoja posėdžio metu, o kita dalis – vykdant elektroninę apklausą. Sprendžiant klausimus elektroniniu būdu, Komisijos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pareikšti per sekretoriaus elektroniniame laiške nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 3 darbo dienos nuo elektroninio laiško išsiuntimo dienos. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

8. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma data, posėdžio dalyviai, posėdžio darbotvarkė, nagrinėtų klausimų esmė ir pasiūlymai (nutariamoji dalis). Protokolas elektroniniu būdu turi būti suderintas su visais posėdyje dalyvavusiais Komisijos nariais. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

9. Komisijos protokolai (originalai) kartu su svarstyto klausimo medžiaga saugomi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijai sprendžiant klausimus elektroniniu būdu, prie protokolo pridedamos Komisijos narių elektroninių laiškų kopijos. Komisijos protokolai (originalai) kartu su svarstyto klausimo medžiaga saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Pareiškėjui ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikiamą informaciją apie Komisijos priimtas išvadas, atsakymus į raštus organizacinio pobūdžio klausimais pasirašo Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

11. Komisijos veiklos klausimai, neaptarti Reglamente, sprendžiami balsuojant Reglamento 6 ir 7 punktuose nustatyta tvarka.

________________