LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL mokslinių tyrimų IR eksperimentinės (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) plėtros ir inovacijų RAIDOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO

PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 20 d. Nr. V-576/4-409

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ 2.1 papunkčiu:

1. S u d a r o m e  šios sudėties Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupę (toliau – Koordinavimo grupė):

Svetlana Kauzonienė

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė;

Marius Skarupskas

Lietuvos Respublikos ūkio viceministras;

Nikita Ananjevas

viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus pavaduotojas;

Rita Armonienė

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė;

Petras Baršauskas

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas;

Sigitas Besagirskas

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius;

Simona Daukilaitė

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Ekonomikos augimo veiksmų programos valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Arūnas Karlonas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius;

Dimitrijus Kucevičius

Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento direktorius;

Edgaras Leichteris

asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius;

Alminas Mačiulis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris;

Raimondas Paškevičius

 

Dainius Haroldas Pauža

Ramojus Reimeris

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorius;

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas;

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo infrastruktūros ir inovacijų politikos stebėsenos skyriaus metodininkas;

Albertas Žalys

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius.

2. T v i r t i n a m e  Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės darbo reglamentą (pridedama).

3. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                  Dainius Pavalkis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                        Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio

ministro 2014 m. birželio 20 d.

įsakymu Nr. V-576/4-409

 

 

mokslinių tyrimų IR eksperimentinės (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) plėtros ir inovacijų RAIDOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės (toliau – Koordinavimo grupė) funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Koordinavimo grupei paeiliui pirmininkauja einamųjų metų sausio–birželio mėn. – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministras (pirmininko pavaduotojas – Lietuvos Respublikos ūkio viceministras), liepos–gruodžio mėn. – ūkio viceministras (pirmininko pavaduotojas – švietimo ir mokslo viceministras).

3. Koordinavimo grupę techniškai aptarnauja ta ministerija, kurios viceministras pirmininkauja Koordinavimo grupei.

4. Koordinavimo grupės darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, atviru balsavimu ir nešališkumo principu.

 

II SKYRIUS

KOORDINAVIMO GRUPĖS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Koordinavimo grupė atlieka šias funkcijas:

5.1. svarsto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos arba jų įgaliotos (-ų) institucijos (-ų) ir kitų suinteresuotų institucijų, kurių reguliavimo sritys tiesiogiai susijusios su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) prioritetų įgyvendinimu, teikiamus siūlymus dėl naujų studijų, MTEPI politikos priemonių panaudojimo įgyvendinant MTEPI prioritetus ir teikia nuomonę atitinkamus MTEPI prioritetų veiksmų planus parengusiems ministrams;

5.2. atlieka kitas Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), nurodytas funkcijas.

6. Koordinavimo grupės sprendimai yra rekomendaciniai.

7. Koordinavimo grupė, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš institucijų, įstaigų ir organizacijų visą informaciją ir medžiagą, reikalingą Koordinavimo grupės funkcijoms atlikti, jeigu šios informacijos naudojimas nepažeidžia minėtų institucijų, įstaigų ir organizacijų interesų;

7.2. kviesti į Koordinavimo grupės posėdžius ekspertus, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų, ūkio subjektų, asocijuotų struktūrų ir kitų juridinių asmenų atstovus;

7.3. atsižvelgdama į institucijos, įstaigos ar organizacijos, turinčios teisę deleguoti kandidatus į Koordinavimo grupės narius, prašymą, teikti švietimo ir mokslo ministrui ir ūkio ministrui pasiūlymus dėl Koordinavimo grupės personalinės sudėties pakeitimo.

8. Koordinavimo grupės nariai privalo:

8.1. vykdyti Programoje ir Darbo reglamente Koordinavimo grupei nustatytas funkcijas;

8.2. neatskleisti konfidencialios, suinteresuotų viešojo ir privataus sektorių subjektų interesus galinčios pažeisti informacijos, gautos vykdant Koordinavimo grupės nario funkcijas;

8.3. iškilus interesų konfliktui nedelsdami informuoti apie tai Koordinavimo grupės pirmininką ir nusišalinti nuo dalyvavimo priimant sprendimus.

9. Koordinavimo grupės nariai už savo funkcijų atlikimą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Iii SKYRIUS

KOORDINAVIMO GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Koordinavimo grupei vadovauja ir Koordinavimo grupės vardu veikia Koordinavimo grupės pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas (toliau kartu – Pirmininkas). Pirmininkas:

10.1. atstovauja Koordinavimo grupei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

10.2. šaukia Koordinavimo grupės posėdžius ir jiems pirmininkauja, skelbia elektroninius balsavimus, tvirtina posėdžių darbotvarkę;

10.3. prireikus duoda pavedimus Koordinavimo grupės nariams;

10.4. pasirašo Koordinavimo grupės posėdžių ar elektroninių balsavimų protokolus (toliau – protokolas).

11. Koordinavimo grupės sekretorių (toliau – Sekretorius), kuris nėra Koordinavimo grupės narys, skiria Koordinavimo grupė bendru sutarimu pirmajame Koordinavimo grupės posėdyje. Sekretoriui negalint dalyvauti Koordinavimo grupės posėdyje, jo funkcijas laikinai atlieka kitas Pirmininko paskirtas asmuo. Sekretorius:

11.1. informuoja Koordinavimo grupės narius apie posėdžio datą, vietą, laiką arba elektroninio balsavimo datą ir teikia Koordinavimo grupės nariams posėdžių darbotvarkę ir Koordinavimo grupės posėdžių medžiagą;

11.2. protokoluoja Koordinavimo grupės posėdžius ir pasirašo protokolus;

11.3. siunčia protokolus Koordinavimo grupės nariams ir kitiems suinteresuotiems subjektams;

11.4. nedelsdamas perduoda Pirmininkui visą su Koordinavimo grupės veikla ar posėdžiais susijusią informaciją, kurią, vadovaudamiesi Darbo reglamentu, Sekretoriui pateikia Koordinavimo grupės nariai ar kiti suinteresuoti subjektai;

11.5. vykdo Pirmininko pavedimus.

12. Koordinavimo grupės darbo organizavimo forma – posėdžiai.

13. Sekretorius išsiunčia Koordinavimo grupės nariams informaciją apie Koordinavimo grupės posėdžio datą, laiką, vietą, taip pat posėdžio darbotvarkę elektroniniu paštu arba kitu būdu ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki posėdžio, o posėdžiui reikalingą medžiagą – ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

14. Klausimus Koordinavimo grupės posėdžiams gali siūlyti Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, taip pat bet kuri kita kompetentinga institucija, pateikdama atitinkamą pasiūlymą Sekretoriui kartu su parengta posėdžio medžiaga ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio dienos.

15. Koordinavimo grupės posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Koordinavimo grupės narių.

16. Dėl objektyvių priežasčių posėdyje negalintis dalyvauti Koordinavimo grupės narys gali pateikti Sekretoriui savo nuomonę Koordinavimo grupės posėdžio darbotvarkės klausimais raštu, taip pat elektroniniu laišku. Raštas arba elektroninis laiškas turi būti atsiųstas Sekretoriui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki Koordinavimo grupės posėdžio, paskelbtas per posėdį ir pridėtas prie protokolo.

17. Koordinavimo grupės sprendimai priimami Koordinavimo grupės posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma atviru balsavimu, balsuojant „už“ arba „prieš“. Kiekvienas Koordinavimo grupės narys turi po vieną balsą. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

18. Koordinavimo grupės nariai, nesutinkantys su posėdyje priimtu sprendimu, gali ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio raštu arba elektroniniu laišku pareikšti atskirą nuomonę, kuri yra pridedama prie Koordinavimo grupės posėdžio protokolo. Atskiros nuomonės pateikimas nurodomas protokole.

19.  Koordinavimo grupės sprendimai gali būti priimami balsuojant elektroniniu būdu. Sekretorius informuoja Koordinavimo grupės narius apie svarstomą klausimą elektroniniu paštu, pateikdamas visą susijusią informaciją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki elektroninio balsavimo dienos. Balsavimą elektroniniu būdu paskelbia Pirmininkas, elektroniniu paštu apie tai informuodamas Koordinavimo grupės narius. Koordinavimo grupės nariai per 10 darbo dienų nuo Pirmininko elektroninio laiško gavimo, Sekretoriui patvirtina savo pritarimą arba nepritarimą sprendimo projektui, pateikdami savo pastabas ar pasiūlymus. Elektroniniu būdu priimami sprendimai laikomi teisėtais, jeigu balsavime dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Koordinavimo grupės narių. Sprendimai elektroniniu būdu priimami balsavime dalyvavusių Koordinavimo grupės narių balsų dauguma. Jeigu balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

20. Koordinavimo grupės sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomas sprendimo priėmimo būdas (balsuojant posėdyje arba elektroniniu būdu), posėdžio ar elektroninio balsavimo data, protokolo eilės numeris, posėdžio ar elektroninio balsavimo dalyviai, svarstomi klausimai ir priimti sprendimai. Protokolo projektas turi būti parengtas ir išsiųstas elektroniniu paštu arba kitu būdu visiems Koordinavimo grupės nariams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Koordinavimo grupės posėdžio ar elektroninio balsavimo dienos. Koordinavimo grupės nariai turi teisę per 3 darbo dienas nuo Protokolo projekto išsiuntimo dienos pateikti dėl jo pastabas ir pasiūlymus. Protokolas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Koordinavimo grupės posėdžio ar elektroninio balsavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Koordinavimo grupės nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir priimant sprendimus sukels interesų konfliktą, Koordinavimo grupės narys pats arba Pirmininkui pareikalavus turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros. Apie Koordinavimo grupės nario nusišalinimą pažymima protokole.

22. Koordinavimo grupės sprendimai, susiję su bendrais visuomenės interesais, skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.

23. Koordinavimo grupės veiklos dokumentai (protokolai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti dokumentai) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Sausiobirželio mėnesių dokumentų originalai saugojami Švietimo ir mokslo ministerijoje (dokumentų kopijos Ūkio ministerijoje), lieposgruodžio mėnesių Ūkio ministerijoje (dokumentų kopijos Švietimo ir mokslo ministerijoje).

 

______________