vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo nr. o3-106 „dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. O3E-283

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2017 m. birželio 23 d. pažymą Nr. O5E-161 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Karšto vandens kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirminininkė                                                                                                        Inga Žilienė

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės  komisijos

2017 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3E-283 redakcija)

 

KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karšto vandens kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

2. Metodika privaloma visiems Įstatymo numatytiems subjektams, skaičiuojantiems ir nustatantiems karšto vandens kainų dedamąsias. Ji nustato karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo principus, kainodaros reikalavimus ir kainų nustatymo tvarką.

3. Karšto vandens kainos grindžiamos nediskriminavimo, būtinųjų sąnaudų susigrąžinimo, stabilumo, kryžminio subsidijavimo draudimo principais ir sudaro prielaidas įgyvendinti šiuos tikslus:

3.1. ginti karšto vandens vartotojų teises bei teisėtus interesus;

3.2. mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei kokybišką karšto vandens tiekimą vartotojams;

3.3. didinti karšto vandens ruošimo ir tiekimo efektyvumą;

3.4. užtikrinti pagrįstą karšto vandens tiekimo veiklos rentabilumą;

3.5. skatinti karšto vandens tiekėjus diegti pažangias technologijas;

3.6. įteisinti pagrįstą konkurenciją tarp karšto vandens tiekėjų.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

4. Ataskaitinis laikotarpis – paskutiniai finansiniai metai iki karšto vandens kainos dedamųjų projekto rengimo pradžios, už kuriuos pateiktas finansinių ataskaitų rinkinys su nepriklausomo auditoriaus išvada.

5. Būtinosios sąnaudos – pagal Metodiką nustatytos karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo sąnaudos, naudojamos karšto vandens kainų dedamosioms nustatyti. 

6. Karšto vandens ruošimas – geriamojo vandens pašildymas iki higienos normomis nustatytos temperatūros.

7. Karšto vandens kaina – už karšto vandens kubinį metrą mokama kaina, kurią karšto vandens tiekėjas apskaičiuoja pagal nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo bei šilumos kainas.

8. Karšto vandens kainos dedamosios – pastovioji ir kintamoji dedamosios, kurias, vadovaudamasi Karšto vandens kainų nustatymo metodika, nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, savivaldybės taryba arba Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 20 punkte numatytu atveju – karšto vandens tiekėjas.

9. Karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpis – vienų metų laikotarpis, kuriuo galioja karšto vandens kainos dedamosios. Kai karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas ir kai karšto vandens kainos dedamųjų projektas teikiamas kartu su šilumos bazinių kainų projektu, karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpis gali būti trumpesnis nei vieni metai.

10. Karšto vandens kainos dedamųjų projektas – karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimų ir jiems pagrįsti reikalingų dokumentų visuma.

11. Karšto vandens vartotojų mažmeninis aptarnavimas – veikla, apimanti sąskaitų, mokėjimo pranešimų už suvartotą karštą vandenį parengimą ir pateikimą vartotojams, karšto vandens suvartojimo bei įmokų apskaitą, vartotojų informavimą ir kitą susijusią veiklą.

12. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

13. Numatoma (projekcinė) karšto vandens kaina – karšto vandens kaina, apskaičiuojama kartu su karšto vandens kainos dedamosiomis pagal Metodikos reikalavimus pritaikant šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainas. Ši kaina apskaičiuojama tik karšto vandens kainos palyginimo tikslais ir nėra taikoma nustatant įmokas už karštą vandenį.

14. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji – pastovi karšto vandens kainos dalis, apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

15. Kitos sąvokos atitinka Įstatyme ir Šilumos kainų nustatymo metodikoje nurodytas sąvokas.

 

III SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO TVARKA

 

16. Karšto vandens tiekėjams, kurie yra ir šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip
10 GWh šilumos per metus, ir kitiems karšto vandens tiekėjams, tiekiantiems karštą vandenį šio šilumos tiekėjo teritorijoje, karšto vandens kainos dedamąsias nustato Komisija. Kitiems karšto vandens tiekėjams karšto vandens kainos dedamąsias nustato savivaldybių tarybos.

17. Karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo tvarka, kai jas nustato Komisija:

17.1. karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo pabaigos parengia ir teikia Komisijai bei savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą;

17.2. savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų teikia Komisijai karšto vandens kainų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nustato karšto vandens kainos dedamąsias;

17.3. karšto vandens kainos dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos ir galioja Metodikos 9 punkte nurodytu laikotarpiu.

18. Karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo tvarka, kai jas nustato savivaldybių tarybos:

18.1. karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo pabaigos parengia ir teikia savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą;

18.2. savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nustato karšto vandens kainos dedamąsias;

18.3. karšto vandens kainos dedamosios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos ir galioja Metodikos 9 punkte nurodytu laikotarpiu;

18.4. skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų karšto vandens kainos dedamųjų ikiteismine tvarka nagrinėja Komisija.

19. Kai karšto vandens tiekėjas yra ir šilumos tiekėjas, karšto vandens kainos dedamųjų projektas pateikiamas kartu su šilumos bazinių kainų dedamųjų projektu.

20. Karšto vandens tiekėjas, kurio daugiau kaip ½ akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris tiekia karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, nustato karšto vandens kainos dedamąsias įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs jas pagal Metodiką ir suderinęs su Komisija.

21. Karšto vandens tiekėjai viešai informuoja vartotojus apie naujai nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias.

 

IV SKYRIUS

KAINŲ ĮSIGALIOJIMO TVARKA

 

22. Komisija iki mėnesio 20 dienos viešai informuoja apie geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainas (toliau – geriamojo vandens kaina), naudotinas skaičiuojant karšto vandens kainas.

23. Keičiantis karšto vandens kainai, karšto vandens tiekėjas, atsižvelgdamas į nustatytas karšto vandens kainos dedamąsias ir pakitusias šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainas, iki mėnesio 25 dienos apskaičiuoja ir viešai informuoja vartotojus, savivaldybę ir Komisiją apie karšto vandens kainą. Karšto vandens kaina įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos.

24. Komisija ir savivaldybės kontroliuoja, ar karšto vandens tiekėjai teisingai apskaičiuoja karšto vandens kainos kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos karšto vandens kainos.

 

V SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINODARA

 

25. Pagal Metodiką apskaičiuojamos ir nustatomos kintamoji ir pastovioji karšto vandens kainos dedamosios.

26. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji ir kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, išreikšta formule, nustatoma Metodikos 9 punkte nurodytam laikotarpiui. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji taikoma tiekėjui ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainų pokyčius.

27. Karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo sąnaudomis bei investicijų grąža. Karšto vandens tiekėjas, teikdamas karšto vandens kainos dedamųjų projektą, turi pateikti išsamią informaciją, reikalingą ir pakankamą įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu. Jeigu karšto vandens tiekėjas nepateikia reikiamos informacijos ir neįrodo sąnaudų pagrįstumo, laikoma, kad karšto vandens tiekėjo sąnaudos yra nepagrįstos. Nepagrįstos sąnaudos neįtraukiamos nustatant karšto vandens kainos dedamąsias.

28. Nustatant karšto vandens kainos dedamąsias, atsižvelgiama į:

28.1. faktiškai suteiktų atitinkamų paslaugų (produktų) kiekius ataskaitiniu laikotarpiu;

28.2. karšto vandens tiekimo paslaugai faktiškai priskirtų būtinųjų sąnaudų apimtį ataskaitiniu laikotarpiu;

28.3. lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes. Jei atitinkamos karšto vandens tiekėjų grupės efektyvumas didesnis nei karšto vandens tiekėjo, karšto vandens tiekėjui nustatoma jo grupės efektyvumą atitinkanti šių sąnaudų apimtis. Jei karšto vandens tiekėjo efektyvumas viršija atitinkamos karšto vandens tiekėjų grupės efektyvumą, nustatoma karšto vandens tiekėjo faktinių sąnaudų apimtis. Lyginamosios analizės rodiklius skaičiuoja Komisija, vadovaudamasi Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu.

28.4. suplanuotus pokyčius karšto vandens tiekėjo veikloje ateinančiais karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo metais, turėsiančius poveikį sąnaudų ir investicijų grąžos apimčiai bei teiktinų paslaugų (produktų) kiekio apimčiai;

28.5. po karšto vandens kainos dedamųjų ataskaitinio laikotarpio įvykusius reikšmingus įvykius, turinčius įtakos planuojamam realizuoti karšto vandens kiekiui, sąnaudų dydžiui ir struktūrai;

28.6. priežastis, kurias karšto vandens tiekėjas nurodė kaip lemiančias planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio ir sąnaudų apimties pokyčius, pagrįstumą;

28.7. Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų, atliekamų vadovaujantis Komisijos patvirtintu Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašu, rezultatus.

29. Karšto vandens tiekėjai, įgyvendindami apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, turi vadovautis Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatytomis apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo taisyklėmis bei su apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų sąvadu.

 

VI SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

30. Skaičiuojant karšto vandens kainą, būtinas paruošti karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal per ataskaitinį laikotarpį karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, atsižvelgus į priežastis, lėmusias šio kiekio pasikeitimą ir prognozuojamą geriamojo vandens suvartojimo pasikeitimą (Metodikos 28.4–28.6 papunkčiai). Karšto vandens tiekėjas, pradedantis karšto vandens tiekimo veiklą, būtino parduoti karšto vandens kiekį apskaičiuoja pagal geriamojo vandens tiekėjo ataskaitinio laikotarpio pateiktus duomenis.

31. Karšto vandens tiekėjo karštam vandeniui ruošti nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Išleistų nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

32. Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis daugiabučiuose namuose esantiems vartotojams nustatomas iš būtino paruošti karšto vandens kiekio atėmus faktines, tačiau ne didesnes kaip 3 proc. leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidarančias dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų. Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis kitiems vartotojams nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

33. Būtinosios karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudos skirstomos į pastoviąsias ir kintamąsias:

33.1. pastoviosios karšto vandens kainos dedamosios skaičiavimuose būtinosios karšto vandens tiekimo veiklos pastoviosios sąnaudos nustatomos kaip Metodikos 33.1.1–33.1.5 papunkčiuose nurodytų sąnaudų grupių metinių apimčių suma, kaip nurodyta Metodikos 33.1.6 papunktyje. Pastoviąsias sąnaudas sudaro:

33.1.1. einamojo remonto ir aptarnavimo, administracinių, rinkodaros ir kitos sąnaudos, kurios skaičiuojamos atsižvelgiant į Metodikos 28.2–28.7 papunkčius;

33.1.2. ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto amortizacijos (nusidėvėjimo) sąnaudos:

33.1.2.1. turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos nuo karšto vandens tiekimo veiklos ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo turto vertės pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 6 priede nurodytus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Jei ilgalaikio turto grupei nėra nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio, karšto vandens tiekėjas turi pasirinkti ir taikyti ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir jį suderinti su Komisija;

33.1.2.2. reguliuojamo turto vertė ilgalaikio turto nusidėvėjimui (amortizacijai) skaičiuoti nustatoma pagal ataskaitinio laikotarpio duomenis. Reguliuojamo turto verte nepripažįstamas su karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo veikla nesusijęs, nenaudojamas, esantis atsargose, užkonservuotas, su Komisija nesuderintas turtas, taip pat turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, Europos Sąjungos skirtas struktūrinių fondų lėšas;

33.1.3. personalo sąnaudos:

33.1.3.1. metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas karšto vandens tiekimo veiklos, įskaitant karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų bendrosios veiklos darbuotojų skaičių, padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio:

33.1.3.1.1. vidutinis karšto vandens tiekėjo darbuotojų darbo užmokesčio dydis ribojamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu;

33.1.3.1.2. kai karšto vandens tiekėjo faktinis ataskaitinio laikotarpio ir planuojamas darbuotojų skaičius yra mažesnis už atitinkamos karšto vandens tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodiklius, darbuotojų vidutinis darbo užmokestis gali būti didesnis už Lietuvos statistikos departamento skelbiamus vidutinius minėtos veiklos darbo užmokesčio duomenis;

33.1.3.1.3. kai karšto vandens tiekėjo faktinis ataskaitinio laikotarpio ir planuojamas darbuotojų skaičius yra didesnis už atitinkamos karšto vandens tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodiklius, planuojamas darbuotojų skaičius yra ribojamas atitinkamos karšto vandens tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodikliais;

33.1.3.1.4. kai karšto vandens tiekėjo planuojamas darbuotojų skaičius yra didesnis už faktinį ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičių ir (arba) planuojamas darbo užmokesčio fondas yra didesnis už faktinį ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio fondą, karšto vandens tiekėjas turi pateikti darbuotojų skaičiaus ir (arba) darbo užmokesčio fondo didėjimą pagrindžiančius dokumentus; 

33.1.3.1.5. visais atvejais darbo užmokesčio fondas negali viršyti siektino darbo užmokesčio fondo sumos, apskaičiuojamos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

33.1.3.2. įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui skaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka;

33.1.3.3. kitos personalo sąnaudos skaičiuojamos atsižvelgiant į Metodikos 28.2–28.7 papunkčius;

33.1.4. mokesčių sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais mokesčių sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

33.1.5. finansinės sąnaudos skaičiuojamos įvertinus šių sąnaudų būtinumą karšto vandens tiekimo paslaugoms teikti;

33.1.6. pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo veiklai, apimtis nustatoma:

 


čia:

FC – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo paslaugai, apimtis, tūkst. Eur/metams;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

CM – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

CP – personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

CT – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

CFIN – finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

CA – administracinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams;

CO – kitos paskirstomos sąnaudos, priskirtinos paslaugai, tūkst. Eur/metams.

 

33.2. kintamosios karšto vandens kainos dedamosios skaičiavimuose būtinosios karšto vandens tiekimo veiklos kintamosios sąnaudos nustatomos kaip Metodikos 33.2.1–33.2.2 papunkčiuose nurodytų sąnaudų grupių metinių apimčių suma, kaip nurodyta Metodikos 33.2.3 papunktyje. Kintamąsias sąnaudas sudaro:

33.2.1. geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo sąnaudos;

33.2.2. šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, sąnaudos;

33.2.3. kintamųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo veiklai, apimtis nustatoma:

 

 

čia:

VC – kintamųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo paslaugai, apimtis, tūkst. Eur/metams;

CW – geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo sąnaudos, tūkst. Eur/metams;

CH – šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, sąnaudos, tūkst. Eur/metams.

 

34. Karšto vandens tiekėjų patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl geriamojo vandens ir (ar) šilumos faktinių bei nustatant karšto vandens kainas įvertintų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimo laikotarpio kintamąją karšto vandens kainos dedamąją:

34.1. dėl geriamojo vandens ir (ar) šilumos faktinių bei nustatant karšto vandens kainas įvertintų kainų skirtumo ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios sąnaudos pridedamos, o papildomai gautos pajamos išskaičiuojamos nustatant kintamąją karšto vandens kainos dedamąją ateinantiems metams, paskirstant jas naujų kainos dedamųjų skaičiavimuose nustatytam realizuotam karšto vandens kiekiui;

34.2. jei karšto vandens tiekėjas karšto vandens kainą skaičiuoja ir skelbia ne pagal Metodikos 23 punkto reikalavimus, išskyrus Metodikos 43 punkte numatytą atvejį, ir jei ataskaitinio laikotarpio faktinės geriamojo vandens ir (ar) šilumos kainos skiriasi nuo karšto vandens kainoje įvertintų kainų, tai gautos papildomos pajamos išskaičiuojamos nustatant kintamąją karšto vandens kainos dedamąją ateinantiems metams, paskirstant jas naujos kainos dedamųjų skaičiavimuose nustatytam planuojamam realizuoti karšto vandens kiekiui;

34.3. apskaičiuojant dėl geriamojo vandens ir (ar) šilumos kainų skirtumo susidariusias papildomas sąnaudas ar pajamas, faktinės geriamojo vandens ir (ar) šilumos sąnaudos ribojamos karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo metu nustatytomis leistinomis karšto vandens netektimis daugiabučių namų tinkluose, susidarančiomis dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų.

35. Jeigu nustatoma, kad karšto vandens tiekėjas karšto vandens kainas apskaičiavo ir taikė pažeisdamas teisės aktų reikalavimus ir dėl to gavo papildomų pajamų, gautos papildomos pajamos kompensuojamos vartotojų naudai, nustatant papildomą karšto vandens sąnaudų dedamąją, mažinančią karšto vandens kainą, išdėstant papildomas pajamas 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant realizuotinam karšto vandens kiekiui). Jeigu nustatoma, kad karšto vandens tiekėjas patyrė papildomų sąnaudų (žalos), ši suma konstatuojama teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau ji niekaip nekeičia karšto vandens sąnaudų dedamųjų dydžio.

 

VII SKYRIUS

INVESTICIJŲ GRĄŽOS SKAIČIAVIMAS

 

36. Investicijų grąža skaičiuojama pagal priklausomybę:

 


čia:

JR – investicijų grąža, priskirta paslaugai, tūkst. Eur/metams;

FC – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo paslaugai, apimtis, tūkst. Eur/metams;

r – investicijų grąžos norma, apskaičiuota vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

37. Karšto vandens tiekėjas, pradedantis karšto vandens tiekimo veiklą ir neturintis galimybės apskaičiuoti vidutinės svertinės kapitalo kainos, skaičiavimuose taiko šilumos tiekėjo, kurio teritorijoje tiekia karštą vandenį, pelno normą.

 

VIII SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ SKAIČIAVIMAS

 

38. Skaičiuojant pastoviąją karšto vandens kainos dedamąją, įvertinamos karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo būtinosios pastoviosios sąnaudos. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji nustatoma pagal priklausomybę:

 

čia:

Tkv. pd – pastovioji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;

FC – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo paslaugai, apimtis, tūkst. Eur/metams;

JR – investicijų grąža, priskirta paslaugai, tūkst. Eur/metams;

Gkv – planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis, , tūkst. m3.

 

39. Nustatant kintamosios karšto vandens kainos dedamosios formulę, įvertinamos šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, pirkimo (gamybos) ir geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, sąnaudos. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji išreiškiama formule:

 


čia:

Tkv. kd – kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;

q(kv) – šilumos kiekis, reikalingas geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normų nustatytos temperatūros, kWh/m3. Šis šilumos kiekis nustatomas pagal Metodikos 4 priede nurodytus arba savivaldybės institucijos su Komisija suderintus ir nustatytus vidutinius šilumos energijos normatyvus geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti. Kitos energijos sąnaudos, reikalingos geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti, nustatomos pagal Metodikos 4 priede nurodytas vidutines normines energijos ar kito kuro sąnaudas, reikalingas norminiam šilumos kiekiui pagaminti;

Ggv – geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis, tūkst. m3;

Gkv – planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis, tūkst. m3;

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Eur/kWh. Kai karšto vandens tiekėjas karštam vandeniui ruošti naudoja kitą energiją, pagamintos šilumos kaina apskaičiuojama reikiamam šilumos kiekiui pagaminti sunaudotos kitos energijos sąnaudas padalijus iš pagamintos šilumos kiekio;

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos, taikomos abonentams, Eur/m3;

Ask – atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius, vnt.;

Tgv. pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

40. Nustatant karšto vandens kainos dedamąsias, kintamosios dedamosios skaičiavimo metu, siekiant apskaičiuoti numatomą (projekcinę) karšto vandens kainą, naudojamos galiojančios šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainos. Tačiau Komisijos nutarimuose, savivaldybių tarybų sprendimuose ar karšto vandens tiekėjo sprendimuose kintamoji dedamoji yra išreiškiama formule su šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainų nežinomaisiais.

 

IX SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMAS

 

41. Karšto vandens kaina tiekėjo nustatoma ne dažniau kaip kas mėnesį, vadovaujantis galiojančiomis karšto vandens kainos dedamosiomis, kai kintamoji dedamoji, išreikšta formule, apskaičiuojama pagal ateinantį mėnesį galiosiančias šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainas. Karšto vandens tiekėjas, tiekiantis karštą vandenį skirtingose savivaldybėse, karšto vandens kainas apskaičiuoja pagal kiekvieną savivaldybę atskirai, taikydamas konkrečioje savivaldybėje nustatytas geriamojo vandens kainas.

42. Karšto vandens kaina nustatoma pagal priklausomybę:

 

 

čia:

Tkv karšto vandens kaina, Eur/m3;

Tkv. pd – pastovioji karšto vandens kainos dedamoji, Eur/m3;

Tkv. kd – konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis, Eur/m3.

 

43. Karšto vandens tiekėjai vartotojams gali taikyti mažesnę nei pagal nustatytas karšto vandens dedamąsias apskaičiuotą galutinė karšto vandens kainą.

 

X SKYRIUS

KARŠTO VANDENS KAINOS PROJEKTO REIKALAVIMAI

 

44. Karšto vandens kainos projektui teiktinos informacijos reikalavimai:

44.1. paskutinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitos ir audito išvados (teikia karšto vandens tiekėjai, kurie nėra šilumos tiekėjais);

44.2. aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama išsami informacija apie karšto vandens kainos (kainos dedamųjų) projekte nurodytas planuojamas sąnaudas, šių sąnaudų išsamūs skaičiavimai (lentelių ar kita forma) bei jų pagrindimas, reikalingi ir pakankami įsitikinti sąnaudų pagrįstumu ir būtinumu;

44.3. pastoviosios ir kintamosios karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimai bei karšto vandens kainos dedamųjų projektas (Metodikos 1–3 priedai);

44.4. kiti karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimams patikrinti būtini duomenys.

______________


 

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos

1 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

PASTOVIOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Ataskaitinis laikotarpis

Planuojamas laikotarpis

1

2

3

4

5

1.

Realizuoto karšto vandens kiekis

tūkst. m3

 

 

2.

Pastoviosios būtinosios sąnaudos:

tūkst. Eur

 

 

2.1.

Nusidėvėjimas (amortizacija)

tūkst. Eur

 

 

2.1.1.

iš to. sk. nuotolinio duomenų perdavimo sistemos

tūkst. Eur

 

 

2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

2.3.

Personalo sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

2.3.1.

iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

2.4.

Mokesčių sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

2.5.

Finansinės sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

2.6.

Administracinės sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

2.7.1.

iš t. sk. sąskaitų parengimo ir įmokų administravimo

tūkst. Eur

 

 

2.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

tūkst. Eur

 

 

3.

Investicijų grąža

tūkst. Eur

 

 

4.

Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji

Eur/m3

 

 

 

Įmonės vadovas _____________________

______________


 

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos

2 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Ataskaitinis laikotarpis

Planuojamas laikotarpis

1

2

3

4

5

1.

Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis

tūkst. m3

 

 

2.

Realizuoto karšto vandens kiekis:

tūkst. m3

 

 

2.1.

iš t. sk. vartotojams daugiabučiuose namuose

tūkst. m3

 

 

2.2.

kitiems vartotojams

tūkst. m3

 

 

3.

Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose

tūkst. m3

 

 

%

 

 

4.

Šilumos kiekis

kWh/m3

 

 

tūkst. MWh

 

 

5.

Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius

vnt.

 

 

6.

Šilumos kaina

ct/kWh

 

 

7.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

Eur/m3

 

 

8.

Geriamojo vandens pardavimo kaina

Eur/apsk. pr. per mėn.

 

 

9.

Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis

koef.

 

 

10.

Geriamojo vandens kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis

koef.

 

 

11.

Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis

koef.

 

 

12.

Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose

formulė

 

 

121.

Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams

formulė

 

 

13.

Kintamosios karšto vandens dedamosios numatoma (projekcinė) kaina vartotojams daugiabučiuose namuose

Eur/m3

 

 

131.

Kintamosios karšto vandens dedamosios numatoma (projekcinė) kaina kitiems vartotojams

Eur/m3

 

 

 

Pastaba: 2.1 eil. nurodomas realizuoto karšto vandens kiekis, sunaudotas gyventojų ir kitų vartotojų, esančių daugiabučiuose namuose.

 

Įmonės vadovas________________________

_____________


 

Karšto vandens kainos nustatymo metodikos

3 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Dedamoji

1

2

3

4

1.

KARŠTO VANDENS KAINA:

1.1.

Pastovioji dedamoji

Eur/m3

 

1.2.

Kintamoji dedamoji:

 

 

1.2.1.

vartotojams daugiabučiuose namuose

formulė

 

1.2.2.

kitiems vartotojams

formulė

 

 

Įmonės vadovas _________________________

____________


 

Karšto vandens kainos nustatymo metodikos

4 priedas

 

ENERGIJOS IR KURO SĄNAUDŲ NORMATYVAI GERIAMAJAM VANDENIUI PAŠILDYTI

 

1. Komisijos rekomenduojami vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros:

 

1 lentelė

Eil. Nr.

Taikymas

Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai, kWh/m3

1.

Respublikoje

51

2.

Panevėžio m.*

66

3.

Visagino m.*

69

 

* – atvira karšto vandens tiekimo sistema.

 

Kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti nustato savivaldybių institucijos, suderinusios su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija). Paruošto karšto vandens kokybė ir temperatūra turi atitikti LR ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus rodiklius.

 

2. Kuro rūšių norminės kuro sąnaudos pateikiamos 2 lentelėje:

 

2 lentelė

Eil. Nr.

Kuro rūšis

Mato vnt.

Norminės kuro sąnaudos

1.

Gamtinės dujos*

kg/kWh

0,0763

nm3/kWh

0,1075

2.

Elektros energija

kWh/kWh

1

3.

Dyzelinis krosnių kuras

kg/kWh

0,0851

4.

Suskystintos naftos dujos**

kg/kWh

0,0783

5.

Išgarintos suskystintos naftos dujos

kg/kWh

0,0334

6.

Suskystintos gamtinės dujos

kg/kWh

0,0798

7.

Akmens anglis***

kg/kWh

0,2093–0,1173 (vid. – 0,1633)

8.

Durpės***

kg/kWh

0,4615–0,2609 (vid. – 0,3612)

9.

Durpių briketai***

kg/kWh

0,2250–0,2143 (vid. – 0,2197)

10.

Naudoti tepalai

kg/kWh

0,1321

11.

Malkos 25–30 proc. drėgnumo, natūraliai džiovintos***

kg/kWh

0,2609

0,6536x10-3

12.

Pjuvenų granulės/medienos briketai

kg/kWh

0,2143

13.

Atliekos***

kg/kWh

0,4864–0,3365 (vid. – 0,4114)

14.

Antracitas

kg/kWh

0,1228

 

* – dujų kiekis, kuris, esant norminėms sąlygoms (temperatūra +20°C, slėgis – 101,325 kPa), užima vieno kubinio metro tūrį;

** – suskystintas dujas tiekiant iš grupinių rezervuarų, dujų apskaitos ir paskirstymo butams tvarką nustato savivaldybė;

*** – vidutinės norminės kuro sąnaudos, taikomos, kai nepateikiama kuro sertifikato kopija.

 

Kitų kuro rūšių normines kuro sąnaudas nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.

______________