LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO NR. I-796 57 IR 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 22 d. Nr. XIV-110

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 57 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Priežiūros institucija nuomonę dėl indėlių draudžiamojo įvykio, kaip jis apibrėžtas Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme, patvirtinimo raštu pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai nustato, kad priežiūros institucijos išduotą licenciją turinti kredito unija dėl su savo finansine padėtimi tiesiogiai susijusių priežasčių negali įvykdyti pagrįsto reikalavimo grąžinti indėlį ir to negalės padaryti artimiausiu metu.

2. Buvusias 57 straipsnio 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 6 ir 7 dalimis.

 

2 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 61 straipsnio 3 dalį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda