VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. VA-203

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisyklių 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. deklaracijoje, pateiktoje už ataskaitinį laikotarpį iki 2014 m. gruodžio 31 dienos, sumos nurodomos litais; deklaracijoje, pateiktoje už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 dienos, sumos nurodomos eurais. Įrašomas sumas apvalinti: 49 centus ir mažiau atmesti, 50 centų ir daugiau laikyti litu / euru;“;

1.2. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formą (toliau – deklaracijos FR0463 formos 01 versija) ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys arba užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, iki 2015 m. birželio 30 dienos teikia deklaracijos FR0463 formos 01 versiją. Deklaracijos FR0463 formos 01 versija naudojama, tikslinant iki 2015 m. birželio 30 dienos pateiktas deklaracijos FR0463 formas;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                        Dainoras Bradauskas