VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

Dėl VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2019 M. GRUODŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. KS-316 „Dėl GINČŲ NAGRINĖJIMO NE TEISMO TVARKA VYRIAUSIOJOJE TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR SKUNDO, TEIKIAMO VYRIAUSIAJAI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS ĮSTATYMO 241 STRAIPSNIO 3 DALĮ, PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 29 d. Nr. KS-93

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 4, 7, 17, 24, 31 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3188 8 straipsnio 2 dalimi, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendžia:

1. Pripažinti netekusiu galios Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. KS-316 „Dėl ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Patvirtinti skundo, teikiamo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 241 straipsnio 3 dalį, pavyzdinę formą (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

4. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                         Edmundas Sakalauskas

 

Pavyzdinė skundo forma, patvirtinta

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos

2020 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. KS - 93

 

 

VYRIAUSIAJAI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJAI

 

 

Pareiškėjas

(jei pareiškėjas fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

(jei pareiškėjas juridinis asmuo – asmens pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, pareigos, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

Asmuo, dėl kurio priimtas skundžiamas sprendimas

(vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

Subjektas, priėmęs skundžiamą sprendimą

(institucijos pavadinimas, buveinės adresas, institucijos elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

 

SKUNDAS

 

___________________

(data)

 

 

 

Dėl .........................................................................................................

 

Ginčo esmė:

(ginčo esmė: konkretus skundžiamas aktas (tiksliai nurodyti ginčijamo sprendimo priėmimo datą, numerį), skundo aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, nurodyti tai pagrindžiančius įrodymus)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

PRAŠAU Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos panaikinti skundžiamą sprendimą ar jo dalį arba įpareigoti skundžiamą sprendimą priėmusią instituciją ar įstaigą įvykdyti VTEK nurodymą (nurodyti tiksliai)

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nurodyti pageidaujamą dokumentų įteikimo būdą.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nurodyti, ar nagrinėjant skundą Komisijoje, dalyvaus advokatas ar kitas įgaliotas atstovas. Jeigu taip, nurodyti advokato ar kito įgalioto atstovo vardą, pavardę, darbo vietos adresą, elektroninį paštą ir telefono numerį).

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

Pridedamų dokumentų sąrašas:

(skundžiamas sprendimas; dokumentai, susiję su ginčo dalyku ir pagrindu, patvirtinantys nurodytas aplinkybes; jeigu skundą pateikia pareiškėjo atstovas – įgaliojimas atstovauti)

 

1 ...........................................................................................................................................................

 

2 ...........................................................................................................................................................

 

3 ...........................................................................................................................................................

 

4 ...........................................................................................................................................................

 

 

Pareiškėjo (jo įgalioto atstovo) parašas

(jeigu pareiškėjas - fizinis asmuo - parašas, vardas, pavardė; jeigu juridinis asmuo - pasirašančiojo pareigos, parašas, vardas, pavardė, antspaudas)

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Asmens, dėl kurio priimtas skundžiamas sprendimas (jo įgalioto atstovo), parašas, vardas, pavardė

 

 

 

Patvirtinu, kad visa mano pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

Esu informuotas(-a), kad: šiame skunde nurodytus mano asmens duomenis, įskaitant skundo registravimo duomenis, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu (toliau – VTEKĮ) bei kitais teisės aktais nustatytas pareigas, tvarkys duomenų valdytoja biudžetinė įstaiga Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (juridinio asmens kodas 188736355, buveinės adresas Vilniaus g. 27, 01402, Vilnius; duomenų apsaugos pareigūnas: dap@vtek.lt); pateikti asmens duomenys bus tvarkomi skundo nagrinėjimo, raštvedybos tvarkymo bei dokumentų valdymo tikslais ir saugomi nuolat; skunde pateikti mano asmens duomenys, vykdant įstatymuose nustatytas pareigas, gali būti atskleisti valstybės institucijoms bei įstaigoms ir VTEK pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams; teisę prašyti, jog duomenų valdytojas leistų susipažinti su mano asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi galiu įgyvendinti kreipdamasis(-si) į VTEK; turiu teisę Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apskųsti VTEK veiksmus ar neveikimą; skundams taikomus reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galima rasti VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt .