LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymO Nr. ĮV-943 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ NR. 05.4.1-CPVA-K-303 PRIEMONĖS „AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. liepos 14 d. Nr. ĮV-844

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-943 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 priemonės „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„Jeigu projektui taikoma valstybės pagalba, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalimi valstybės pagalbos dydis negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Jeigu projekto investicijų išlaidoms, kurios tinkamos finansuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį, skiriama valstybės pagalba neviršija 1 000 000 eurų (vieno milijono eurų), tokiam projektui didžiausia valstybės pagalbos suma nustatoma pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 8 dalies nuostatas. Valstybės pagalbos dydžiui nustatyti (taikoma, jeigu valstybės pagalbos dydis nustatomas pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalį) pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti informaciją apie prognozuojamus finansinius srautus (pildomas Aprašo 5 priedas). Aprašo 5 priedas pildomas vadovaujantis „5 priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną“ pildymo instrukcija“ (Aprašo 6 priedas).“

2.   Pakeičiu 45 punkto lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti laikomos viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų – taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, atlikimo, remonto, avarinės grėsmės pašalinimo, restauravimo ir konservavimo išlaidos, išskyrus tokias konservavimo išlaidas, kurios skirtos kultūros paveldo statinio (jo dalių) užkonservavimui, kai nustojama juo naudotis arba uždraudžiami jame vykdomi darbai.

 

Kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų išlaidos negali viršyti dydžių, nustatytų Paveldo tvarkybos reglamente PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo“ (Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo)“ 2 priede.

 

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms taikoma kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma, nustatoma vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinta Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita.

 

Netinkamomis finansuoti laikomos fiziškai neišlikusių kultūros paveldo objektų (pastatų) atkūrimo išlaidos arba kultūros paveldo objektų (pastatų), kai yra išlikę tik pastato fragmentai ar liekanos (vertinama pagal Kultūros vertybių registre pateiktą informaciją), atkūrimo išlaidos.“

 

3.  Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 57.2, 57.12, 57.15 ir 57.20 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):“.

4.  Pakeičiu 57.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.7. Tvarkybos darbų projekto, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projekto, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, kopiją ir (arba) Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programos, parengtos ir patvirtintos Restauravimo darbų programoje nustatyta tvarka, kopiją. Teikiama visos sudėties ir Aprašo 29.3.4 papunkčio reikalavimus atitinkanti statinio ar tvarkybos darbų projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga), nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, data ir numeris. Patvirtinto statinio techninio projekto popierinė versija neteikiama.“

5Papildau nauju 57.9 papunkčiu:

57.9. Jeigu, įgyvendinant Aprašo 11 punkte nustatytą būtinąją sąlygą bus vykdomi tvarkomieji statybos darbai, statinio projekto parengto ir patvirtinto vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, kopiją. Teikiama visos sudėties ir Aprašo 29.3.4 papunkčio reikalavimus atitinkanti statinio projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga), nurodomas paraiškos kodas, projekto pavadinimas, data ir numeris. Patvirtinto statinio techninio projekto popierinė versija neteikiama.“

6Buvusius 57.9 –57.21 papunkčius laikau atitinkamai 57.10–4.22 papunkčiais.

7.  Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Visi Aprašo 57 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami raštu (išskyrus tvarkybos darbų ir (ar) statinio (jeigu teikiamas) projektą, kuris teikiamas tik el. laikmenoje), kartu su paraiška (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytus paraiškos priedus. Priedai turi būti pateikiami atskiruose failuose elektroniniais dokumentais). Jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – visi Aprašo 57 punkte nurodyti priedai teikiami per DMS. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.“

8Papildau nauju 66 papunkčiu:

66. Paraiška atmetama neprašant pateikti papildomus dokumentus, kai pareiškėjas, pateikęs paraišką Aprašo 54 ir 58 punktuose nustatyta tvarka, nepateikia paraiškos priedų, nurodytų Aprašo 57.7–57.11 ir 57.13 punktuose.“

9.  Buvusius 66 –83 punktus laikau atitinkamai 67–84 punktais.

10.  Pakeičiu 1 priedo Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų (Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

4.5.1. vertinimo aspektas netaikomas.

 

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Reglamente (ES) Nr. 651/2014 nustatytus reikalavimus (jeigu teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba).

 

Informacijos šaltinis: paraiška, investicijų projektas, verslo planas.“

 

 

 

11.  Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 1punktą.

12.  Buvusius 1 priedo 2 ir 3 punktus laikau atitinkamai 1 ir 2 punktais.

13.  Pakeičiu 2 priedo Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Komentarai

1. Didžiausias projektui skiriamo finansavimo efektyvumas kultūros paveldo objekte.

Prioritetiškai bus vertinamas projektui skiriamo finansavimo efektyvumas.

Projektui skiriamo finansavimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

I

IE = -------

LP

Kur:

LP – lankomumo pokytis kultūros paveldo objekte, matuojamas apsilankymų skaičiumi. Pvz., iki investicijų per metus (imami paskutiniai metai iki investicijų) lankytojai objekte apsilankė 1000 kartų. Projekte numatoma ir pagrindžiama, kad po investicijų lankytojai objekte per metus apsilankys 1200 kartų. Atitinkamai, numatomas lankomumo objekte pokytis po investicijų lygus 200 apsilankymų (1200 – 1000 = 200);

I – Projektui skiriamo finansavimo dydis Eur, reikalingas numatomam ir pagrindžiamam lankomumo pokyčiui;

IE – Investicijų efektyvumas, matuojamas Eur/lankytojui, t.y. kiek investicijų eurais į objektą reikia vienam papildomam apsilankymui.

 

Didesnis balas skiriamas pareiškėjams, kurių projektui skiriamo finansavimo efektyvumas bus didesnis.

 

Projektai, kuriuos projektui skiriamo finansavimo efektyvumas yra:

iki 5 Eur – 15 balų;

6 – 10 Eur – 12 balų;

11 – 20 Eur – 9 balų;

21 – 30 Eur – 6 balų;

31 – 50 Eur – 3 balai;

51 ir daugiau Eur – 0 balų.

 

Pastaba: lankytojų pokyčiui objekte skaičiuoti vertinami paskutiniai metai iki investicijų ir pirmi metai po projekto įgyvendinimo pabaigos.

15

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Nurodomas pagal kriterijų suteiktų balų skaičius.  Jei kriterijams nustatomi svoriai, nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugintas iš svorio koeficiento. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

Galimas simbolių skaičius – 1000.

 

14.  Pakeičiu 2 priedo Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

2. Pareiškėjo prisidėjimas didesniu nuosavu indėliu.

Prioritetas bus teikiamas pareiškėjams, prisidedantiems prie projektui skiriamo finansavimo, didesne nei nurodyta Aprašo 37 punkte nuosavo indėlio dalimi.

 

Jei prie projekto visų tinkamų finansuoti išlaidų prisidedama  daugiau nei nustatyta Aprašo 38 punkte:

Iki 1 proc. – 0 balų;

1 – 5 proc. – 5 balai;

6 – 10 proc. – 10 balų;

11 – 20 proc. – 15 balų;

21 ir daugiau proc. – 20 balų.

20

 

 

 

15.  Pakeičiu 2 priedo Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3. Privačių investicijų pritraukimas į valstybės arba savivaldybės nuosavybės kultūros paveldą.

Didesnis prioritetas teikiamas valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems objektams, į kuriuos planuojamos didesnės privačios (ne valstybės ar savivaldybės biudžeto) investicijos. Privačių lėšų indėlis nurodomas projekto paraiškoje ir vertinamas paraiškos vertinimo metu.

 

Privačiomis investicijomis laikomos bet kokios privačios lėšos, skirtos projekto tinkamoms ir netinkamoms, bet būtinoms projektui užbaigti išlaidoms finansuoti.

 

Kai į valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantį objektą pritraukiama privačių lėšų:

Iki 1 proc. – 0 balų;

1 – 10 proc. – 5 balai;

11 – 20 proc. – 10 balų;

21 ir daugiau proc. – 15 balų.

 

Pastaba: investicijos į valstybės arba savivaldybės nuosavybės teisę priklausantį kultūros paveldą laikomos bet kokios privačios investicijos, įskaitant ir tas lėšas, kurios gali sudaryti privalomo nuosavo indėlio dalį.

Kriterijaus aprašyme nurodyti valstybės ir savivaldybių biudžetai suprantami kaip Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetai.

15

 

 

 

16. Pakeičiu 3 priedo 4.5 papunkčio lentelės 2 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

2. Apsilankymų skaičius objekte per metus“

 

 

 

 

17. Pakeičiu 3 priedo 4.6 papunkčio lentelės 2 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

„2. Planuojamas apsilankymų skaičius objekte per metus“

 

 

 

 

18. Pakeičiu 5 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

4. VALSTYBĖ PAGALBOS DYDIS PROJEKTUI (jeigu valstybės pagalbos dydis apskaičiuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 8 dalies nuostatas, ši informacija laikoma tik informacinio pobūdžio)

 

Valstybės pagalbos dydis projektui suma, Eur

 

19. Pakeičiu 6 priedo 4 punkto lentelės 2 eilutę ir ją išdėstau taip:

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metai

Nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis metais. Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis – 15 metų.

analizė“ nuostatas.“

 

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson