LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1070 „DĖL SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMO VEIKSMŲ PLANO, SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO VEIKSMŲ PLANO IR VĖŽIO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOMIS, VALSTYBĖS BIUDŽETO IR KITOMIS LĖŠOMIS, ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO IR JO DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 3 Nr. V-269

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. V-1070 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. Nustatau, kad į Priežiūros komiteto posėdžius stebėtojų teisėmis kviečiami:

Vida Augustinienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė (stebėtoja), pakaitinis stebėtojas Vidūnas Ramša – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narys, Mikčiojimo problemų klubo atstovas;

Gintarė Guzevičiūtė – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos generalinė sekretorė;

Šarūnas Narbutas – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentas (stebėtojas), pakaitinis stebėtojas Gediminas Žižys – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos narys;

Vaidotas Nikžentaitis – Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas (stebėtojas), Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas, pakaitinė stebėtoja Dana Migaliova – Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė;

Jurgita Poškevičiūtė – Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ atstovė (stebėtoja), pakaitinis stebėtojas Girvydas Duoblys – Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ asociacijos vadovas;

Edvinas Regelskis – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovas (stebėtojas), pakaitinė stebėtoja Goda Žvaliauskė – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo projektų koordinatorė;

Elena Urbonienė – Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos direktorė (stebėtoja), pakaitinė stebėtoja Kristina Stepanova – Žiburio fondo generalinė direktorė Lietuvai;

Sonata Varvuolytė – Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos prezidentė (stebėtoja), pakaitinė stebėtoja Daiva Makaravičienė – Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos valdybos narė;

Aušra Volodkaitė – Lietuvos slaugos specialistų organizacijos viceprezidentė (stebėtoja), pakaitinė stebėtoja Ramutė Tolvaišienė – Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Bendruomenės slaugytojų draugijos pirmininkė;

Vida Žvirblienė – Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narė, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausioji gydytoja (stebėtoja), pakaitinis stebėtojas Kęstutis Štaras – Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narys, viešosios įstaigos Centro poliklinikos direktorius.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga