LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

Įsakymas

DĖL AsmenS tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 26 d. Nr. 1V-1055

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 10 straipsnio 5 dalimi, 11 straipsnio 1 dalimi ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (OL 2014 L 257, p. 73) 24 straipsnio 1 dalimi:  

1. Tvirtinu Asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 1V-406 „Dėl Asmenų registravimo sertifikatams gauti ir konsultavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,

pavaduojanti direktorių                                                                                                      Ieva Žilionienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d.

įsakymu Nr. 1V-1055

 

 

ASMENS TAPATYBĖS IR PAPILDOMŲ SPECIFINIŲ POŽYMIŲ TIKRINIMO IŠDUODANT KVALIFIKUOTUS ELEKTRONINIO PARAŠO, ELEKTRONINIO SPAUDO, INTERNETO SVETAINĖS TAPATUMO NUSTATYMO SERTIFIKATUS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus (toliau kartu – kvalifikuoti sertifikatai) tvarką.

2. Aprašu privalo vadovautis kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai (toliau – kvalifikuoti teikėjai) ir trečiosios šalys, kurias kvalifikuoti teikėjai įgalioja atlikti asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimą išduodant kvalifikuotus sertifikatus (toliau – įgaliotoji trečioji šalis).

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Reglamente (ES) Nr. 910/2014.

 

II SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS IR PAPILDOMŲ SPECIFINIŲ POŽYMIŲ TIKRINIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

Asmens tapatybės nustatymas asmeniui fiziškai dalyvaujant

 

4. Asmens tapatybė asmeniui fiziškai dalyvaujant nustatoma šiame skirsnyje nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymą kvalifikuotas sertifikatas yra įrašomas į asmens tapatybės kortelę. Tokiu atveju asmens tapatybė nustatoma Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

5. Kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis fizinio asmens, kuriam išduodamas kvalifikuotas sertifikatas, tapatybę, kai ji nustatoma šiam asmeniui fiziškai dalyvaujant, turi nustatyti pagal vieną iš šių fizinio asmens pateiktų dokumentų Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę, kelionės dokumentą, nurodytą Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“, arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – asmens tapatybės dokumentas), kuriame yra šie duomenys, patvirtinantys jo tapatybę:

5.1. vardas (vardai);

5.2. pavardė (pavardės);

5.3. asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);

5.4. nuotrauka;

5.5. parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas);

5.6. pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybės dokumentą).

6. Kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis, juridinio asmens, kuriam išduodamas kvalifikuotas sertifikatas, tapatybę, kai ji nustatoma juridinio asmens įgaliotam atstovui fiziškai dalyvaujant, turi nustatyti pagal šiuos juridinio asmens įgalioto atstovo pateiktus dokumentus:

6.1. registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, išrašą ar kitą dokumentą, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus toks išrašas neišduodamas, patvirtinantį, kad juridinis asmuo įregistruotas, kuriame yra šie duomenys:

6.1.1. juridinio asmens pavadinimas;

6.1.2. juridinio asmens teisinė forma;

6.1.3. juridinio asmens buveinė (adresas);

6.1.4. juridinio asmens kodas (jeigu pagal valstybės, kurioje juridinis asmuo yra įregistruotas, teisės aktus toks kodas yra suteikiamas);

6.2. juridinio asmens įgalioto atstovo asmens tapatybės dokumentą, kuriame yra Aprašo 5.1–5.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

6.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus atitinkantį įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį; užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille); jei juridinio asmens įgaliotas atstovas yra juridinio asmens vadovas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, išrašą ar kitą dokumentą, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus toks išrašas neišduodamas, apie juridinio asmens vadovą.

7. Tikrindamas fizinio asmens, kuriam išduodamas kvalifikuotas sertifikatas, ar juridinio asmens įgalioto atstovo tapatybę, kai fizinis asmuo ar juridinio asmens įgaliotas atstovas dalyvauja fiziškai, kvalifikuoto teikėjo ar įgaliotosios trečiosios šalies atsakingas darbuotojas privalo:

7.1. įvertinti, ar pateiktas galiojantis asmens tapatybės dokumentas;

7.2. nustatyti, ar pateiktame asmens tapatybės dokumente yra būtent to asmens nuotrauka;

7.3. įvertinti pateikto asmens tapatybės dokumento būklę (ypač didelį dėmesį atkreipti į tai, ar nuotrauka, puslapiai ar įrašai nebuvo keičiami, taisomi ir panašiai);

7.4. įsitikinti, ar juridinio asmens įgaliotas atstovas turi reikiamus įgaliojimus veikti juridinio asmens vardu (patikrinti įgaliojimą išdavusio asmens teisę išduoti tokį įgaliojimą, įgaliojimo galiojimo laiką, kokius veiksmus atlikti nurodyta įgaliojime, ar įgaliojimas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus, o užsienyje išduotas įgaliojimas legalizuotas arba patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille);

7.5. padaryti pateikto asmens tapatybės dokumento puslapių, kuriuose yra asmens nuotrauka ir kiti asmens tapatybei nustatyti reikalingi duomenys, ir kitų pagal Aprašo 6 punktą pateiktų dokumentų kopijas ar skaitmenines kopijas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Asmens tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu

 

8. Asmens, kuriam išduodamas kvalifikuotas sertifikatas, tapatybė gali būti nustatyta nuotoliniu būdu, tai yra fiziniam asmeniui arba juridinio asmens įgaliotam atstovui fiziškai nedalyvaujant, tik Reglamento (ES) Nr. 910/2014 24 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos b ir c punktuose numatytais būdais.

9. Asmens tapatybė Reglamento (ES) Nr. 910/2014 24 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos b punkte nustatytu būdu gali būti nustatyta tik tuo atveju, jei kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis gali patikrinti ir įsitikinti, kad:

9.1. naudojama elektroninės atpažinties priemonė yra išduota pagal elektroninės atpažinties schemą, kuri yra įtraukta į Europos Komisijos pagal Reglamento (ES) Nr. 910/2014 9 straipsnį skelbiamą sąrašą (toliau – Elektroninės atpažinties schemų sąrašas);

9.2. naudojamos elektroninės atpažinties priemonės saugumo užtikrinimo lygis, nurodytas Elektroninės atpažinties schemų sąraše, yra pakankamas arba aukštas;

9.3. išduodant elektroninės atpažinties priemonę asmens tapatybė buvo patikrinta fiziniam asmeniui ar juridinio asmens įgaliotam atstovui fiziškai dalyvaujant.

10. Asmens tapatybė Reglamento (ES) Nr. 910/2014 24 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos c punkte nustatytu būdu gali būti nustatyta tik tuo atveju, jei kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis gali patikrinti ir įsitikinti:

10.1. kad išduodant tapatybės nustatymui naudojamą kvalifikuotą elektroninio parašo arba elektroninio spaudo sertifikatą asmens tapatybė buvo patikrinta fiziniam asmeniui ar juridinio asmens įgaliotam atstovui fiziškai dalyvaujant; arba

10.2. kad išduodant tapatybės nustatymui naudojamą kvalifikuotą elektroninio parašo arba elektroninio spaudo sertifikatą Reglamento (ES) Nr. 910/2014 24 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos b punkte nustatytu būdu buvo laikytasi Aprašo 9 punkte nustatytų reikalavimų.

11. Nustatydamas asmens tapatybę Aprašo 9 ar 10 punktuose nurodyta tvarka, kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis privalo gauti Aprašo 5 punkte nurodyto asmens tapatybės dokumento skaitmeninę kopiją (dokumento puslapių, kuriuose yra Aprašo 5.1–5.6 papunkčiuose nurodyti duomenys) ar Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas, kitus dokumentus ir informaciją, patvirtinančius atitiktį Aprašo 9 ar 10 punkte nustatytiems reikalavimams ir leidžiančius įsitikinti asmens tapatybės autentiškumu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Papildomų specifinių požymių tikrinimas

 

12. Asmens papildomi specifiniai požymiai, nenurodyti  Reglamento (ES) Nr. 910/2014 I, III ar IV prieduose, kvalifikuotame sertifikate nurodomi asmens pateiktų dokumentų pagrindu.

13. Asmens kodas ir kiti asmens tapatybės dokumentuose nurodomi duomenys kaip papildomi specifiniai požymiai kvalifikuotame sertifikate nurodomi šių dokumentų pagrindu.

14. Jei kiti, Aprašo 13 punkte nenurodyti, duomenys, kuriuos kaip papildomus specifinius požymius norima nurodyti kvalifikuotame sertifikate, yra kaupiami registre, kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis juos turi patikrinti pagal pateiktą atitinkamo registro, kuriame kaupiami ir saugomi tie duomenys, išrašą ar kitą dokumentą, jeigu išrašas neišduodamas.

15. Kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis privalo padaryti dokumentų, kurių pagrindu kvalifikuotame sertifikate nurodomi papildomi specifiniai požymiai, kopijas ar skaitmenines kopijas.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Kvalifikuotas sertifikatas asmeniui negali būti išduotas, jei asmuo, prašantis išduoti kvalifikuotą sertifikatą, nesudaro galimybės kvalifikuotam teikėjui ar įgaliotajai trečiajai šaliai patikrinti jo tapatybės ir (ar) papildomų specifinių požymių arba kvalifikuotas teikėjas ar įgaliotoji trečioji šalis gautų dokumentų ir (ar) informacijos pagrindu negali patvirtinti asmens tapatybės ir (ar) papildomų specifinių požymių Aprašo nustatyta tvarka.

17. Kvalifikuotas teikėjas privalo saugoti visą su asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių patikrinimu susijusią informaciją Reglamento (ES) Nr. 910/2014 24 straipsnio 2 dalies h punkte nustatyta tvarka.

18. Atsakomybė dėl Apraše nustatytų asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių nustatymo reikalavimų įvykdymo tenka kvalifikuotiems teikėjams.

 

___________________