LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo nr. įv-66 „dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2016 m. birželio 1 d. Nr. ĮV-426

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi,

T v i r t i n u  Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisykles (pridedama)“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                  Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮV-66

(2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-426   redakcija)

 

 

ARCHEOLOGINIO PAVELDO OBJEKTE TYRIMŲ METU RASTŲ RADINIŲ PERDAVIMO MUZIEJAMS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja archeologinių tyrimų metu rastų archeologinių radinių (toliau – radiniai) perdavimą muziejams, kultūrinių rezervatų direkcijoms, vykdančioms ir muziejines funkcijas bei specializuotoms saugykloms (toliau – muziejai).

2. Taisyklių tikslas – nustatyti Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams tvarką, reglamentuoti šių radinių tyrimus ir viešinimą.

3. Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rasti radiniai perduodami muziejams, kurie įrašyti į Muziejų, kultūrinių rezervatų direkcijų bei specializuotų saugyklų sąrašą (toliau – Sąrašas), numatytą taisyklių priede, ir sistemingai užtikrina radinių apsaugą, apskaitą ir saugojimą.

4. Sprendimą dėl muziejaus įtraukimo į Sąrašą ar išbraukimo iš jo priima kultūros ministras. Prireikus sprendimas priimamas, atsižvelgiant į vieno iš nacionalinių muziejų, turinčių archeologinio profilio rinkinius ir pagal Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas atliekančių Lietuvos Respublikos muziejų ir juose esančių rinkinių metodinio apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo centro funkcijas, pateiktas išvadas.

5. Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rasti radiniai perduoti muziejams, juose tvarkomi Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 „Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Instrukcija), nustatyta tvarka.

6. Už Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastus ir muziejui perduotus radinius neatlyginama.

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Archeologinis radinys – archeologinių tyrimų metu surastas artefaktas (dirbinys), ekofaktas, antropologinė medžiaga, įskaitant masinę ir zooarcheologinę medžiagą, vertingi archeologiniu, istoriniu, etniniu, religiniu, memorialiniu, techniniu, meniniu, estetiniu arba kitu požiūriu.

7.2. Ekofaktasarcheologinių tyrimų metu rastas mokslui svarbus gamtinės (gyvūninės, augalinės arba mineralinės) kilmės radinys.

7.3. Masinė medžiagaarcheologinių tyrimų metu gausiai randami archeologiniai radiniai, kurie nėra ypatieji (teikiantys esminę informaciją apie objekto pobūdį, chronologiją ir kultūrinę vertę).

7.4. Tyrėjas – fizinis asmuo, kuriam Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos išdavė leidimą atlikti archeologinius tyrimus.

7.5. Zooarcheologinė medžiaga  archeologinių tyrimų metu rastos faunos (žinduolių, paukščių, žuvų, roplių, varliagyvių, vabzdžių, moliuskų ir kt.) liekanos.

7.6. Antropologinė medžiagaarcheologinių tyrimų metu rastas žmogaus skeletas, jo dalys ir bet kurios žmogaus kūno dalies fragmentas.

7.7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme ir Paveldo tvarkybos reglamente PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“ (toliau – Paveldo tvarkybos reglamentas), apibrėžtas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

Archeologinio paveldo objekte TYRIMŲ METU rASTŲ

RADINIŲ PERDAVIMAS

 

8. Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastus radinius tyrėjas gali perduoti tik į Sąrašą įtrauktam muziejui. Tyrėjas muziejų pasirenka pagal:

8.1. tai, kur yra saugomi archeologinio paveldo objekte tyrimų metu anksčiau rasti radiniai, jei archeologinio paveldo objekto tyrimai tęstiniai;

8.2. archeologinio paveldo objekto ir surastų radinių reikšmingumą;

8.3. archeologinio paveldo objekto administracinę priklausomybę (kokioje apskrityje ar savivaldybėje yra archeologinis paveldo objektas), jei radiniai rasti naujame archeologinio paveldo objekte;

9. Antropologinė medžiaga, zooarcheologinė medžiaga ir ekofaktai perduodami į specializuotus rinkinius turintį muziejų arba specializuotą saugyklą.

10. Radiniai muziejui turi būti perduoti per vienerius metus nuo archeologinio paveldo objekto tyrimų pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai:

10.1. radiniai yra perduodami konservuoti/restauruoti kitoms institucijoms, tirti mokslinių tyrimų centruose/laboratorijose, surašant priėmimo-perdavimo aktą tarp tyrėjo ir šių institucijų ir jame nurodant muziejų, kuriam bus perduodami radiniai; šios institucijos perduoda konservuotus/restauruotus ar ištirtus radinius priėmimo-perdavimo akte nurodytam muziejui;

10.2. dėl didelės atliktų archeologinių tyrimų apimties ir (ar) didelio radinių skaičiaus, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamente nustatyta tvarka, yra pratęstas archeologinių tyrimų ataskaitos pateikimo terminas.

11. Vieno archeologinio paveldo objekto tyrimų metu rasti radiniai perduodami tam pačiam muziejui. Jeigu muziejus raštu motyvuotai atsisako paimti radinius, pasirenkamas kitas Sąraše numatytas tinkamos rūšies muziejus.

12. Radinių perdavimo muziejui metu, remiantis tyrėjo parengtu perduodamų radinių sąrašu, surašomas radinių priėmimo-perdavimo aktas, prie kurio pridedamas minėtas sąrašas, parengtas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamente nustatyta tvarka ir radinių priėmimo-perdavimo aktas, surašytas radiniams, perduotiems konservuoti/restauruoti kitoms institucijoms, tirti mokslinių tyrimų centruose/laboratorijose. Esant dideliam radinių kiekiui, išduodama pažyma, patvirtinanti radinių priėmimo-perdavimo faktą, o detalus priėmimo-perdavimo aktas surašomas atlikus jų patikrą.

13. Archeologinių tyrimų ataskaitą tyrėjas turi perduoti Muziejui, kuris priėmė radinius ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ataskaitos priėmimo, vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamente nustatyta tvarka.

14. Muziejus, priėmęs radinius:

14.1. atsako už radinių apskaitą, saugojimą ir viešinimą;

14.2. turi teisę radinius įtraukti į ekspozicijas ir katalogus, tačiau privalo nurodyti archeologinius tyrimus atlikusį tyrėją, archeologinio paveldo objekto pavadinimą ir tyrimų metus. Ši taisyklė taikoma ir tretiesiems asmenims.

15. Tyrėjas turi teisę radinius skelbti privalomai nurodant radinio saugojimo vietą (muziejų) ir tyrinėti visais nedestrukciniais metodais, muziejaus patalpose ir už jų ribų, įskaitant užsienio mokslinių tyrimų centrus/laboratorijas.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Tyrėjai ir muziejai, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


 

Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių priedas

 

 

MUZIEJŲ, KULTŪRINIŲ REZERVATŲ DIREKCIJŲ BEI SPECIALIZUOTŲ SAUGYKLŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Įstaiga

Įstaigos buveinės adresas

Nacionaliniai muziejai

1.

Lietuvos dailės muziejus

Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius

2.

Lietuvos nacionalinis muziejus

Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius

3.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas

4.

 

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius

 

Respublikiniai muziejai

5.

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai

6.

Trakų istorijos muziejus

Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai

7.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas

8.

Žemaičių muziejus „Alka“

Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai

Savivaldybių muziejai

9.

 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko

memorialinis muziejus

A. Vienuolio g. 2, LT-29147 Anykščiai

 

10.

Alytaus kraštotyros muziejus

Savanorių g. 6, LT-62142 Alytus

11.

Biržų krašto muziejus „Sėla“

J. Radvilos g. 3, LT-41175 Biržai

12.

 

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis

Aušros a. 10, LT-82206 Radviliškis

 

13.

Kaišiadorių muziejus

Gedimino g. 85, LT-56144 Kaišiadorys

14.

Kauno miesto muziejus

Rotušės a. 15, LT-44279 Kaunas

15.

Kėdainių krašto muziejus

Didžioji g. 19, LT-57255 Kėdainiai

16.

Kretingos muziejus

Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga

17.

Marijampolės kraštotyros muziejus

Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė

18.

Mažeikių muziejus

V. Burbos g. 9, LT-89218 Mažeikiai

19.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Didžioji Vandens g. 2, LT-91246 Klaipėda

20.

Molėtų krašto muziejus

Inturkės g. 4, LT-33141 Molėtai

21.

Nalšios muziejus

Laisvės a. 1, LT-18111 Švenčionys

22.

Palangos kurorto muziejus

Birutės al. 34A, LT-00135 Palanga

23.

Panevėžio kraštotyros muziejus

Vasario 16-osios g. 23, LT-35185 Panevėžys

24.

Raseinių krašto istorijos muziejus

Muziejaus g. 3, LT-60123 Raseiniai

25.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

L. Ivinskio g. 4, LT-90311 Rietavas

26

Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų g. 5, LT-42115 Rokiškis

27.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus

Lietuvininkų g. 4, LT-99185 Šilutė

28.

Tauragės krašto muziejus

Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215 Tauragė

29.

Ukmergės kraštotyros muziejus

Kęstučio a. 5, LT-20114 Ukmergė

30.

Utenos kraštotyros muziejus

Utenio a. 3, LT-28248 Utena

31.

 

Vilkaviškio krašto muziejus

 

Dvaro g. 10, Paežerių k., Šeimenos sen., LT-70372 Vilkaviškio r.

32.

Žemaičių dailės muziejus

Parko g. 1, LT-90117 Plungė

Kultūrinių rezervatų direkcijos

33.

 

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

Kerniaus g. 4a, Kernavė, LT-19172 Širvintų r.

Specializuotos saugyklos

34.

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra (zooarcheologinė medžiaga)

Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius

35.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra (antropologinė medžiaga)

M.K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius

 

 

__________________