LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo nr. isak-3216 „dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2019 m. balandžio 17 d. Nr. V-444

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“: 

 

1.    Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 14 punktu,

t v i r t i n u Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus:

2.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

6. Aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, ir pedagogo kvalifikaciją įgijęs asmuo prilyginamas turinčiam mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją. Prilyginama tuo metu dėstomo dalyko (pareigybės) mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinei kategorijai. Kvalifikacinė kategorija įforminama institucijos vadovo įsakymu.“

2.2. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Atestacijos komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretorius registruoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pateiktus dokumentus, rengia balsavimo biuletenius (esant slaptam balsavimui), rašo posėdžių protokolus.“

2.3. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Kvalifikacinė kategorija mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestacijos komisijos nutarimu suteikiama nuo sausio 1 d. (jei atestuojamas rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu) arba rugsėjo 1 d. (jei atestuojamas sausio 1 d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu).

Institucijos vadovas įsakymu patvirtina suteiktą kvalifikacinę kategoriją ir pagal ją nustato mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto darbo užmokesčio koeficientą.“

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 56 punktą.

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 57 punktą.

2.6. Pakeičiu 62.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.11. iki 1998 m. kovo 1 d. atestuotam specialiajam pedagogui (išskyrus surdopedagogą ir tiflopedagogą) ir logopedui, turinčiam teises aktuose nustatytą kvalifikaciją, mokančiam sutrikusio intelekto vaikus bet kurių dalykų.“

2.7. Pripažįstu netekusiu galios X skyrių.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius